Monitor Prawniczy Nr 13/2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 13/2020 polecamy: dr hab. Tomasz Sójka, prof. UAM „Dematerializacja akcji niepublicznej spółki akcyjnej". Przedmiotem niniejszego artykułu jest obrót zdematerializowanymi akcjami... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 13/2020 polecamy:

 • dr hab. Tomasz Sójka, prof. UAMDematerializacja akcji niepublicznej spółki akcyjnej". Przedmiotem niniejszego artykułu jest obrót zdematerializowanymi akcjami niepublicznej spółki akcyjnej . Wprowadzone do Kodeksu spółek handlowych przepisy dotyczące formy akcji spółki niepublicznej co do zasady wchodzą w życie 1.3.2021 r., jednak część z tych przepisów, niezbędna dla organizacji procesu zmiany nośnika praw udziałowych, zaczęła obowiązywać już w 2020 r. Dematerializacja akcji NSA i mechanizm obrotu tymi papierami wartościowymi wpisuje się szerszy trend legislacyjny odchodzenia przez ustawodawcę od tradycyjnej formy papierów wartościowych w postaci papierowych dokumentów. Konstrukcja przepisów dotyczących dematerializacji akcji NSA jest w znacznej mierze zbliżona do przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej (PSA – zob. art. art. 300[29] KSH i n.) . Funkcjonowanie akcji zdematerializowanych w obrocie niepublicznym rodzi jednak szereg nowych problemów prawnych. Celem niniejszego opracowania jest analiza najbardziej podstawowych dylematów interpretacyjnych, które mogą pojawić się przy stosowaniu nowych przepisów. Najbardziej podstawowe z nich zostały przeanalizowane w niniejszym artykule. Należą do nich obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, ochrona działającego w dobre wierze nabywcy akcji od nieuprawnionego czy procedura wymiany akcji dokumentowych na zdematerializowane.
 • prof. dr hab. Marek Wierzbowski, dr Joanna Róg-DyrdaZasada pisemności jako instrument ograniczania praw strony w postępowaniu administracyjnym". Cechą postępowania administracyjnego, mającego charakter gabinetowy, zbliżony modelem do postępowania inkwizycyjnego, jest jego pisemność. Zasada pisemności nie wyłącza jednak możliwości dokonywania pewnych czynności w innych formach, w tym nie może być podstawą do odmowy udzielenia stronie informacji i bezpośredniego kontaktu z prowadzącym postępowanie urzędnikiem. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na praktyczny problem ograniczania praw strony w oparciu o nieprawidłową interpretację art. 14 KPA, sprowadzającą się do założenia, że wszelka wymiana informacji musi mieć formę pisemną. Interpretacja taka jest niezgodna nie tylko z założeniami autorów Kodeksu, ale przede wszystkim z pozostałymi zasadami postępowania, a także z regulacjami Konstytucji i aktów międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka i obywatela.
 • Dr Ireneusz WolwiakWpływ czynności ugody sądowej na tok postępowania w sprawie". Artykuł poświęcony jest następstwom zawarcia czynności ugody przed sądem w sprawie cywilnej dla dalszego toku prowadzonego postępowania. Zmianą Kodeksu postępowania cywilnego, dokonaną ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw , wprowadzono dalsze postanowienia nakładające na przewodniczącego obowiązek skłaniania stron do ugodowego rozwiązania sporu. Nie uregulowano jednak samej instytucji ugody sądowej. Uzupełniono natomiast treść art. 355 § 1 KPC o przesłankę umorzenia postępowania w postaci zawarcia ugody. W opracowaniu przedstawione zostały poglądy zaprezentowane w nauce przedmiotu co do wpływu zawartej ugody na dalsze rozpoznanie sprawy. Dokonano ponadto analizy możliwości zakończenia postępowania przy zawarciu ugody pozasądowej, mając na względzie także postanowienia ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – z jej postanowieniami co do załatwienia spraw cywilnych przy ograniczeniach w prowadzeniu posiedzeń jawnych.
 • prof. UO dr hab. Rafał AdamusPotrącenie ustawowe przed ogłoszeniem upadłości wierzyciela pasywnego". Niniejsze opracowanie odnosi się do problematyki potrącenia ustawowego na przedpolu upadłości wierzyciela pasywnego. Dokonanie takiego potrącenia – nawet w czasie trwającego postępowania o ogłoszenie upadłości wierzyciela pasywnego – podlega regulacji art. 498 i n. KC, a zatem normom ogólnym. W opracowaniu pominięty został wątek nabycia wierzytelności na przedpolu upadłości celem potrącenia. Kwestia ta stanowi bowiem osobne zagadnienie . Przepisy ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe nie wprowadzają regulacji odnoszącej się do bezskuteczności czynności wierzyciela aktywnego dokonanej w przedmiocie potrącenia bezpośrednio przed upadłością wierzyciela pasywnego. Jeżeli PrUpad pozwala – w określonych granicach – na potrącenie po ogłoszeniu upadłości, to tym bardziej dopuszczalne będzie potrącenie przed ogłoszeniem upadłości. W bardzo ograniczonym zakresie odniesiono się do potrącenia w postępowaniu upadłościowym .
 • Dr Cezary Paweł WaldzińskiSankcje wadliwych uchwał organów samorządu komorniczego". W artykule omówiono skutki uchylenia przez SN uchwał Krajowej Rady Komorniczej oraz organów izb komorniczych. W pracy omówiono charakter prawny uchwał organów samorządu komorniczego oraz przedstawiono stosunek art. 215 ust. 1 ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych do art. 58 § 1 i 2 KC. Autor opowiada się za konstrukcją w ramach której uchwały organów samorządu komorniczego, które są sprzeczne z prawem, powinny być kwalifikowane w ramach instytucji względnej nieważności.
 • dr hab. Katarzyna Bilewska, prof. ucz. „Zaskarżanie uchwały zgromadzenia przez syndyka – glosa do uchwały SN z 20.2.2019 r., III CZP 93/18". W glosie przedstawiono zagadnienia związane z zaskarżaniem uchwał wspólników spółek kapitałowych przez syndyka masy upadłości. Trafne jest stanowisko zawarte w komentowanym wyroku Sądu Najwyższego, że zaskarżanie uchwał przez syndyka powinno się odbywać w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych dla wspólnika, którego udziały weszły w skład masy upadłości. Sąd Najwyższy słusznie opowiedział się także za dopuszczalnością zaskarżania uchwał przez użytkownika i zastawnika udziałów. Za tym uprawnieniem użytkownika i zastawnika przemawiają względy systemowe i celowościowe.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123062020427
 • EAN: 977123062020427
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie