Monitor Prawniczy Nr 17/2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 17/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy: Dr Edyta Gapska „Bieg postępowania w sprawach cywilnych w czasie epidemii. Cz. I – sprawy pilne". Jednym z rozwiązań modyfikujących... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 17/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • Dr Edyta GapskaBieg postępowania w sprawach cywilnych w czasie epidemii. Cz. I – sprawy pilne". Jednym z rozwiązań modyfikujących przepisy prawa procesowego cywilnego jest wprowadzenie w art. 14a ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych katalogu spraw pilnych wymagających, jak wskazano w uzasadnieniu projektu zmiany tej ustawy, bezwzględnego rozpoznania. W sprawach tych nie dochodzi do wstrzymania i zawieszenia biegu terminów procesowych, a jeżeli sąd właściwy do ich rozpoznania całkowicie zaprzestał czynności z powodu COVID-19, istnieje możliwość wyznaczenia innego sądu równorzędnego.
 • W niniejszym opracowaniu dokonano analizy przepisów definiujących i odnoszących się do spraw pilnych, w tym także w kontekście obowiązujących uregulowań kodeksowych. Ocenie poddano w szczególności wzajemny stosunek art. 14a KoronawirusU i art. 173 KPC, a także wyjaśniono skutki intertemporalne związane z wprowadzeniem i nowelizacją art. 14a KoronawirusU.
 • Katarzyna Stradomska-BalcerzykKształtowanie cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych w świetle ustawodawstwa epidemicznego". Niniejszy artykuł omawia kształtowanie cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych na tle ustawodawstwa epidemicznego. Poruszone zostały kwestie dotyczące: regulacji w zakresie umów najmu (w tym: wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu oraz przedłużenie obowiązywania umów najmu, zakaz ich wypowiadania najemcom oraz zakaz podwyższania czynszu); cen i marż maksymalnych; zmian w umowach kredytowych; maksymalnych kosztów pozaodsetkowych kredytu konsumenckiego; zawieszenia biegu terminów prawa materialnego i procesowego; zmian w zakresie umów o imprezę turystyczną oraz umów o organizację innych wydarzeń. Szczególne znaczenie należy przypisać instytucji ustawowej ingerencji w treść obligacyjnych stosunków cywilnoprawnych, w sytuacji gdy wymaga tego istotna, nadzwyczajna zmiana okoliczności, a taką niewątpliwie jest stan epidemii.
 • Dr Mateusz RodzynkiewiczO sprzeczności z Konstytucją RP daniny pobieranej od wierzycieli w razie bezskuteczności egzekucji". W atmosferze walki z patologiami na rynku windykacyjnym oraz pod hasłem „ucywilizowania" reguł wykonywania zawodu komornika, Ministerstwo Sprawiedliwości przeforsowało wprowadzenie w życie nowych tzw. ustaw komorniczych . Nie dostrzeżono jednak, że niektóre z wprowadzonych rozwiązań legislacyjnych naruszają standardy konstytucyjne, są aksjologicznie nie do przyjęcia oraz grożą regresem na rynku niskonominałowych kredytów konsumpcyjnych dla mniej zamożnych konsumentów. W konsekwencji wprowadzone w życie regulacje obrócą się w ostatecznym rozrachunku przeciwko interesom tych, których rzekomo miały one chronić. Analizowane poniżej przepisy naruszają szereg zasad konstytucyjnych, a funkcjonowanie takich rozwiązań legislacyjnych w obrocie prawnym zagraża poważnie działalności sektora zarządzania i windykowania niskonominałowych wierzytelności masowych, a tym samym wpłynie w istotnie negatywny sposób na prawidłowe funkcjonowanie całego sektora finansowego, w tym w szczególności utrudni w sposób znaczący dostępność kredytu konsumpcyjnego dla mniej zamożnych obywateli RP.
 • Dr Przemysław WołowskiReferendarz sądowy jako sędzia-komisarz". Ustawodawca na mocy nowelizacji ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe , dokonanej ustawą z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw , rozszerzył kompetencje referendarza sądowego. Zgodnie z treścią art. 151 ust. 1a PrUpad, funkcję sędziego-komisarza może pełnić referendarz sądowy. Jest to novum w postępowaniu upadłościowym, w którym dotychczas funkcja ta była zastrzeżona tylko dla sędziego zawodowego.
 • Dr Jerzy PałysUprawniony do akcji pauliańskiej wobec masy upadłości osoby trzeciej – glosa do wyroku SN z 27.3.2019 r., V CSK 13/18". Skarga pauliańska jako forma ubezskutecznienia czynności prawnych dłużnika dokonanych ze szkodą jego wierzycieli jest dobrze rozpoznana w przypadku, gdy posługuje się nią poszczególny wierzyciel lub syndyk masy upadłości dłużnika, działający na rzecz jego wierzycieli. W artykule rozważany jest natomiast przypadek poszukiwania zaspokojenia przez takiego wierzyciela lub syndyka zbywcy z masy upadłości nabywcy i przed prawomocnym orzeczeniem przez sąd, że czynność była bezskuteczna. Przepisy prawa upadłościowego nie regulują dobitnie sposobu realizacji takiego roszczenia, więc w doktrynie i orzecznictwie trwają poszukiwania sposobu jego realizacji – czego przykładem jest wyrok Sądu Najwyższego z 27.3.2019 r., V CSK 13/18.
 • Jerzy RógPodzielność świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane w perspektywie ustawowego prawa inwestora do odstąpienia od umowy – glosa do wyroku SN z 29.11.2018 r., IV CSK 378/17 ". Niniejsza glosa przedstawia krytyczną argumentację wobec stanowiska Sądu Najwyższego o podzielności świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane. Autor opowiada się za co do zasady niepodzielnym charakterem tego świadczenia, jednakże wskazuje na potrzebę badania zamiaru stron umowy. W tym kontekście autor analizuje problematykę odstąpienia od umowy o roboty budowlane, przyjmując, że co do zasady wywiera ono skutki ex tunc i prezentując na ten temat swoje uwagi de lege ferenda. Ponadto krytykuje stanowisko, że należy badać winę wykonawcy za opóźnienie, gdy do odstąpienia od umowy dochodzi na podstawie art. 635 KC, przy czym autor aprobuje tezę, iż opóźnienie wykonawcy wynikające z przyczyn dotyczących inwestora, nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy na podstawie tego przepisu.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065020436
 • EAN: 977123065020436
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie