Bestseller

Prawo rolne. Obrót nieruchomościami rolnymi. Komentarz

 • 369,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 313,65 zł
  Cena katalogowa: 369,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy z dostępnych na rynku komentarz do ustaw regulujących obrót nieruchomościami rolnymi. Publikacja stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – wyciąg (art. 1–19, 24–33,... więcej ›

Opis książki

Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy z dostępnych na rynku komentarz do ustaw regulujących obrót nieruchomościami rolnymi.

Publikacja stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – wyciąg (art. 1–19, 24–33, 38–40), ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw – wyciąg (art. 1–2, 9, 11–13, 16).

Komentarz zawiera omówienie istotnych kwestii problemowych jak:

 • zakres stosowania UstRolU, zgodność krajowych rozwiązań reglamentujących obrót nieruchomościami rolnymi z prawem unijnym, przesłanki kwalifikacji gruntu jako „nieruchomość rolna", ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe dotyczące nabywania nieruchomości rolnych, obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej, pierwokup nieruchomości rolnej przysługujący Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i dzierżawcy, nabywanie przez KOWR udziałów i akcji w spółkach handlowych, uzyskanie od Prezesa KOWR zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnej, kryteria przypisania nabywcy statusu rolnika indywidualnego, obowiązki notariusza przy sporządzaniu aktu przenoszącego własność nieruchomości rolnej, skutki zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości rolnej z naruszeniem wymagań stanowionych przez UstRolU;
 • zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, status prawny KOWR i specyfika powierniczego charakteru dysponowania przez ten podmiot Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, tryb przejmowania składników mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, sprzedaż nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu, pierwokup nieruchomości rolnych zbywanych z Zasobu, ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe dotyczące nabycia nieruchomości rolnej z Zasobu, skutki nabycia nieruchomości rolnej z naruszeniem przepisów GospNierRolU, dzierżawa nieruchomości rolnych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa;
 • okres wstrzymania sprzedaży nieruchomości, wyłączenie stosowania przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, prawo pierwokupu nieruchomości rolnych w okresie przejściowym, czasowy zakres stosowania przepisów WstrzSprzNierRolU.

Komentarz zawiera aktualny stan prawny oraz omówienie przepisów ustaw wraz z najnowszymi zmianami:

 • od 18.2.2021 r. – wynikającymi z ustawy z 17.12.2020 r. o promowaniu i wytwarzaniu energii elektrycznej w morskich termach wiatrowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 234), zgodnie z którymi w przypadku transakcji związanych z budową morskiej farmy wiatrowej ustawa ta nie znajdzie zastosowania;
 • od 1.7.2021 r. – wynikającymi z ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 202 r. poz. 2320),
 • od 30.4.2021 r. – wynikającymi z ustawy z 17.3.2021 r. o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Druk sejmowy Nr 1003), która wydłuża termin wstrzymania sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do 10 lat. Zmiana wchodzi w życie 30.4.2021 r.

Publikacja zawiera także opis planowanych zmian wynikających z projektu zmiany ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw, która wydłuża termin wstrzymania sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do 10 lat.

Autorzy przedstawili całość problematyki związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów oraz powstałe w związku z ich wykładnią wątpliwości. Powołano istotne z punktu widzenia praktyki orzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny – odnosząc się do najnowszych wydań poszczególnych komentarzy. Autorzy rozważają ponadto różne hipotetyczne przypadki zastosowania poszczególnych przepisów, które albo mogą zdarzyć się w praktyce, albo też praktyka może przynieść sytuacje do nich podobne, w których mogą znaleźć zastosowanie przedstawione w komentarzu argumenty.

Komentarz z pewnością okaże się przydatny zarówno dla praktyków: notariuszy, sędziów, radców prawnych, jak i dla przedstawicieli nauki.


Komentarze Prawa Prywatnego to:

 • Najnowsze zmiany legislacyjne.
 • Precyzyjna nawigacja wewnętrzna:
  • wyjaśnienie i pogrubienie najważniejszych pojęć,
  • szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu,
  • numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań,
  • szczegółowy indeks rzeczowy z odesłaniami do numerów tez w poszczególnych artykułach.
 • Praktyczne ujęcie opracowywanych zagadnień – argumenty do obrony własnych racji:
  • najnowsze orzecznictwo, z krytyczną oceną: najnowsza linia orzecznicza, a także rozbieżności w orzecznictwie,
  • gruntowne omówienie poglądów i stanowisk prezentowanych w doktrynie w odniesieniu do komentowanych zagadnień, konsekwencje oraz rozbieżności.
 • Systemowe ujęcie tematu.

