Karta Nauczyciela. Komentarz

Promocyjna cena 15% taniej
 • 211,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 249,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne oraz jest pierwszą publikacją, która opisuje kwestie czasu pracy i zasad wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID-19... więcej ›

Opis książki

Karta Nauczyciela reguluje stosunki pracy nauczycieli zatrudnionych m.in. w szkołach, przedszkolach, placówkach i administracji oświatowej. Jest aktem prawnym zawierającym szereg rozwiązań odrębnych względem Kodeksu pracy, przykładowo przewiduje możliwość rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem jedynie ze ściśle określonych przyczyn.

W ostatnim czasie Karta Nauczyciela uległa kilku istotnym modyfikacjom. Zmiany dotyczyły oceny pracy nauczycieli oraz awansu zawodowego i polegały w dużej mierze na przywróceniu treści przepisów Karty Nauczyciela obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Nowelizacje te spowodowały konieczność stosowania przepisów Karty Nauczyciela z różnych okresów ich obowiązywania.

W publikacji omówiono niedawno wprowadzone do Karty Nauczyciela kwestie finansowania szkoleń branżowych nauczycieli, jak również przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli szkół polskich, które wejdą w życie 1.1.2021 r.

Najważniejsze atuty komentarza:

 • przygotowane przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem omówienie wszystkich przepisów Karty Nauczyciela wraz z bogatym orzecznictwem sądowym,
 • bardzo dokładne omówienie zakresu stosowania Karty Nauczyciela do poszczególnych grup pracowników,
 • liczne przykłady zawierające praktyczne wyjaśnienia kwestii problematycznych,
 • praktyczne opisanie kwestii czasu pracy i zasad wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu epidemii COVID-19.
 • omówienie awansu zawodowego w ujęciu praktycznym, popartym stanowiskami MEN i bardzo bogatym orzecznictwem sądowym,
 • dokładne omówienie problematyki awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli w perspektywie obowiązywania przepisów zmienianych na przestrzeni ostatnich 2 lat;
 • komentarz precyzyjnie wyjaśnia, w stosunku do jakich grup nauczycieli stosuje się przepisy Karty Nauczyciela w poprzednim brzmieniu ustawy.
 • wyjaśnienie finansowania doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem szkoleń branżowych,
 • uwzględnienie nowelizacji dokonanych ustawami: z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287), która weszła w życie 1.9.2019 r., oraz z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245), która (w zakresie zmiany przepisów Karty Nauczyciela) częściowo weszła w życie 1.9.2019 r., z częściowo wejdzie w życie 1.1.2021 r.

Prezentowana publikacja szczegółowo omawia takie kwestie jak:

 • ocena pracy nauczyciela – wraz z omówieniem zmian, jakie weszły w życie 1.9.2019 r.,
 • zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od 1.9.2019 r. – wraz z omówieniem zakresu stosowania przepisów obowiązujących przed tą datą.
 • awans zawodowy nauczycieli szkół polskich,
 • zasady zatrudniania nauczycieli,
 • udzielanie urlopu dla poratowania zdrowia od 1.1.2018 r.,
 • dodatki socjalne dla nauczycieli,
 • uprawnienia urlopowe dyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze szkole,
 • zasady finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (w tym szkoleń branżowych), które weszły w życie 1.9.2019 r.,
 • zasady korzystania przez nauczycieli z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym omówienie kwestii przyznawania świadczeń, tworzenia regulaminu funduszu i dokumentowania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej oraz podatku dochodowego od przyznanych świadczeń, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W komentarzu Czytelnik znajdzie odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • W jaki sposób jest dokonywana ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły oraz kiedy stosuje się do niej przepisy obowiązujące przed 1.9.2019 r.?
 • Jakie zmiany w awansie zawodowym spotkały nauczycieli od roku szkolnego 2019/2020?
 • W jaki sposób awans zawodowy realizują nauczyciele szkół polskich za granicą?
 • Jakie są zasady zatrudniania nauczycieli, w tym omówienie, w jakich okolicznościach można zatrudnić nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony, a kiedy musi być to zatrudnienie na czas nieokreślony?
 • Z jakich przyczyn można rozwiązać stosunek pracy nauczyciela oraz ograniczyć wymiar jego zatrudnienia?
 • Na jakich zasadach funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach i innych jednostkach systemu oświaty, jaka jest w tym rola związków zawodowych oraz jaki jest sposób podejmowania decyzji o przyznawaniu świadczeń i w jaki sposób dokumentować sytuację socjalną osoby uprawnionej?
 • Jakie dodatki socjalne przysługują nauczycielom po zmianie – od 1.1.2018 r. – przepisów Karty Nauczyciela?
 • Jakie są rola, zadania i uprawnienia związków zawodowych wynikające z przepisów Karty Nauczyciela?
 • Na jakich zasadach nauczyciele mogą korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia oraz jakie są w tym zakresie prawa i obowiązki dyrektora szkoły?
 • Jakie zmiany w zakresie urlopu wypoczynkowego nauczyciela i dyrektora szkoły obowiązują od 1.1.2018 r. oraz w jaki sposób dyrektor szkoły planuje swój urlop wypoczynkowy i kto udziela mu tego urlopu?
 • Które zmiany w przepisach Karty Nauczyciela dotyczą szkół i przedszkoli niepublicznych oraz jakie to są zmiany?
 • Jakie zmiany w przepisach regulujących pracę nauczycieli wprowadziły przepisy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19?

Spis treści

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Wprowadzenie

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215)

Rozdział 1. Postanowienia wstępne

Art. 1. [Zakres zastosowania]

 • I. Definicja nauczyciela
 • II. Zakres stosowania ustawy
 • III. Stosowanie wybranych przepisów ustawy
 • IV. Uwagi końcowe

Art. 2. [Wyłączenie stosowania]

Art. 3. [Definicje pojęć]

Art. 4. [Współdziałanie ze związkami zawodowymi]

Art. 5. (uchylony)

Rozdział 2. Obowiązki nauczycieli

Art. 6. [Podstawowe obowiązki nauczyciela]

Art. 6a. [Ocena pracy nauczyciela]

 • I. Czasowy zakres stosowania przepisów dotyczących oceny pracy
 • II. Stosowanie procedury oceny pracy
 • III. Wszczęcie procedury oceny pracy
 • IV. Przebieg oceny pracy
 • V. Zakończenie procedury oceny pracy
 • VI. Postępowanie odwoławcze
 • VII. Definicja określenia „porozumienie" użytego w art. 6a KartaNauczU
 • VIII. Ocena pracy w razie zmiany miejsca zatrudnienia

Art. 7. [Obowiązki dyrektora szkoły]

Art. 8. [Nadzór pedagogiczny]

Rozdział 3. Wymagania kwalifikacyjne

Art. 9. [Wymagane kwalifikacje]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Kwalifikacje formalne
 • III. Kwalifikacje nieformalne
 • IV. Delegacja do wydania rozporządzenia

Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

Art. 9a. [Stopnie awansu zawodowego]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Stopnie awansu zawodowego
 • III. Utrata stopnia awansu zawodowego

Art. 9b. [Warunki nadania kolejnego stopnia]

Art. 9c. [Staż wymagany do awansu]

Art. 9d. [Odbywanie stażu]

 • I. Rozpoczęcie stażu
 • II. Przerwanie stażu
 • III. Zakończenie stażu

Art. 9e. [Wniosek o awans]

 • I. Dyrektorzy szkół
 • II. Nauczyciele zatrudnieni w „administracji oświatowej"
 • III. Nauczyciele urlopowani lub zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

Art. 9f. [Uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia; zmiana miejsca zatrudnienia]

 • I. Wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego
 • II. Zmiana miejsca zatrudnienia w czasie stażu
 • III. Zmiana wynikająca z wejścia w życie Prawa oświatowego
 • IV. Staż w przypadku przywrócenia do pracy

Art. 9g. [Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Skład komisji
 • III. Przebieg prac komisji

Art. 9h. [Nadzór nad postępowaniem awansowym]

Art. 9i. [Tytuł honorowy profesora oświaty]

Rozdział 3b. Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą

Art. 9j. [Nadanie stopni awansu zawodowego]

Art. 9k. [System teleinformatyczny]

Art. 9l. [Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień awansu zawodowego; opiekun stażu nauczyciela]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Rozpoczęcie stażu
 • III. Opiekun stażu

Art. 9m. [Staż nauczyciela]

Art. 9n. [Rozpoczęcie stażu]

Art. 9o. [Plan rozwoju zawodowego]

Art. 9p. [Opinia opiekuna stażu o stopniu realizacji planu rozwoju zawodowego]

Art. 9q. [Zakończenie stażu; sprawozdanie i ocena realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela]

Art. 9r. [Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego]

Art. 9s. [Komisja egzaminacyjna, komisja kwalifikacyjna]

Art. 9t. [Akt nadania stopnia awansu zawodowego]

Art. 9u. [Upoważnienie ministra]

Art. 9w. [Delegacja ustawowa]

Rozdział 4. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy

Art. 10. [Nawiązanie stosunku pracy]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Pracodawca w oświacie
 • III. Zasady zatrudniania nauczyciela stażysty
 • IV. Zasady zatrudniania nauczyciela kontraktowego
 • V. Zasady zatrudniania na podstawie mianowania
 • VI. Przekształcenie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania
 • VII. Wyjątkowe formy zatrudnienia nauczycieli
  • A. Zatrudnienie nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego na podstawie umowy na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy
  • B. Zatrudnienie nauczycieli na podstawie umowy okresowej
  • C. Przekształcenie umowy okresowej w umowę na czas nieokreślony lub stosunek pracy na podstawie mianowania
  • D. Zatrudnienie nauczycieli bez kwalifikacji
 • VIII. Warunki zatrudnienia nauczyciela

Art. 10a. [Nawiązanie stosunku pracy]

Art. 11. [Wytyczne w zakresie nawiązania i rodzaju stosunku pracy]

Art. 11a. [Legitymacja służbowa]

Art. 12. [Swoboda doboru metod nauczania. Podnoszenie wiedzy]

Art. 13. [Termin nawiązania stosunku pracy]

Art. 14. [Treść aktu mianowania i umowy o pracę]

Art. 15. [Ślubowanie]

Art. 16. [Wygaśnięcie stosunku pracy]

Art. 17. [Stanowiska kierownicze. Urlop bezpłatny]

Art. 18. [Przeniesienie nauczyciela]

Art. 19. (uchylony)

Art. 20. [Rozwiązanie stosunku pracy. Przeniesienie w stan nieczynny]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Przyczyny rozwiązania stosunku pracy
  • A. Całkowita likwidacja szkoły
  • B. Częściowa likwidacja szkoły, zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole, zmiany planu nauczania
  • C. Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia
 • III. Okres wypowiedzenia, skrócenie okresu wypowiedzenia
 • IV. Odprawa
 • V. Stan nieczynny, praca w stanie nieczynnym i obowiązek przywrócenia do pracy
 • VI. Konsultacje zamiaru wypowiedzenia ze związkiem zawodowym

Art. 21. [Zwrot kosztów przeniesienia]

Art. 22. [Uzupełnienie tygodniowego wymiaru zajęć. Ograniczenie wymiaru zatrudnienia]

 • I. Uzupełnienie pensum
 • II. Ograniczenie pensum i obowiązek zwiększenia wymiaru zatrudnienia
 • III. Wysokość odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy po okresie ograniczenia
 • IV. Ograniczony zakres stosowania ustawy. Awans zawodowy nauczycieli zatrudnionych w kilku szkołach na etatach cząstkowych

Art. 23. [Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Wniosek nauczyciela
 • III. Upływ dopuszczalnego okresu niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą
  • A. Nowelizacja art. 23 ust. 1 pkt 2 KartaNauczU
  • B. Dopuszczalny okres nieobecności
  • C. Przedłużenie dopuszczalnego okresu nieobecności o kolejne 12 miesięcy
  • D. Termin rozwiązania stosunku pracy w związku z upływem dopuszczalnego okresu nieobecności
 • IV. Wydanie orzeczenia o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy
 • V. Uzyskanie negatywnej oceny pracy
 • VI. Cofnięcie skierowania do nauczania religii w szkole
 • VII. Porozumienie stron
 • VIII. Niezgłoszenie się na badania kontrolne lub okresowe

Art. 24–25. (uchylone)

Art. 26. [Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa]

 • I. Informacje ogólne
 • II. Prawomocne ukaranie karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy, zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczyciela
 • III. Prawomocne skazanie na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych
 • IV. Prawomocne skazanie za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • V. Upływ 3-miesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności
 • VI. Stwierdzenie, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków zatrudnienia

Art. 27. [Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony]

Art. 28. [Odprawa pieniężna]

 • I. Informacje ogólne
 • II. Odprawa w związku z orzeczeniem niezdolności do pracy
 • III. Odprawa w związku z zakończeniem urlopu bezpłatnego w trybie art. 70 KartaNauczU
 • IV. Odprawa związana z cofnięciem misji kanonicznej

Rozdział 5. Warunki pracy i wynagrodzenie

Art. 29. [Warunki pracy nauczyciela]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Realizacja obowiązku zapewnienia właściwej realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 • III. Delegacja do wydania rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania

Art. 30. [Wynagrodzenie nauczyciela]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Nowelizacja art. 30 KartaNauczU
 • III. Średnie wynagrodzenie
 • IV. Wynagrodzenie zasadnicze, stawka osobistego zaszeregowania
 • V. Kształtowanie wysokości wynagrodzeń w drodze aktów normatywnych
 • VI. Podwyższenie wynagrodzeń nauczycielskich
 • VII. Wynagrodzenie za czas przestoju
 • VIII. Ustalanie wynagrodzenia w okresie pracy zdalnej
 • IX. Wynagrodzenie przestojowe w okresie pracy zdalnej

Art. 30a. [Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Dodatek uzupełniający]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Rozporządzenie w sprawie wykonania analizy – średnioroczna struktura zatrudnienia
 • III. Dodatek uzupełniający

Art. 30b. [Kontrola regionalnej izby obrachunkowej]

Art. 31. [Gratyfikacja pieniężna dla profesora oświaty]

Art. 32. [Wynagrodzenie nauczycieli w urzędach]

Art. 33. [Dodatek za wysługę lat]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Sposób zaliczania zakończonych okresów zatrudnienia do stażu pracy
 • III. Inne okresy podlegające zaliczeniu do stażu pracy na mocy szczególnych przepisów

Art. 34. [Dodatek za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach]

Art. 34a. [Dodatek dla wychowawcy klasy]

Art. 35. [Godziny ponadwymiarowe. Godziny doraźnych zastępstw]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Kompetencje organu prowadzącego
 • III. Szczególne przypadki nabycia prawa do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych

Art. 35a. [Wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia finansowane ze środków unijnych]

Art. 36. [Układy zbiorowe pracy]

Art. 37. (uchylony)

Art. 38. [Nabycie prawa do wynagrodzenia]

Art. 39. [Zmiana wysokości wynagrodzenia]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli
 • III. Uzyskanie wyższego tytułu zawodowego
 • IV. Zmiana miejsca zamieszkania w związku z przeniesieniem z urzędu
 • V. Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

Art. 40. [Wygaśnięcie prawa do wynagrodzenia]

Art. 41. (uchylony)

