Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych

Promocyjna cena 15% taniej
 • 143,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe omówienie zasad sporządzania sprawozdań budżetowych z uwzględnieniem powiązań z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową. Poradnik zawiera ponad 170 szczegółowych odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia w zakresie księgowania VAT... więcej ›

Opis książki

Poradnik wyjaśniający jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe występujące w jednostkach samorządowych

W okresie epidemii, mając na względzie pogorszenie się sytuacji finansowej podatników, organy stanowiące JST uzyskały kompetencje do udzielania zwolnień i ulg w zakresie należności podatkowych i cywilnoprawnych. Ulgi w zapłacie należności podatkowych przyznają także organy podatkowe w drodze indywidualnych rozstrzygnięć, zarówno co do należności głównej, jak i odsetek. Okres pandemii, mimo wsparcia ze strony państwa, zwiększył liczbę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Ponadto przepisy tarcz antykryzysowych wprowadzają nowe regulacje, jak również źródła finansowania zadań (m.in. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).

W dniu 1.1.2020 r. weszły w życie istotne zmiany w zakresie sprawozdawczości budżetowej, gdzie największe modyfikacje dotyczyły sprawozdania Rb-NDS. Nadal również pojawiają się wątpliwości w zakresie sprawozdania Rb-27S. 

W związku z korzystaniem z ww. kompetencji oraz wskazanymi zjawiskami w gospodarce, pojawiają się też liczne pytania dotyczące sprawozdawczości, na które odpowiedzi znajdą Państwo w tej publikacji. 

Opracowanie zawiera: 

 • 60 stron szczegółowego omówienia zasad sporządzania sprawozdania Rb-NDS,
 • Wyjaśnienia jak sporządzać poszczególne wiersze i kolumny każdego sprawozdania budżetowego zgodnie z nowymi zasadami SprBudżR,
 • Ponad 170 odpowiedzi na szczegółowe pytania w podziale na poszczególne sprawozdania budżetowe,
 • Wyjaśnienia jak ujmować dane zdarzenia gospodarcze i budżetowe w sprawozdaniach budżetowych - w formie odpowiedzi na pytania,
 • Wyjaśnienia w zakresie księgowania VAT w samorządowych zakładach budżetowych (z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności) i ujmowania go w sprawozdaniach budżetowych,
 • Wyjaśnienia w zakresie sporządzania sprawozdania SP-1,
 • Przedstawienie powiązań między poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi,
 • Aktualne przykłady sporządzania 10 sprawozdań budżetowych wraz z wypełnionym wzorem sprawozdania,
 • Powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową,
 • Terminarz sporządzania i przekazywania sprawozdań.

W książce znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące m.in.

 • Jak ujmować w sprawozdaniu Rb-NDS przychody przeznaczone na finansowanie deficytu,
 • Jak w sprawozdaniu Rb-NDS wykazać przychody według ich poszczególnych źródeł,
 • Jak odróżnić wolne środki od pozostałych źródeł finansowania deficytu,
 • Jak uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych,
 • Czy w skutkach finansowych zwolnień wynikających z uchwał organów stanowiących JST można wykazać wartości ujemne,
 • Czy w sprawozdaniach jednostek budżetowych pobierających dochody na rzecz budżetu państwa należy wykazywać potrącone na rzecz JST wynagrodzenie z tytułu pobrania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (5%, 25% itp.),
 • Czy i kiedy w sprawozdaniu Rb-NDS należy wykazać przychody z tytułu zobowiązań dłużnych przeznaczonych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 • Z jaką szczegółowością sporządzać sprawozdania Rb-27S za poszczególne okresy sprawozdawcze,
 • Czy środki z Funduszu Dróg Samorządowych niewydatkowane do końca roku są wykazywane w sprawozdaniu Rb-ST i w jakich pozycjach,
 • Jak wykazywać dane w sprawozdaniu Rb-27S w zakresie PIT, CIT, dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe,
 • Czy w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S należy wykazywać w należnościach należności sporne dochodzone na drodze sądowej,
 • Jak ujmować w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-N i sprawozdaniach finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) opłaty przekształceniowe przypisywane na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1314),
 • Jak ujmować w sprawozdawczości budżetowej i klasyfikacji budżetowej odsetki za zwłokę od nieterminowych płatności wobec kontrahentów,
 • Jak ujmować w sprawozdawczości budżetowej wpływy dochodów z funduszu alimentacyjnego – powiązania między sprawozdaniem Rb-27S i Rb-27ZZ,
 • Jak wykazać w sprawozdaniach budżetowych dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłaconych do OPS oraz ich przekazanie przez JST do budżetu wojewody po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa,
 • Czy koszty upomnienia dotyczące należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegają wykazaniu przez JST w kwartalnym sprawozdaniu Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami,
 • Jak wykazać w sprawozdaniu Rb-28S wykonane wydatki, które w następnym miesiącu zostaną zrefundowane? Czy wpływają one na zaangażowanie.

Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

O autorach

Wykaz skrótów

Część I. Wprowadzenie

Rozdział I. Rozporządzenia w zakresie sprawozdawczości budżetowej

Rozdział II. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań

 • 1. Sprawozdawczość budżetowa
 • 2. Zasady sporządzania sprawozdań przez centra usług wspólnych

Rozdział III. Przekazywanie sprawozdań w formie elektronicznej

 • 1. Sprawozdawczość budżetowa
 • 2. Postępowanie jednostek samorządu terytorialnego w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego
 • 3. Przekazywanie sprawozdań przez jednostki samorządu terytorialnego w formie dokumentu elektronicznego
 • 4. Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań
  • 4.1. Sprawozdawczość budżetowa

Rozdział IV. Podział sprawozdań

 • 1. Rodzaje sprawozdań
 • 2. Sprawozdania jednostkowe
  • 2.1. Sprawozdawczość budżetowa
  • 2.2. Korekty sprawozdań
 • 3. Sprawozdania zbiorcze

Rozdział V. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za nieprzestrzeganie obowiązków w zakresie sprawozdawczości budżetowej

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Sprawozdawczość budżetowa
 • 3. Czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych
  • 3.1. Znamiona czynów ujęte w przepisie penalizującym
  • 3.2. Kwota minimalna
 • 4. Czas popełnienia naruszenia
 • 5. Okoliczności podmiotowe – wina sprawcy
 • 6. Zakres podmiotowy odpowiedzialności
  • 6.1. Krąg osób odpowiedzialnych
  • 6.2. Odpowiedzialność pracownika jednostki
   • 6.2.1. Możliwość powierzenia odpowiedzialności w zakresie sprawozdawczości budżetowej
   • 6.2.2. Powierzenie obowiązków
  • 6.3. Kierownik jednostki obsługującej
 • 7. Niesporządzenie sprawozdania budżetowego
 • 8. Nieprzekazanie w terminie sprawozdania budżetowego
 • 9. Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej
  • 9.1. Istota naruszenia
  • 9.2. Wykazanie rzetelnych danych
 • 10. Postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • 10.1. Organy właściwe
  • 10.2. Postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • 11. Prawa obwinionego w postępowaniu w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rozdział VI. Kalendarium sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego

Część II. Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych – szczegółowe omówienie sprawozdań wraz z przykładami liczbowymi

Rozdział I. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S

 • 1. Komentarz
  • 1.1. Zasady sporządzania sprawozdania
  • 1.2. Nieprawidłowości w sprawozdaniu
 • 2. Przykład sporządzania sprawozdania

Rozdział II. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST – Rb-27ZZ

 • 1. Komentarz
  • 1.1. Zasady sporządzania sprawozdania
  • 1.2. Nieprawidłowości w sprawozdaniu
 • 2. Przykład sporządzania sprawozdania

Rozdział III. Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych

 • 1. Cel i znaczenie danych sprawozdawczych
 • 2. Dane objęte sprawozdaniem
 • 3. Termin i forma przekazania sprawozdania
 • 4. Sprawozdanie Rb-PDP a sprawozdanie Rb-27S – wykonanie dochodów
 • 5. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych
 • 6. Skutki finansowe ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)
 • 7. Skutki finansowe wynikające z decyzji organu podatkowego wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej
  • 7.1. Wprowadzenie
  • 7.2. Umorzenie zaległości podatkowej
  • 7.3. Rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności
 • 8. Korekta sprawozdania Rb-PDP
 • 9. Nieprawidłowości w sprawozdaniu
 • 10. Przykład sporządzania sprawozdania

Rozdział IV. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S

 • 1. Komentarz
  • 1.1. Zasady sporządzania sprawozdania
  • 1.2. Nieprawidłowości w sprawozdaniu
 • 2. Przykład sporządzania sprawozdania

Rozdział V. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – Rb-28NWS

 • 1. Komentarz
 • 2. Przykład sporządzenia sprawozdania

Rozdział VI. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

 • 1. Wprowadzenie
  • 1.1. Struktura sprawozdania Rb-NDS
  • 1.2. Zakres danych ujmowany w sprawozdaniu Rb-NDS
  • 1.3. Źródło danych stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania Rb-NDS oraz terminy jego sporządzania
  • 1.4. Skutki nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdania Rb-NDS
 • 2. Dochody poz. A (A1, A2, A21) i wydatki poz. B (B1, B2) sprawozdania Rb-NDS 104
  • 2.1. Definicja dochodów i wydatków majątkowych oraz bieżących
  • 2.2. Źródło danych stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania Rb-NDS w części dotyczącej dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 • 3. Wynik budżetu poz. C sprawozdania Rb-NDS
  • 3.1. Definicja nadwyżki i deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 107
  • 3.2. Źródło danych stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania Rb-NDS w części dotyczącej nadwyżki i deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  • 3.3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi poz. C1 sprawozdania Rb-NDS
 • 4. Przychody i rozchody budżetu w sprawozdaniu Rb-NDS – zagadnienia ogólne
  • 4.1. Definicja przychodów i rozchodów budżetu JST
  • 4.2. Źródło danych stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania Rb-NDS w części dotyczącej przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 • 5. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – poz. D11 sprawozdania Rb-NDS
  • 5.1. Definicje kredytu, pożyczki i papierów wartościowych
  • 5.2. Przeznaczenie kredytu, pożyczki i emitowanych papierów wartościowych
  • 5.3. Źródło danych stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania Rb-NDS w części D11
  • 5.4. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie deficytu przejściowego
  • 5.5. Kredyt w rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego a sprawozdanie Rb-NDS
 • 6. Pozycje D12 i D22 – ewidencja spłaconych i udzielonych pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego
  • 6.1. Informacje ogólne
  • 6.2. Pojęcie pożyczki na płaszczyźnie obowiązujących przepisów
  • 6.3. Przychód i rozchód pożyczki udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  • 6.4. Wykazywanie danych w poz. D12 i D22 sprawozdania Rb-NDS (udzielenie i zwrot pożyczki z budżetu JST)
  • 6.5. Ewidencja i sprawozdawczość w zakresie pożyczki spłacanej w innym roku budżetowym
  • 6.6. Inne przychody o skutkach podobnych do pożyczki udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  • 6.7. Lokaty środków pieniężnych w sprawozdaniu Rb-NDS
 • 7. Pozycje D13 i D13a – nadwyżka z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
  • 7.1. Informacje ogólne
  • 7.2. Ewidencja księgowa nadwyżek wymienionych w poz. D13 i D13a na potrzeby sporządzenia sprawozdania Rb-NDS – stosowne wyliczenia i odstąpienie od konta 960
  • 7.3. Pozycja D13 – nadwyżka budżetowa jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych
  • 7.4. Pozycja D13a sprawozdania Rb-NDS – niewykorzystane środki z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz programów, projektów lub zadań z udziałem środków zagranicznych i dotacji przekazanych na ich finansowanie
  • 7.5. Ewidencja księgowa nadwyżki z lat ubiegłych
  • 7.6. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
  • 7.7. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
 • 8. Pozycja D14 – prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego
 • 9. Pozycja D15 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
  • 9.1. Definicje wolnych środków na gruncie ustawy o finansach publicznych
  • 9.2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  • 9.3. Ewidencja księgowa wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
  • 9.4. Podsumowanie
 • 10. Dane uzupełniające: źródła finansowania deficytu
 • 11. Przykład sporządzania sprawozdania Rb-NDS

Rozdział VII. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych – Rb-30S

 • 1. Komentarz
  • 1.1. Zasady sporządzania sprawozdania
   • 1.1.1. Forma sprawozdania
   • 1.1.2. Podpisywanie sprawozdania
   • 1.1.3. Prezentacja danych w sprawozdaniu
 • 2. Sposób sporządzenia sprawozdania
  • 2.1. Przychody – dział A
  • 2.2. Koszty i inne obciążenia – dział B
  • 2.3. Bilansowanie stanu środków obrotowych netto – dział C
  • 2.4. Dane uzupełniające – dział D
   • 2.4.1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego
   • 2.4.2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem – w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego
 • 3. Przykład sporządzenia sprawozdania

Rozdział VIII. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – Rb-34S

 • 1. Komentarz
 • 2. Przykład sporządzania sprawozdania

Rozdział IX. Sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami – Rb-50

 • 1. Komentarz
 • 2. Przykład sporządzania sprawozdania

Rozdział X. Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

 • 1. Źródło danych stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania Rb-ST
 • 2. Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym (poz. 1) i środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku (poz. 2) w sprawozdaniu Rb-ST
  • 2.1. Obowiązek sprawozdawczy w zakresie wpływów otrzymywanych międzyokresowo w innych terminach niż przełom grudnia i stycznia roku następnego
 • 3. Stan środków na rachunku wydatków niewygasających w sprawozdaniu Rb-ST
 • 4. Podsumowanie
 • 5. Przykład sporządzania sprawozdania

Rozdział XI. Odpowiedzi na pytania odnoszące się do sprawozdań budżetowych dotyczących jednostek samorządowych

 • 1. Sprawozdanie Rb-27S
  • 1.1. Należności – kolumna 5
   • 1.1.1. Zasada wykazywania należności
   • 1.1.2. Odsetki rozłożone na raty
   • 1.1.3. Wykazywanie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
   • 1.1.4. Wysokość należności podatkowych w Rb-27S i Rb-N
   • 1.1.5. Koszty upomnienia
   • 1.1.6. Przypis należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   • 1.1.7. Opłaty przekształceniowe
   • 1.1.8. Ujmowanie zwrotu nienależnie pobranych dochodów z opłat i odsetek
 • 1.2. Potrącenia – kolumna 6
  • 1.2.1. Potrącenia zobowiązania z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego
  • 1.2.2. Wykazywanie potrąceń kosztów komorniczych
 • 1.3. Dochody – kolumny 7 i 8
  • 1.3.1. Dochody wykonane
  • 1.3.2. Dochody z tytułu części subwencji oświatowej
  • 1.3.3. Subwencja na przełomie lat budżetowych
  • 1.3.4. Dotacje na zadania zlecone
  • 1.3.5. Wykazanie zwrotu dotacji z zakresu zadań zleconych
  • 1.3.6. Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej
  • 1.3.7. Nadpłata przy zwrocie niewykorzystanej dotacji na zadania zlecone
  • 1.3.8. Dochody wykonane a dochody otrzymane
  • 1.3.9. Wykazywanie dochodów z tytułu udziału w PIT
  • 1.3.10. Wykazywanie dochodów wykonanych i otrzymanych w sprawozdaniu Rb-27S
 • 1.4. Nienależne świadczenia i ich zwrot
  • 1.4.1. Nienależne świadczenia sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa a sprawozdania Rb-27S i Rb-28S
  • 1.4.2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców i przekazanie ich przez jednostkę samorządu terytorialnego do urzędu wojewódzkiego
  • 1.4.3. Odsetki od środków na podstawowym rachunku bankowym komendy powiatowej straży pożarnej
  • 1.4.4. Odsetki od należności stwierdzonych prawomocnym nakazem zapłaty z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
  • 1.4.5. Zaległość podatkowa wobec gminy z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – firma w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • 1.5. Saldo końcowe – kolumny 9, 10, 11
  • 1.5.1. Ujmowanie odsetek za zwłokę od należności
  • 1.5.2. Wykazywanie dochodów z odsetek za zwłokę
  • 1.5.3. Zaległość podatkowa wobec gminy z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – firma w postępowaniu restrukturyzacyjnym
  • 1.5.4. Wykazywanie należności w kwotach netto
  • 1.5.5. Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-27S kwoty podatku wynikającej z nieostatecznych decyzji wymiarowych, od których podatnik wniósł odwołanie
  • 1.5.6. Wykazywanie zaległości podatkowych osoby fizycznej, która ma postanowienie o upadłości dłużnika
  • 1.5.7. Należności sporne
  • 1.5.8. Należności kwestionowane przez dłużnika i niezapłacone – sprawozdania Rb-27S i Rb-N
  • 1.5.9. Należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N
  • 1.5.10. Nadpłata VAT
  • 1.5.11. Nadpłaty w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych
  • 1.5.12. Wykazywanie nadpłaty z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • 1.5.13. Zobowiązania gminy z tytułu niezwróconych podatnikom nadpłat podatków lokalnych
 • 1.6. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy – kolumna 12
  • 1.6.1. Skutki udzielenia ulg i zwolnień w podatkach i opłatach stanowiących dochód gminy
  • 1.6.2. Złożenie korekty deklaracji a moment ujmowania skutków finansowych związanych z tym zdarzeniem w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP
 • 1.7. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – kolumna 13
  • 1.7.1. Wykazywanie częściowego zwolnienia osoby posiadającej kompostownik przydomowy z opłaty za gospodarowanie odpadami
  • 1.7.2. Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • 1.8. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – kolumny 14, 15
  • 1.8.1. Umorzenie zaległości podatkowej w drodze stosownej decyzji
  • 1.8.2. Umorzenie zaległości podatkowych
  • 1.8.3. Umorzone odsetki podatkowe
  • 1.8.4. Umorzenie zaległości z tytułu podatku oraz odsetek
  • 1.8.5. Umorzenie zaległego podatku a umorzenie odsetek za zwłokę
  • 1.8.6. Łączne zobowiązanie pieniężne
  • 1.8.7. Skutki umorzenia z urzędu zobowiązań podatkowych, które nie zostały zaspokojone w zakończonym postępowaniu upadłościowym
  • 1.8.8. Skutki finansowe księgowego odpisania przedawnionych należności podatkowych
  • 1.8.9. Skutki finansowe wynikające z decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej i ustalenia opłaty prolongacyjnej
  • 1.8.10. Wykazywanie skutków rozłożeń na raty w sprawozdaniu Rb-27S
  • 1.8.11. Rozłożenie zaległości podatkowej na raty
 • 1.9. Inne
  • 1.9.1. Wykazanie w sprawozdaniu Rb-27S danych dotyczących udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
  • 1.9.2. Zobowiązania z tytułu kwot do wyjaśnienia w sprawozdawczości budżetowej
  • 1.9.3. Dwa odrębne sprawozdania Rb-27S – jedno dla organu, a drugie dla urzędu
  • 1.9.4. Rozliczenie środków europejskich na współfinansowanie
  • 1.9.5. Opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność
 • 2. Sprawozdanie Rb-27ZZ
  • 2.1. Zaliczka alimentacyjna
  • 2.2. Opłata za udostępnienie danych w sprawozdaniach Rb-27ZZ, Rb-N, Rb-ZN
  • 2.3. Dochody JST z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w sprawozdaniu Rb-27ZZ
  • 2.4. Ewidencja przypisów dochodów należnych budżetowi państwa w starostwie powiatowym
  • 2.5. Dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z kosztów upomnienia
  • 2.6. Księgowanie kosztów upomnienia za brak wpłaty nienależnie pobranego świadczenia
  • 2.7. Opłaty za udostępnianie informacji adresowych
  • 2.8. Przesyłanie sprawozdań Rb-27ZZ i Rb-50 w przypadku awarii systemu informatycznego
  • 2.9. Forma przekazywania sprawozdań Rb-27ZZ i Rb-50 do dysponenta budżetu państwa i RIO
  • 2.10. Jednostka wykazująca w sprawozdaniu plan i wykonanie dochodów pobranych przez JST na rzecz budżetu państwa
  • 2.11. Należności i dochody JST z tytułu realizacji zadań zleconych
  • 2.12. Dochody Skarbu Państwa w jednostce samorządu terytorialnego
  • 2.13. Zasady wykazywania należności w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-27S
  • 2.14. Ujmowanie dochodów z funduszu alimentacyjnego w sprawozdaniach – powiązania między Rb-27S a Rb-27ZZ
