Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 296,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 296,65 zł
  Cena katalogowa: 349,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe omówienie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Komentarz poza szczegółową wykładnią treści ustawy, w sposób praktyczny przedstawia wybrane, najbardziej istotne problemy, związane z gospodarką nieruchomościami, a także uwzględnia najnowsze orzecznictwo, poglądy doktryny, jak również przepisy innych ustaw mające związek z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

Publikacja poza szczegółową wykładnią przepisów ustawy, w praktyczny sposób omawia najbardziej istotne problemy związane z gospodarką nieruchomościami; uwzględnia najnowsze orzecznictwo, poglądy doktryny oraz inne ustawy mające związek z przepisami ww. regulacji. Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 20.5.2021 r.

W Komentarzu przedstawiono zagadnienia dotyczące:

 • podziału i scalania nieruchomości,
 • pierwokupu;
 • wywłaszczania;
 • wyceny nieruchomości;
 • gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i jst;
 • ustalania opłat adiacenckich,
 • pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami.

Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, Komentarz zawiera szczegółową strukturę wewnętrzną z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień oraz licznymi odesłaniami w tekście, które w sposób zrozumiały obrazują praktyczne zastosowanie omawianych przepisów.

W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany legislacyjne, wynikające m.in. z:

 • ustawy z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), która polega na uwzględnieniu dodatkowo strefy ochronnej terenu zamkniętego wynikającego z umów lub porozumień międzynarodowych jako celu publicznego;
 • ustawy z 17.9.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1709), która wprowadza w treści art. 214a dodatkowe przesłanki odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; dodaje art. 214c, mający na celu przeciwdziałanie systemowym nieprawidłowościom, do jakich dochodzi w postępowaniach reprywatyzacyjnych, w związku z ustanawianiem kuratora spadku lub kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu; doprecyzowuje art. 214b ust. 2 dotyczący umorzenia postępowania, w celu umożliwienia zakończenia postępowań administracyjnych, wszczętych wnioskami złożonymi w oparciu o przepisy dekretu warszawskiego, w których wnioskodawcy od czasu złożenia wniosku nie kontaktowali się w żaden sposób z organem prowadzącym postępowanie;
 • ustawy z 11.9.2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 ze zm.), która wprowadza zmianę o charakterze wynikowym, związaną z nową ustawą PZP;
 • ustawy z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11 ze zm.), która wprowadza jednoznaczne określenie doposażenia polegającego na przeniesieniu własności nieruchomości jako doposażenia nieodpłatnego (w przypadku ustanowienia użytkowania wieczystego bez pobierania pierwszej opłaty);
 • ustawy z 17.12.2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 234) wprowadzającej przepis precyzujący, że inwestycja w zakresie morskiej farmy wiatrowej jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu tej ustawy;
 • ustawy z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 815 ze zm.), która dodaje nowy art. 180a, ustanawiający wymóg niekaralności za wskazane w tym przepisie czyny zabronione w stosunku do osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz do beneficjentów rzeczywistych, a także przepis karny związany z tym wymogiem (art. 198f); wejście w życie 31.10.2021 r.
 • projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Nr z wykazu RCL UD129), który wprowadza praktyczne rozwiązania mające na celu wzmocnienie nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w stosunku do mienia Skarbu Państwa oraz zapewnienie prawidłowej i sprawnej gospodarki tym mieniem. Projekt m.in. przyznaje szerokie uprawnienia nadzorcze i kontrolne wojewodzie; przywraca sporządzanie na szczeblu lokalnym przez starostów 3-letnich planów wykorzystania zasobu; zakłada rezygnację ze sporządzania na szczeblu centralnym tzw. Polityki Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa uchwalanej przez rząd; wprowadza dodatkową przesłankę odwołania darowizny w przypadku wykorzystywania nieruchomości na inny cel niż cel, na który nieruchomość została darowana; precyzuje zasady ponoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanej w trwały zarząd, opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, jak również kosztów wynikających z korzystania z nieruchomości.

Komentarz adresowany jest do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, a także pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, rzeczoznawców majątkowych, geodetów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, inwestorów na rynku nieruchomości oraz uczestników procesu inwestycyjnego.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Dział I. Przepisy ogólne

 • Art. 1–9a

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego

 • Rozdział 1. Zasady ogólne
 • Art. 10–19
 • Rozdział 2. Zasoby nieruchomości
 • Art. 20–26
 • Rozdział 3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste
 • Art. 27–36
 • Rozdział 4. Przetargi na zbycie nieruchomości
 • Art. 37–42
 • Rozdział 5. Oddawanie w trwały zarząd
 • Art. 43–50
 • Rozdział 6. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne
 • Art. 51–61
 • Rozdział 7. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych
 • Art. 62–66
 • Rozdział 8. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości
 • Art. 67–91

Dział III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości

 • Rozdział 1. Podziały nieruchomości
 • Art. 92–100
 • Rozdział 2. Scalanie i podział nieruchomości
 • Art. 101–108
 • Rozdział 3. Prawo pierwokupu nieruchomości
 • Art. 109–111a
 • Rozdział 4. Wywłaszczanie nieruchomości
 • Art. 112–127
 • Rozdział 5. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
 • Art. 128–135
 • Rozdział 6. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
 • Art. 136–142a
 • Rozdział 7. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej
 • Art. 143–148b

Dział IV. Wycena nieruchomości

 • Rozdział 1. Określanie wartości nieruchomości
 • Art. 149–159
 • Rozdział 2. Powszechna taksacja nieruchomości
 • Art. 160–173
 • Rozdział 3. Badanie rynku nieruchomości
 • Art. 173a–173c

Dział V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

 • Rozdział 1. Rzeczoznawstwo majątkowe
 • Art. 174–178
 • Rozdział 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Art. 179–183a
 • Rozdział 3. Zarządzanie nieruchomościami
 • Art. 184–190a
 • Rozdział 4. Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym i dokonywanie wpisów do centralnego rejestru oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej
 • Art. 191–197a

Dział VI. Przepisy karne i o karach pieniężnych

 • Art. 198–198f

Dział VII. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

 • Rozdział 1. Przepisy przejściowe
 • Art. 199–233
 • Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących
 • Art. 234–239
 • Rozdział 3. Przepisy końcowe
 • Art. 240–242

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 7
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1296
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1920 g
 • ISBN: 978-83-8235-254-2
 • EAN: 9788382352542
 • Kod serwisu: 00890400

Kategorie

Tagi