Przedsprzedaż

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Promocyjna cena 5% taniej
 • 189,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 199,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
30 listopada 2021
Powiadomienie o premierze ›

Redakcja: Piotr Walczak

Kompleksowy przegląd i omówienie zmian księgowych i budżetowych wprowadzonych m.in. przez tarcze antykryzysowe, upływem terminu na implementację dyrektyw UE, czy też przyjęciem nowych standardów rachunkowości. Publikacja zawiera aż 190 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny... więcej ›

Opis książki

Praktyczny zbiór 190 gotowych instrukcji, zarządzeń i regulaminów z wyjaśnieniami i omówieniem zmian w przepisach.

Obowiązująca w 2021 r. w jednostkach sektora publicznego dokumentacja wewnętrzna musi zostać zmieniona i dostosowana do szeregu zmian w obowiązujących przepisach. Wiążą się to nie tylko z pandemią COVID-19 i pojawiającymi się kolejnymi tarczami antykryzysowymi ale również ze zmianami obowiązujących przepisów, upływem terminu na implementację dyrektyw UE, czy też przyjęciem nowych standardów rachunkowości.

W związku z tymi zmianami Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało książkę, która kompleksowo podejmuje tematykę dokumentacji wewnętrznej w jednostkach sektora publicznego oraz zawiera aż 190 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny.

Wyróżnikiem tej publikacji jest:

 • przegląd i omówienie zmian księgowych ważnych dla sektora finansów publicznych wprowadzonych m.in. przez tarcze antykryzysowe, przepisy podatkowe, czy dyrektywy UE,
 • przedstawienie i omówienie procedur, regulaminów, instrukcji, zarządzeń, uchwał, które należało wprowadzić w związku z pandemią COVID-19 w zakresie pracy zdalnej, kontroli zarządczej, budżetu, prawa pracy, podatków,
 • wzory dokumentów na płycie CD, aż 190 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny,
 • komentarze i wyjaśnienia do większości wzorów – komentarz przedstawia zasady obowiązujące w danym obszarze działalności jednostki oraz uporządkowaną sekwencję wskazówek odnoszących się do zaprezentowanych wzorców i sposobów dostosowania ich do indywidualnych potrzeb jednostki,
 • kompletny zbiór procedur, w postaci regulaminów, instrukcji, zarządzeń, które pozwolą na zaprojektowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce.

Standardy kontroli zarządczej wymagają udokumentowania przyjętych w jednostce mechanizmów i procedur kontroli wewnętrznej, w szczególności w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej. Kompletna, spójna i adekwatna do potrzeb dokumentacja wewnętrzna pozwala na skuteczne i efektywne realizowanie celów i zadań przez jednostki sektora finansów publicznych.

Książka ta to zbiór zarządzeń, regulaminów i instrukcji związanych m.in.:

 • polityką rachunkowości,
 • kontrolą zarządczą,
 • zamówieniami publicznymi,
 • gospodarką kasową i magazynową,
 • gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych,
 • sprawami kadrowymi (w tym delegacjami służbowymi),
 • podatkiem VAT.

Jeżeli jesteś kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, sekretarzem, skarbnikiem, głównym księgowym, lub też osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, to na bazie tej publikacji będziesz mógł uzupełnić i zmodyfikować obowiązujące w jednostce instrukcje i procedury – wykorzystując gotowe rozwiązania, zgodnie z nowymi przepisami, o których wspominaliśmy powyżej.


Zmiany związane z prowadzeniem rachunkowości

Zmiany w przepisach, nowe stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości, jak również przyjęcie w ramach Krajowych Standardów Rachunkowości, KSR 14 („Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności") uzasadniają potrzebę dokonania istotnych zmian w polityce rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych. Należy też pamiętać o projektowanych Krajowych Standardach Rachunkowości dotyczących przychodów ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów (KSR 15) oraz wartości niematerialnych i prawnych (KSR 16).

W celu zwiększenia elastyczności gospodarowania składnikami mienia ruchomego Skarbu Państwa znowelizowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 2004 ze zm.). Zmiany zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 19.2.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 578) i weszły w życie 7.4.2021 r.

Celem nowelizacji były potrzeby wynikające np. z pandemii COVID-19, katastrof ekologicznych, czy innych niedających się przewidzieć, a wymagających szybkiej reakcji zdarzeń. Uelastyczniono procedurę zbywania składników mienia ruchomego poprzez m.in. zniesienie trzech czasochłonnych trybów sprzedaży składników majątku, bez możliwości szybszej procedury w niektórych przypadkach. Rozszerzony został katalog podmiotów, które mogą otrzymać mienie Skarbu Państwa nieodpłatnie. Wprowadzono regulacje, które doprecyzowują przepisy rozporządzenie Rady Ministrów z 21.10.2019 r. mogące wywoływać wątpliwości przy ich praktycznym stosowaniu.

Zmiany związane z pracą zdalną

Dużym wyzwaniem dla jednostek sektora finansów publicznych jest praca zdalna. Jeżeli zostanie uregulowana zgodnie z aktualnym projektem, to doczekamy się ustawowego ustalenia tak istotnych kwestii, jak m.in. BHP w pracy zdalnej, zwrot pracownikom kosztów poniesionych przez nich na pracę świadczoną z domu, a także kwestię dopuszczalności kontroli pracownika zdalnego w miejscu wykonywania przez niego pracy.

Zmiany związane z kontrolą zarządczą

Nowym obowiązkiem JSFP jest wdrożenie Dyrektywy Nr 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dotyczącej sygnalistów). Zastosowanie Dyrektywy niesie ze sobą obowiązek wprowadzenia w jednostkach nowych unormowań wewnętrznych (procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych), które to regulacje stanowić będą część dokumentacji kontroli zarządczej.
Zagadnienia związane z budżetem JST (gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków)

Epidemia COVID-19 przyniosła także istotne zmiany w zakresie gospodarki budżetowej, związane m.in. z modyfikacją podstawowych zasad uchwalania budżetu JST (nadwyżka w części operacyjnej budżetu i zachowanie maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań). Największe znaczenie z praktycznego punktów widzenia ma jednak wprowadzenie nowych źródeł finansowania JST, w szczególności poprzez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Największe środki finansowe w powyższym zakresie jednostki samorządowe otrzymują w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zmiany związane z udzielaniem zamówień publicznych

Od 1.1.2021 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Ustawa ta w sposób jakościowy zmieniła zasady i tryb udzielania zamówień publicznych w stosunku do rozwiązań obowiązujących do 31.12.2020 r,. wprowadzając szereg nowych obowiązków dla zamawiających. Ustawa realizuje ideę odmiennego spojrzenia na procesy zakupowe realizowane na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

Stosowanie ustawy ma ścisłe powiązanie z planem finansowym, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedza bowiem zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków. Niezależnie od tego kontekstu finansowego, w pewnej części przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych ściślej wiążą się z funkcjonowaniem służb finansowych, z uwagi na bezpośredni związek z wykonywaniem bieżących obowiązków, czy też z uwagi na przedmiot zamówienia.

Zmiany związane z prawem podatkowym, w tym podatkiem VAT

Nowe regulacje obejmujące VAT dotyczą przede wszystkim tzw. pakietu SLIM VAT 1 , który wprowadza m.in. nowe zasady ujmowania w ewidencji VAT faktur korygujących, wydłuża termin uprawniający do zastosowania stawki 0% dla zaliczek w eksporcie czy wprowadza możliwości odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży. Od 1 października 2021 r. wszedł w życie pakiet SLIM VAT 2 wprowadzony przez ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. poz. 1626).

Należy również pamiętać o zmianach w zakresie plików JPK_V7. Od 1.10.2020 r. wszyscy podatnicy czynni VAT zostali objęci nowymi zasadami raportowania VAT i od tego momentu nie trzeba już składać oddzielnie tradycyjnych deklaracji VAT-7, a pliki JPK_VAT zmieniły dotychczasową formułę. Natomiast 1 lipca 2021 r. weszło również w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim przedsiębiorcy składający jednolity plik kontrolny nie będą już oznaczać symbolem MPP jakichkolwiek transakcji opłaconych w podzielonej płatności. Będą oni zobowiązani stosować nowe oznaczenia związane z unijnym pakietem e-commerce. W określonych przypadkach oznaczenia TP nie będą już wymagane. Z kolei faktury uproszczone i bilety będą wykazywane w JPK zbiorczo. Dokonano także szeregu zmian doprecyzowujących w oznaczeniach GTU. Kolejną nowością będzie obowiązek wykazywania w JPK_V7 (od rozliczenia za styczeń 2022 r.) daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w związku ze skorzystaniem z ulgi na złe długi.


Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Premiera: 30 listopada 2021
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 8
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 1400
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1460 g
 • ISBN: 978-83-8235-789-9
 • EAN: 9788382357899
 • Kod serwisu: 00915200

Kategorie

Tagi