Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego

Promocyjna cena 15% taniej
 • 143,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Najbardziej aktualny poradnik kompleksowo omawiający tematykę uchwały budżetowej na 2022 r.  Zakres danych zawartych w uchwale budżetowej ulega zmianom nie tylko wskutek kolejnych nowelizacji ustawy o finansach publicznych, ale także wobec zmian w przepisach stanowiących... więcej ›

Opis książki

Najbardziej aktualny poradnik kompleksowo omawiający tematykę uchwały budżetowej na 2022 r. 

Zakres danych zawartych w uchwale budżetowej ulega zmianom nie tylko wskutek kolejnych nowelizacji ustawy o finansach publicznych, ale także wobec zmian w przepisach stanowiących podstawę prawną do opracowania i realizacji budżetu (istotna zmiana klasyfikacji budżetowej z 26.7.2021 r.), czy też na skutek pojawiania się nowych instytucji prawnych (np. budżet obywatelski, limitacja niestandardowych tytułów dłużnych), nowych źródeł finansowania zadań (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, RFIL) oraz poszukiwania efektywniejszych form realizacji zadań budżetowych w tym różnych płaszczyzn współdziałania JST w tym zakresie, problemów z dotacjami będącymi dochodami i wydatkami budżetu, jak również uwarunkowań o charakterze obiektywnym (stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii).

W związku z tym w niniejszej książce przedstawiamy i wyjaśniamy liczne zmiany w przepisach, które dotyczą sporządzania uchwały budżetowej na 2022 r. Dotyczą one np. zmian w przepisach związanych z COVID-19, zmian w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ważnych dla budżetu kwestii klasyfikacyjnych (np. konstruowania planu wydatków budżetu w oparciu o rozdziały usługowe i podmiotowe), nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z 11.8.2021 r.

W publikacji nawiązujemy do projektu ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład.

Książka zawiera też omówienie zmian wchodzących od 1.1.2021 r. dotyczące:

 • ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Omawiamy również problematykę zmian budżetu, a w szczególności kwestię zakresu kompetencji organu wykonawczego do dokonywania zmian w budżecie JST w tym związanych z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19. To zagadnienie zostało uregulowane w ustawie z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Do ważnych zmian należy zaliczyć podniesienie rangi szczególnych zasad wykonywania budżetu wynikających z ustaw odrębnych poprzez zaliczenie niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z ich rozliczenia do przychodów budżetu JST i źródeł finansowania deficytu budżetowego i poszerzanie tych zasad o kolejne tytuły dochodów np. RFIL lub niejasne pod tym względem zmiany jakie miały miejsce np. w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ważnym narzędziem wykonywania budżetu są rezerwy budżetowe, które muszą znajdować się w budżecie każdej JST. Dotyczą one sytuacji nieprzewidzianych, nadzwyczajnych, wyjątkowych, jakie zdarzają się w trakcie wykonywania budżetu. Z taką sytuacją mamy do czynienia w z związku z trwającą pandemią COVID-19. Tutaj pojawia się wiele wątpliwości na jakie zadania można wykorzystywać środki z tych rezerw, w jakiej wysokości powinny być one tworzone. To wszystko wyjaśniamy w niniejszej publikacji.

Istotnym atutem tej publikacji jest ponadto omówienie tematyki wydatków niewygasających oraz blokowanie planowanych wydatków budżetowych, szczególnie przydatne JST w sytuacji epidemii COVID-19, czy innych stanów zagrożenia wykonania budżetu.

Ponadto w książce przedstawiono wiele ciągle aktualnych i ważnych zagadnień związanych z trybem prac nad projektem uchwały budżetowej, funduszem sołeckim oraz budżetem obywatelskim. W szczególności wprowadzone z dniem 31.1.2018 r. regulacje ustawowe dotyczące budżetu obywatelskiego wciąż wywołują wiele problemów w zakresie ich stosowania w praktyce samorządowej. Książka przedstawia problematykę budżetu obywatelskiego w świetle przepisów prawa finansów publicznych, omawia charakter prawny wydatków dokonywanych przez organy JST na realizację zadań budżetu obywatelskiego, a także ich umiejscowienie w uchwale budżetowej JST. Odnosi się także do najnowszego orzecznictwa NSA w tym zakresie. W podobnym świetle przedstawiono w książce problematykę funduszu sołeckiego. Epidemia COVID-19 spowodowała, że organy stanowiące w niektórych gminach nie były w stanie zachować ustawowego zawitego terminu na podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego – 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy.

W drugim wydaniu książki szczegółowo przedstawiono zagadnienie środków budżetowych na zadania realizowane w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z przedstawieniem możliwych form tego współdziałania oraz związanych z nimi dochodów i wydatków wraz prawidłowym ich ujęciem w uchwale budżetowej.

Drugie wydanie poszerzono o rozdział dotyczący tematyki dotacji. W formie dotacji JST otrzymują wiele transferów środków z budżetu państwa, z budżetów innych JST oraz od innych JSFP. Poprzez udzielenie dotacji JST finansują dużą część nałożonych na nie zadań. Jest to problematyka stwarzająca szereg problemów, a nieprawidłowości są dotkliwe i sankcjonowane na gruncie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów. Wiele problemów stwarzają również środki podobne do dotacji (tzw. quasi-dotacje), których charakterystykę przedstawiono w tej części książki. Nawiązano także do uwarunkowań realizacji dochodów i wydatków dotacyjnych wynikających z pandemii COVID-19.

Osobny rozdział poświęcono Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych, wobec kolejnych transz środków jakie JST pozyskują z tego Funduszu w 2021 r.

W drugim wydaniu na końcu książki „Uchwała budżetowa" znalazł się nowy rozdział „Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego w pytaniach i odpowiedziach", w którym autorzy odpowiadają na nurtujące szczególnie praktyków samorządowych pytania dotyczące problematyki budżetowej.

W książce wyjaśniono m.in.: zagadnienia z zakresu:

Zmian w budżecie:

 • Jakie są przyczyny dokonywania zmian w budżecie JST?
 • Jakie są zasady podziału kompetencji organów JST do dokonywania zmian w budżecie?
 • Jakie są wyznaczniki sposobu redagowania zmian w uchwale budżetowej i w budżecie JST?
 • Jaki jest szczególny zakres kompetencji organu wykonawczego do dokonywania zmian w budżecie JST w okresie pandemii Covid-19?

Rezerw:

 • Na jakie zdarzenia trzeba utworzyć rezerwy, na jakie można, a na nie można jej tworzyć; jakie są limity wysokości rezerwy ogólnej, na co można ją wykorzystać i czy można ją zmienić w ciągu roku budżetowego; jakie są różnice pomiędzy rozdysponowaniem rezerwy ogólnej a jej częściowym rozwiązaniem;
 • Jakie zmiany w zakresie wykorzystania rezerwy ogólnej wprowadziła ustawa covidowa z 2.3.2020 r.?
 • Jakie są obligatoryjne rezerwy celowe; jaka jest minimalna wysokość rezerwy na zarządzanie kryzysowe (niestety z działalności nadzorczej i kontrolnej RIO wynika, że JST tworzą zbyt niską rezerwę w stosunku do wymaganego ustawowego minimum)?
 • Jakie są różnice w dysponowaniu rezerwą celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w porównaniu do innych rezerw celowych budżetu?
 • Jaka jest różnice pomiędzy rezerwą ogólną a rezerwami celowymi budżetu jednostki samorządu terytorialnego?
 • Jaki organ jest właściwy do dysponowania rezerwami budżetu jednostki samorządu terytorialnego?
 • Jak ujmować w klasyfikacji budżetowej i ewidencjonować w księgach rachunkowych rezerwy?

Wydatków niewygasających:

 • Jak kontrolować zakres niewykorzystania wydatku, aby wnioskować o jego ujęcie jako niewygasający?
 • Jaki organ jest uprawniony do utworzenia wydatków niewygasających? Jakie są obligatoryjne elementy uchwały w sprawie wydatków niewygasających budżetu JST?
 • Jak ujmować w wykazie niezrealizowanych kwot wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej?
 • Jaki jest ostateczny termin dokonania wydatku niewygasającego?
 • Jakie są formalnoprawne wymogi uchwały organu stanowiącego JST podejmowanej w sprawie wydatków niewygasających?
 • Jak wydatki niewygasające ujmować w klasyfikacji budżetowej i ewidencjonować w księgach rachunkowych?

Budżetu obywatelskiego:

 • Jak należy definiować budżet obywatelski i jaki jest jego charakter prawny?
 • Co oznacza obligatoryjność budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu?
 • Jaki jest charakter prawny ustawowego limitu wysokości budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu i jak należy go obliczać?
 • Jak powinny być ustalane terminy w procedurze budżetu obywatelskiego?
 • Jakie zadania (projekty) budżetu obywatelskiego mogą być przyjmowane do realizacji przez organy JST?
 • Jakie są podstawowe wymogi prawidłowej uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego – w zakresie wymaganej liczby podpisów mieszkańców popierających wniosek, zasad oceny zgłoszonych projektów, trybu odwoławczego, zasad przeprowadzania głosowania nad projektami?
 • Jak powinno wyglądać uwzględnianie zadań budżetu obywatelskiego w uchwale budżetowej?
 • Czy można ujmować wydatki na zadania budżetu obywatelskiego w ramach rezerwy budżetowej?
 • Jaki jest zakres dopuszczalnych zmian w zadaniach budżetu obywatelskiego wprowadzanych przez organ stanowiący JST w trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej?
 • Jaka powinna być szczegółowość wydatków na zadania budżetu obywatelskiego uwzględnianych w uchwale budżetowej?
 • Jaki jest charakter prawny wydatków dokonywanych w ramach budżetu obywatelskiego?
 • Czy można „przedłużać" okres realizacji zadania budżetu obywatelskiego ponad rok budżetowy?
 • Jakie przepisy dotyczące pandemii COVID-19 mogą być wykorzystywane przez organy JST przy tworzeniu i realizacji budżetu obywatelskiego?

Funduszu sołeckiego:

 • Jak należy definiować fundusz sołecki i jaki jest jego charakter prawny?
 • Czy fundusz sołecki może funkcjonować na terenie miasta?
 • Jakie są ustawowe terminy w procedurze wyodrębniania i realizacji funduszu sołeckiego?
 • Co oznacza zawity charakter tych terminów?
 • Jakie są obowiązki informacyjne i sprawozdawcze wójta w zakresie procedury funduszu sołeckiego?
 • Co oznacza stały i nieograniczony czasowo charakter uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy?
 • Co oznacza zasada corocznego podejmowania uchwały o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w kolejnym roku budżetowym?
 • Jakie są wymogi formalne i merytoryczne przedsięwzięcia sołeckiego?
 • Jakie są dopuszczalne przesłanki odrzucania wniosków sołeckich przez wójta i radę gminy?
 • Jak powinno wyglądać uwzględnianie wniosków sołectw w uchwale budżetowej?
 • Jaka powinna być szczegółowość wydatków na przedsięwzięcia sołeckie uwzględniane w uchwale budżetowej szczegółowość tzw. załącznika sołeckiego?
 • Jakie są zasady dokonywania wydatków na realizację przedsięwzięć sołeckich?
 • Czy istnieje możliwość zmiany przedsięwzięcia sołeckiego w trakcie roku budżetowego?
 • Jakie są konsekwencje niezrealizowania wydatków na przedsięwzięcie sołeckie w roku budżetowym?
 • Jakie przepisy dotyczące pandemii COVID-19 mogą być wykorzystywane przez organy gminy przy wyodrębnianiu i realizacji funduszu sołeckiego?

Wszystkie wzory dokumentów publikowane w książce są dostępne na stronie internetowej, której adres znajduje się w wersji wydrukowanej publikacji.


Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 2
 • Liczba stron: 638
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 920 g
 • ISBN: 978-83-8235-790-5
 • EAN: 9788382357905
 • Kod serwisu: 00915500

Kategorie