Monitor Prawniczy Nr 5/2021

Promocyjna cena 5% taniej
 • 75,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 79,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 5/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy: Dr Jarosław R. Antoniuk „Dopuszczalność badania abuzywności postanowień umownych dotyczących pozaodsetkowych kosztów kredytu... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 5/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • Dr Jarosław R. AntoniukDopuszczalność badania abuzywności postanowień umownych dotyczących pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego". Artykuł poświęcony jest problematyce dopuszczalności badania abuzywności zawartych w umowie o kredyt konsumencki postanowień dotyczących pozaodsetkowych kosztów takiego kredytu, jeżeli koszty te nie przekraczają ich maksymalnej wysokości. Na podstawie analizy orzecznictwa sądów powszechnych wyróżnić można dwa stanowiska w tej kwestii. Pierwsze z nich uznaje, że wprowadzenie przez ustawodawcę limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu nie wyklucza badania przez sąd ich abuzywności, gdy takiego limitu nie przekraczają, drugie zaś uznaje za niedopuszczalne badanie przez sąd abuzywności pozaodsetkowych kosztów kredytu w takiej sytuacji. Opowiadając się za pierwszym z tych poglądów skonkludować należy, że sens regulacji art. 36a ustawy z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim sprowadza się do tego, iż zastrzeżenie pozaodsetkowych kosztów kredytu powyższego limitu określonego w art. 36a tej ustawy jest zawsze nieważne, a poniżej może być uznane za nieważne, jeżeli koszty te ustalone zostały w umowie w wysokości oderwanej od kosztów rzeczywiście poniesionych przez kredytodawcę.
 • Dr Arkadiusz SadzaObniżenie opłaty egzekucyjnej na wniosek wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym przed dniem wejścia w życie ustawy o kosztach komorniczych". Wejście w życie przepisów ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych , zważywszy na konieczność stosowania niektórych z nich również w niezakończonych wcześniej postępowaniach egzekucyjnych, doprowadziło do powstania wielu istotnych problemów praktycznych. Jednym z nich jest poruszone w niniejszym artykule zagadnienie, które sprowadza się do pytania, czy opłata z art. 29–30 KosztKomU, którą obciążono wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym przed 1.1.2019 r., może zostać de lege lata obniżona przez sąd na skutek wniosku o jej miarkowanie. Z zamieszczonych w KosztKomU przepisów intertemporalnych wynika, że w tego rodzaju postępowaniach egzekucyjnych (wszczętych przed 1.1.2019 r.) nie znajdują zastosowania nowe regulacje o miarkowaniu opłat. W poprzednio obowiązujących przepisach nie przewidywano natomiast explicite możliwości miarkowania na wniosek wierzyciela opłaty egzekucyjnej innej, niż opłata pobrana na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.
 • Dr Grzegorz Kamieński, Adrian BorysPodstawy otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego i ich weryfikacja". W odpowiedzi na epidemię COVID-19 do polskiego sytemu prawnego wprowadzone zostało dodatkowe postępowanie restrukturyzacyjne – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanowi postępowanie hybrydowe, oparte na regulacji dotyczącej postępowania o zatwierdzenie układu, cechujące się tymczasowością i jednorazowością. W artykule przedstawione zostały podstawy otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego oraz kwestia ich weryfikacji, w szczególności weryfikacji, czy dłużnik nie dokonał już wcześniejszego obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Z uwagi na ograniczenie roli sądu restrukturyzacyjnego, w zakresie weryfikacji wskazanych podstaw występują praktyczne problemy, co zostało szczegółowo wyjaśnione w opracowaniu.
 • Ewelina NowakowskaZmiana umowy spółki komandytowej". Spółka komandytowa stanowi jedną z najczęściej występujących spółek w polskich realiach gospodarczych. Zgodnie z informacjami statystycznymi GUS, na koniec grudnia 2019 r. liczba spółek komandytowych wpisanych w rejestrze REGON wyniosła 40,6 tys. . Problematyka funkcjonowania spółki komandytowej jest więc istotna z punktu widzenia praktyki. Specyfika konstrukcji spółki komandytowej na tle innych spółek osobowych przejawia się w występowaniu dwóch kategorii wspólników o zróżnicowanym zakresie praw i obowiązków – komandytariusza i komplementariusza. Niewątpliwie, cechą kapitałową spółki jest występowanie komandytariusza, którego odpowiedzialność osobista ma graniczony charakter. Wśród podstawowych, choć wciąż budzących wątpliwości zagadnień związanych z działaniem wymienionej spółki, jest kwestia zmiany jej umowy. Niniejszy artykuł stanowi omówienie wybranych problemów związanych z wprowadzeniem przez wspólników zmian do umowy spółki komandytowej.
 • Adw. Marcin SzymańskiZakres żądania uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta – glosa". Przedmiotem glosy jest uchwała SN z 15.9.2020 r., III CZP 87/19, w której SN wyraził pogląd, iż żądanie ustalenia, na podstawie art. 189 KPC uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta (art. 385[1] KC) nie jest tożsame ani nie zawiera się w żądaniu ustalenia nieważności umowy (art. 58 KC). W glosie omówione zostało w jaki sposób powyższe stanowisko SN znajduje zastosowanie w przypadku powództw o zasądzenie świadczenia (najczęściej zapłatę), a także w postepowaniu grupowym o ustalenie odpowiedzialności pozwanego (art. 2 ust. 3 ustawy z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym), których strona powodowa dla uzasadnienia swego roszczenia powołuje się na niedozwolony charakter postanowień zamieszczonych w umowie z pozwanym. Autor prezentuje pogląd, że w sprawach o zasądzenie świadczenia, a także w sprawie powództwa opartego na art. 2 ust. 3 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, w których powód uzasadnia swe roszczenie abuzywnym charakterem postanowień w umowie z pozwanym, sądy nie są związane poglądem powoda odnośnie tego, czy skutkiem bezskuteczność wskazanych przez niego abuzywnych postanowień jest nieważność całej umowy, a jedynie zobowiązane są ocenić czy w świetle zgormadzonych dowodów, określone w pozwie żądanie świadczenia znajduje podstawę prawną.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 170 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065021109
 • EAN: 977123065021109
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie