Monitor Prawniczy Nr 18/2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Nakład wyczerpany
Powiadomienie o wznowieniu ›

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 18/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy: Dr Edyta Gapska „Bieg postępowania w sprawach cywilnych w czasie epidemii. Cz. II – wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 18/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • Dr Edyta GapskaBieg postępowania w sprawach cywilnych w czasie epidemii. Cz. II – wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych". W pierwszej części rozważań dotyczących szczególnych rozwiązań prawnych wprowadzonych w postępowaniu cywilnym w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wskazano, że w celu zagwarantowania ciągłości wymiaru sprawiedliwości w czasie epidemii ustawodawca przyjął jako regułę kontynuację postępowań i skuteczność dokonanych w ich trakcie czynności procesowych przy równoczesnym jednak zatrzymaniu biegu terminów procesowych we wszystkich sprawach poza sprawami uznanymi ustawowo za pilne. W celu zapewnienia rozpoznania tych ostatnich, w których wstrzymywanie się z wydaniem rozstrzygnięcia mogłoby istotnie, a nawet nieodwracalnie zagrażać interesom stron lub uczestników postępowania, wprowadzono ponadto szczególne uprawnienie prezesów sądów apelacyjnych oraz Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do wyznaczenia innego sądu równorzędnego jako właściwego do ich rozpoznania, jeżeli sąd właściwy całkowicie zaprzestał czynności. Rozwiązania dotyczące biegu postępowania cywilnego przyjęte w tym względzie w ustawie z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych poddawane były kilkakrotnym zmianom, spośród których najdalej idące dotyczyły rozwiązań w zakresie biegu terminów procesowych. O ile jeszcze u początków epidemii w Polsce, w odpowiedzi na faktyczne ograniczenie lub nawet zaprzestanie działalności przez niektóre sądy postulowano o systemowe rozwiązanie kwestii biegu terminów poprzez ich zawieszenie, a nawet zawieszenie samych postępowań , o tyle po kilku tygodniach obowiązywania regulacji wstrzymujących bieg terminów okazało się, że stanowią one zagrożenie dla sprawności i płynności pracy sądów i prawników, a nawet dla realizacji zasady prawa do sądu. Poniższe rozważania poświęcone zostały analizie i skutkom obowiązywania przepisów, na mocy których zatrzymano bieg terminów procesowych i sądowych w sprawach cywilnych.
 • Dr hab. Grzegorz SibigaOdwrócona cyfryzacja" w postępowaniu administracyjnym ogólnym po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 16.4.2020 r.". W nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, dokonanej ustawą z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS¬COV¬22 (jedną z tzw. specustaw), dopuszczono tradycyjne doręczanie wydruków pism wydanych i podpisanych w formie dokumentu elektronicznego. W artykule przedstawiam przyczyny i zakres tego specyficznego rozwiązania, a także konsekwencje i wątpliwości wynikające z jego stosowania.
 • Dr Dariusz ChrapońskiZarzut potrącenia w procesie cywilnym". Problematyka potrącenia ma aspekt materialnoprawny, którego granice wyznaczają art. 498–505 Kodeksu cywilnego, oraz proceduralny, związany ze sposobem obrony pozwanego w procesie. Na gruncie prawa prywatnego potrącenie zmierza do wzajemnego umorzenia wierzytelności, a w prawie procesowym jest instrumentem służącym pozwanemu do udowodnienia, że roszczenie objęte pozwem wygasło, co w razie uznania trafności takiego stanowiska prowadzić będzie do oddalenia powództwa. Do daty wejścia w życie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. potrącenie w procesie cywilnym było uregulowane fragmentarycznie, jedynie w odniesieniu do postępowania nakazowego (art. 493 § 3 KPC) i postępowania uproszczonego (art. 505[4] § 2 KPC). Pierwszy z wymienionych przepisów został zmieniony przez art. 1 pkt 181 ZmKPCU19, poprzez wysunięcie potrącenia poza nawias postępowania nakazowego. W to miejsce na mocy art. 1 pkt 69 tej nowelizacji ustawodawca wprowadził do porządku prawnego nowo utworzony art. 203[1] KPC, regulujący w sposób ogólny zarzut potrącenia w procesie cywilnym. Ponadto na mocy art. 1 pkt 232 ZmKPCU19 zmodyfikowały został art. 840 § 1 pkt 2 KPC, w którym wprost jako podstawę powództwa opozycyjnego wskazano zarzut potrącenia. Pozostał natomiast w mocy w niezmienionym kształcie art. 505[4] § 2 KPC. Obydwie wskazane zmiany legislacyjne operują pojęciem „zarzut potrącenia", przy czym jedynie pierwsza z nich określa warunki jego podniesienia jako sposobu obrony pozwanego w procesie cywilnym. Druga zmiana natomiast wskazuje wyłącznie, że tenże zarzut może być podstawą skargi opozycyjnej, nie regulując jednocześnie przesłanek jego użycia jako instrumentu pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności. Tak zmodyfikowane przepisy uzasadniają potrzebę przyjrzenia się regulacji zarzutu potrącenia w procesie cywilnym, w szczególności pod kątem zakresu tego pojęcia, a także warunków jego skorzystania jako sposobu obrony pozwanego.
 • prof. Paweł Wajda, Ireneusz StolarskiWynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z kapitału pieniężnego – glosa do wyroku SA w Białymstoku z 20.2.2020 r., I ACa 635/19". Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 20.2.2020 r. odniósł się do bardzo istotnego zagadnienia wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z kapitału pieniężnego w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu. W ocenie tego Sądu, w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu hipotecznego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego, roszczenie banku wobec „kredytobiorcy" z tytułu korzystania przez „kredytobiorcę" z udostępnionego mu kapitału pieniężnego nie znajduje swoich podstaw prawnych, a tym samym roszczenie to jest niezasadne. Takie stanowisko budzi poważne wątpliwości i nie zasługuje w naszej ocenie w jakimkolwiek przypadku na akceptację; co więcej stanowisko to jest bardzo groźne dla praktyki funkcjonowania instytucji finansowych. Podzielenie powyższego stanowiska skutkowałoby bowiem w istocie o tym, że bank nie mógłby w ogóle skutecznie dochodzić swoich roszczeń z tytułu bezumownego korzystania przez kredytobiorcę z kapitału pieniężnego przez okres funkcjonowania umowy kredytu. Tym samym „kredytobiorca" korzystałby w istocie z „bezpłatnego" (bezodsetkowego) kapitału pieniężnego pozyskanego od banku, która to koncepcja jest tak nie do pogodzenia z pryncypiami funkcjonowania banków, jak i z konstrukcją kondykcji banku w ramach instytucji bezpodstawnego wzbogacenia.
 • Wioletta Dudziec-RzeszowskaWynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału – glosa do wyroku SA w Białymstoku z 20.2.2020 r., I ACa 635/19". Glosa dotyczy problematyki roszczeń banków o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału, kierowanych do kredytobiorców po unieważnieniu umów kredytowych w zakresie spraw „frankowych". Omówione zostało również zagadnienie teorii salda oraz zarzutu potrącenia jako zarzutu nierozpoznania istoty sprawy przez sąd.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065020438
 • EAN: 977123065020438
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie