Bestseller

Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

Promocyjna cena
%
 • 160,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 160,65 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe wyjaśnienie spornych zagadnień w zakresie WPF wraz z prezentacją gotowych rozwiązań w postaci wzorów dokumentów. Uwarunkowania związane z epidemią COVID-19, ubytek dochodów bieżących w budżetach JST, zwiększone wydatki bieżące na przeciwdziałanie epidemii,... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe wyjaśnienie spornych zagadnień w zakresie WPF wraz z prezentacją gotowych rozwiązań w postaci wzorów dokumentów.

Uwarunkowania związane z epidemią COVID-19, ubytek dochodów bieżących w budżetach JST, zwiększone wydatki bieżące na przeciwdziałanie epidemii, wymogły na ustawodawcy wprowadzenie korekt w zakresie sporządzania WPF, co nastąpiło w przepisach ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Korekta ta polega na wyłączeniu z relacji spłaty zobowiązań, zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji, które zostaną zaciągnięte lub wyemitowane w 2020 r. przez JST w związku z ubytkiem dochodów jednostki (do równowartości tego ubytku), wynikającym z wystąpienia epidemii COVID-19 wraz z wydatkami na odsetki i dyskonto od tych zobowiązań. Ponadto, przy obliczaniu relacji spłaty zobowiązań JST na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu. Wreszcie w celu obliczenia relacji na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu JST podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zmiany odnoszące się do zasad prowadzenia gospodarki finansowej znalazły odzwierciedlenie we wzorze WPF, który został zmieniony w sierpniu 2020 r. rozporządzeniem Ministra Finansów. Zatem w zakresie WPF sporządzanej na 2021 r. należy przede wszystkim zwrócić uwagę na konieczność jej sporządzenia według zmienionego wzoru WPF, co jest rezultatem wyżej wskazanych zmian w zakresie gospodarki finansowej.

W związku z licznymi wątpliwościami związanymi ze stosowaniem WPF, jak również mając na uwadze zmiany przepisów w tym zakresie (w tym zmiany we wzorze WPF), wydawnictwo C.H.Beck, wraz z zespołem autorskim pod redakcją Piotra Walczaka, przygotowało kolejne wydanie książki.

W publikacji wyjaśniono m.in. następujące zagadnienia:

 • Jaki jest charakter prawny WPF i jej moc obowiązująca,
 • Co oznacza realistyczność WPF,
 • Jaką rolę pełnią objaśnienia przyjętych w WPF wartości,
 • Jakie są metodologiczne podstawy prognozowania wartości finansowych w WPF,
 • Czy można uchwalić WPF mimo niespełniania relacji spłaty zobowiązań,
 • Jak opracować program naprawczy,
 • Jak obliczać wskaźnik spłaty zobowiązań,
 • Jakie zmiany związane z obliczaniem wskaźnika spłaty zobowiązań spowodowała epidemia COVID-19,
 • Jakie zmiany wprowadzono we wzorze WPF,
 • Jakie są zasady ustalania spełnienia zasady zrównoważenia wydatków bieżących budżetu,
 • W jaki sposób należy prezentować w WPF dług spłacany wydatkami,
 • W jaki sposób należy prezentować w WPF operacje związane z emisją obligacji przychodowych,
 • W jaki sposób należy rozumieć ustawowe wyłączenia z obliczania wskaźnika spłaty zobowiązań,
 • Na czym polega restrukturyzacja długu JST,
 • Na czym polega prognozowanie wydatków z tytułu udzielonych przez JST poręczeń i gwarancji,
 • Jak należy obliczyć wartość poszczególnych przychodów budżetu JST,
 • Jak należy dokonywać zmian w WPF,
 • Jaka jest rola uchwały w sprawie WPF dla zaciągania zobowiązań wieloletnich,
 • Jak prawidłowo zaciągnąć zobowiązanie dłużne podlegające wyłączeniu z relacji spłaty zobowiązań w zakresie finansowania wkładu krajowego,
 • Co jest przedsięwzięciem w rozumieniu WPF,
 • Czy umowa dotycząca odbioru odpadów komunalnych jest przedsięwzięciem,
 • Jak prognozować przedsięwzięcia finansowane ze środków europejskich,
 • Co oznacza zgodność WPF z uchwałą budżetową i jaki jest zakres tej zgodności,
 • Jak zmiany w budżecie należy pokazać w WPF w roku bazowym i latach kolejnych,
 • Jakie dane powinna zawierać informacja o kształtowaniu się WPF,
 • W jaki sposób orzecznictwo kształtuje praktykę stosowania przepisów dotyczących WPF,
 • Jakie nieprawidłowości stwierdzają RIO w odniesieniu do WPF,
 • W którym kierunku idą propozycje zmian legislacyjnych w zakresie WPF,
 • Czy WPF obejmują obowiązujące w JST procedury kontroli zarządczej.

