Umowy, pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z objaśnieniami i płytą CD

 • 199,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczne opracowanie ponad 110 wzorów dokumentów z zakresu zamówień publicznych oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi wraz z niezbędnymi komentarzami oraz dorobkiem praktyki orzeczniczej. Dodatek stanowi płyta CD zawierająca edytowalne wersje wzorów zamieszczonych w opracowaniu, stanowiące nieodzowną pomoc w codziennej pracy... więcej ›

Opis książki

Praktyczne opracowanie ponad 110 wzorów umów i pism z zakresu zamówień publicznych!

Opracowanie zawiera szczegółowe zestawienie wzorów dokumentów z zakresu zamówień publicznych oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi wraz z niezbędnymi komentarzami oraz dorobkiem praktyki orzeczniczej. Dodatek stanowi płyta CD zawierająca  edytowalne wersje wzorów zamieszczonych w opracowaniu, stanowiące nieodzowną pomoc w codziennej pracy.

Pozycja jest odpowiedzią na wątpliwości Czytelników, jakie powstały w związku z wejściem życie nowej ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) z dniem 1.1.2021 r.

Ustawa ma na celu kompleksowe uregulowanie materii zamówień publicznych stanowiących umowy o charakterze odpłatnym zawierane pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy.

Celem opracowania nowej ustawy jest wprowadzenie nowych rozwiązań opartych na maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych, Konieczne stało się również zwiększenie przejrzystości i spójności regulacji w zakresie zamówień publicznych. Ustawa jest także odpowiedzią na wyzwanie postawione w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której wskazano, że zamówienia publiczne są jednym z obszarów, których usprawnienie może przyczynić się do zapewnienia stałego wzrostu gospodarczego kraju przez prowadzenie zrównoważonej polityki gospodarczej sprzyjającej zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i gospodarczemu.

Autorzy w sposób kompleksowy wyjaśniają najbardziej nurtujące kwestie, nie ograniczając się przy tym tylko do zaprezentowania wzoru danego pisma. Wprowadzają także nowe, wartościowe klauzule, a te dotychczasowe aktualizują oraz wzbogacają o nowy dorobek praktyki, w tym orzecznictwo sądowe i Krajowej Izby Odwoławczej.

W publikacji zostały uwzględnione najbardziej istotne zagadnienia, w tym przede wszystkim dotyczące:

 • planowania, przygotowania i prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne,
 • kwalifikacji podmiotowej wykonawców,
 • zdefiniowania zamawiających sektorowych, praw szczególnych i wyłącznych oraz działalności sektorowej,
 • podstawowych trybów udzielania zamówień sektorowych,
 • nowej, uproszczonej procedury dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych.

Publikacja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane i usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Kierowana jest przede wszystkim do osób uczestniczących w rynku zamówień publicznych.

Ponadto pomocna będzie także zarówno dla zamawiających, wykonawców oraz dla ich pełnomocników będących adwokatami bądź radcami prawnymi, jak i dla organów rozstrzygających spory zamówieniowe, podmiotów świadczących usługi doradztwa z zakresu prawa zamówień publicznych oraz osób wykonujących kontrolę zamówień publicznych.

Warto podkreślić, że Autorzy omawiają zagadnienia z uwzględnieniem potrzeb teorii i praktyki, przez co książka stanowi również nieocenioną pomoc dla aplikantów i studentów prawa.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Część I. Prawo zamówień publicznych

Rozdział 1. Przygotowanie postępowania

 • 1. Uchwała Rady Gminy w sprawie realizacji inwestycji objętej zamówieniem publicznym
 • 2. Uchwała Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy w celu realizacji zamówienia publicznego
 • 3. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie realizacji inwestycji objętej zamówieniem publicznym
 • 4. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie realizacji inwestycji objętej zamówieniem publicznym
 • 5. Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • 6. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • 7. Realizacja obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 ust. 1–3 RODO
 • 8. Plan zamówień publicznych jako część planu finansowego
 • 9. Protokół komisji przetargowej: oszacowanie wartości zamówienia na dostawy
 • 10. Protokół komisji przetargowej: oszacowanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się, lub podlegające wznowieniu w określonym czasie
 • 11. Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 4 ZamPublU
 • 12. Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 3 ZamPublU
 • 13. Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących postępowania
 • 14. Pismo zamawiającego w sprawie udostępnienia dokumentacji
 • 15. Wstępne ogłoszenie informacyjne
 • 16. Uchwała w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • 17. Porozumienie w sprawie prowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia
 • 18. Zarządzenie o powołaniu członków komisji przetargowej
 • 19. Regulamin pracy komisji przetargowej
 • 20. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy
 • 21. Odpowiedź na wniosek w sprawie udostępnienia dokumentacji
 • 22. Umowa konsorcjum
 • 23. Zaświadczenie o niekaralności – osoba fizyczna
 • 24. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • 25. Informacja o wyborze oferty wykonawcy oraz wykluczeniu wykonawcy z powodu nieprzedłużenia wadium
 • 26. Porozumienie w sprawie udostępnienia potencjału – roboty budowlane/pisemne zobowiązanie do oddania zasobów – potencjał techniczny
 • 27. Wezwanie do złożenia wyjaśnień odnośnie do przedstawionych dokumentów
 • 28. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – roboty budowlane
 • 29. Umowa o roboty budowlane
 • 30. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – zamówienie na dostawy sprzętu biurowego
 • 31. Pytanie do SWZ dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 • 32. Pytania do SWZ (przedmiot zamówienia)
 • 33. Wyjaśnienia do SWZ (przedmiot zamówienia)

Rozdział 2. Postępowanie

 • 34. Zawiadomienie o zatrzymaniu wadium
 • 35. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego – zamówienie o wartości powyżej progów unijnych
 • 36. Odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – przetarg ograniczony
 • 37. Wezwanie do złożenia dokumentów wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona
 • 38. Informacja o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – tryb przetargu ograniczonego
 • 39. Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – art. 273 ust. 1 i 2 w zw. z art. 108 ust. 1 pkt 5 ZamPublU (postępowanie o wartości poniżej progów unijnych)
 • 40. Zawiadomienie o wynikach konkursu
 • 41. Zaproszenie do składania ofert wstępnych
 • 42. Oferta wstępna
 • 43. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – usługi – dialog konkurencyjny (ogłoszenie o zamówieniu powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 ZamPublU)
 • 44. Pytania do ogłoszenia
 • 45. Informacja o zakończeniu dialogu. Zaproszenie do złożenia oferty. Wezwanie do wniesienia wadium
 • 46. Ogłoszenie o konkursie, w którym nagrodą jest zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia
 • 47. Formularz oferty na przebudowę ulicy Rynek, Zaleskiej, Szkolnej i Bożniczej dł. 552,23 m w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ZamPublU (postępowanie poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 ZamPublU)
 • 48. Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (oferta na dostawę narzędzi metalowych do skrawania metali, oferta częściowa)
 • 49. Oferta wariantowa
 • 50. Pismo wykonawcy – cofnięcie oferty
 • 51. Pismo wykonawcy – zwrot złożonych materiałów
 • 52. Informacja z otwarcia ofert
 • 53. Protokół otwarcia ofert
 • 54. Pismo zamawiającego – wezwanie do złożenia wyjaśnień treści oferty
 • 55. Pismo wykonawcy – wyjaśnienia co do treści oferty
 • 56. Pismo zamawiającego w sprawie udzielenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny
 • 57. Wyjaśnienia wykonawcy dotyczące zastosowanej kalkulacji ceny
 • 58. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty z uwagi na brak złożenia wyjaśnień
 • 59. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty zawierającej rażąco niską cenę
 • w stosunku do przedmiotu zamówienia
 • 60. Karta oceny oferty
 • 61. Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej w przypadku złożenia oferty o tej samej cenie
 • 62. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej
 • 63. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 64. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ZamPublU
 • 65. Zgłoszenie roszczenia o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w tym przygotowania oferty
 • 66. Wniosek wykonawcy w sprawie zawiadomienia go o wszczęciu kolejnego postępowania
 • 67. Zawiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania
 • 68. Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy w związku z wydaniem orzeczenia przez KIO
 • 69. Wezwanie zamawiającego do zawarcia umowy w przypadku uchylania się od zawarcia umowy
 • 70. Pismo wykonawcy o odmowie zawarcia umowy
 • 71. Wybór kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku uchylania się wykonawcy od zawarcia umowy
 • 72. Wniosek o udostępnienie protokołu postępowania wraz z załącznikami
 • 73. Pismo zamawiającego – wskazanie sposobu wglądu do dokumentacji
 • 74. Wniosek o zwrot załączników do oferty złożonych przez wykonawców, których oferty nie zostały wybrane

Rozdział 3. Przepisy szczególne (umowa ramowa i konkurs)

 • 75. Umowa ramowa
 • 76. Wezwanie do uzupełnienia oferty w związku z umową ramową zawartą tylko z jednym wykonawcą
 • 77. Zaproszenie do składania ofert w ramach umowy ramowej
 • 78. Oferta składana w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej
 • 79. Regulamin sądu konkursowego
 • 80. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
 • 81. Regulamin konkursu

Rozdział 4. Umowy w sprawach zamówień publicznych

 • 82. Wniosek do zamawiającego o dokonanie bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy z powodu uchylania się od zapłaty przez wykonawcę
 • 83. Oświadczenie o potrąceniu kwoty wypłaconej podwykonawcy z wynagrodzenia wykonawcy
 • 84. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z uwagi na konieczność zaspokajania roszczeń podwykonawców
 • 85. Odstąpienie od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 ZamPublU
 • 86. Żądanie wynagrodzenia za wykonanie części umowy w związku z odstąpieniem od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 ZamPublU
 • 87. Zapytanie o zgodę na zaliczenie wadium wniesionego w pieniądzu na poczet zabezpieczenia wykonania umowy
 • 88. Wniosek o zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu wraz z odsetkami

Rozdział 5. Środki ochrony prawnej

 • 89. Pełnomocnictwo do reprezentowania strony w postępowaniu przed KIO, Sądem Okręgowym i Sądem Najwyższym
 • 90. Pismo zamawiającego: przekazanie odwołania innym wykonawcom
 • 91. Wzór przystąpienia wykonawcy do postępowania odwoławczego
 • 92. Odpowiedź na odwołanie
 • 93. Sprzeciw przystępującego wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu
 • 94. Wniosek o rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym
 • 95. Wniosek o wyłączenie członka składu orzekającego
 • 96. Wniosek o wyłączenie jawności rozprawy
 • 97. Odwołanie (wnioski dowodowe)
 • 98. Wniosek do KIO o doręczenie kopii protokołu z rozprawy
 • 99. Skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie na orzeczenie KIO

Część II. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym

 • 100. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym
 • 101. Umowa spółki celowej zawarta pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym

Część III. Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

 • 102. Ogłoszenie o koncesji
 • 103. Umowa koncesji na roboty budowlane
 • 104. Umowa koncesji na usługi
 • 105. Oferta w postępowaniu o udzielenie koncesji
 • 106. Opis przedmiotu koncesji – charakterystyka oraz wymagania stawiane przez zamawiającego
 • 107. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji
 • 108. Zaproszenie do negocjacji
 • 109. Informacja o unieważnieniu postępowania
 • 110. Protokół z negocjacji
 • 111. Zmiana wymagań określonych w ogłoszeniu
 • 112. Zaproszenie do składania ofert
 • 113. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • 114. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów wykonawcy
 • 115. Protokół z postępowania
 • 116. Umowa dodatkowa na roboty budowlane

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Wzory Pism Becka
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 600
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 720 g
 • ISBN: 978-83-8235-268-9
 • EAN: 9788382352689
 • Kod serwisu: 00900800

Kategorie