Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych, która tworzy nowe formy wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi, określając zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej... więcej ›

Opis książki

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.), która tworzy nowe formy wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi, określając zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.

W publikacji omówiono również akty wykonawcze do ustawy:

 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 24.6.2021 r. w sprawie gwarantowanej dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń dla podmiotów publicznych oraz podmiotów niepublicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1202);
 • rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z 9.8.2021 r. w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1503);
 • rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Cyfryzacji z 9.8.2021 r. w sprawie reklamacji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1501);
 • rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Cyfryzacji z 31.8.2021 r. w sprawie metodologii ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1611);
 • Regulamin świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej, wydany przez Pocztę Polską S.A. Regulamin reguluje w szczególności maksymalny czas doręczenia każdej z kategorii przesyłek, czynności wykonywane przez operatora wyznaczonego w ramach usługi, oraz sposób uiszczania opłat zarówno za usługę podstawowa, jak i dodatkowe parametry oraz sposób postepowania z przesyłkami niedoręczonymi.

Wprowadzenie nowego modelu doręczeń ma realizować standardy wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. E-doręczenia weszły w życie 5.10.2021 r. na mocy ustawy z 15.6.2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 2021 poz. 1135), a od 5.7.2022 r. przedsiębiorcy wpisani do KRS będą zobowiązani do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych i skrzynki do doręczeń. Adres do e-doręczeń zostanie wpisany do nowego rejestru publicznego – bazy adresów elektronicznych.

Publikacja uwzględnia również wszystkie pozostałe zmiany legislacyjne do komentowanej ustawy, w tym: ustawę z 10.12.2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 72), ustawę z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 802), ustawę z 20.5.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1163), ustawę z 8.7.2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1598).

W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące:

 • adresu do doręczeń elektronicznych (podmioty obowiązane, utworzenie, aktywacja, skrzynka do doręczeń);
 • publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
 • nowego rejestru publicznego – bazy adresów elektronicznych (zakres przetwarzanych danych, wykreślenie adresu do doręczeń, ponowny wpis);
 • świadczenia usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej (operator wyznaczony, standard usługi, przekazanie i odbiór zasobów skrzynek doręczeń, dowód wysłania i dowód otrzymania, przesyłka listowa);
 • odpowiedzialności operatora wyznaczonego oraz postępowania reklamacyjnego (skutki niewykonania usługi, odszkodowanie, reklamacja);
 • systemów teleinformatycznych wspierających świadczenie usług doręczeń elektronicznych.

Ustawa ma na celu:

 • zapewnienie dominującego udziału elektronicznego obiegu dokumentów w administracji i obrocie gospodarczym;
 • ułatwienie i usprawnienie kontaktu między podmiotami publicznymi, a podmiotami niepublicznymi;
 • umożliwienie korzystania z własnego, indywidualnego adresu do doręczeń elektronicznych;
 • standaryzację usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
 • odmiejscowienie procesu doręczenia poprzez umożliwienie wysyłania i odbierania korespondencji z dowolnego miejsca; skrócenie czasu potrzebnego na doręczenia;
 • spowodowanie, że zasadą stanie się doręczenie korespondencji elektronicznie, a nie tradycyjnie w formie listownych przesyłek poleconych czy doręczenie osobiste.

Publikacja jest adresowana do organów administracji rządowej i samorządowej, w tym sądów, urzędów, prokuratur, praktyków prawa – adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy, a także przedsiębiorców.

Spis treści

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Ustawa o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320)

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • Art. 1. Zakres przedmiotowy
 • Art. 2. Objaśnienie pojęć
 • Art. 3. Wyłączenie stosowania
 • Art. 4. Doręczenie korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych
 • Art. 5. Przypadki wykorzystania publicznej usługi hybrydowej
 • Art. 6. Przesłanki niestosowania art. 4 i 5
 • Art. 7. Skutki prawne wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych
 • Art. 8. Obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych
 • Art. 9. Podmioty obowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych
 • Art. 10. Fakultatywne posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych

Rozdział 2. Adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka doręczeń

 • Art. 11. Utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych
 • Art. 12. Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych
 • Art. 13. Wniosek podmiotu niepublicznego o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych
 • Art. 14. Zakres wniosku
 • Art. 15. Składanie wniosku z wykorzystaniem usługi online
 • Art. 16. Dane pozyskiwane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji
 • Art. 17. Informacja o przekształceniu
 • Art. 18. Aktualizacja danych
 • Art. 19. Aktywacja adresu do doręczeń elektronicznych
 • Art. 20. Dostęp do zasobów skrzynki doręczeń
 • Art. 21. Dostęp do zasobów skrzynki doręczeń po wykreśleniu adresu do doręczeń elektronicznych
 • Art. 22. Uprawnienie zarządcy sukcesyjnego
 • Art. 23. Rezygnacja z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
 • Art. 24. Warunki umożliwiające zachowanie adresu do doręczeń elektronicznych

Rozdział 3. Baza adresów elektronicznych

 • Art. 25. Obowiązki ministra
 • Art. 26. Zakres przetwarzanych danych
 • Art. 27. Automatyczna aktualizacja danych
 • Art. 28. Podstawa wpisu do bazy adresów elektronicznych
 • Art. 29. Zakres wniosku podmiotu niepublicznego
 • Art. 30. Zakres danych dla ministra
 • Art. 31. Podmioty wpisane do KRS i CEIDG, przekazanie informacji
 • Art. 32. Zasada jednego adresu do doręczeń elektronicznych dla jednego podmiotu
 • Art. 33. Skutki prawne wpisu do bazy adresów elektronicznych
 • Art. 34. Termin, przedłużenie wpisu
 • Art. 35. Wykreślenie adresu do doręczeń elektronicznych w drodze decyzji administracyjnej
 • Art. 36. Ponowny wpis, ograniczenia
 • Art. 37. Obowiązki kwalifikowanego dostawcy usług zaufania

Rozdział 4. Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej

 • Art. 38. Operator wyznaczony
 • Art. 39. Zasady przekazania i odbioru zasobów skrzynek doręczeń
 • Art. 40. Dowody wysłania i dowody otrzymania
 • Art. 41. Wystawienie dowodu otrzymania
 • Art. 42. Doręczenie korespondencji
 • Art. 43. Skutki doręczenia do podmiotu publicznego w związku ze świadczoną przez ten podmiot usługą online
 • Art. 44. Wystawianie dowodów wysłania i otrzymania zgodnie ze standardem
 • Art. 45. Świadczenie publicznej usługi hybrydowej
 • Art. 46. Przesyłka listowa
 • Art. 47. Zakres przekształcenia w przesyłkę listową
 • Art. 48. Udostępnienie w BIP przez ministra
 • Art. 49. Dokument elektroniczny niepodlegający przekształceniu
 • Art. 50. Delegacja ustawowa
 • Art. 51. Zestawienia statystyczne korespondencji
 • Art. 52. Opłata za przekazywanie korespondencji
 • Art. 53. Świadczenie odpłatnych dodatkowych usług przez operatora wyznaczonego
 • Art. 54. Regulamin świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

Rozdział 5. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego oraz postępowanie reklamacyjne

 • Art. 55. Skutki niewykonania usługi w zakresie przesyłki rejestrowanej
 • Art. 56. Odszkodowanie
 • Art. 57. Reklamacja

Rozdział 6. Systemy teleinformatyczne wspierające świadczenie usług doręczeń elektronicznych

 • Art. 58. Podmioty zapewniające funkcjonowanie systemu teleinformatycznego
 • Art. 59. Tworzenie adresów do doręczeń elektronicznych
 • Art. 60. Zakres usług wyszukiwania w bazie adresów elektronicznych

Rozdział 7. Zmiany w przepisach

 • Art. 61. Zmiany do ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
 • Art. 62. Zmiany do ustawy – Kodeks cywilny
 • Art. 63. Zmiany do ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
 • Art. 64. Zmiany do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Art. 65. Zmiany do ustawy – Prawo o adwokaturze
 • Art. 66. Zmiany do ustawy o radcach prawnych
 • Art. 67. Zmiany do ustawy – Prawo spółdzielcze
 • Art. 68. Zmiany do ustawy o Policji
 • Art. 69. Zmiany do ustawy o Straży Granicznej
 • Art. 70. Zmiany do ustawy – Prawo o notariacie
 • Art. 71. Zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Art. 72. Zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Art. 73. Zmiany do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
 • Art. 74. Zmiany do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 • Art. 75. Zmiany do ustawy – Prawo budowlane
 • Art. 76. Zmiany do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
 • Art. 77. Zmiany do ustawy – Prawo łowieckie
 • Art. 78. Zmiany do ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
 • Art. 79. Zmiany do ustawy o doradztwie podatkowym
 • Art. 80. Zmiany do ustawy o Radzie Ministrów
 • Art. 81. Zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Art. 82. Zmiany do ustawy – Kodeks postępowania karnego
 • Art. 83. Zmiany do ustawy – o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Art. 84. Zmiany do ustawy – Ordynacja podatkowa
 • Art. 85. Zmiany do ustawy – Prawo bankowe
 • Art. 86. Zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Art. 87. Zmiany do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Art. 88. Zmiany do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Art. 89. Zmiany do ustawy – Kodeks karny skarbowy
 • Art. 90. Zmiany do ustawy – Kodeks spółek handlowych
 • Art. 91. Zmiany do ustawy o dozorze technicznym
 • Art. 92. Zmiany do ustawy o rzecznikach patentowych
 • Art. 93. Zmiany do ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Art. 94. Zmiany do ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
 • Art. 95. Zmiany do ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
 • Art. 96. Zmiany do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Art. 97. Zmiany do ustawy – Prawo upadłościowe
 • Art. 98. Zmiany do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 • Art. 99. Zmiany do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych
 • Art. 100. Zmiany do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 • Art. 101. Zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług
 • Art. 102. Zmiany do ustawy o pracowniczych programach emerytalnych
 • Art. 103. Zmiany do ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 • Art. 104. Zmiany do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Art. 105. Zmiany do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Art. 106. Zmiany do ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
 • Art. 107. Zmiany do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • Art. 108. Zmiany do ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
 • Art. 109. Zmiany do ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
 • Art. 110. Zmiany do ustawy o dokumentach paszportowych
 • Art. 111. Zmiany do ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego
 • Art. 112. Zmiany do ustawy o zmianie imienia i nazwiska
 • Art. 113. Zmiany do ustawy o podatku akcyzowym
 • Art. 114. Zmiany do ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
 • Art. 115. Zmiany do ustawy o finansach publicznych
 • Art. 115a. Zmiany do ustawy o grach hazardowych
 • Art. 115b. Zmiany do ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej
 • Art. 116. Zmiany do ustawy o Służbie Więziennej
 • Art. 117. Zmiany do ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
 • Art. 118. Zmiany do ustawy o dowodach osobistych
 • Art. 119. Zmiany do ustawy o ewidencji ludności
 • Art. 120. Zmiany do ustawy o kredycie konsumenckim
 • Art. 121. Zmiany do ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
 • Art. 122. Zmiany do ustawy – Prawo pocztowe
 • Art. 123. Zmiany do ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
 • Art. 124. Zmiany do ustawy o cudzoziemcach
 • Art. 125. Zmiany do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym
 • Art. 126. Zmiany do ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Art. 127. Zmiany do ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
 • Art. 128. Zmiany do ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • Art. 129. Zmiany do ustawy o odnawialnych źródłach energii
 • Art. 130. Zmiany do ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 • Art. 131. Zmiany do ustawy – Prawo konsularne
 • Art. 132. Zmiany do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
 • Art. 133. Zmiany do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 • Art. 133a. Zmiany do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
 • Art. 134. Zmiany do ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
 • Art. 135. Zmiany do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Art. 136. Zmiany do ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
 • Art. 137. Zmiany do ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
 • Art. 138. Zmiany do ustawy o Służbie Ochrony Państwa
 • Art. 139. Zmiany do ustawy o kosztach komorniczych
 • Art. 140. Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Art. 141. Zmiany do ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Art. 142. Zmiany do ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Art. 143. Zmiany do ustawy o ochronie roślin przed agrofagami
 • Art. 144. Zmiany do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • Art. 145. Zmiany do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
 • Art. 146. Zmiany do ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Rozdział 8. Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy

 • Art. 147. Skutki prawne doręczenia
 • Art. 148. Dostęp do korespondencji w ePUAP
 • Art. 149. Powierzenie obowiązków operatora wyznaczonego
 • Art. 150. Projekt cennika i regulaminu świadczenia usług
 • Art. 151. Informacja w przedmiocie adresów
 • Art. 152. Obowiązki podmiotów niepublicznych składających wniosek o wpis do CEIDG
 • Art. 153. Weryfikacja danych
 • Art. 154. Zgody na doręczanie pism przez portal podatkowy
 • Art. 155. Obowiązek stosowania przepisów w zakresie doręczania korespondencji
 • Art. 156. Odesłanie
 • Art. 157. Przesłanki uznania dokumentu za doręczony
 • Art. 158. Przepis przejściowy
 • Art. 159. Utworzenie systemu teleinformatycznego
 • Art. 160. Doręczanie na adres do doręczeń elektronicznych
 • Art. 161. Zakres zastosowania
 • Art. 162. Rozumienie pojęcia odpisu orzeczenia albo zarządzenia
 • Art. 163. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa
 • Art. 164. Termin obowiązywania art. 153
 • Art. 165. Termin obowiązywania art. 160
 • Art. 166. Wejście w życie

Zakończenie

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 436
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 540 g
 • ISBN: 978-83-8235-391-4
 • EAN: 9788382353914
 • Kod serwisu: 00908900

Kategorie