 • 3. Sprawozdanie Rb-PDP
  • 3.1. Wykazywanie odroczeń i rat w sprawozdaniu Rb-PDP
  • 3.2. Umorzone odsetki w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-PDP
  • 3.3. Wykazywanie spłat zaległości podatkowych po decyzji urzędu skarbowego o odroczeniu terminu płatności
 • 4. Sprawozdanie Rb-28S
  • 4.1. Szczegółowość sprawozdania
   • 4.1.1. Sporządzanie sprawozdań budżetowych w szczegółowości do grupy paragrafów wydatków
  • 4.2. Zaangażowanie wydatków – kolumna 6
   • 4.2.1. Zaangażowanie wydatków budżetowych w sprawozdaniu Rb-28S
   • 4.2.2. Ewidencja zaangażowania w zakresie zobowiązań
   • 4.2.3. Uproszczenia dotyczące ewidencjonowania zaangażowania
   • 4.2.4. Dodatkowe wynagrodzenie („trzynastka")
   • 4.2.5. Wydatki niewygasające a zaangażowanie
  • 4.3. Wydatki wykonane – kolumna 7
   • 4.3.1. Odsetki od kredytów
   • 4.3.2. Zrefundowane wydatki
   • 4.3.3. Refundacja wydatków w walucie obcej
   • 4.3.4. Wydatki niewygasające a wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
   • 4.3.5. Ujmowanie odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności wobec kontrahentów
  • 4.4. Zobowiązania według stanu na koniec roku okresu sprawozdawczego – kolumny 8, 9, 10
   • 4.4.1. Zakres danych prezentowanych w kolumnie „Zobowiązania"
   • 4.4.2. Ujmowanie zobowiązań w rocznym sprawozdaniu Rb-28S
   • 4.4.3. Zobowiązanie na przełomie roku
   • 4.4.4. Wykazanie zobowiązań wynikających z art. 30a Karty Nauczyciela
   • 4.4.5. Księgowanie usług niezafakturowanych
   • 4.4.6. Zobowiązania ogółem a saldo
   • 4.4.7. Księgowanie w Rb-28S przyszłych operacji jako zobowiązań
   • 4.4.8. Wykazywanie zobowiązań niespłaconych
   • 4.4.9. Zaksięgowanie zwrotu wynagrodzenia i ujęcie operacji w sprawozdawczości jednostki
   • 4.4.10. Księgowanie faktury spornej
   • 4.4.11. Zwrot dotacji a zobowiązanie wymagalne
   • 4.4.12. Przekroczenie planu wydatków
   • 4.4.13. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji
  • 4.5. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – kolumna 11
   • 4.5.1. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w rocznym sprawozdaniu Rb-28S
  • 4.6. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – kolumna 12
   • 4.6.1. Wydatki niewygasające w sprawozdaniu Rb-28S
   • 4.6.2. Wydatki niewygasające – powiązanie sprawozdania Rb-28S z elementem sprawozdania finansowego „Zestawienie zmian w funduszu"
   • 4.6.3. Ujęcie wydatków, które są przenoszone na kolejny rok (wydatki niewygasające)
  • 4.7. Mylne wpływy
   • 4.7.1. Mylne wpływy na rachunek bankowy – symbol 4990 w sprawozdaniach Rb-28S i Rb-30S
   • 4.7.2. Wykazanie mylnego wpływu do wyjaśnienia w sprawozdaniu Rb-28S
  • 4.8. Błędy i ich korekty
   • 4.8.1. Błędy w księgach rachunkowych a konieczność poprawienia sprawozdania Rb-28S
   • 4.8.2. Wykazywanie korekty ZFŚS w sprawozdaniu Rb-28S
   • 4.8.3. Korekta błędów w sprawozdaniu Rb-28S
  • 4.9. Pozostałe
   • 4.9.1. Zmniejszenie wydatków o VAT
   • 4.9.2. Zasiłek ZUS
   • 4.9.3. Zrealizowane wydatki budżetowe w zestawieniu zmian w funduszu jednostki a sprawozdanie Rb-28S
   • 4.9.4. Ujęcie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z tytułu przeciwdziałania COVID-19
   • 4.9.5. Należności i zobowiązania likwidowanej gminnej jednostki budżetowej
 • 5. Sprawozdanie Rb-NDS
  • 5.1. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych i nadwyżka na rachunku bieżącym
  • 5.2. Niewykorzystane środki pieniężne
  • 5.3. Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
  • 5.4. Przychody z rozliczenia dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
  • 5.5. Przeznaczenie niewykorzystanych środków na cele inne niż wskazane w ustawach
  • 5.6. Wykorzystanie wyższej kwoty wolnych środków niż ujęta w planie budżetu gminy
  • 5.7. Niewydatkowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
  • 5.8. Niezgodność danych w bilansie ze sprawozdaniem Rb-NDS
  • 5.9. Lokaty overnight
  • 5.10. Ujmowanie dochodów potrąconych w sprawozdaniu Rb-NDS – uzgodnienie z bilansem wykonania budżetu
  • 5.11. Ewidencja wykupu obligacji komunalnych
 • 6. Sprawozdanie Rb-30S
  • 6.1. Brak możliwości grupowania paragrafów w sprawozdaniu Rb-30S
  • 6.2. Inwestycje w samorządowym zakładzie budżetowym – ewidencja niewykorzystanych środków
  • 6.3. Nadwyżka środków obrotowych
  • 6.4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  • 6.5. Zapłacony podatek dochodowy od osób prawnych
  • 6.6. Klasyfikacja wydatków według konta 131
  • 6.7. Przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z powiatowym urzędem pracy
  • 6.8. Szczegółowość prowadzenia ewidencji wydatków i kosztów
  • 6.9. Likwidacja zakładu
  • 6.10. Opodatkowanie zakładu budżetowego podatkiem od nieruchomości
 • 7. Sprawozdanie Rb-34S
  • 7.1. Odsetki w sprawozdaniu Rb-34S
  • 7.2. Plan finansowy rachunku dochodów własnych placówki oświatowej
  • 7.3. Należności netto z faktury i odsetki
 • 8. Sprawozdanie Rb-50
  • 8.1. Sporządzanie sprawozdania Rb-50 oddzielnie dla dotacji, a oddzielnie dla wydatków
  • 8.2. Prezentacja danych w sprawozdaniu Rb-50
  • 8.3. Wydatki na przełomie lat budżetowych
  • 8.4. Korekta po decyzji zwiększającej dotację dla jednostki
  • 8.5. Transport osób niepełnosprawnych i osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID-19
 • 9. Sprawozdanie Rb-ST
  • 9.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  • 9.2. Wydatki niewygasające
  • 9.3. Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku
  • 9.4. Lokaty środków pieniężnych na rachunku budżetu JST
  • 9.5. Sprawozdania negatywne
  • 9.6. Środki na rachunku wydatków niewygasających
  • 9.7. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostające na rachunku bankowym gminy
  • 9.8. Lokaty utworzone ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 • 10. Podpisy na sprawozdaniach
  • 10.1. Zakres stron sprawozdań wymagających podpisu
  • 10.2. Archiwizacja sprawozdań opatrzonych podpisem elektronicznym
  • 10.3. Podpisywanie sprawozdań w razie nieobecności skarbnika i prezydenta miasta
  • 10.4. Podpisywanie sprawozdań finansowych i budżetowych w likwidowanej jednostce
  • 10.5. Podpisywanie sprawozdań opracowanych przez CUW za 2020 r
 • 11. Sprawozdania zbiorcze
  • 11.1. Regionalna Izba Obrachunkowa adresatem sprawozdania zbiorczego
  • 11.2. Sprawozdania zbiorcze Rb-27S i Rb-28S w miesiącach niekończących kwartałów
  • 11.3. Terminy sporządzania zbiorczych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S
  • 11.4. Sprawozdanie zbiorcze Rb-27ZZ
  • 11.5. Obowiązek sporządzania zbiorczych miesięcznych sprawozdań w JST
  • 11.6. Sprawdzanie sprawozdań pod względem formalno-rachunkowym
 • 12. Korekty sprawozdań
  • 12.1. Korekta sprawozdania Rb-27S po nieodwracalnym zamknięciu ksiąg rachunkowych
  • 12.2. Roczne sprawozdanie Rb-27S a korekta sprawozdania Rb-27S za grudzień
  • 12.3. Korekta błędów w grudniowym Rb-27S
  • 12.4. Korygowanie danych wykazywanych w sprawozdaniu za styczeń
  • 12.5. Korekta sprawozdania Rb-27S
  • 12.6. Korekta sprawozdania Rb-28S
  • 12.7. Ewidencja korekty sprawozdań z urzędu skarbowego
  • 12.8. Sprawozdania jednostkowe zawierające błędy

Część III. Pozostałe sprawozdania

Rozdział I. Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – SP-1

 • 1. Zakres informacji objętych sprawozdaniem podatkowym SP-1
  • 1.1. Część A sprawozdania SP-1 – szczegółowe zasady sporządzania
  • 1.2. Część B sprawozdania SP-1 – szczegółowe zasady sporządzania
 • 2. Formy sporządzania i przekazywania sprawozdań podatkowych
 • 3. Terminy przekazywania części A sprawozdania SP-1
 • 4. Terminy przekazywania części B sprawozdania SP-1
 • 5. Aktualizacja danych i poprawianie błędów
 • 6. Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu części B

Rozdział II. Odpowiedzi na pytania dotyczące sprawozdania SP-1

 • 1. Wypełnienie sprawozdania SP-1 w dwóch terminach
 • 2. Forma sporządzania i przekazania sprawozdań SP-1
 • 3. Obowiązujące terminy przekazywania sprawozdań podatkowych SP-1
 • 4. Uzupełnienie części A sprawozdania podatkowego w przypadku zróżnicowania przez radę gminy stawki dla jakiegoś rodzaju przedmiotu opodatkowania
 • 5. Uzupełnienie danych w sekcji 4 sprawozdania podatkowego
 • 6. Uzupełnianie danych w części A sprawozdania podatkowego, w przypadku gdy rada gminy podejmuje uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości uchwaloną i obowiązującą w roku poprzednim
 • 7. Uzupełnianie danych w części B sprawozdania podatkowego, w przypadku gdy w danym roku podatkowym nie wystąpiły podstawy opodatkowania dla danego rodzaju przedmiotu opodatkowania
 • 8. Wykazywanie w części B danych dotyczących podstaw opodatkowania według stanu na 30 czerwca roku podatkowego
 • 9. Zakres uzupełniania sprawozdania SP-1 podczas sporządzania części B
 • 10. Szczegółowość wykazywania danych dotyczących podstaw opodatkowania w części B sprawozdania podatkowego
 • 11. Sporządzanie aktualizacji sprawozdania podatkowego
 • 12. Zwolnienia z podatku związane z COVID-19 a wykazywanie danych w części B sprawozdania SP-1
 • 13. Zwolnienia z podatku związane z COVID-19 a wykazywanie danych w części A sprawozdania SP-1

Część IV. Ujmowanie VAT w sprawozdaniach budżetowych

Rozdział I. Wpływ centralizacji VAT na rachunkowość i sprawozdawczość samorządowych zakładów budżetowych

 • 1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont – omówienie zmian w przepisach o rachunkowości
 • 2. Zasady ustalania i przekazywania środków z budżetu JST wynikające z rozliczenia VAT
 • 3. Koncepcja ewidencji VAT w samorządowym zakładzie budżetowym
 • 4. Ustalenie dokumentacji do celów VAT w samorządowych zakładach budżetowych
  • 4.1. Ustalenia dokumentacji – uporządkowany system identyfikacji dowodów do ewidencji i rozliczenia VAT
  • 4.2. Plan kont – uzgodnienia jednolitej ewidencji VAT w planach kont SZB, zmiany korespondencji kont analitycznych
   • 4.2.1. Propozycja analityki do konta 225 „Rozrachunki z budżetami" – Rozliczenia VAT naliczonego i należnego
   • 4.2.2. Konto 225-1 „Rozliczenie VAT naliczonego"
    • 4.2.2.1. Konto 225-1-1 „Rozliczenie VAT naliczonego w bieżącym okresie"
    • 4.2.2.2. Konto 225-1-2 „Rozliczenie VAT naliczonego do rozliczenia w następnych okresach"
   • 4.2.3. Konto 225-2 „Rozliczenie VAT należnego"
    • 4.2.3.1. Konto 225-2-1 „Rozliczenie VAT należnego w bieżącym okresie"
    • 4.2.3.2. Konto 225-2-2 „Rozliczenie VAT należnego do rozliczenia w następnym okresie"
   • 4.2.4. Konto 225-3 „Rozliczenie VAT z Urzędem (J) – deklaracja cząstkowa"
    • 4.2.4.1. Konto 225-3-1 „Rozliczenie VAT naliczonego z Urzędem (J) – deklaracja cząstkowa"
    • 4.2.4.2. Konto 225-3-2 „Rozliczenie VAT należnego z Urzędem (J) – deklaracja cząstkowa"
  • 4.3. Uzgodnienia rozrachunków – potwierdzenia zewnętrzne oraz pomiędzy urzędem JST a samorządowym zakładem budżetowym, w tym w szczególności na zamknięcie roku
  • 4.4. Zaprezentowanie i dokonanie wyłączeń wzajemnych rozliczeń środków finansowych z tytułu VAT w JST, w tym w samorządowych zakładach budżetowych
  • 4.5. Prezentacja rozliczeń VAT, w tym z deklaracji cząstkowej, w pozycjach sprawozdania finansowego
  • 4.6. Prezentacja w sprawozdaniu Rb-30S oraz prezentacja głównych pozycji aktywów i pasywów – dekretacja, obliczenie nadwyżki środków obrotowych, w tym rozliczenie z budżetem JST
 • 5. Rozliczenia podatku dochodowego – CIT

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 474
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 780 g
 • ISBN: 978-83-8235-426-3
 • EAN: 9788382354263
 • Kod serwisu: 00902400

Kategorie