Monitor Prawniczy Nr 15/2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 15/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy: Andrzej Tomaszek, Joanna Wojewódzka „Sprawy własności intelektualnej – nowe postępowanie odrębne w polskiej procedurze cywilnej". Nowy... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 15/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • Andrzej Tomaszek, Joanna WojewódzkaSprawy własności intelektualnej – nowe postępowanie odrębne w polskiej procedurze cywilnej". Nowy dział „Postępowanie w sprawach własności intelektualnej" reguluje postępowanie odrębne dotyczące m.in. własności przemysłowej, praw autorskich, nieuczciwej konkurencji i wydzielonej kategorii dóbr osobistych. Artykuł przedstawia główne instytucje tego postępowania.
 • Dr Arkadiusz SadzaSkarga na postanowienie referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym w świetle nowelizacji KPC dokonanej ustawą z 4.7.2019 r.". W artykule zaprezentowano analizę zmian treści przepisów regulujących dopuszczalność oraz sposób rozpoznawania skargi na postanowienie referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym, dokonanych ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw . Prima facie, zmiany te mogą wydawać się nieznaczne, zważywszy jednak na konieczność stosowania w postępowaniu zainicjowanym skargą nie tylko nowych art. 767[3a] § 1–3 KPC, ale i wielu innych przepisów objętych wskazaną nowelizacją (w tym nowych ogólnych regulacji dotyczących skargi na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu cywilnym), można stwierdzić, że sposób procedowania ze skargą w postępowaniu egzekucyjnym został jednak w dość istotnym zakresie zmodyfikowany. Autor artykułu podejmuje próbę rozstrzygnięcia najistotniejszych problemów wyłaniających się na tle wykładni zmienionych regulacji oraz udziela odpowiedzi na pytanie, czy wprowadzone zmiany znajdują wystarczające uzasadnienie.
 • Dr hab. Józef Jagieła, prof. UŁ „Skuteczność orzeczeń sądowych i umów dotyczących wspólności majątkowej małżeńskiej (cz. II – skuteczność umów dotyczących wspólności majątkowej)". Artykuł stanowi drugą część opracowania, którego przedmiotem jest skuteczność orzeczeń sądowych i umów dotyczących wspólności majątkowej małżeńskiej. Zawiera omówienie skuteczności i skutków umów dotyczących wspólności majątkowej małżeńskiej. Przedstawiona została skuteczność umów majątkowych w ujęciu ogólnym ze wskazaniem chwili powstania skutków z niej wynikających oraz względem osób trzecich. Sformułowana została i poddana analizie teza o skuteczności względnej ograniczonej oraz przesłanki skuteczności umów majątkowych małżeńskich względem osób trzecich. Istotnym elementem w tym zakresie jest chwila i sposób powzięcia wiadomości o zawarciu umowy majątkowej przez osobę trzecią, co ma istotny wpływ na możliwość skutecznego powoływania się małżonka Przedstawiona został również skuteczność umów majątkowych małżeńskich małżonka dłużnika w przypadku zobowiązań podatkowych i składkowych jednego z małżonków oraz w postępowaniu upadłościowym i egzekucyjnym.
 • Dr hab. Tadeusz ZembrzuskiUznanie przed notariuszem podpisu na dokumencie za własnoręczny a nadanie tzw. przenośnej klauzuli wykonalności". W praktyce notarialnej wyróżnia się dwa rodzaje poświadczenia podpisu. W judykaturze przesądzono, że dokument z podpisem uznanym przez notariusza za własnoręczny jest dokumentem prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym w rozumieniu art. 788 KPC, a zatem należy go traktować na równi z dokumentem podpisanym w obecności notariusza. Pogląd ten stanowi wyraz przeświadczenia, że w czynnościach dokonywanych przez obywateli należ poszukiwać wzajemnego zaufania i poczucia odpowiedzialności, gdyż interakcja nasycona uprzedzeniami i nielojalnością deformuje stosunki prawne.
 • Dr Barbara Jelonek-JarcoCharakter służebności przesyłu oraz jej zakres". Sąd Najwyższy w postanowieniu z 5.12.2019 (III CZP 20/19) przyjął, że zagadnienie prawne, z jakim wystąpiło do niego Sąd Okręgowy dotyczące zakres służebności przesyłu (art. 305[1]–305[4] KC) i sposobu ustalania wynagrodzenia za jej ustanowienie, nie wymaga wypowiedzenia się przez Sąd Najwyższy, ponieważ obie te kwestie były już omawiane w orzecznictwie. Zdaniem SN służebność przesyłu jest służebnością czynną i z tego względu jej zakres jest ograniczony do obszaru, w którym podmiot uprawniony (przedsiębiorstwo przesyłowe) działa w celu utrzymania i naprawy urządzeń przesyłowych. Autor nie zgadza się z tym stanowiskiem i prezentuje argumenty przemawiające za także biernym charakterem tej służebności. Zgodnie z art. 305[4] KC do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Służebność gruntowa może zaś mieć charakter czynny lub bierny i z tego względu także służebność przesyłu może mieć charakter czynny lub bierny (a nawet oba w tym samym czasie). Definicja służebności przesyłu przyjęta w art. 305[1] KC nie stanowi przeszkody dla takiego stanowiska. Charakter służebności każdorazowo zależy od wymagań wynikających z przepisów oraz wewnętrznych regulacji przedsiębiorstw przesyłowych. W konsekwencji przestrzenny zakres służebności obejmuje nie tylko obszar, w którym przedsiębiorstwo to działa celem utrzymania i naprawy urządzeń przesyłowych, ale także obszar, w którym właściciel nieruchomości – na skutek budowy urządzeń przesyłowych – nie może korzystać w pełni ze swego prawa własności (przykładowo sposób zabudowy nieruchomości jest ograniczony).
 • Maciej Stanisław RatajczakObciążenie kosztami wykonania dodatkowych prac niewymienionych w umowie ani dokumentacji technicznej zamówienia – glosa". Przedmiotem glosy jest ocena podstaw prawnych obciążenia wykonawcy kosztami wykonania dodatkowych prac niewymienionych w umowie ani dokumentacji technicznej zamówienia. Autor w swojej analizie pochylił się w szczególności nad kwestią zakresu obowiązku zamawiającego opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W glosie podjęto również rozważania dotyczące konieczności dochowania przez wykonawcę należytej staranności na etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przy podejmowaniu działań mających na celu ustalenie rzeczywistego zakresu prac stanowiących przedmiot umowy, których przejawem jest przede wszystkim zwracanie się do zamawiającego z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Analiza została dokonana w oparciu o wyrok Sądu Najwyższego z 4.7.2019 r., IV CSK 363/18, wobec którego autor wyraża stanowisko zasadniczo aprobujące.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISSN: 2080-4679
 • ISBN: 977123065020431
 • EAN: 977123065020431
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie