Monitor Prawniczy Nr 18/2021

Promocyjna cena 5% taniej
 • 75,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 79,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 18/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy: prof. dr hab. Robert Zawłocki „Pojęcie i istota deliktu konstytucyjnego jako podstawy odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 18/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • prof. dr hab. Robert ZawłockiPojęcie i istota deliktu konstytucyjnego jako podstawy odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu". Tytułowe zagadnienie stanowi punkt centralny szerokiej i ważnej problematyki odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce. Dotyczy ono bowiem szczegółowego określenia przesłanek tej odpowiedzialności o charakterze penalnym. Tymczasem w rodzimej literaturze brakuje opracowań na ten temat. Artykuł stanowi próbę wypełnienia tej luki i zarazem rozpoczęcia pogłębionej merytorycznej dyskusji na ten temat.
 • dr Mateusz ŻabaPodejmowanie uchwał przez organy spółdzielni przy wykorzystaniu środków bezpośredniej komunikacji na odległość". W opracowaniu dokonano analizy najnowszych regulacji dotyczących możliwości głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniej komunikacji na odległość w organach spółdzielni. Nowelizacje ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze, i w konsekwencji umożliwienie głosowania w spółdzielniach przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość, zostały zasadniczo wymuszone przez czynnik zewnętrzny, jakim była pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. Z uwagi na fakt, że wprowadzone przepisy mogą obecnie wywoływać szereg wątpliwości w praktyce, szczególna uwaga w artykule została poświęcona warunkom formalnym i technicznym wykonywania prawa głosu oraz protokołowaniu uchwał podjętych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 • dr Krystyna GromekWady polskich przeszkód małżeńskich. Część II – przeszkody małżeńskie o charakterze kontrowersyjnym". Artykuł prezentuje przeszkodę wad oświadczenia woli (art. 151 KRO), ubezwłasnowolnienia całkowitego (art. 11 KRO) i wadliwości małżeństwa zawartego per procura (art. 16 KRO).
 • dr Antoni Kolek, Oskar SobolewskiJPU_ZUS – reforma administracyjna ubezpieczeń społecznych". Wprowadzanie rewolucji w systemie ubezpieczeń społecznych nie zawsze musi dotyczyć systemowej zmiany finansowania świadczeń, czy też parametrów nabycia prawa do emerytury. Rewolucyjne rozwiązania z punktu widzenia płatnika składek mogą dotyczyć zasad rozliczenia płatności, a także odpowiedzialności za ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione. Przed takimi zmianami znajduje się obecnie polski system ubezpieczeń społecznych. W najbliższych miesiącach spodziewane jest wejście w życie nowych zasad obliczenia wysokości składek, przejęcie przez ZUS obowiązku wypłaty świadczeń krótkoterminowych, a także odejście od dotychczasowych zasad przekazywania dokumentacji i dokonywania korekt. W opracowaniu przedstawione zostaną najważniejsze reformy administracyjne, jakie zostaną wprowadzone wraz z uruchomieniem tzw. JPU_ZUS. W pierwszej części artykułu wskazane zostały aspekty teoretyczne dokonywania reform. W drugiej części pracy przedstawione zostały obecnie wdrażane modyfikacje systemu ubezpieczeń społecznych. Następnie scharakteryzowano jednolity plik ubezpieczeniowy oraz automatyzacje wypłaty zasiłków jako reformy administracyjne, które w istotny sposób zmieniają obowiązki płatników składek i modyfikują prawa ubezpieczonych. Wreszcie autorzy przedstawiają dalsze zmiany jakie dokonywane są w obszarze zabezpieczenia społecznego w ramach tzw. Polskiego Ładu.
 • Aleksandra RudnickaDopuszczalność zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – glosa do uchwały SN z 30.6.2020 r., III CZP 67/19". Glosowana uchwała rozwiewa sygnalizowane w doktrynie wątpliwości wokół ważności klauzul zastrzegających na rzecz zamawiających karę umowną za brak lub nieterminową zapłatę przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom w umowach o roboty budowlane zawieranych w reżimie prawa zamówień publicznych. W glosie omówiono kluczowe zagadnienia dotyczące charakteru zobowiązania wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom na gruncie umowy z zamawiającym oraz stosunku regulacji prawa zamówień publicznych do art. 483 § 1 KC.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 160 g
 • ISBN: 977123065021137
 • EAN: 977123065021137
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie

Tagi