Art. 42. [Czas pracy nauczyciela. Tygodniowy wymiar zajęć]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Obowiązująca nauczycieli norma czasu pracy
 • III. Zadania wykonywane przez nauczycieli w ramach obowiązującej normy czasu pracy
 • IV. Obowiązkowe pensum nauczyciela
 • V. Wymiar obowiązkowych zajęć rozliczany średniorocznie
 • VI. Uśrednianie pensum dla stanowisk o różnym pensum tygodniowym
 • VII. Obniżki i zwolnienia z realizacji zajęć obowiązkowych
 • VIII. Kompetencje organu prowadzącego w zakresie czasu pracy nauczycieli
 • IX. Ewidencja i rozliczanie czasu pracy nauczycieli

Art. 42a. [Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć]

Art. 42b. [Praca w porze nocnej]

Art. 42c. [Tydzień pracy. Dni wolne od pracy]

Art. 43–46. (uchylone)

Rozdział 6. Nagrody i odznaczenia

Art. 47. [Nagroda jubileuszowa]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej
 • III. Wypłata nagrody jubileuszowej w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę
 • IV. Podstawa obliczenia nagrody jubileuszowej
 • V. Nagroda jubileuszowa jako świadczenie nienależne

Art. 48. [Dodatkowe wynagrodzenie roczne]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy

Art. 49. [Fundusz na nagrody dla nauczycieli]

Art. 50. (uchylony)

Art. 51. [Medal Komisji Edukacji Narodowej]

Art. 52. (uchylony)

Rozdział 7. Uprawnienia socjalne i urlopy

Art. 53. [Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Tworzenie funduszu
 • III. Odpis na fundusz
 • IV. Administrowanie funduszem
 • V. Fundusz w przypadku likwidacji i przekazania szkoły
 • VI. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu
 • VII. Gospodarowanie środkami funduszu
 • VIII. Przyznawanie świadczeń
 • IX. Gromadzenie środków funduszu
 • X. Rola związków zawodowych w przyznawaniu świadczeń
 • XI. Komisje socjalne
 • XII. Regulamin funduszu i rola związków zawodowych w jego ustalaniu
 • XIII. Wspólna działalność socjalna pracodawców
 • XIV. Uregulowania podatkowe związane z funduszem
 • XV. Zamówienia publiczne
 • XVI. Ochrona danych osobowych

Art. 53a. [Jednorazowe świadczenie na start]

Art. 54. [Szczególne uprawnienia nauczyciela wiejskiego lub małomiasteczkowego]

 • I. Rys historyczny
 • II. Osoby uprawnione
 • III. Prawo do lokalu mieszkalnego
 • IV. Dodatek mieszkaniowy
 • V. Dodatek „wiejski"

Art. 55. (uchylony)

Art. 56. (uchylony)

Art. 57–59. (uchylone)

Art. 60. (uchylony)

Art. 61. (uchylony)

 • I. Rys historyczny
 • II. Osoby uprawnione
 • III. Wypłata zasiłku na zagospodarowanie
 • IV. Zwrot zasiłku na zagospodarowanie
 • V. Zmiany wynikające z FinZadOśwU

Art. 62. (uchylony)

Art. 63. [Prawo do ochrony]

 • I. Funkcjonariusz publiczny
 • II. Zakres i sposób ochrony
 • III. Naruszenie nietykalności cielesnej
 • IV. Czynna napaść na funkcjonariusza
 • V. Znieważenie funkcjonariusza publicznego
 • VI. Odpowiedzialność za przestępstwo popełnione w stosunku do funkcjonariusza publicznego

Art. 64. [Wymiar urlopu wypoczynkowego]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Urlop nauczycieli w szkołach feryjnych
 • III. Urlop nauczycieli w szkołach nieferyjnych

Art. 65. [Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego]

Art. 66. [Urlop uzupełniający; ekwiwalent za niewykorzystany urlop]

Art. 66a. [Przyczyny przesunięcia urlopu]

Art. 67. [Wynagrodzenie za okres urlopu]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Składniki wynagrodzenia wliczane do wynagrodzenia urlopowego
 • III. Okres przyjęty do wyliczenia wynagrodzenia urlopowego
 • IV. Wysokość wynagrodzenia

Art. 67a. [Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego]

 • I. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
 • II. Wymiar urlopu
 • III. Zakończenie urlopu

Art. 67b. [Rezygnacja z udzielonego urlopu]

Art. 67c. [Urlop wypoczynkowy po zakończeniu urlopu wychowawczego]

Art. 67d. [Obniżenie wymiaru czasu pracy]

Art. 67e. [Dzień opieki nad dzieckiem]

Art. 68. [Urlop szkoleniowy, urlop bezpłatny]

 • I. Urlop i świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
 • II. Urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych lub oświatowych
 • III. Urlop bezpłatny z innych przyczyn
 • IV. Wynagrodzenie w czasie płatnego urlopu

Art. 69. [Przerwa na karmienie dziecka]

Art. 70. [Podanie o przeniesienie do miejscowości zamieszkania współmałżonka]

Rozdział 7a. Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

Art. 70a. [Środki na dokształcanie i doskonalenia zawodowe]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Pojęcie dokształcania, doskonalenia zawodowego i szkolenia branżowego
 • III. Finansowanie doskonalenia zawodowego
 • IV. Rola związków zawodowych

Art. 70b. (uchylony)

Art. 70c. [Szkolenia branżowe nauczycieli]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Nauczyciele zobowiązani do szkoleń branżowych
 • III. Odbywanie szkolenia branżowego

Art. 70d. [Delegacja ustawowa]

Rozdział 8. Ochrona zdrowia

Art. 71. (uchylony)

Art. 72. [Pomoc zdrowotna dla nauczycieli]

 • I. Pojęcie pomocy zdrowotnej
 • II. Udzielanie pomocy zdrowotnej
 • III. Osoby uprawnione
 • IV. Uregulowania podatkowe i ubezpieczeniowe

Art. 73. [Urlop dla poratowania zdrowia]

 • I. Powstanie prawa do urlopu
 • II. Udzielanie urlopu w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia
 • III. Udzielanie urlopu na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową
 • IV. Wymiar urlopu
 • V. Zbieg urlopu z prawem do emerytury
 • VI. Urlop zdrowotny a prawo do urlopu wypoczynkowego
 • VII. Wykonywanie pracy w czasie urlopu
 • VIII. Urlop dla poratowania zdrowia a możliwość wypowiedzenia stosunku pracy
 • IX. Zakończenie urlopu
 • X. Zmiany wynikające z reformy ustroju szkolnego
 • XI. Przepisy przejściowe wprowadzone FinZadOśwU

Rozdział 9. Dzień Edukacji Narodowej

Art. 74. [Dzień Edukacji Narodowej]

Rozdział 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna

Art. 75. [Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Odpowiedzialność dyscyplinarna
 • III. Odpowiedzialność porządkowa

Art. 76. [Kary dyscyplinarne]

Art. 77. [Właściwość komisji dyscyplinarnych]

Art. 78. [Członkowie komisji dyscyplinarnych]

Art. 79. [Odwołanie członka komisji dyscyplinarnej przed upływem kadencji; powołanie nowego członka komisji dyscyplinarnej]

Art. 80. [Powołanie przewodniczącego komisji dyscyplinarnej i jego zastępców]

Art. 81. [Składy orzekające komisji dyscyplinarnych]

Art. 82. [Wyłączenie członka składu orzekającego od udziału w rozpoznawaniu sprawy]

Art. 83. [Rzecznik dyscyplinarny i jego zastępcy]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Cechy i kompetencje rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej

Art. 84. [Wyłączenie rzecznika dyscyplinarnego od udziału w sprawie]

Art. 85. [Wszczęcie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego]

 • I. Postępowanie wyjaśniające
 • II. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
 • III. Umorzenie postępowania wyjaśniającego

Art. 85a. [Niezawisłość komisji dyscyplinarnych; podejmowanie rozstrzygnięć przez komisje]

Art. 85b. [Postanowienia wydawane przez komisje dyscyplinarne]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego
 • III. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego
 • IV. Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

Art. 85c. [Status obwinionego]

Art. 85d. [Prawo do korzystania z pomocy obrońcy]

Art. 85e. [Jawność rozprawy; stawiennictwo na rozprawie]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Rozprawa

Art. 85f. [Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego]

Art. 85g. [Dowody]

Art. 85h. [Przesłuchanie świadka]

Art. 85i. [Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego]

Art. 85j. [Orzeczenia wydawane przez komisje dyscyplinarne]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Stan faktyczny sprawy
 • III. Stopień winy
 • IV. Stopień społecznej szkodliwości czynu
 • V. Zachowanie obwinionego nauczyciela przed popełnieniem czynu i po jego popełnieniu

Art. 85k. [Odwołanie do odwoławczej komisji dyscyplinarnej]

Art. 85l. [Orzeczenia wydawane przez odwoławczą komisję dyscyplinarną]

Art. 85m. [Odwołanie do sądu powszechnego]

Art. 85n. [Wznowienie postępowania dyscyplinarnego]

Art. 85o. [Przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej]

Art. 85p. [Wynagrodzenie przewodniczących komisji dyscyplinarnych oraz składów orzekających i rzeczników dyscyplinarnych]

Art. 85q. [Świadczenia przysługujące w przypadku uniewinnienia]

Art. 85r. [Koszty postępowania]

Art. 85s. [Zatarcie kary dyscyplinarnej]

Art. 85t. [Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Odwołanie od decyzji o zawieszeniu
 • III. Zażalenie na postanowienie

Art. 85u. [Wynagrodzenie nauczyciela w czasie zawieszenia w pełnieniu obowiązków]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Dodatek uzupełniający
 • III. Świadczenie urlopowe

Art. 85v. [Delegacja ustawowa – szczegółowy tryb prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego]

Art. 85w. [Centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych]

Art. 85x. [Uzyskanie informacji z rejestru]

Art. 85y. [Wniosek o udzielenie informacji z rejestru]

Art. 85z. [Wprowadzenie i usunięcie informacji z rejestru]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Zawiadomienie o prawomocnym ukaraniu nauczyciela karą dyscyplinarną
 • III. Zawiadomienie o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków

Rozdział 11. Uprawnienia emerytalne

Art. 86. [Prawo do zaopatrzenia emerytalnego]

Art. 87. [Odprawa emerytalno-rentowa]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Nabycie prawa do odprawy
 • III. Wypłata odprawy

Art. 88. [Wcześniejsza emerytura; podstawa wymiaru emerytury lub renty]

Art. 89. (uchylony)

Art. 90. [Dodatek za tajne nauczanie]

Art. 91. (uchylony)

Rozdział 11a. Przepisy szczególne

Art. 91a. [Uprawnienia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych]

Art. 91b. [Przepisy stosowane do niektórych grup nauczycieli]

Art. 91c. [Stosowanie Kodeksu pracy; rozpatrywanie sporów]

Art. 91d. [Szkoły i placówki jednostek samorządu terytorialnego]

Rozdział 12. Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 92–93. (uchylone)

Art. 94. [Zrównanie dotychczasowych kwalifikacji z wymaganymi]

Art. 95. (uchylony)

Art. 96. [Przepis przejściowy]

Art. 97–98. (uchylone)

Art. 99. [Zachowanie szczególnych uprawnień branżowych]

Art. 100. [Wejście w życie przepisów o świadczeniach]

Art. 101. [Derogacja]

Art. 102. [Wejście w życie]

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 704
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 1000 g
 • ISBN: 978-83-8235-098-2
 • EAN: 9788382350982
 • Kod serwisu: 00878600

Kategorie