Monitor Prawa Handlowego Nr 2/2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Nakład wyczerpany
Powiadomienie o wznowieniu ›

Kwartalnik przedstawia i analizuje rozległy zespół norm prawnych dotyczących przedsiębiorców oraz obrotu gospodarczego. W numerze 2/2020 „Monitora Prawa Handlowego" polecamy: prof. UO dr hab. Rafał Adamus „Problem dopuszczalności zrzeczenia się wynagrodzenia... więcej ›

Opis czasopisma

Kwartalnik przedstawia i analizuje rozległy zespół norm prawnych dotyczących przedsiębiorców oraz obrotu gospodarczego.

W numerze 2/2020 „Monitora Prawa Handlowego" polecamy:

 • prof. UO dr hab. Rafał AdamusProblem dopuszczalności zrzeczenia się wynagrodzenia syndyka w kontekście wymogów z art. 157a ust. 1 Prawa upadłościowego". Niniejsze opracowanie dotyczy zagadnienia sprowadzającego się do pytania, czy osoba, która poprzednio była syndykiem w postępowaniu upadłościowym upadłego (które np. zostało następnie uchylone) i której sąd upadłościowy przyznał wynagrodzenie z tego tytułu, które nie zostało zaspokojone, może zrzec się tego wynagrodzenia w taki sposób, aby utracić status wierzyciela w rozumieniu art. 157a ust. 1 ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe, a jeżeli tak, to wobec kogo takie oświadczenie należy złożyć. W artykule zwrócono uwagę na relacje pomiędzy syndykiem, upadłym i reprezentantem upadłego. Dalej odniesiono się do charakteru prawnego wynagrodzenia syndyka i poddano analizie zagadnienie dopuszczalnej formuły zrzeczenia się wynagrodzenia i jej skutków prawnych.
 • Agnieszka Nalazek, Piotr LetolcNowelizacja KSH dotycząca odbywania posiedzeń organów menedżerskich z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość". Epidemia spowodowana wirusem Sars-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz związane z nią ograniczenia w przemieszczaniu się uwydatniły potrzebę wprowadzenia w Kodeksie spółek handlowych zmian dotyczących możliwości odbywania posiedzeń organów menedżerskich spółek handlowych z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz rozszerzających dotychczasowe możliwości podejmowania uchwał w tym trybie. Odpowiedzią na powyższe potrzeby stała się ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła w tym zakresie istotne zmiany w KSH.
 • Monika Gajdzińska-SudomirNowelizacja postępowania upadłościowego – zagadnienia wybrane". Ustawą z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw wprowadzono rewolucyjne zmiany w postępowaniu upadłościowym, w szczególności w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Założeniem niniejszego opracowania jest prezentacja kilku najważniejszych zmian w perspektywie przewidywanej praktyki sądowej, w kontekście gwarancji procesowych i konstytucyjnych uczestników postępowania upadłościowego, rozumianych jako gwarancje ochrony ich praw i interesów.
 • dr Joanna RupaRealizacja międzynarodowych inwestycji budowlanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC – problemy praktyczne na przykładzie Polski i Niemiec, cz. II". Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację przedstawionej w numerze 1/2020 problematyki realizacji międzynarodowych inwestycji budowlanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC. Zdaniem autorki istnieją dwie główne przyczyny prowadzące do rozbieżności i problemów związanych z praktycznym zastosowaniem warunków kontraktowych FIDIC w różnych porządkach prawnych. Pierwsza z nich to implikacje, jakie niesie ze sobą odmienność systemu common law, na którym bazują warunki kontraktowe FIDIC, od systemów kontynentalnych. Kwestie te opisane zostały w pierwszej części opracowania. Druga to różnice w krajowych porządkach prawnych systemów kontynentalnych, przedstawione poniżej na przykładzie Polski i Niemiec.
 • Kinga JaszczykObjęcie udziałów w spółce z o.o. przez jednego małżonka za wkład z majątku wspólnego – cz. I". Zagadnienie przynależności udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do majątku wspólnego małżonków w sytuacji, gdy środki na ich pokrycie pochodzą z majątku wspólnego, a tylko jeden z małżonków jest stroną czynności ich objęcia, nie zostało kompleksowo uregulowane przez ustawodawcę. W obecnie obowiązującym stanie prawnym zasady przynależności przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków oraz zarząd nimi unormowane są w KRO. Sposób powstania oraz konsekwencje uczestnictwa w spółce z o.o. regulują natomiast przepisy KSH. Wobec powyższego rzeczone zagadnienie stanowi źródło licznych kontrowersji. Celem pierwszej części artykułu jest ustosunkowanie się do głównych argumentów podnoszonych w doktrynie i orzecznictwie, dotyczących przedmiotowej problematyki. W drugiej części podejmę próbę wypracowania koncepcji, która równoważyłaby potrzebę ochrony rodziny oraz bezpieczeństwa obrotu.

Podejmowane zagadnienia są związane m.in. z:

 • prawem spółek,
 • prawem umów handlowych
 • prawem papierów wartościowych,
 • prawem własności przemysłowej,
 • prawem ochrony konkurencji,
 • prawem karnym gospodarczym.

Wysoki poziom merytoryczny czasopisma gwarantuje Rada Programowa: SSA Stanisław Gurgul, Prof. Andrzej Kidyba, Dr Radosław L. Kwaśnicki, Prof. Marek Michalski, Prof. Adam Opalski, Prof. Michał Romanowski, Prof. Andrzej Szajkowski, Prof. Andrzej Szumański, Prof. Robert Zawłocki, oraz Autorzy Kwartalnika.

"Monitor Prawa Handlowego" adresowany jest przede wszystkim do prawników, radców prawnych, adwokatów, sędziów oraz akademickich środowisk prawniczych, a także przedsiębiorców i bankowców.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawa Handlowego
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 48
 • Wymiary: 205x287 mm
 • Waga: 140 g
 • ISSN: 2083-7968
 • ISBN: 977208379620002
 • EAN: 977208379620002
 • Kod serwisu: PZ61

Kategorie