Spis treści

Wstęp

Wykaz skrótów

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

 • Art. 1. [Zakres ustawy]
 • Art. 1a. [Wyłączenie stosowania ustawy]
 • Art. 1b. [Wyłączenie zastosowania przepisów ustawy]
 • Art. 1c. [Wyłączenie zastosowania przepisów ustawy]
 • Art. 2. [Objaśnienia pojęć]
 • Art. 2a. [Nabycie nieruchomości, ograniczenia i wyłączenia]
 • Art. 2b. [Obowiązki nabywcy nieruchomości]
 • Art. 2c. [Odpowiednie stosowanie do użytkowania wieczystego i do nabycia udziału we współwłasności]
 • Art. 3. [Prawo dzierżawcy do pierwokupu]
 • Art. 3a. [Prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce prawa handlowego]
 • Art. 3b. [Oświadczenie o nabyciu nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej przy zmianie wspólnika]
 • Art. 3c. [Uchwała, oświadczenie]
 • Art. 4. [Uprawnienia KOWR do nabycia nieruchomości]
 • Art. 4a. [Odpowiednie zastosowanie przepisów]
 • Art. 4b. [Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, nabycie]
 • Art. 4c. [Zastosowanie przepisu KC]
 • Art. 5. [Gospodarstwo rodzinne]
 • Art. 6. [Rolnik indywidualny]
 • Art. 7. [Dokumenty potwierdzające]
 • Art. 8. [Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa]
 • Art. 8a. [Uprawnienia kontrolne KOWR, przebieg kontroli]
 • Art. 9. [Nieważność czynności prawnej]
 • Art. 9a. [Przekazanie umowy do Krajowego Ośrodka]
 • Art. 10–15. (pominięte)
 • Art. 16. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]
 • Art. 17. [Stosowanie przepisów nowej ustawy]
 • Art. 18. [Zmiany nomenklaturowe]
 • Art. 19. [Wejście w życie]

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • Art. 1. [Zakres regulacji]
 • Art. 2. [Zasady gospodarowania]
 • Art. 2a. [Przedsiębiorstwa gospodarki rolnej]
 • Art. 2b. [Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa]
 • Art. 3. (uchylony)
 • Art. 4. (uchylony)
 • Art. 5. [Powierzenie wykonywania prawa własności]
 • Art. 6–11. (uchylone)

Rozdział 3. Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Art. 12. [Tworzenie Zasobu]
 • Art. 13. [Termin przejęcia praw i obowiązków]
 • Art. 14. [Wygaśnięcie zarządu]
 • Art. 15. (uchylony)
 • Art. 16. [Stwierdzenie wygaśnięcia użytkowania]
 • Art. 17. (uchylony)
 • Art. 17a. [Zmiana warunków władania mieniem]
 • Art. 17b. [Odesłanie]
 • Art. 18. [Termin przekazania nieruchomości]
 • Art. 19. [Protokół zdawczo-odbiorczy]

Rozdział 5. Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Art. 24. [Formy gospodarowania Zasobem]
 • Art. 24a. [Nieruchomości przeznaczone na wyposażenie państwowej osoby prawnej]
 • Art. 24b. [Ośrodek produkcji rolniczej]
 • Art. 25. [Administrowanie mieniem]
 • Art. 26. [Upoważnienie]
 • Art. 26a. [Zwolnienie od opłat]

Rozdział 6. Sprzedaż i nabywanie nieruchomości

 • Art. 27. [Sprzedaż i nabywanie nieruchomości]
 • Art. 28. [Wykaz sprzedawanych nieruchomości]
 • Art. 28a. [Warunki dopuszczające sprzedaż]
 • Art. 29. [Prawo pierwokupu i licytacja]
 • Art. 29a. [Postanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości z ZWRSP]
 • Art. 29b. [Oświadczenie nabywcy o pochodzeniu środków finansowych]
 • Art. 29c. [Nieważność czynności]
 • Art. 29d. [Przekazanie nieruchomości na własność]
 • Art. 30. [Ustalenie ceny]
 • Art. 31. [Rozłożenie na raty; oprocentowanie]
 • Art. 32. [Upoważnienie]
 • Art. 32a. [Zgoda na nabycie]
 • Art. 33. [Nabywanie nieruchomości przez inne podmioty]

Rozdział 8. Oddanie mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania

 • Art. 38. [Dzierżawa i najem mienia]
 • Art. 38a. [Zapewnienie prawa kupna]
 • Art. 38b. [Umowa]
 • Art. 39. [Przetarg ustny i pisemny]
 • Art. 39a. [Upoważnienie]
 • Art. 39b. [Wynagrodzenie]
 • Art. 39c. [Wstąpienie w prawa i obowiązki dzierżawcy]
 • Art. 40. [Zwolnienie z czynszu]

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Art. 1. [Okres wstrzymania sprzedaży nieruchomości]
 • Art. 2. [Wyjątki od stosowania ustawy]
 • Art. 3–8. (pominięte)
 • Art. 9. [Wyłączenie stosowania do hipotek wpisanych przed wejściem w życie ustawy]
 • Art. 11. [Wyłączenie stosowania przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego]
 • Art. 12. [Postępowania w toku]
 • Art. 13. [Prawo pierwokupu nieruchomości rolnych w okresie przejściowym]
 • Art. 16. [Wejście w życie]

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 808
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 1380 g
 • ISBN: 978-83-8235-466-9
 • EAN: 9788382354669
 • Kod serwisu: 00895500

Kategorie

Tagi