Monitor Prawniczy Nr 4/2021

Promocyjna cena 5% taniej
 • 75,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 79,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 4/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy: Dr Andrzej Olaś „Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu nakazowym i upominawczym po zmianach wprowadzonych na mocy nowelizacji KPC z... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 4/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • Dr Andrzej OlaśKoncentracja materiału procesowego w postępowaniu nakazowym i upominawczym po zmianach wprowadzonych na mocy nowelizacji KPC z 4.7.2019 r.". Zmiana modelu i reguł koncentracji materiału procesowego w postępowaniu cywilnym należy do najbardziej doniosłych z punktu widzenia praktyki sądowej nowości wprowadzonych na mocy ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw . Określenie ram czasowych w obrębie których dopuszczalne jest zgłaszanie twierdzeń, zarzutów oraz dowodów na ich poparcie, a także sankcji za naruszenie tychże granic temporalnych, jest bowiem jedną z podstawowych determinant sposobu działania stron w postępowaniu, w tym zwłaszcza wyznaczających zakres dopuszczalnej taktyki procesowej co do sposobu wprowadzania do postępowania faktów i dowodów. Niniejszy artykuł stanowi analizę tych reguł w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a więc dwóch postępowaniach odrębnych przyspieszonych . Rozważania obejmują również swoim zakresem kwestię koncentracji materiału procesowego w razie krzyżowania się jednego z tych postępowań z nowym postępowaniem w sprawach gospodarczych (art. 4581–458[13] KPC), wprowadzonym z dniem 7.11.2019 r. na mocy powołanej wyżej nowelizacji.
 • Dr hab. Michał ZarembaWolność rozpowszechniania sądów wartościujących w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka". W swoim orzecznictwie Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasbourgu sformułował dość rozbudowane wymogi dotyczące dopuszczalności rozpowszechniania sądów wartościujących. Wymogi te składają się na test określany przez ten organ jako rzetelna krytyka (fair comment). Należą do nich warunki związane z formą takiej wypowiedzi oraz wymóg istnienie dostatecznej podstawy faktycznej sądu. Najwięcej kontrowersji budzi ta druga przesłanka. W artykule przedstawiona została ewolucja poglądów Trybunału na jej temat. W szczególności sformułowana została teza, że badając spełnienie wymogu, o którym mowa, organ ten stosuje podejście coraz bardziej tolerancyjne dla autorów spornej wypowiedzi. Podkreślone zostało także znaczenie okoliczności w postaci konkretnej kategorii wspomnianych sądów.
 • Jolanta StasińskaInstytucja interwencji ubocznej w postępowaniach odrębnych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów". W artykule wymieniono podmioty biorące udział w postępowaniach odrębnych toczących się przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w charakterze strony, poświęcając szczególną uwagę podmiotom występującym w charakterze zainteresowanego. W opracowaniu scharakteryzowano instytucję interwencji ubocznej w procesie cywilnym oraz krytycznie odniesiono się do stanowisk, które kategorycznie wyłączają udział interwenienta ubocznego w przedmiotowych postępowaniach odrębnych.
 • Olga Mędraś, Marta DzieciuchZmiany w zakresie formy czynności bankowych. Praktyczne problemy związane z dokumentami elektronicznymi". Przejawem liberalizacji prawa w aspekcie prawnych form zawierania umów jest tzw. bankowa forma elektroniczna. Jest to wyraz postępu technicznego, jaki dokonał się w ostatnich latach. Ustawodawca mocą postanowień art. 7 ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe dopuszcza składanie oświadczeń woli, związanych z dokonywaniem czynności bankowych, w postaci elektronicznej. Dla dokonania czynności bankowej niezbędna jest tu elektroniczna postać oświadczenia woli, bez konieczności opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Aby uzyskać pożądane skutki prawne, niezbędne jest jednoczesne spełnienie szeregu wymogów bezpieczeństwa. Wymogi te statuuje rozporządzenie będące wykonaniem przewidzianego w art. 7 ust. 4 upoważnienia do wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia określającego sposób tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego . Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu oraz ochrona interesów banków i ich klientów. To właśnie te zasady uległy zmianie w związku z wejściem w życie z dniem 19.9.2020 r. nowego rozporządzenia wykonawczego do art. 7 PrBank.
 • prof. UW dr hab. Katarzyna BilewskaZarząd udziałami w kapitale zakładowym spółki zajętymi w postępowaniu zabezpieczającym – glosa do wyroku SN z 14.11.2019 r., IV CSK 250/19". W glosie przedstawiono zagadnienia związane ze sprawowaniem zarządu udziałami w kapitale zakładowym spółki zajętymi w postępowaniu zabezpieczającym. Kompetencje zarządcy do uczestnictwa i głosowania na zgromadzeniu wspólników spółki, w której dłużnik posiada zajęte udziały, są ograniczone do uchwał, których przedmiot jest związany z celem postępowania zabezpieczającego. Wspólnik dysponuje legitymacją do zaskarżenia uchwał zgromadzenia podjętych przy udziale zarządcy.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 160 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065021107
 • EAN: 977123065021107
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie