Monitor Prawniczy Nr 20/2021

Promocyjna cena 5% taniej
 • 75,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 79,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 20/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy: dr Andrzej Olaś „Kilka uwag o przymusie adwokacko-radcowsko-rzecznikowskim w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej". Artykuł... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 20/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • dr Andrzej OlaśKilka uwag o przymusie adwokacko-radcowsko-rzecznikowskim w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej". Artykuł stanowi krytyczną analizę art. 872 § 1–3 KPC wprowadzających bezwzględny przymus adwokacko-radcowsko-rzecznikowski w nowym postępowaniu w sprawach własności intelektualnej, na tle dotychczasowych unormowań statuujących obowiązkowe zastępstwo procesowe przez zawodowych pełnomocników w postępowaniu cywilnym. Celem rozważań jest próba rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych, które mogą ujawnić się na tle stosowania nowych przepisów w praktyce oraz ocena zasadności wprowadzonej regulacji w świetle deklarowanego przez ustawodawcę ratio legis.
 • dr hab. Dominika Wajda, Paweł TymczyszynBłąd perspektywy czasu a odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu za podjęte decyzje". Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na różnice w ocenie ryzyka określonych działań w zależności od momentu przeprowadzania tejże oceny i wpływu takich zmiennych przekonań na ponoszoną przez członków zarządu odpowiedzialność za dokonane przez nich decyzje biznesowe.
 • Judyta Walczak-PiontkowskaSankcje finansowe wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych w praktyce decyzyjnej KIO oraz orzecznictwie". Celem artykułu jest przekazanie informacji na temat sankcji o charakterze finansowym nakładanych za naruszenie przepisów ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych i wynikających z tej ustawy. Artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej zostały przeanalizowane kary finansowe nakładane przez Krajową Izbę Odwoławczą, natomiast w drugiej części kary pieniężne nakładane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Oprócz ogólnych informacji dotyczących powodów, dla których kary finansowe i kary pieniężne pojawiły się w polskim systemie zamówień publicznych oraz przeanalizowaniu ich charakteru, niniejsze opracowanie zawiera szczegółowe informacje dotyczące przesłanek ich wystąpienia. Ponadto, zostały omówione tryby i wysokość nakładanych kar. Artykuł zawiera również informacje dotyczące stosowania w praktyce przez właściwe organy analizowanych sankcji finansowych.
 • Łukasz GajekWyłączenie bezprawności czynu w prawie administracyjnym". Od wielu lat pod adresem rozmaitych przepisów prawnych regulujących odpowiedzialność administracyjną kierowane są zarzuty „mechanicznego i rygorystycznego uregulowania sytuacji prawnej" podmiotu administrowanego . Ich wadą bywa niedostateczne unormowanie przesłanek wyłączających tę odpowiedzialność, a niejednokrotnie brak jest jakichkolwiek norm w tym zakresie. Wydaje się, że sytuacja ulega stopniowo poprawie, zwłaszcza w odniesieniu do administracyjnych kar pieniężnych. Do systemu prawnego wprowadzane są rozwiązania normatywne zobowiązujące organ administracji publicznej do uwzględnienia okoliczności naruszenia prawa przed podjęciem decyzji o nałożeniu sankcji. Wśród tych regulacji judykatura i doktryna dostrzegają konstrukcje wyłączające bezprawność czynu, m.in. instytucję stanu wyższej konieczności, która tak właśnie jest kwalifikowana w prawie karnym i cywilnym. W związku z tym, że zagadnienie uchylenia bezprawności czynu zagrożonego sankcją administracyjną nie zostało dotychczas dogłębnie zbadane, uzasadnione jest poświęcenie mu uwagi. Problematyka ta zostanie przybliżona w artykule, poczynając od wyjaśnienia istoty bezprawności czynu w prawie administracyjnym, udzielenia odpowiedzi na pytanie, na czym polega wyłączenie bezprawności, a kończąc na analizie przepisów materialnego prawa administracyjnego, pod kątem ustanowienia w nich podstawy takiego wyłączenia.
 • dr Marcin ŚledzikowskiBrak interesu prawnego członka zarządu spółki akcyjnej w kwestionowaniu uchwały rady nadzorczej o jego odwołaniu, bądź zawieszeniu – glosa do wyroku SO w Krakowie z 31.3.2015 r., IX GC 1176/14". Artykuł porusza problematykę możliwości zaskarżenia przez członka zarządu uchwały o jego odwołaniu, w sytuacji gdy zostaje ona podjęta nie przez organ właścicielski, a radę nadzorczą. W orzecznictwie i regulacjach kodeksu spółek handlowych, wyraźnie bowiem jedynie przesądzono, że członek zarządu nie posiada legitymacji czynnej w tym zakresie, wyłącznie jeżeli organem uprawniony do jego odwołania jest zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie). To w praktyce może prowadzić do powstania nieuzasadnionej dychotomii i niejako narzucania się zarządcy, jako piastuna organu. Tym samym, w treści artykułu przeanalizowano wszystkie „za" i „przeciw" komentowanego stanu rzeczy, i spróbowano znaleźć kompromisowe stanowisko. Artykuł kończy konkluzja i wnioski de lege ferenda.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISBN: 977123065021141
 • EAN: 977123065021141
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie

Tagi