Publikacja omawia również szereg zagadnień mających znaczenie dla stosowania przepisów dotyczących finansów publicznych przez cały rok budżetowy, w tym tych, które zastosowane były po raz pierwszy w 2020 r. i wciąż wywołują bardzo dużo wątpliwości, jak również są źródłem ujawnianych nieprawidłowości w zakresie treści WPF. Szczególną uwagę należy zwrócić na tematykę dotyczącą:

 • ustalania i prawidłowego prezentowania w WPF, budżecie oraz sprawozdawczości budżetowej kwoty nadwyżki budżetowej oraz kwoty pozostałych źródeł finansowania deficytu, a także kwestii negatywnych skutków, jakie po 2021 r. może przynieść dla JST wykazanie tych wartości w kwocie wolnych środków,
 • identyfikowania wydatków bieżących przeznaczonych na przeciwdziałanie COVID-19,
 • obliczania kwoty ubytków w dochodach bieżących JST w 2020 r.,
 • prognozowania kwot z tytułu gwarancji i poręczeń.

Publikacja zawiera ponadto gotowe wzory dokumentów, są to m.in.:

 • uchwały w sprawie WPF wraz z załącznikami (wykaz przedsięwzięć wieloletnich itp.),
 • uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia,
 • uchwały w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet JST w zakresie prowadzenia przedsięwzięć określonych w WPF (wraz z załącznikami),
 • uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Rozdział I. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok (Piotr Walczak)

Rozdział II. Wzór wieloletniej prognozy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego (Piotr Walczak)

Rozdział III. Budżet i WPF – podstawy planowania i prognozowania wartości finansowych (Bogdan Nawrocki)

Rozdział IV. Deficyt i źródła jego finansowania w wieloletniej prognozie finansowej (Maciej Woźniak)

Rozdział V. Przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej (Piotr Walczak)

Rozdział VI. Planowanie i realizacja przedsięwzięć z JST – wybrane zagadnienia (Katarzyna Ziółkowska)

Rozdział VII. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej (Katarzyna Ziółkowska)

Rozdział VIII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć (Piotr Walczak)

Rozdział IX. Relacja spłaty zobowiązań i relacja części operacyjnej budżetu (Piotr Walczak)

Rozdział X. Zmiany w zakresie relacji spłaty zobowiązań i relacji równoważenia części bieżącej budżetu związane z epidemią (tarcza 4.0) (Piotr Walczak)

Rozdział XI. Prognozowanie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. Umowy wsparcia z samorządowymi osobami prawnymi (Krzysztof Hudzik)

Rozdział XII. Obligacje przychodowe (Mateusz Klupczyński)

Rozdział XIII. Restrukturyzacja zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych (Mateusz Klupczyński)

Rozdział XIV. Zasady przejmowania i spłaty zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych (Piotr Walczak)

Rozdział XV. Zaciąganie zobowiązań wieloletnich przez jednostki samorządu terytorialnego w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Piotr Walczak)

Rozdział XVI. Zobowiązania zaciągane w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (Katarzyna Ziółkowska)

Rozdział XVII. Zasady ewidencji dotyczące zaciągania i spłaty wieloletnich zobowiązań dłużnych (Joanna Paczek)

Rozdział XVIII. Wieloletnia prognoza finansowa w systemie kontroli zarządczej (Piotr Walczak)

Rozdział XIX. Wieloletnia prognoza finansowa w orzecznictwie regionalnych izb obrachunkowych i sądów administracyjnych (Katarzyna Ziółkowska)

Rozdział XX. Wieloletnia prognoza finansowa jako przedmiot kontroli regionalnych izb obrachunkowych (Piotr Walczak)

Rozdział XXI. Wieloletnia prognoza finansowa – ocena i perspektywa zmian (Piotr Walczak)

Rozdział XXII. Odpowiedzi na pytania (Piotr Walczak)

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 6
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 864
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 1080 g
 • ISBN: 978-83-8198-932-9
 • EAN: 9788381989329
 • Kod serwisu: 00872600

Kategorie