Odmowa dostępu do informacji publicznej + płyta CD

Promocyjna cena
%
 • 118,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 111,20 zł
  Cena katalogowa: 139,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny poradnik, wzbogacony o liczne wzory, przedstawiający w sposób kompleksowy zagadnienie odmowy dostępu do informacji publicznej. Całość publikacji oparta jest na kluczowym orzecznictwie sądów administracyjnych. ... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe opracowanie zagadnienia odmowy dostępu do informacji publicznej wraz z wzorami dokumentów.

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia instytucję odmowy udostępnienia informacji publicznej z perspektywy dysponenta informacji, np. organów administracji samorządowej, rządowej, spółek komunalnych, instytucji kultury czy instytucji pomocy społecznej.

W książce poruszone zostały ogólne rozważania o kwalifikacji informacji i wpływie tej kwalifikacji na możliwość lub konieczność odmowy dostępu. „Krok po kroku" przedstawiono w jaki sposób powinien zostać rozpatrzony wniosek dostępowy, w przypadku którego, albo z uwagi na wystąpienie negatywnej przesłanki udostępnienia albo ze względu na niewykazanie przez wnioskodawcę podstawy do udostępnienia informacji przetworzonej, istnieje konieczność wydania decyzji odmownej. W sposób szczególny zwrócono również uwagę na czynności formalne, jakie powinny zostać podjęte celem prawidłowego przeprowadzenia takiego postępowania.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie są negatywne przesłanki udostępnienia powodujące konieczność wydania decyzji o odmowie dostępu?
 • Czy informacje niejawne w postępowaniu dostępowym powinny być chronione także w przypadku braku nadania stosownej klauzuli nośnikowi informacji?
 • Kiedy ochrona prywatności decydująca o konieczności odmowy dostępu jest ustawowo wyłączona?
 • Jakie indywidualne cechy wnioskodawcy są istotne z perspektywy oceny istnienia szczególnie uzasadnionego interesu publicznego dla udostępnienia informacji przetworzonej?
 • Czy oprócz wnioskodawcy w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji odmownej występują jeszcze inne strony postępowania?
 • Jaki jest dopuszczalny zakres anonimizacji dokumentu jako alternatywy dla decyzji o odmowie dostępu?
 • Czy organ zamiast odmowy dostępu powinien wskazać wnioskodawcy alternatywne sposoby umożliwiające pozyskanie informacji?
 • Jakie dodatkowe elementy powinna zawierać decyzja administracyjna o odmowie dostępu?
 • Czy dysponent informacji po wydaniu decyzji o odmowie dostępu może w trybie autokontroli zmienić decyzję odmowną?
 • Jakie istotne okoliczności podnieść w odpowiedzi na skargę na decyzję o odmowie dostępu do informacji?
 • W jaki sposób zapewnić prawidłowe wyłączenie pracownika w przypadku ponownego rozpatrywania sprawy zakończonej decyzją o odmowie dostępu?
 • Jaki jest zakres związania dysponenta informacji decyzją administracyjną organu wyższego stopnia bądź wyrokiem sądu administracyjnego?
 • Czy w stosunku do decyzji odmawiającej dostępu do informacji publicznej mogą być zastosowane nadzwyczajne środki odwoławcze?

Całość publikacji oparta jest na kluczowym orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczącym odmowy dostępu do informacji publicznej.

Integralną częścią książki są także liczne wzory dokumentów, w tym bardzo istotne wzory decyzji odmownych na płycie CD, m.in.:

 • wzór wezwania do wskazania pełnych danych wnioskodawcy,
 • wzór wezwania do wykazania szczególnie uzasadnionego interesu publicznego warunkującego udostępnienie informacji przetworzonej,
 • wzór decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę informacji niejawnych,
 • wzór decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na inną tajemnicę ustawowo chronioną,
 • wzór decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu ochronę prywatności osoby fizycznej,
 • wzór decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy,
 • wzór oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na udostępnienie informacji publicznej dotyczącej sfery jego prywatności,
 • wzór oświadczenia przedsiębiorcy o woli traktowania informacji jako tajemnicy przedsiębiorcy,
 • wzór decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej przetworzonej,
 • wzór decyzji organu odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji odmawiającej dostępu do informacji publicznej,
 • wzór decyzji organu odwoławczego o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej,
 • wzór decyzji organu odwoławczego uchylającej decyzję organu o odmowie dostępu do informacji publicznej i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania,
 • wzór odpowiedzi organu na skargę na decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznej,
 • wzór postanowienia o niedopuszczalności odwołania,
 • wzór postanowienia o wznowieniu postępowania,
 • wzór postanowienia o odmowie wstrzymania wykonania decyzji,
 • wzór pisma przewodniego przekazującego skargę na decyzję wydaną w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej,
 • wzór pisma przewodniego przekazującego odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Spis treści

Rozdział I. Podstawy dostępu i odmowy dostępu do informacji publicznej

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Konstytucyjne ramy prawa do informacji publicznej i odmowy udostępnienia
 • 3. Ogólny przebieg postępowania z wniosku o dostęp do informacji publicznej
 • 4. Kwalifikacja informacji publicznej a podstawy odmowy

Rozdział II. Ustawowe negatywne przesłanki udostępnienia informacji publicznej

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Katalog przesłanek ograniczających prawo do informacji publicznej
  • 2.1. Informacje niejawne
  • 2.2. Inne tajemnice ustawowo chronione
   • 2.2.1. Tajemnice wolnych zawodów
   • 2.2.2. Tajemnice związane z wykonywaniem prerogatyw państwowych
  • 2.3. Prywatność osoby fizycznej
  • 2.4. Tajemnica przedsiębiorcy
  • 2.5. Informacje dotyczące przymusowej restrukturyzacji
 • 3. Okoliczności wyłączające negatywne przesłanki udostępnienia
  • 3.1. Pełnienie funkcji publicznej przez osobę fizyczną lub związek z pełnieniem tej funkcji
  • 3.2. Zgoda osoby fizycznej
  • 3.3. Zgoda przedsiębiorcy

Rozdział III. Informacja publiczna przetworzona

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Informacja publiczna prosta a przetworzona
  • 2.1. Informacja prosta
  • 2.2. Informacja przetworzona technicznie i ilościowo
  • 2.3. Zmiana kwalifikacji informacji przetworzonej na prostą
 • 3. Pojęcie szczególnie uzasadnionego interesu publicznego
 • 4. Udostępnienie informacji przetworzonej

Rozdział IV. Przebieg postępowania prowadzącego do odmowy udostępnienia informacji

 • 1. Zastosowanie przepisów ogólnego postępowania administracyjnego
 • 2. Wszczęcie postępowania – wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 • 3. Udział stron w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej
 • 4. Postępowanie wyjaśniające w zakresie negatywnych przesłanek udostępnienia
 • 5. Postępowanie wyjaśniające w zakresie informacji publicznej przetworzonej
 • 6. Decyzja administracyjna o odmowie dostępu do informacji publicznej

Rozdział V. Decyzja o odmowie dostępu do informacji publicznej a inne formy zakończenia postępowania dostępowego

 • 1. Decyzja o odmowie a czynności materialno-techniczne
  • 1.1. Specyfika postępowania dostępowego
  • 1.2. Charakterystyka czynności materialno-technicznych
  • 1.3. Wyłączenie zastosowania przepisów ustawy
  • 1.4. Kwalifikacja informacji jako niepublicznej
  • 1.5. Nieposiadanie wnioskowanej informacji
  • 1.6. Wcześniejsze upublicznienie informacji
  • 1.7. Dodatkowe koszty udostępnienia informacji
  • 1.8. Udostępnienie wnioskowanej informacji publicznej
  • 1.9. Czynności materialno-techniczne niekończące postępowania
 • 2. Anonimizacja informacji publicznej
 • 3. Decyzja o odmowie a decyzja o umorzeniu postępowania
  • 3.1. Charakterystyka decyzji o umorzeniu postępowania
  • 3.2. Związanie wnioskiem dostępowym
  • 3.3. Umorzenie postępowania dostępowego w trybie art. 14 ust. 2 DostInfPubU
  • 3.4. Umorzenie postępowania ze względu na bezprzedmiotowość

Rozdział VI. Zaskarżalność decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej

 • 1. Postępowanie przed organem odwoławczym
  • 1.1. Rodzaje zwyczajnych środków odwoławczych i sposób ich wnoszenia
  • 1.2. Termin wniesienia odwołania od decyzji oraz wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy
  • 1.3. Ocena prawidłowości wydanej w pierwszej instancji decyzji administracyjnej
  • 1.4. Termin rozpoznania środka zaskarżenia przez organ wyższego stopnia
  • 1.5. Zakres oceny dokonywanej przez organ wyższego stopnia
  • 1.6. Zakończenie postępowania przed organem wyższego stopnia
 • 2. Postępowanie prowadzone w ramach nadzwyczajnych środków odwoławczych
  • 2.1. Wznowienie postępowania
  • 2.2. Stwierdzenie nieważności
  • 2.3. Zmiana ostatecznej decyzji
 • 3. Postępowanie przed sądem administracyjnym

Rozdział VII. Wzory dokumentów

 • 1. Wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma zawierającego wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 • 2. Pismo informujące o zakwalifikowaniu informacji jako przetworzonej oraz wezwanie do wskazania szczególnie uzasadnionego interesu publicznego
 • 3. Decyzja o odmowie dostępu do informacji publicznej przetworzonej
 • 4. Decyzja o odmowie dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę informacji niejawnych
 • 5. Decyzja o odmowie dostępu do informacji publicznej ze względu na inną tajemnicę ustawowo chronioną
 • 6. Decyzja o odmowie dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej
 • 7. Decyzja o odmowie dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy
 • 8. Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na udostępnienie informacji publicznej dotyczącej sfery jego prywatności
 • 9. Oświadczenie przedsiębiorcy o woli traktowania informacji jako tajemnicy przedsiębiorcy
 • 10. Pismo przewodnie przekazujące skargę na decyzję wydaną w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej
 • 11. Pismo przewodnie przekazujące odwołanie od decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej
 • 12. Postanowienie o niedopuszczalności odwołania
 • 13. Decyzja organu odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej
 • 14. Decyzja organu odwoławczego o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej
 • 15. Decyzja organu odwoławczego o uchyleniu decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji
 • 16. Postanowienie o wznowieniu postępowania
 • 17. Postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania decyzji
 • 18. Odpowiedź na skargę na decyzję odmawiającą dostępu do informacji publicznej

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 236
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 420 g
 • ISBN: 978-83-8235-563-5
 • EAN: 9788382355635
 • Kod serwisu: 00899100

Kategorie