Dobra osobiste i ich ochrona

Promocyjna cena
%
 • 160,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 141,75 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

W prezentowanej pozycji przedstawiono problematykę ochrony dóbr osobistych w szerszym niż to się zwykle czyni kontekście. Najpierw wskazano na zobowiązania międzynarodowe zaciągnięte przez państwo i wyznaczające zakres, w jakim ustawodawca powinien stworzyć warunki do... więcej ›

Opis książki

W prezentowanej pozycji przedstawiono problematykę ochrony dóbr osobistych w szerszym niż to się zwykle czyni kontekście.

Najpierw wskazano na zobowiązania międzynarodowe zaciągnięte przez państwo i wyznaczające zakres, w jakim ustawodawca powinien stworzyć warunki do zapewnienia ochrony wartościom niematerialnym związanym z człowiekiem, które mogą być uznane w świetle prawa krajowego za dobra osobiste. Dalej wskazano na wartości, którym na mocy prawa krajowego udzielana jest ochrona jako dobrom osobistym oraz na przesłanki, od spełnienia których uzależnione jest jej uzyskanie oraz na konstrukcję roszczeń wywodzonych z Kodeksu cywilnego i przepisów szczególnych, które służą uzyskaniu ochrony dóbr osobistych, w tym i na szczególne uwarunkowania procesowe dochodzenia tych roszczeń.

Gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego opracowania są Autorki – praktycy i specjaliści w swoich dziedzinach.

Spis treści

Spis treści

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Uwagi wprowadzające

Rozdział I. Ochrona dóbr osobistych na płaszczyźnie międzynarodowej

 • § 1. Podstawy ochrony dóbr osobistych na płaszczyźnie międzynarodowej
 • § 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 • § 3. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
  • 1. Zasady stosowania
  • 2. Subsydiarność
  • 3. Demokratyczne społeczeństwo
  • 4. Zasada negatywnego i pozytywnego obowiązku państwa
  • 5. Prawo do życia
  • 6. Zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania
  • 7. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
  • 8. Wkroczenie osób trzecich w prywatność i integralność cielesną
  • 9. Przymusowe leczenie i szczepienia, poziom ochrony zdrowia i jakości życia
  • 10. Prawo do dobrego imienia osoby zmarłej, kultu i pogrzebu
  • 11. Ochrona wizerunku
  • 12. Sprawy środowiskowe
 • § 4. Interferencja pomiędzy przepisami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
  • 1. Relacja między art. 3 i 8 EKPC
  • 2. Relacja między art. 6 i 8 EKPC
  • 3. Relacja między art. 9, 10 i 11 EKPC
  • 4. Relacja między art. 8 i 12 EKPC
  • 5. Relacja między art. 8 i 14 EKPC
 • § 5. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (osobistych) i Politycznych
 • § 6. Ochrona na podstawie i w granicach prawa UE
  • 1. Rodzaje źródeł materialnej i procesowej ochrony dóbr osobistych w prawie UE
  • 2. Karta praw podstawowych UE – uwagi ogólne
  • 3. Ochrona danych osobowych
  • 4. Interpretacja praw podstawowych w UE
  • 5. Interpretacja praw zawartych w Karcie praw podstawowych
  • 6. Relacja Karty praw podstawowych do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
  • 7. Interpretacja prawa do prywatności w KPP
  • 8. Nazwisko
  • 9. Ingerencja w prywatność i interes publiczny państwa
  • 10. Związki rodzinne
  • 11. Dobra osobiste i sprawy pracownicze
  • 12. Sprawy imigracyjne
  • 13. Prawo do ochrony danych osobowych w KPP
  • 14. Ochrona środowiska
  • 15. Przetwarzanie danych osobowych a bezpieczeństwo
 • § 7. Podsumowanie

Rozdział II. Dobra osobiste osób fizycznych

 • § 1. Uwagi wprowadzające. Systematyzacja dóbr osobistych
 • § 2. Istnienie i integralność człowieka
  • 1. Życie
  • 2. Zdrowie
  • 3. Problem identyfikacji dobra osobistego, w które godzi przerywanie ciąży lub jego odmowa
  • 4. Nietykalność cielesna
 • § 3. Tożsamość
  • 1. Tożsamość narodowa
  • 2. Nazwisko
  • 3. Problem komercjalizacji nazwiska
  • 4. Pseudonim
  • 5. Wizerunek
  • 6. Problem komercjalizacji wizerunku
  • 7. Stan cywilny
  • 8. Poczucie przynależności do płci
  • 9. Nazwa użytkownika
  • 10. Nazwa zespołu muzycznego
  • 11. Herb rodzinny
  • 12. Podpis
 • § 4. Cześć i godność
  • 1. Cześć
  • 2. Godność
 • § 5. Wolność
  • 1. Wolność in genere i wolność wyrażania opinii
  • 2. Swoboda sumienia
  • 3. Prywatność
  • 4. Prywatność osób publicznych i pełniących funkcje publiczne
  • 5. Prawo do bycia zapomnianym
  • 6. Nietykalność mieszkania
  • 7. Tajemnica korespondencji
 • § 6. Więzi z innymi
  • 1. Więź rodzinna
  • 2. Kult pamięci osoby najbliższej
 • § 7. Więzi z dziełem
 • § 8. Więzi ze środowiskiem naturalnym
  • 1. Korzystanie z walorów środowiska naturalnego
  • 2. Ochrona przed hałasem
 • § 9. Wartości i uprawnienia niemające cech dóbr osobistych

