Monitor Prawniczy Nr 23/2020 + dodatek specjalny: Ocena i przegląd RODO po dwóch latach obowiązywania

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Nakład wyczerpany
Powiadomienie o wznowieniu ›

W najnowszym numerze dodatek specjalny -  Ocena i przegląd RODO po dwóch latach obowiązywania! Publikacja Ocena i przegląd RODO po dwóch latach obowiązywania. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2020 pod red. adw. dr hab. Grzegorza Sibigi zawiera 13... więcej ›

Opis czasopisma

W najnowszym numerze dodatek specjalny -  Ocena i przegląd RODO po dwóch latach obowiązywania!

Publikacja Ocena i przegląd RODO po dwóch latach obowiązywania. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2020 pod red. adw. dr hab. Grzegorza Sibigi zawiera 13 obszernych tekstów wybitnych Autorów w 4 obszarach tematycznych:

 • Oceny generalne
 • Realizacja celów RODO
 • Instytucje RODO
 • RODO a nowe zjawiska i wyzwania

W numerze 23/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • prof. UJ dr hab. Krzysztof OplustilW sprawie optymalnego modelu prawa grup spółek. Uwagi krytyczne o projekcie prawa koncernowego z 20.07.2020 r. (cz. I)". W dniu 5.8.2020 r. do konsultacji publicznych skierowany został projekt (datowany na 20.7.2020 r.) ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (UD113), przygotowany przez Komisję ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, działającą przy Ministrze Aktywów Państwowych . Ważnym elementem tego projektu są nowe przepisy tzw. prawa grup spółek (prawa holdingowego, koncernowego), które mają służyć usprawnieniu zarządzania i nadzoru w grupach (zgrupowaniach) spółek przez spółkę dominującą. Projekt ten stanowi już drugie „podejście" do regulacji prawa koncernowego w Polsce. Pierwsza próba, którą stanowił projekt opracowany w 2010 r. w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Prywatnego, zakończyła się niepowodzeniem . Najnowszy projekt nawiązuje do tamtych propozycji legislacyjnych , a zarazem zawiera wiele nowych i kontrowersyjnych rozwiązań, które zasługują na krytyczną analizę. Niniejsze, dwuczęściowe opracowanie skupia się na centralnym aspekcie proponowanych regulacji, tj. na zasadach wydawania i wykonywania tzw. wiążących poleceń koncernowych oraz związanej z tym odpowiedzialności spółek grupy i ich piastunów. Analizę projektu poprzedza przedstawienie standardów prawa koncernowego, wypracowanych przez różne europejskie gremia eksperckie.
 • dr Zbigniew Długosz, Michał AnkusMaksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu dla umów o kredyt konsumencki zawartych w okresie obowiązywania szczególnych rozwiązań związanych z COVID-19". Pandemia koronawirusa COVID-19 przyniosła ze sobą szereg negatywnych skutków, zarówno gospodarczych, jak i społecznych. Aby im przeciwdziałać, ustawodawca przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (czyli w ramach tzw. tarczy antykryzysowej) dokonał czasowej modyfikacji licznych instytucji prawnych. Jedną z takim modyfikacji jest ustanowienie nowej wysokości maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, niższej wobec tej uregulowanej w przepisach ustawy o kredycie konsumenckim . Ponieważ istotą dedykowanych walce ze skutkami COVID-19 regulacji KoronawirusU jest ich jedynie czasowe obowiązywanie, również przepisy art. 8d-8e KoronawirusU określające te nowe limity mają stracić moc po upływie 365 dni od dnia wejścia w życie KoronawirusU (art. 36 ust. 3 KoronawirusU). Powoduje to konieczność określenia zasad zastosowania tej regulacji do umów o kredyt konsumencki w szczególności w przypadkach, gdy umowa taka ma być zawarta na czas dłuższy niż okres obowiązywania tych przepisów.
 • dr Krzysztof ŚwitałaBezpieczeństwo sieci i usług w projekcie nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa". W ramach artykułu przedstawiono podstawowe założenia najnowszego projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (UD68), który zawiera propozycję wprowadzenia nowego prawnego pojęcia bezpieczeństwa sieci i usług. Zasadność tej zmiany zostanie oceniona z punktu widzenia utrwalonych w piśmiennictwie prawniczym, aktach prawnych i normach technicznych terminów cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacyjnego. Przeanalizowane zostaną także nowe rozwiązania instytucjonalne w omawianym systemie mające na celu zwiększenie skuteczności jego funkcjonowania i minimalizowanie ryzyka wystąpienia incydentu.
 • Ewa MarzecPojęcie ryzyka w regulacji cyberbezpieczeństwa". „Ryzyko" jest terminem, który pojawia się w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii Europejskiej [NIS] , rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z 17.4.2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie) [ENISA] oraz w ustawie z 5.7.2018 r o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa , a także w wielu innych aktach. Termin „ryzyko" występuje w dyrektywie NIS 40 razy, często w zestawieniu z pojęciem incydent, a w rozporządzeniu ENISA – 43 razy, w tym 6 razy w określeniu „zarządzanie ryzykiem". W CyberbezpU „ryzyko" występuje 28 razy, a „zarządzanie ryzykiem" 6. Wyniki analizy ilościowej wskazują, że „ryzyko" jest jednym z kluczowych pojęć występujących w aktach prawnych z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dotyczy to również projektowanej w 2020 r. nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa . Poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej długo dokonywały oceny ryzyka posługując się odmiennymi metodykami i aparatem pojęciowym. jednolicenie pojęć, nastąpiło w 2009 r. w wyniku opracowania dwóch dokumentów standaryzujących, tj. normy ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem – zasady i wytyczne oraz przewodnika Zarządzanie ryzykiem – Terminologia . Standard ISO 31000 został opublikowany w formie umożliwiającej jego wykorzystanie niezależnie od tego jakiego obszaru zarządzania dotyczy zarządzanie ryzykiem. Celem artykułu jest omówienie problemów definiowania pojęcia „ryzyka" i „zarządzania ryzykiem" w aktach prawnych i standardach normalizacyjnych.
 • dr hab. Marcin DziurdaAktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste – skutki uchybienia terminowi do wniesienia sprzeciwu". Użytkownik wieczysty, który nie zgadza się z wypowiedzeniem wysokości (podwyższeniem) opłaty rocznej, zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami może wnieść wniosek (o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Z kolei od jego orzeczenia obydwie strony mogą w terminie 14 dni wnieść sprzeciw do sądu. W uchwale z 13.3.2020 r., III CZP 44/19, Sąd Najwyższy stwierdził, że uchybienie przez właściciela nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, który wypowiedział wysokość opłaty rocznej lub przez użytkownika wieczystego terminowi 14 dni do wniesienia sprzeciwu od orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego (art. 80 ust. 1 GospNierU) powoduje odrzucenie sprzeciwu.
 • Jakub TurczynAutonomizacja pojęcia przestępstwa na tle art. 442[1] § 2 KC". Artykuł przedstawia sposób, w jaki w orzecznictwie Sądu Najwyższego doszło do autonomizacji użytego w art. 442[1] § 2 KC pojęcia „przestępstwa" i oderwania go od siatki pojęciowej prawa karnego. Zaprezentowana została w nim historia regulacji dotyczącej terminu przedawniania się roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym stanowiącym jednocześnie przestępstwo, a także względy stojące za odejściem od językowej wykładni tych unormowań na rzecz wykładni funkcjonalnej. Za trafną uznano koncepcję, w myśl której szerokie rozumienie pojęcia „przestępstwo" nie powinno być wiązane z negatywną oceną czynu sprawcy szkody. W konkluzji przedstawiono propozycję, by na tle art. 442[1] § 2 KC przestępstwo rozumieć jako czyn od strony przedmiotowej odpowiadający zbrodni lub występkowi, którego sprawca z obiektywnego punktu widzenia naruszył reguły prawidłowego postępowania.
 • dr Mateusz Grochowski, prof. dr hab. Ewa Rott-PietrzykWynagrodzenie agenta z tytułu interesów pośrednich – granice dyspozytywności na tle pytania prejudycjalnego w sprawie Rigall". Tekst jest komentarzem do pytania prejudycjalnego w sprawie Rigall, przedstawionego Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez polski Sąd Najwyższy 17.9.2020. Dotyczyło ono problemu dyspozytywnego lub kogentnego charakteru prowizji pośrednika handlowego od umów zawartych przez dającego zlecenie z osobami trzecimi, które pośrednik ten pozyskał wcześniej dla umów określonego rodzaju (art. 7 ust. 1 lit. b dyrektywy 86/653/EWG). Artykuł zawiera rozważania odnoszące się do kontekstu pytania prejudycjalnego w prawie UE i prawie polskim, a także naświetla argumenty, które mają kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia kwestii sformułowanej w sprawie Rigall. Odnosi się ponadto do możliwych konsekwencji, które każdy z alternatywnych sposobów rozstrzygnięcia pytania prejudycjalnego przez TSUE może pociągnąć za sobą dla prawnego i praktycznego wymiaru rynku pośrednictwa w Polsce.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 52
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 430 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065020449
 • EAN: 977123065020449
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie