Nowość

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych

Promocyjna cena 5% taniej
 • 160,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe omówienie zasad sporządzania sprawozdań budżetowych z uwzględnieniem powiązań z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową. Poradnik zawiera ponad 170 szczegółowych odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia w zakresie księgowania VAT... więcej ›

Opis książki

Poradnik wyjaśniający jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe występujące w jednostkach samorządowych

W okresie epidemii, mając na względzie pogorszenie się sytuacji finansowej podatników, organy stanowiące JST uzyskały kompetencje do udzielania zwolnień i ulg w zakresie należności podatkowych i cywilnoprawnych. Ulgi w zapłacie należności podatkowych przyznają także organy podatkowe w drodze indywidualnych rozstrzygnięć, zarówno co do należności głównej, jak i odsetek. Okres pandemii, mimo wsparcia ze strony państwa, zwiększył liczbę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Ponadto przepisy tarcz antykryzysowych wprowadzają nowe regulacje, jak również źródła finansowania zadań (m.in. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).

W dniu 1.1.2020 r. weszły w życie istotne zmiany w zakresie sprawozdawczości budżetowej, gdzie największe modyfikacje dotyczyły sprawozdania Rb-NDS. Nadal również pojawiają się wątpliwości w zakresie sprawozdania Rb-27S. 

W związku z korzystaniem z ww. kompetencji oraz wskazanymi zjawiskami w gospodarce, pojawiają się też liczne pytania dotyczące sprawozdawczości, na które odpowiedzi znajdą Państwo w tej publikacji. 

Opracowanie zawiera: 

 • 60 stron szczegółowego omówienia zasad sporządzania sprawozdania Rb-NDS,
 • Wyjaśnienia jak sporządzać poszczególne wiersze i kolumny każdego sprawozdania budżetowego zgodnie z nowymi zasadami SprBudżR,
 • Ponad 170 odpowiedzi na szczegółowe pytania w podziale na poszczególne sprawozdania budżetowe,
 • Wyjaśnienia jak ujmować dane zdarzenia gospodarcze i budżetowe w sprawozdaniach budżetowych - w formie odpowiedzi na pytania,
 • Wyjaśnienia w zakresie księgowania VAT w samorządowych zakładach budżetowych (z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności) i ujmowania go w sprawozdaniach budżetowych,
 • Wyjaśnienia w zakresie sporządzania sprawozdania SP-1,
 • Przedstawienie powiązań między poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi,
 • Aktualne przykłady sporządzania 10 sprawozdań budżetowych wraz z wypełnionym wzorem sprawozdania,
 • Powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową,
 • Terminarz sporządzania i przekazywania sprawozdań.

W książce znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące m.in.

 • Jak ujmować w sprawozdaniu Rb-NDS przychody przeznaczone na finansowanie deficytu,
 • Jak w sprawozdaniu Rb-NDS wykazać przychody według ich poszczególnych źródeł,
 • Jak odróżnić wolne środki od pozostałych źródeł finansowania deficytu,
 • Jak uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych,
 • Czy w skutkach finansowych zwolnień wynikających z uchwał organów stanowiących JST można wykazać wartości ujemne,
 • Czy w sprawozdaniach jednostek budżetowych pobierających dochody na rzecz budżetu państwa należy wykazywać potrącone na rzecz JST wynagrodzenie z tytułu pobrania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (5%, 25% itp.),
 • Czy i kiedy w sprawozdaniu Rb-NDS należy wykazać przychody z tytułu zobowiązań dłużnych przeznaczonych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 • Z jaką szczegółowością sporządzać sprawozdania Rb-27S za poszczególne okresy sprawozdawcze,
 • Czy środki z Funduszu Dróg Samorządowych niewydatkowane do końca roku są wykazywane w sprawozdaniu Rb-ST i w jakich pozycjach,
 • Jak wykazywać dane w sprawozdaniu Rb-27S w zakresie PIT, CIT, dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe,
 • Czy w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S należy wykazywać w należnościach należności sporne dochodzone na drodze sądowej,
 • Jak ujmować w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-N i sprawozdaniach finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) opłaty przekształceniowe przypisywane na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1314),
 • Jak ujmować w sprawozdawczości budżetowej i klasyfikacji budżetowej odsetki za zwłokę od nieterminowych płatności wobec kontrahentów,
 • Jak ujmować w sprawozdawczości budżetowej wpływy dochodów z funduszu alimentacyjnego – powiązania między sprawozdaniem Rb-27S i Rb-27ZZ,
 • Jak wykazać w sprawozdaniach budżetowych dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłaconych do OPS oraz ich przekazanie przez JST do budżetu wojewody po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa,
 • Czy koszty upomnienia dotyczące należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegają wykazaniu przez JST w kwartalnym sprawozdaniu Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami,
 • Jak wykazać w sprawozdaniu Rb-28S wykonane wydatki, które w następnym miesiącu zostaną zrefundowane? Czy wpływają one na zaangażowanie.

Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 474
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 780 g
 • ISBN: 978-83-8235-426-3
 • EAN: 9788382354263
 • Kod serwisu: 00902400

Kategorie