Rozdział III. Dobra osobiste osób prawnych

 • § 1. Problem odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących dóbr osobistych do osób prawnych
 • § 2. Rodzaje dóbr osobiste przysługujących osobom prawnym na podstawie Kodeksu cywilnego
  • 1. Uwagi wprowadzające
  • 2. Dobra sława, reputacja
  • 3. Nazwa
  • 4. Firma
   • 4.1. Prawo do firmy
   • 4.2. Ochrona firmy a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy
  • 5. Prawo do prywatności
  • 6. Inne dobra osobiste osób prawnych
 • § 3. Dobra osobiste osób prawnych uregulowane w wybranych przepisach szczególnych
  • 1. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • 2. Prawo własności przemysłowej
  • 3. Prawo prasowe

Rozdział IV. Bezprawność zachowania sprawcy jako przesłanka odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych

Rozdział V. Okoliczności wyłączające możliwość przypisania odpowiedzialności za naruszenie dobra

 • § 1. Uwagi wprowadzające
 • § 2. Zgoda uprawnionego
 • § 3. Działanie zgodnie z prawem i wykonywanie prawa podmiotowego
 • § 4. Obrona uzasadnionego interesu publicznego lub prywatnego
 • § 5. Problem wzajemności naruszeń dóbr osobistych
 • § 6. Problem błahości naruszenia

Rozdział VI. Środki ochrony dóbr osobistych w przypadku zagrożenia ich naruszeniem oraz naruszenia

 • § 1. Ogólne założenia systemu środków ochrony dóbr osobistych i ich rodzaje
 • § 2. Sposoby udzielenia ochrony dobrom osobistym w postępowaniu cywilnym w postępowaniu procesowym i nieprocesowym
 • § 3. Źródła roszczeń o ochronę dóbr osobistych rozpoznawanych w postępowaniu procesowym
 • § 4. Roszczenia o świadczenie dochodzone w celu ochrony dóbr osobistych na podstawie Kodeksu cywilnego
  • 1. Roszczenia o zasądzenie świadczenia niepieniężnego
  • 2. Roszczenia o zasądzenie świadczenia pieniężnego
   • 2.1. Zadośćuczynienie za krzywdę
   • 2.2. Świadczenie na cel społeczny
   • 2.3. Problem kumulacji roszczeń o świadczenia pieniężne na gruncie art. 448 KC
   • 2.4. Odszkodowanie
  • 3. Powództwa ustalające wykorzystywane dla ochrony dóbr osobistych
 • § 5. Roszczenia służące ochronie dóbr osobistych przewidziane przez wybrane przepisy szczególne
  • 1. Prawo prasowe
  • 2. Prawo autorskie
  • 3. Prawo własności przemysłowej
  • 4. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • 5. Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną

Rozdział VII. Wybrane problemy procesowe związane z dochodzeniem roszczeń o ochronę dóbr osobistych

 • § 1. Jurysdykcja krajowa
 • § 2. Pozew w sprawie o ochronę dóbr osobistych – wymagania
 • § 3. Właściwość sądu w sprawach o ochronę dóbr osobistych
 • § 4. Podmioty w postępowaniach o ochronę dóbr osobistych
  • 1. Problem zdolności prawnej stron w postępowaniach dotyczących ochrony dóbr osobistych
  • 2. Legitymacja czynna
  • 3. Legitymacja bierna
  • 4. Współuczestnictwo w sprawach o ochronę dóbr osobistych
  • 5. Następstwo procesowe w sprawach o ochronę dóbr osobistych
 • § 5. Zakres rozpoznania sądu i ciężar dowodu w procesach o ochronę dóbr osobistych
 • § 6. Wyroki w sprawach o ochronę dóbr osobistych i ich zaskarżanie
 • § 7. Zabezpieczenie roszczeń o ochronę dóbr osobistych i egzekucja obowiązków usunięcia zagrożenia dobrom osobistym lub ich naruszenia
  • 1. Przesłanki dopuszczalności postępowania zabezpieczającego
  • 2. Środki zabezpieczenia roszczeń o świadczenia pieniężne dochodzone w celu ochrony dóbr osobistych
  • 3. Środki zabezpieczenia roszczeń o świadczenia niepieniężne dochodzone w celu ochrony dóbr osobistych
  • 4. Postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia
  • 5. Wykonanie zabezpieczenia
  • 6. Wykonanie wyroków wydanych w sprawach o ochronę dóbr osobistych

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sądowe Komentarze Tematyczne
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 512
 • Wymiary: 135x220 mm
 • Waga: 740 g
 • ISBN: 978-83-8198-810-0
 • EAN: 9788381988100
 • Kod serwisu: 00867900

Kategorie