Szkoda giełdowa i jej naprawienie

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 169,15 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Zakotwiczone w wydaniu pierwszym wydanie drugie „Szkody giełdowej i jej naprawienia” pod względem warstwy naukowo-badawczej oraz praktyczno-pragmatycznej nie różni się. Po upływie niemal siedmiu lat od ogłoszenia drukiem pierwszego wydania (Toruń 2015, nakładem własnym... więcej ›

Opis książki

Zakotwiczone w wydaniu pierwszym wydanie drugie „Szkody giełdowej i jej naprawienia” pod względem warstwy naukowo-badawczej oraz praktyczno-pragmatycznej nie różni się. Po upływie niemal siedmiu lat od ogłoszenia drukiem pierwszego wydania (Toruń 2015, nakładem własnym Autora) wszystkie tezy monografii utrzymały się na swoich pozycjach.

Praca badawcza zmierza do udzielenia odpowiedzi na dwa dość proste pytania: jaki wyrok powinien zapaść w sprawie o naprawienie szkody o wysokości zmieniającej się wraz ze zmianami kursów walorów giełdowych i czy prawo polskie respektuje zasadę naprawienia całej szkody także wówczas, gdy wysokość szkody zmienia się wraz z upływem czasu pod wpływem oddziaływania czynników niezależnych od sprawcy, czyli pod wpływem zmian wartości walorów giełdowych.

Wydanie pierwsze monografii zostało przejrzane, uzupełnione i zaktualizowane. W wyniku przeglądu żadne fragmenty nie zostały wyłączone z osnowy, natomiast uzupełnienia i aktualizacje objęły wypowiedzi judykatury i doktryny z ostatnich lat w zakresie prawa polskiego. Odcinek prawno-komparatystyczny nie został zmodernizowany w porównaniu z wydaniem pierwszym z dwóch powodów współistniejących – ze względu na wymogi redakcyjne (objętość książki rozrosłaby się) oraz wyjątkową łatwość prowadzenia samodzielnych badań podstawowych w tym zakresie (dostęp do źródeł prawa jest właściwie nieograniczony).

Spis treści

Przedmowa do wydania drugiego

Przedmowa do wydania pierwszego

Wykaz skrótów

Bibliografia

Rozdział I. Identyfikacja podstawowych płaszczyzn problemowych

 • § 1. Oczekiwania poszkodowanych w dobie rewolucji finansowej
 • § 2. Zasadnicze kwestie dogmatyczne związane z indemnizacją szkód w stosunkach giełdowych
 • § 3. Uregulowane elementy stosunku odszkodowawczego w stosunkach giełdowych
  • I. Prawo polskie
  • II. Perspektywa prawnoporównawcza
 • § 4. Typowe ujęcie odpowiedzialności odszkodowawczej w praktyce kontraktowej instytucji finansowych
 • § 5. Oddziaływanie organu nadzoru giełdowego oraz sądownictwa administracyjnego na elementy stosunku odszkodowawczego
 • § 6. Mechanizmy zapobiegania szkodom giełdowym

Rozdział II. Źródła szkody giełdowej

 • § 1. Uwagi wstępne
 • § 2. Źródła szkody giełdowej w reżimie kontraktowym
  • I. Przejawy niewykonania zobowiązania przez spółkę prowadzącą giełdę
  • II. Przejawy niewykonania zobowiązania przez centralnie usytuowanych uczestników systemu depozytowo-rozliczeniowo-rozrachunkowego
  • III. Przejawy niewykonania zobowiązania przez emitenta
  • IV. Przejawy niewykonania zobowiązania przez firmę Inwestycyjną
  • V. Przejawy niewykonania zobowiązania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych i depozytariusza
  • VI. Przejawy niewykonania zobowiązania przez rewidenta (audytora)
  • VII. Przejawy niewykonania zobowiązania przez inne osoby
 • § 3. Źródła szkody giełdowej w reżimie deliktowym
  • I. Wzrost znaczenia odpowiedzialności deliktowej w stosunkach giełdowych
  • II. Czyny niedozwolone związane z wykonywaniem władzy publicznej
  • III. Czyny niedozwolone spółki prowadzącej giełdę
  • IV. Czyny niedozwolone centralnie usytuowanych uczestników systemu depozytowo-rozliczeniowo-rozrachunkowego
  • V. Czyny niedozwolone emitenta
  • VI. Czyny niedozwolone firmy inwestycyjnej
  • VII. Czyny niedozwolone finalnego nabywcy walorów giełdowych (tzw. inwestora)
  • VIII. Czyny niedozwolone rewidenta (audytora)
  • IX. Czyny niedozwolone publicysty giełdowego
  • X. Czyny niedozwolone piastunów organów uczestników giełdowych stosunków obligacyjnych
  • XI. Szkoda giełdowa na tle innych zdarzeń bezprawnych w reżimie deliktowym
 • § 4. Inne źródła szkody giełdowej
  • I. Zdarzenia korporacyjne
  • II. Szkoda giełdowa w związku z zabezpieczeniem powództwa
  • III. Szkoda giełdowa w stosunkach pracowniczych
  • IV. Naruszenie dóbr osobistych jako źródło szkody giełdowej
  • V. Szkoda giełdowa na tle czynności zobowiązujących do rozporządzenia walorem giełdowym
  • VI. Szkoda giełdowa w stosunkach spadkowych i małżeńskich

Rozdział III. Szkoda giełdowa

 • § 1. Pojęcie szkody giełdowej
 • § 2. Klasyfikacja szkody giełdowej ze względu na rodzaj naruszonego dobra
 • § 3. Kurs waloru giełdowego jako wyznacznik wartości potrzebnej do obliczenia wysokości szkody
  • I. Powstawanie kursu
  • II. Charakter prawny kursu giełdowego
  • III. Ustalenie wysokości kursu
 • § 4. Podstawowe elementy konstrukcji prawnej szkody giełdowej
 • § 5. Cechy charakterystyczne szkody giełdowej
 • § 6. Chwila powstania szkody giełdowej
 • § 7. Rozpoczęcie biegu przedawnienia roszczenia jako skutek powstania szkody giełdowej
  • I. Najwcześniej możliwy termin wezwania do naprawienia szkody
  • II. Świadomość istnienia szkody
 • § 8. Problem jedności szkody giełdowej
 • § 9. Znaczenie chwili powstania szkody giełdowej dla przebiegu sekwencji kauzalnej

Rozdział IV. Szkoda giełdowa a inne uszczerbki rozpatrywane jako szkoda majątkowa

 • § 1. Szkoda giełdowa jako szkoda pośrednia
 • § 2. Szkoda giełdowa jako szkoda przyszła
 • § 3. Giełdowa pure economic loss
 • § 4. Szkoda giełdowa a zmiana wartości pieniądza
 • § 5. Szkoda giełdowa a zmiana wartości handlowej
 • § 6. Szkoda giełdowa jako szkoda ewentualna, szkoda hipotetyczna albo skutek utraty szansy
 • § 7. Szkoda giełdowa jako efekt oddziaływania przypadku
 • § 8. Szkoda giełdowa jako szkoda fikcyjna
 • § 9. Szkoda giełdowa a ubytek naturalny
 • § 10. Szkoda giełdowa a zubożenie według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu
 • § 11. Szkoda giełdowa a szkoda na osobie
 • § 12. Szkoda giełdowa a szkoda w środowisku naturalnym

Rozdział V. Związek przyczynowy

 • § 1. Obserwacje otwierające
 • § 2. Wahania kursów giełdowych jako element sekwencji kauzalnej
 • § 3. Kwalifikacja wahań kursów giełdowych w sekwencji kauzalnej
  • I. Wahania kursów giełdowych jako współprzyczyna szkody
  • II. Wahania kursów giełdowych jako warunek zewnętrzny
  • III. Degradacja wahań kursów giełdowych jako elementu sekwencji kauzalnej
 • § 4. Przebieg sekwencji kauzalnej
 • § 5. Test powstania szkody oraz normalności następstw zdarzenia szkodogennego
 • § 6. Test zmiany wysokości szkody
 • § 7. Test normalności zmiany wysokości szkody
  • I. Modele wartościowania skutków wahań kursów giełdowych
  • II. Mierniki normalności
  • III. Wahania kursów giełdowych jako determinanta skutków uważanych za normalne
 • § 8. Kwestia subiektywizacji związku przyczynowego
 • § 9. Fazy cyklu koniunkturalnego jako probierz sekwencji kauzalnej
  • I. Mechanizm oddziaływania przesileń giełdowych na sytuację in concreto
  • II. Granice pojęciowe hossy i bessy z perspektywy przesłanki związku przyczynowego
  • III. Hossa i bessa jako elementarne zjawiska gospodarki wolnorynkowej
  • IV. Hossa i bessa jako istotna i nadzwyczajna zmiana sytuacji
  • V. Hossa i bessa jako vis maior
  • VI. Hossa i bessa jako alternatywna przyczyna hipotetyczna
 • § 10. Transformacja szkody w korzyść
 • § 11. Własna aktywność poszkodowanego jako istotny komponent sekwencji kauzalnej w zakresie lucrum cessans
  • I. Obiektywne i subiektywne determinanty powstania roszczenia o naprawienie szkody w postaci lucrum cessans
  • II. Własna aktywność poszkodowanego jako element hipotezy dyferencyjnej
  • III. Kryteria oceny stopnia własnej aktywności poszkodowanego
  • IV. Sposób wykazania stopnia własnej aktywności poszkodowanego

Rozdział VI. Obliczenie wysokości szkody giełdowej

 • § 1. Obliczenie wysokości szkody de lege lata
 • § 2. Znaczenie obliczenia wysokości szkody w procesie indemnizacji
 • § 3. Obliczenie wysokości szkody jako element konstrukcyjny przesłanki związku przyczynowego
 • § 4. Metoda dyferencyjna a inne metody obliczenia wysokości szkody
 • § 5. Metoda obliczenia wysokości szkody giełdowej a przesłanki zastosowania art. 322 KPC
 • § 6. Podstawowe warianty doboru elementów działania odejmowania prowadzącego do obliczenia wysokości szkody
 • § 7. Teoria chronionego interesu jako wyznacznik prawidłowego obliczenia wysokości szkody giełdowej
 • § 8. Dopuszczalność wyboru alternatywnych wartości potrzebnych do obliczenia wysokości szkody
 • § 9. Źródła poznania wartości waloru potrzebnych do obliczenia wysokości szkody giełdowej
 • § 10. Obliczenie wysokości szkody na podstawie konkluzji wyceny składników majątku albo ustalonej wartości referencyjnej
 • § 11. Wstawienie do obliczenia wysokości szkody średniej wartości waloru z pewnego okresu
 • § 12. Obliczenie damnum emergens
 • § 13. Niepobrana dywidenda jako damnum emergens
 • § 14. Obliczenie wysokości szkody w portfelu (kolekcji) walorów giełdowych
 • § 15. Obliczenie lucrum cessans
 • § 16. Zmiany wysokości lucrum cessans pod wpływem dalszych wahań kursów giełdowych po obliczeniu wysokości szkody
 • § 17. Obliczenie wysokości szkody w majątku złożonym m.in. z derywatów
 • § 18. Obliczenie wysokości uszczerbku w postaci zmniejszenia wartości majątku (tzw. giełdowa pure economic loss)
 • § 19. Skala korzyści utraconych przez gracza giełdowego najwyżej wyspecjalizowanego oraz korzystającego z „robotów giełdowych"

Rozdział VII. Zakres obowiązku naprawienia szkody giełdowej

 • § 1. Problem aksjologicznego uzasadnienia odstępstw od zasady naprawienia całej szkody giełdowej
 • § 2. Przyczynienie się poszkodowanego do powstania albo zwiększenia szkody
  • I. Większy stopień przyczynienia się
  • II. Mniejszy stopień przyczynienia się
  • III. Tak zwane „hodowanie" szkody giełdowej jako ewentualny przejaw przyczynienia się do zwiększenia jej wysokości
  • IV. Przyczynienie się poszkodowanego a sposób naprawienia szkody
 • § 3. Umowna modyfikacja zakresu odpowiedzialności
 • § 4. Compensatio lucri cum damno

Rozdział VIII. Naprawienie szkody giełdowej

 • § 1. Całkowita kompensacja szkody giełdowej a zakaz wzbogacenia poszkodowanego
 • § 2. Wybór żądania ze względu na rodzaj naruszonego dobra
 • § 3. Chwila wszczęcia procesu i wybór żądania a naprawienie całej szkody giełdowej
 • § 4. Przywrócenie stanu poprzedniego
  • I. Sposoby przywrócenia stanu poprzedniego
  • II. Restytucja niemożliwa, nadmiernie utrudniona lub kosztowna
 • § 5. Odszkodowanie jako żądanie główne
  • I. Podstawowe problemy dogmatyczne na tle żądania naprawienia szkody giełdowej przez świadczenie w pieniądzu
  • II. Kwestia nieodwracalności wyboru sposobu naprawienia szkody giełdowej
  • III. Określenie wartości przyjmowanych do obliczenia wysokości odszkodowania pieniężnego
 • § 6. Żądanie odszkodowania uzupełniającego
  • I. Obliczenie wysokości odszkodowania uzupełniającego
  • II. Dopuszczalność odszkodowania uzupełniającego restytucję
  • III. Dopuszczalność odszkodowania uzupełniającego odszkodowanie
  • IV. Odszkodowanie uzupełniające żądanie wykonania zobowiązania
  • V. Dopuszczalność odszkodowania uzupełniającego kondykcje
 • § 7. Roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
  • I. Kondykcje jako środek niwelowania bezpodstawnego wzbogacenia giełdowego
  • II. Sekwencyjność kondykcji
  • III. Żądanie zwrotu w naturze przedmiotu bezpodstawnego wzbogacenia
  • IV. Żądanie zapłacenia wartości przedmiotu bezpodstawnego wzbogacenia
  • V. Żądanie wydania surogatów
  • VI. Wygaśnięcie obowiązku zwrotu
 • § 8. Zmiana powództwa

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Instytucje Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 572
 • Wymiary: 135x220 mm
 • Waga: 800 g
 • ISBN: 978-83-8235-308-2
 • EAN: 9788382353082
 • Kod serwisu: 00879200

Kategorie