Monitor Prawniczy Nr 19/2021

Promocyjna cena 5% taniej
 • 75,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 79,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 19/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy: Wojciech Majkowski, Maciej Sawczuk, Dominika Muca „Dyrektywa VI AML a obecnie obowiązujące polskie prawo krajowe". Artykuł stanowi... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 19/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • Wojciech Majkowski, Maciej Sawczuk, Dominika MucaDyrektywa VI AML a obecnie obowiązujące polskie prawo krajowe". Artykuł stanowi porównawczą analizę poszczególnych przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1673 z 23.10.2018 r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych, w odniesieniu do istniejących już regulacji krajowych. Główny jego cel stanowi sformułowanie opinii w przedmiocie implementacji przepisów dyrektywy do polskiego porządku prawnego. Ocena opiera się przede wszystkim na wyszczególnieniu przepisów oraz faktów wskazujących, że funkcjonujący już na bazie dotychczas obowiązującej legislacji system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu spełnia wymogi minimalne wprowadzone przez prawodawcę unijnego za pomocą dyrektywy VI AML. Analiza zawiera odniesienia nie tylko do krajowego prawa stanowionego, ale także do wyroków sądów administracyjnych oraz dorobku orzeczniczego TSUE. Zasadniczą tezą pracy jest stwierdzenie, że wiele z wymogów wskazanych w dyrektywie znalazło już odzwierciedlenie w polskiej legislacji, jednak nadal pozostają takie, które powinny wymusić aktywność legislacyjną polskiego prawodawcy.
 • Dawid Jan WalczakSporządzenie testamentu ustnego przy pomocy środków porozumiewania się na odległość". Celem artykułu jest analiza dopuszczalności sporządzenia testamentu ustnego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Chodzi zatem przede wszystkim o udzielenie odpowiedzi na istotne, z praktycznego i teoretycznego punktu widzenia, pytania, czy w świetle obowiązujących przepisów KC, w szczególności w świetle art. 952 § 1 KC, dopuszczalne jest sporządzenie testamentu w ten sposób, że testator wobec obawy rychłej śmierci albo wskutek szczególnych okoliczności uniemożliwiających zachowanie zwykłej formy pisemnej, oświadczy ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków, przy czym obecność ta nie będzie obecnością fizyczną, lecz zostanie osiągnięta przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.
 • Michał SiwowskiZmiany w budowlanym procesie inwestycyjnym po implementacji przez Polskę dyrektywy EIA". Artykuł opisuje zmiany wprowadzone z dniem 13.5.2021 r. do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W opracowaniu omówiono zakres nowelizacji dokonanej ustawą z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, jak również możliwy wpływ zmian na przebieg procesu inwestycyjnego. W artykule dokonano również oceny zgodności wprowadzonych zmian z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13.12.2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.
 • dr hab. Marcin DziurdaZwiązanie wnioskiem strony o przeprowadzenie rozprawy apelacyjnej w postępowaniu uproszczonym". Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (KPC) z 4.7.2019 r. uchyliła art. 50510 § 2 KPC, który przewidywał, że w postępowaniu uproszczonym sąd mógł rozpoznać apelację na posiedzeniu niejawnym, chyba że strona w apelacji lub w odpowiedzi na apelację zażądała przeprowadzenia rozprawy. W zamian za to, analogiczną regulację wprowadzono do ogólnych przepisów o procesie (art. 374 KPC). W uchwale SN z 2.7.2021 r., III CZP 46/20, przyjęto, że w obecnym stanie prawnym z art. 374 w zw. z art. 13 § 1 KPC wynika, że sąd II instancji w postępowaniu uproszczonym jest związany wnioskiem strony o rozpoznanie apelacji na rozprawie, jeżeli strona wniosła o to w apelacji lub w odpowiedzi na apelację, chyba że cofnięto pozew lub apelację albo zachodzi nieważność postępowania. Odrębne regulacje wynikają z przepisów epizodycznych związanych z epidemią COVID-19.
 • dr Maciej GiaroPrzerwanie biegu przedawnienia przez zawezwanie do próby ugodowej". Opracowanie podejmuje zagadnienie zawezwania do próby ugodowej jako przyczyny przerwania biegu przedawnienia określonej w art. 123 § 1 pkt 1 KC, do czego asumpt daje postanowienie SN z 16.10.2020 r., IV CSK 107/20. W postanowieniu tym zdiagnozowano newralgiczne rozbieżności, dotyczące zdatności zawezwania do próby ugodowej do przerwania biegu przedawnienia, wielokrotnego przerywania go na tej drodze i sądu władnego do oceny tego skutku. Niemniej jednak nie wydaje się, by w zakresie tytułowego zagadnienia wszystkie argumenty zostały wyczerpane.
 • dr hab. Grzegorz WolakPojęcie osoby zainteresowanej i uczestnika w postępowaniu nieprocesowym". Glosowane postanowienie zostało wydane na skutek zagadnienia prawnego przedstawionego SN do rozstrzygnięcia w trybie art. 390 § 1 KPC (III CZP 39/19). Dotyczyło ono tego, czy uczestnikowi postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, którego sąd nie zawiadomił o terminie rozprawy i pozbawił tym samym możności działania, służy skarga o wznowienie postępowania (art. 524 § 1 w zw. z art. 401 pkt 2 KPC) czy też wniosek o którym mowa w art. 679 § 1 KPC. W gruncie rzeczy jednak problem był szerszej natury. W sprawie bowiem, jak ustalił sąd I instancji, a czego nie wykluczył tego sąd odwoławczy, nie doręczono odpisu wniosku osobie wymienionej w nim jako uczestnik. Należało zatem wyjaśnić, czy osoba ta była w ogóle uczestnikiem, czy też może jedynie zainteresowaną w rozumieniu art. 510 KPC oraz w jaki sposób przesądzenie o tym wpływa na środki prawne, z których może ona skorzystać w celu ochrony swych naruszonych praw.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISBN: 977123065021139
 • EAN: 977123065021139
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie

Tagi