PAKIET: Kodeks cywilny. Tom I-II. Komentarz do art. 1-1088

Promocyjna cena 15% taniej
 • 534,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 629,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Dwutomowy komentarz do art. 1-1088 KC pod redakcją SSN prof. dr hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego liczący ponad 3000 stron... więcej ›

Opis książki

Dwutomowy komentarz do art. 1-1088 KC pod redakcją SSN prof. dr hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego liczący ponad 3000 stron.

Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące:

 • osobom fizycznym: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; miejscu zamieszkania i uznaniu za zmarłego; osobom prawnym oraz przedsiębiorcom i ich oznaczeniom,
 • mieniu,
 • czynnościom prawnym i zagadnieniom takim jak: zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, warunek, przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura, termin, przedawnienie roszczeń,
 • własności (treści prawa, nabyciu i jego utracie, współwłasności, ochronie własności, użytkowaniu wieczystemu, prawom rzeczowym ograniczonym, użytkowaniu, służebnościom, zastawowi i posiadaniu),
 • części ogólnej zobowiązań,
 • wykonywania zobowiązań i skutków ich niewykonania,
 • potrącenia, odnowienia i zwolnienia z długu,
 • zmiany wierzyciela lub dłużnika,
 • ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika,
 • umów nazwanych (m.in. sprzedaż, zamiana, najem, dzierżawa, pożyczka, zlecenie),
 • prawa spadkowego (zostały omówione zagadnienia takie jak: forma testamentu, zapis i polecenie, stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy, odpowiedzialność za długi spadkowe, wspólność majątku spadkowego i dział spadku, umowy dotyczące spadku).

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne wynikające z:

 • ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 ze zm.), dotyczących m.in. wpływu regulacji ustawowej na przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia roszczeń związanego z funkcjonowaniem sądów w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz ograniczeń zasady swobody umów w związku ze szczególnymi okolicznościami. Wprowadzone zostały także zmiany związane z trwaniem w czasie zobowiązania ciągłego (regulacje dotyczące m.in.: wypowiedzenia umowy najmu oraz wypowiedzenia wysokości czynszu umów najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów, przez które dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2).
 • ustawy z 31.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495) dotyczącej osoby fizycznej, która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz niemającą dla niej charakteru zawodowego. Osobie tej, będącej przedsiębiorcą, będzie przysługiwała ochrona przewidziana dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa – regulacje wchodzą w życie od 1.1.2021 r.
 • ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. 2018 r. poz. 2244), która umożliwi potwierdzanie umów zawartych przez organ osoby prawnej z przekroczeniem zakresu umocowania, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa obrotu prawnego, a także efektywność działania przedsiębiorcy oraz ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej.
 • ustawy z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104) dotyczącej skrócenia terminów przedawnienia, co ma przyczynić się do szybszego kształtowania stanów faktycznych w sposób zgodny ze stanem prawnym oraz zapewnienia stabilności stosunków społecznych. Na skutek zmiany ogólny termin przedawnienia wynosi 6 lat, jednak pozostawiono regulację, dotyczącą 3-letniego terminu przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawa reguluje także kwestię sposobu liczenia terminu przedawnienia (t.j. zakończenie biegu przedawnienia na koniec roku kalendarzowego dla terminów dwuletnich i dłuższych niż dwa lata), co ułatwi obronę oraz wywrze pozytywny wpływ na sytuację wierzycieli, którzy nie będą musieli dokonywać szczegółowych obliczeń. Ponadto wskutek regulacji wprowadzone zostaną przepisy szczególne dotyczące przedawnienia roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom, które zapewnią ich ochronę poprzez utratę prawa dochodzenia roszczeń przysługujących przedsiębiorcom wobec konsumentów po upływie terminu.
 • ustawy z dnia 6.12.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 80) likwidującej przywilej w zakresie kapitalizacji odsetek, który był przyznany instytucjom kredytowym, co ma się przyczynić do poprawy sytuacji pożyczkobiorców i kredytobiorców poprzez przeciwdziałanie zwiększeniu się zadłużenia klientów instytucji kredytowych.
 • informacje o planowanych zmianach wynikających z projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych (Druk sejmowy Nr 239), których celem jest wsparcie – przez zwiększenie pewności co do strony stosunku cywilnoprawnego – rozwoju formy dokumentowej czynności prawnej.

Ponadto publikację charakteryzuje:

Precyzyjna nawigacja wewnętrzna:

 • szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu,
 • bardzo szczegółowe spisy treści do artykułów,
 • tytuły tez, pozwalające w szybki sposób na znalezienie właściwego zagadnienia,
 • numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.

Praktyczne opracowanie tematu:

 • argumenty do obrony własnych racji: najnowsze orzecznictwo z danego tematu, pozwalające na sprawdzenie najnowszej linii orzeczniczej,
 • omówienia wybitnych specjalistów z danego tematu oraz poglądy doktryny w danej materii: zawiera odniesienia do poglądów wyrażonych w innych pozycjach literatury.

Najwybitniejszy skład autorski:

Redaktorem naukowym komentarza jest Krzysztof Pietrzykowski – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Sądu Najwyższego.
Autorami komentarza są praktycy, a jednocześnie wybitni teoretycy: sędziowie Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, radcowie prawni; profesorowie prawa i wykładowcy m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 10
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 3244
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 4290 g
 • ISBN: 978-83-8198-941-1
 • EAN: 9788381989411
 • Kod serwisu: 00880100

Kategorie

Tagi