Monitor Prawniczy Nr 6/2021

Promocyjna cena 5% taniej
 • 75,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 79,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 6/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy: Dr Joanna Róg-Dyrda, prof. dr hab. Marek Wierzbowski „Nowe uregulowania w zakresie kontroli niektórych inwestycji". W ramach działań... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 6/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • Dr Joanna Róg-Dyrda, prof. dr hab. Marek WierzbowskiNowe uregulowania w zakresie kontroli niektórych inwestycji". W ramach działań podejmowanych w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19 w ustawie, nazwanej od jej funkcji i kolejności przyjęcia Tarczą 4.0 , znalazły się przepisy zmieniające ustawę z 24.7.2015 r. o kontroli niektórych inwestycji . Wprowadzają one ograniczenia w zakresie rynku M&A w Polsce, istotnie utrudniające nabycie polskich przedsiębiorstw. Nowe przepisy nakładają się na już istniejące przepisy ustanawiając kolejny filtr, który inwestor powinien przekroczyć. Nowelizacja może kierować strumień inwestycji na rynkach międzynarodowych w stronę innych krajów. Z drugiej strony, ustawa ma chronić polskich przedsiębiorców przed łatwym przejęciem, gdzie wykorzystano by spadek cen akcji będący skutkiem epidemii. Sposoby obrony przed wrogim przejęciem na rynku są od dawna dobrze znane i szeroko opisane . Często kończą się nie tyle obronieniem przed przejęciem, co przejęciem wykonanym przez inwestora wezwanego na pomoc do obrony. Doświadczenie pokazuje jednak, że choć środki administracyjne mogą być skuteczne, nie rozwiązują jednak problemu, z jakimi boryka się spółka, której wartość spada, i tym samym dają znikomy efekt w zakresie poprawy funkcjonowania takiej spółki. Potrzebne może być więc wsparcie finansowe, które może być udzielone przez spółki kontrolowane przez Skarb Państwa (np. PFR), banki czy prywatnego polskiego inwestora.
 • Dr Jan StranzOchrona prawa akcjonariuszy do informacji w niepublicznej spółce akcyjnej". W niniejszym artykule analizie poddano wybrane normy regulujące prawo akcjonariuszy niepublicznej spółki akcyjnej do pozyskiwania informacji na temat spraw spółki. Jest to zagadnienie o szczególnej doniosłości praktycznej, zwłaszcza z perspektywy akcjonariuszy mniejszościowych. Rozważenia wymaga m.in. standard odpowiadania przez zarząd na pytania akcjonariuszy, a także kwestia istnienia obowiązku udzielania przez zarząd odpowiedzi.
 • Dr hab. Dominika Wajda, Paweł TymczyszynJeszcze o tajności podejmowania uchwał rad nadzorczych w spółkach akcyjnych – ze szczególnym uwzględnieniem art. 79a ust. 2 Prawa bankowego". Przedmiotem analizy w poniższym opracowaniu jest tajny tryb oddawania głosu przez członków rad nadzorczych. Kwestia ta stała się szczególnie istotna w okresie pandemii, gdy okazało się, że statuty czy regulaminy wielu spółek nie uwzględniają dopuszczalności takiego głosowania w sposób inny niż na stacjonarnym posiedzeniu, zaś ze względów epidemiologicznych po stronie członków rad nadzorczych widoczne stało się oczekiwanie, aby podjąć uchwały bez konieczności osobistego stawiennictwa.
 • Błażej BochPrzeprowadzanie dowodu z dokumentu prywatnego w procesie karnym". W niniejszym artykule poruszone zostało kontrowersyjne zagadnienie dotyczące wykorzystywania i przeprowadzania dowodów z dokumentów prywatnych w postępowaniu karnym. Analiza problemu wiąże się głównie z brzmieniem art. 393 § 3 KPK i możliwością „odczytania" prywatnych dokumentów na rozprawie głównej. W pierwszej kolejności autor poddaje krótkiej analizie dopuszczalność odczytania i wykorzystania w procesie karnym dokumentów prywatnych. Autor koncentruje swoje rozważania przede wszystkim na możliwości przeprowadzania dowodu z dokumentów prywatnych w formie elektronicznej lub cyfrowej oraz opisuje i odnosi się do wszystkich koncepcji powstałych wokół tego problemu, a także stara się znaleźć optymalne jego rozwiązania. W końcowej części opracowania zauważono, że istotny jest nie tylko moment wprowadzenia dokumentów prywatnych do procesu karnego, ale także ocena takiego dowodu dokonana przez sąd przed wydaniem wyroku. W podsumowaniu zaproponowane zostały postulaty de lege ferenda, przedstawiono jednocześnie argumenty przemawiające za koniecznością ustawowej regulacji spornych zagadnień związanych z dowodami prywatnymi.
 • Dr Janusz RoszkiewiczOdpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez wydanie niekonstytucyjnego rozporządzenia – uwagi na tle sprawy w Trybunale Konstytucyjnym o sygn. akt K 18/20". Przedmiotem niniejszego artykułu jest pytanie, czy orzeczenie sądu powszechnego stwierdzające niekonstytucyjność rozporządzenia może zostać uznane za prejudykat uprawniający dochodzenie odszkodowania za bezprawie legislacyjne na podstawie art. 417[1] § 1 KC. Mimo licznych monografii poświęconych tematyce odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, problem ten nie został głębiej zbadany . Z kolei, jak dowodzi przegląd orzecznictwa, art. 417[1] § 1 KC miał dotychczas niewielkie znaczenie praktyczne . Zagadnienie to nabrało jednak większego znaczenia dla praktyki, z uwagi na szkody wyrządzone przedsiębiorcom restrykcjami wprowadzanymi w Polsce od początku 2020 r. w związku ze stanem epidemii w drodze rozporządzeń Rady Ministrów wydawanych na podstawie art. 46b ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi . Wobec doniesień medialnych o planowanych pozwach przedsiębiorców zarzucających tym rozporządzeniom niezgodność z ustawą i konstytucją, obóz rządowy zdecydował się na skierowanie aż dwóch podobnych wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, mających na celu wykluczenie możliwości zasądzania przez sądy odszkodowań na podstawie art. 4171 § 1 KC bez zgody TK . Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej omówiona zostanie kwestia dopuszczalności samodzielnego stwierdzenia niekonstytucyjności aktu podustawowego przez sąd w procesie odszkodowawczym przeciw Skarbowi Państwa, druga poświęcona jest ograniczeniom z tym związanym, w trzeciej zostanie przedstawiona zwięzła ocena konstytucyjności restrykcji przeciwepidemicznych, a w czwartej części zostaną poddane analizie wnioski do TK usiłujące wykluczyć możliwość sądowej kontroli rozporządzeń.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISBN: 977123065021111
 • EAN: 977123065021111
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie