Przedsprzedaż

Polityka rachunkowości

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 151,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 159,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
30 października 2020
Powiadomienie o premierze ›

Autor: dr Mieczysława Cellary

Praktyczny poradnik ułatwiający jednostkom opracowanie własnej polityki rachunkowości, zawierający najbardziej aktualny komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych... więcej ›

Opis książki

Najbardziej aktualny i praktyczny komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

Publikacja przedstawia w sposób kompleksowy, co powinien zawierać każdy element polityki rachunkowości. W książce szczegółowo zostały omówione zasady ewidencji operacji gospodarczych na poszczególnych kontach, aby każda jednostka odnalazła tu sposób ewidencji zdarzeń gospodarczych występujących w jej działalności. Ponadto publikacja zawiera zasady wyceny składników aktywów i pasywów, wynikające z ustawy o rachunkowości jak i przepisów szczególnych.

W publikacji znajdują się informacje o możliwości korzystania z zasady istotności i uproszczeń w ustaleniach polityki rachunkowości oraz wskazania, jak dokonywać zmian w polityce rachunkowości. Opracowanie uwzględnia aktualne na moment wydania zmiany wprowadzone do przepisów bilansowych i przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych. Stan prawny: październik 2020 r.

Książka została uzupełniona m.in. o:

 • informacje dotyczące zmian wprowadzonych przez nowelizacje ustawy o rachunkowości,
 • nowe Krajowe Standardy Rachunkowości,
 • nowe stanowiska KSR,
 • zmiany w przepisach podatkowych, które mają wpływ na ewidencję finansowo-księgową, w szczególności zmiany w zakresie VAT.

W publikacji podane są rozwiązania w zakresie ewidencji VAT po centralizacji w jednostkach samorządu terytorialnego, jak również metody księgowania płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności, zarówno w państwowych, jak i samorządowych jednostkach.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont nie obejmuje zasad księgowania dla wszystkich operacji gospodarczych występujących w jednostkach sektora budżetowego, stąd niniejsza publikacja przynosi propozycje księgowań także nieujętych w przepisach prawa, a występujących w praktyce. W publikacji uwzględniono m.in. wytyczne Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności oraz Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Podane rozwiązania ewidencyjne nawiązują również do wyjaśnień Ministerstwa Finansów, opublikowanych na stronach Ministerstwa, bądź odpowiedzi udzielonych przez nie na zapytania Wydawnictwa.

Spis treści

Spis treści

Rozdział I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sfery budżetowej

 1. Podstawa prawna prowadzenia rachunkowości budżetowej
  • 1.1. Zasady ogólne
  • 1.2. Specyficzne regulacje dla rachunkowości budżetowej
  • 1.3. Stosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości
  • 1.4. Ograniczenia w stosowaniu ustawy o rachunkowości
 2. Wymagania w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
 3. Nadrzędne zasady rachunkowości
  • 3.1. Zasada rzetelnego obrazu
  • 3.2. Zasada przewagi treści nad formą
  • 3.3. Zasada ciągłości
  • 3.4. Zasada memoriału
  • 3.5. Zasada współmierności przychodów
  • 3.6. Zasada ostrożnej wyceny
  • 3.7. Zasada indywidualnej wyceny
  • 3.8. Zasada istotności
  • 3.9. Zasada kontynuacji działalności
  • 3.10. Ograniczenia stosowania zasady memoriału
 4. Odmienne zasady ewidencji finansowo-księgowej jednostek sektora budżetowego
  • 4.1. Odmienna definicja środków trwałych
  • 4.2. Bardziej restrykcyjne podejście do naliczania odsetek i wyceny należności i zobowiązań oraz innych składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
  • 4.3. Odmienne podejście do przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych
  • 4.4. Odmienne zasady w przypadku jednostek postawionych w stan likwidacji

Rozdział II. Dokumentacja rachunkowości jednostek sektora budżetowego w 2020 r. – zasady ogólne

 1. Zagadnienia ogólne
  • 1.1. Definicja i podstawy prawne obowiązku przygotowania dokumentacji (polityki) rachunkowości
  • 1.2. Cel wprowadzenia polityki rachunkowości
  • 1.3. Odpowiedzialność kierownika jednostki za opracowanie, aktualizację i stosowanie zasad rachunkowości
  • 1.4. Wyodrębnienie zdarzeń istotnych
  • 1.5. Stosowanie KSR-ów oraz MSR-ów
  • 1.6. Możliwość wyboru zasad rachunkowości
  • 1.7. Konieczność dopasowania polityki rachunkowości do potrzeb jednostki
 2. Zakładowy plan kont
  • 2.1. Specyficzne ustalenia w zakresie planów kont jednostek sektora finansów publicznych
  • 2.2. Zasady tworzenia planu kont w RachBudżR

Rozdział III. Zasada istotności i uproszczenia w ustaleniach polityki rachunkowości

 1. Zasada istotności i uproszczenia dozwolone w RachunkU
 2. Wskaźniki istotności
 3. Regulacje w zakresie uproszczeń zawarte w KSR 7
 4. Ograniczenia swobody stosowania zasady istotności w jednostkach sektora finansów publicznych

Rozdział IV. Zmiany polityki rachunkowości

 1. Stosowanie zasady ciągłości
 2. Regulacje dotyczące sposobu oraz okoliczności dokonywania zmian w polityce rachunkowości
 3. Okoliczności dopuszczające możliwość dokonania zmian w polityce rachunkowości
  • 3.1. Obowiązkowe zmiany w polityce rachunkowości
  • 3.2. Zmiany wprowadzone przez jednostkę we własnym zakresie
  • 3.3. Ujęcie skutków zmian w sprawozdaniu finansowym, w tym w informacji dodatkowej
 4. Regulacje dotyczące zmian polityki rachunkowości w KSR 7
 5. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości

Rozdział V. Składniki zasad (polityki) rachunkowości

 1. Zakres dokumentacji (polityki) rachunkowości
 2. Określenie roku obrotowego oraz wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych
  • 2.1. Zasady ogólne
  • 2.2. Brak swobody w podejmowaniu decyzji przy określaniu roku obrotowego i okresów sprawozdawczych
  • 2.3. Stosowanie zasady „zamknięcia miesiąca"
  • 2.4. Uproszczenia w stosowaniu zasady „zamknięcia miesiąca"
  • 2.5. Zamknięcie roku obrotowego
 3. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
  • 3.1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie
  • 3.2. Inwestycje długoterminowe
  • 3.3. Inwestycje krótkoterminowe
  • 3.4. Rzeczowe aktywa obrotowe
  • 3.5. Należności
  • 3.6. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  • 3.7. Kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa
 4. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • 4.1. Zakładowy plan kont
  • 4.2. Wykaz ksiąg rachunkowych
  • 4.3. Opis systemu przetwarzania danych
 5. Ochrona danych i ich zbiorów

Rozdział VI. Przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości

 1. Wzór zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
 2. Wzór załącznika dotyczącego metod wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego
 3. Wzór załącznika dotyczącego sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych
 4. Wzór załącznika dotyczącego zasad ochrony danych i ich zbiorów

Rozdział VII. Zakładowy plan kont

 1. Zasady ogólne
 2. Szczególne rozwiązania dla zakładowego planu kont budżetu JST i urzędu JST
 3. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 4. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  • 4.1. Aktywa trwałe (zespół 0)
  • 4.2. Środki pieniężne i rachunki bankowe (zespół 1)
  • 4.3. Rozrachunki i rozliczenia (zespół 2)
  • 4.4. Materiały i towary (zespół 3)
  • 4.5. Koszty według rodzajów i ich rozliczenie (zespół 4)
  • 4.6. Koszty według typów działalności i ich rozliczenie (zespół 5)
  • 4.7. Produkty (zespół 6)
  • 4.8. Przychody i koszty ich uzyskania (zespół 7)
  • 4.9. Fundusze, rezerwy i wynik finansowy (zespół 8)
  • 4.10. Zasady funkcjonowania kont pozabilansowych

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Premiera: 30 października 2020
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 300
 • Waga: 300 g
 • ISBN: 978-83-8235-034-0
 • EAN: 9788382350340
 • Kod serwisu: 00875100

Tagi