Monitor Prawniczy Nr 14/2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Nakład wyczerpany
Powiadomienie o wznowieniu ›

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W „Monitorze Prawniczym" Nr 14/2020 polecamy: Dr hab. Wojciech Machała, dr Sybilla Stanisławska-Kloc „E-learning w prawie autorskim (nie tylko w czasie pandemii)". Czas pandemii postawił... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W „Monitorze Prawniczym" Nr 14/2020 polecamy:

 • Dr hab. Wojciech Machała, dr Sybilla Stanisławska-KlocE-learning w prawie autorskim (nie tylko w czasie pandemii)". Czas pandemii postawił szkoły i uczelnie przed koniecznością przejścia na e-learning i niewykluczone, że jeszcze przez pewien czas nauczanie odbywać się będzie w tej formule. Wśród wyzwań, jakie obecna sytuacja stawia przed systemem edukacji niebagatelne znaczenie ma problem legalnego korzystania z materiałów dydaktycznych. Trzeba pamiętać, że wiele materiałów, które mogą okazać się niezbędne w procesie edukacyjnym on-line lub go uatrakcyjniać (np. teksty literackie i użytkowe, fotografie, „screeny" stron internetowych, ćwiczenia, gry komputerowe), stanowią przedmiot prawa autorskiego. Celem tego artykułu jest omówienie zasad korzystania z utworów. głównie na podstawie dozwolonego użytku w ramach lub na potrzeby różnego rodzaju form e-learningu.
 • Dr hab. Józef Jagieła, prof. UŁSkuteczność orzeczeń sądowych i umów dotyczących wspólności majątkowej małżeńskiej (cz. I – skuteczność orzeczeń sądowych)". Artykuł stanowi pierwszą część opracowania, którego przedmiotem jest skuteczność orzeczeń sądowych i umów dotyczących wspólności majątkowej małżeńskiej. Zawiera omówienie skuteczności i skutków orzeczeń sądowych dotyczących wspólności majątkowej małżeńskiej. Rozważania koncentrują się wokół skuteczności wyroków sądowych, którymi została ustanowiona rozdzielność majątkowa jako cechy tych wyroków oraz wpływu ustanowienia rozdzielności z mocą wsteczną (z dniem wcześniejszym niż wytoczenie powództwa) na przynależność poszczególnych rzeczy i praw do majątku wspólnego oraz pozostającego w związku z tym podziałem majątku wspólnego i ochroną praw osób trzecich. Przedstawiona została również relacja pomiędzy skutecznością wyroków ustanawiających rozdzielność majątkową i powstaniem rozdzielności majątkowej na skutek nastąpienia innych zdarzeń – przede wszystkim z mocy prawa w następstwie orzeczenia rozwodu, separacji, ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków. W rozważaniach zostało uwzględnione także orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące skuteczności wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową między małżonkami i wynikające z tego orzecznictwa konsekwencje co do podziału majątku wspólnego między małżonkami dokonanego przed wydaniem wyroku.
 • Dr Piotr BednarczykŻądanie unieważnienia umowy – próba wykładni art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym". Pytanie prawne zadane Sądowi Najwyższemu w sprawie III CZP 80/19 oraz wymienienie powołanego w tytule przepisu w „Uwagach o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego za 2018 r." są najlepszym dowodem, że sposób rozumienia art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym ciągle budzi kontrowersje. Pomimo, że NieuczPraktRynkU obowiązuje od ponad 10 lat, przepis ten nie doczekał się dostatecznie wnikliwej analizy ani stanowiska doktryny, które uzyskałoby wyraźną przewagę argumentacyjną nad innymi. Próby zastosowania go w konkretnych sprawach wskazują, że judykatura nadal nie wypracowała jednolitej praktyki interpretacyjnej. Niniejszy artykuł stanowi propozycję wykładni dokonywanej pod kątem zastosowania tego przepisu w praktyce orzeczniczej . Po przedstawieniu stanowisk doktryny oraz wybranego orzecznictwa, zostanie przedstawiony własny pogląd autora odwołujący się do wykładni systemowej i funkcjonalnej rozważanego przepisu oraz analiza jego możliwych konsekwencji dla praktyki sądowej.
 • Dawid Jan WalczakDopuszczalność częściowego zrzeczenia się dziedziczenia w prawie polskim". Artykuł ma na celu przybliżenie zagadnienia częściowego zrzeczenia się dziedziczenia w prawie polskim. Instytucja ta nie została w sposób wyraźny uregulowana w Kodeksie cywilnym, stąd jej obecność w systemie prawa spadkowego wywołuje wiele kontrowersji. Autor prezentuje unormowanie umowy częściowego zrzeczenia się dziedziczenia na tle regulacji obowiązującej przed wejściem w życie przepisów Kodeksu cywilnego i po ich wejściu w życie. Zestawione zostały przeciwstawne poglądy w zakresie dopuszczalności częściowego zrzeczenia się dziedziczenia de lege lata. Zwieńczeniem artykułu jest wyrażenie przez autora własnego stanowiska na tle przedstawionej argumentacji.
 • Ewelina ChumikowskaWarunki formalne wniosku o przywrócenie terminu". Ustawodawca mając na względzie wystąpienie uchybień niezawinionych przez stronę postępowania, dopuścił możliwość ich usunięcia poprzez wprowadzenie instytucji przywrócenia terminu. Rozważania niniejszego artykułu poświęcone zostały warunkom formalnym wniosku o przywrócenie terminu, tj.: wymogom formalnym pism procesowych, uprawdopodobnieniu okoliczności, które uzasadniają wniosek oraz dokonaniu spóźnionej czynności procesowej. Analiza omawianego zagadnienia została przeprowadzona na tle poglądów doktryny i judykatury.
 • Marcin SzymańskiOcena w świetle art. 385[1] KC walutowej klauzuli indeksacyjnej zamieszczonej w umowie kredytu oraz skutki uznania jej za niedozwolone postanowienie umowne – glosa". Glosowany wyrok SO w Warszawie z 3.1.2020 r., XXV C 2514/19, zapadł w sprawie, do której bezpośrednio odnosił się wyrok TSUE z 3.10.2019 r. (C-260/18 Kamil Dziubak, Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG). Z tego względu rozstrzygnięcie SO w tej spawie budziło ogromne zainteresowanie. Przedmiotem analizy są rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w przedmiocie uznania zamieszczonych w umowie kredytu postanowień dotyczących indeksacji walutowej za niedozwolone postanowienia umowne, w rozumieniu art. 385[1] § 1 KC, możliwości obowiązywania umowy kredytu, po uznaniu tych postanowień za bezskuteczne oraz rozstrzygnięcie o roszczeniach pieniężnych powodów.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065020429
 • EAN: 977123065020429
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie