Monitor Prawniczy Nr 3/2021

Promocyjna cena 5% taniej
 • 75,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 79,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 3/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy: Dr Maria Świątko „Znaczenie skuteczności praw osobistych i roszczeń wpisanych w księdze wieczystej". Aby prawo osobiste lub roszczenie... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 3/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • Dr Maria ŚwiątkoZnaczenie skuteczności praw osobistych i roszczeń wpisanych w księdze wieczystej". Aby prawo osobiste lub roszczenie mogło być ujawnione w księdze wieczystej, konieczne jest istnienie przepisu zezwalającego na jego ujawnienie. Wymienione w art. 16 ustawy z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece wyliczenie nie jest wyliczeniem enumeratywnym. Zgodnie z treścią art. 17 KWU, ujawnione w księdze wieczystej prawo osobiste lub roszczenie uzyskuje skuteczność względem praw nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu, z wyjątkiem służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu albo służebności ustanowionej w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia. Ujawnienie praw i roszczeń w księdze wieczystej powoduje, że ten kto nabywa nieruchomości, czyni to z ograniczeniem wynikającym z treści wpisanego prawa, lub roszczenia, które jest skuteczne względem jego.
 • Natalia Wójcik-KrokowskaInformatyzacja sądownictwa oraz postępowania cywilnego – postulaty de lege lata i de lege ferenda". Niniejszy artykuł stanowi próbę syntetycznego i przystępnego przedstawienia obecnego stanu najważniejszych elementów informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Zaprezentowane zostały zmiany w zakresie informatyzacji organizacji sądownictwa oraz informatyzacji postępowania cywilnego na przełomie m. in. lat 2014–2020. Wskazano również postulaty de lege ferenda w wymienionych obszarach, celem usprawnienia pracy sądów poprzez dalszą informatyzację postępowań sądowych.
 • Dr hab. Marcin DziurdaOpłata od zażalenia na postanowienie w przedmiocie sprostowania orzeczenia". Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, piątą część opłaty pobiera się od zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Oznacza to, że w procesie przy wartości przedmiotu sporu powyżej 4.000.000 zł opłata od zażalenia wynosi 40.000 zł, chyba że inaczej stanowi przepis szczególny. W uchwale z 11.9.2020 r., III CZP 86/19, Sąd Najwyższy stwierdził, że od zażalenia na postanowienie w przedmiocie sprostowania albo odmowy sprostowania orzeczenia pobiera się opłatę określoną w art. 19 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 • Dr hab. Beata JaniszewskaO skutkach niedopełnienia przez lekarza obowiązku informacyjnego względem pacjenta". W artykule omówiono zagadnienie skutków nieudzielenia przez lekarza informacji medycznych mających służyć pacjentowi do podjęcia decyzji w sprawie wyrażenia albo odmowy zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego. We współczesnym orzecznictwie sądów, w tym Sądu Najwyższego, zaprezentowane zostało stanowisko, że przekazanie pacjentowi niepełnych informacji nie zawsze powoduje nieskuteczność oświadczenia o zgodzie medycznej, a w konsekwencji nie zawsze pociąga za sobą odpowiedzialność lekarza lub szpitala za wszystkie, także niezawinione skutki zabiegu.
 • Dr Bartosz WołodkiewiczZapowiedź apelacji jako przesłanka zaskarżenia". Uchylenie art. 369 § 2 KPC sprawia, że niezbędną przesłanką wniesienia apelacji jest uprzednie zażądanie przez stronę doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Ustawodawca wyłączył tym samym możliwość wniesienia apelacji wprost. Zmiana ta wywołała wątpliwości w praktyce orzeczniczej. Jedną z możliwych reakcji jest recepcja poglądu wyrażanego pod rządami kodeksu postępowania cywilnego z 1930 r. Orzecznictwo przyjmowało wówczas, że apelacja wniesiona w terminie do złożenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zawiera w sobie to żądanie w sposób dorozumiany. Sformalizowanie wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem oraz zmiana postrzegania prekluzyjności czynności procesowych stanowią jednak przeszkodę dla przyjęcie tego stanowiska de lege lata. Odmienne podejście do tego zagadnienia zaproponowano w uchwale Sądu Najwyższego z 29.9.2020 r., III UZP 2/20.
 • Tymon MarkiewiczKasacja nadzwyczajna w postępowaniu dyscyplinarnym adwokatów – glosa". Autor odnosi się krytycznie do tezy uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z 27.11.2019 r., II DSI 67/18, zgodnie z którą „w postępowaniu dyscyplinarnym adwokatów art. 521 KPK ma zastosowanie do postanowień sądu dyscyplinarnego dla adwokatów". Autor zwraca uwagę na błędny sposób samego sformułowania tezy, mylnego pod względem prawnym utożsamienia stanowiska Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, a także merytorycznej niezasadności zajętego stanowiska.
 • Prof. ALK dr hab. Aleksander MaziarzKatastrofa budowlana w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych". Celem prawa budowlanego jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa zarówno przy realizacji obiektów budowlanych, jak i ich użytkowaniu. Z tego też względu ustawodawca wprowadził obowiązek uzyskania zgody administracyjnej na podjęcie robót budowlanych, a następnie możliwość ich użytkowania. Jednakże pomimo zrealizowania obiektu budowlanego zgodnie z normami prawa budowlanego oraz pod nadzorem uprawnionych osób czasami dochodzi do katastrofy budowlanej, którą w potocznym rozumieniu można rozumieć jako zawalenie się obiektu budowlanego.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 170 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065021105
 • EAN: 977123065021105
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie