Monitor Prawniczy Nr 22/2021

Promocyjna cena 5% taniej
 • 75,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 79,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W „Monitorze Prawniczym" Nr 22/2021 polecamy: Kamila Brylak-Hudyma, Krystyna Rogala, Błażej Gadek „Zastrzeżenie w treści pełnomocnictwa procesowego wygaśnięcia stosunku podstawowego a... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W „Monitorze Prawniczym" Nr 22/2021 polecamy:

 • Kamila Brylak-Hudyma, Krystyna Rogala, Błażej GadekZastrzeżenie w treści pełnomocnictwa procesowego wygaśnięcia stosunku podstawowego a orzecznictwo Sądu Najwyższego". Sąd Najwyższy w postanowieniu z 12.11.2020 r.1 przedstawił pogląd w przedmiocie kwalifikacji prawnej zastrzeżenia w treści pełnomocnictwa jego wygaśnięcia z chwilą ustania stosunku pracy pomiędzy mocodawcą a pełnomocnikiem. Zgodnie z przedstawioną przez Sąd Najwyższy argumentacją, zastosowanie w tym wypadku art. 94 KPC spowoduje jego nieuprawnioną wykładnię rozszerzającą prowadzącą do uznania, że skutki wygaśnięcia pełnomocnictwa wobec sądu następują dopiero z chwilą poinformowania go o tym zdarzeniu prawnym. Sąd Najwyższy uznał, że to sąd jest zatem zobligowany do każdorazowego badania umocowania pełnomocnika do reprezentowania strony w przypadku dokonania w pełnomocnictwie ww. zastrzeżenia, a tym samym do sprawdzenia czy nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności postępowania z uwagi na brak umocowania do reprezentowania mocodawcy. Mając na względzie tendencję do udzielania pełnomocnictw radcom prawnym w ramach stosunku pracy wraz z takowym zastrzeżeniem, orzeczenie może mieć daleko idące skutki dla dotychczasowej praktyki przedsiębiorców. Przyjęcie takiej wykładni rodzi również dalsze pytania co do sposobu sądowej kontroli ważności pełnomocnictwa oraz skutków następczego stwierdzenia, że pełnomocnictwo wygasło.
 • Szymon RożekSkutki wniesienia odpowiedzi na apelację w postępowaniu cywilnym z uchybieniem terminu". Artykuł porusza kwestię skutków procesowych złożenia w postępowaniu cywilnym odpowiedzi na apelację z uchybieniem terminowi przewidzianemu dla dokonania tej czynności. Zagadnienie to miało charakter kontrowersyjny, zaś wątpliwości nasiliły się po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Jak się wydaje, zmiany wprowadzone tą ustawą wymagają rewizji dotychczasowych poglądów. Jest to tym istotniejsze, że w stanie prawnym obowiązującym po 7.11.2019 r. przyjęcie określonej koncepcji teoretycznej może wywoływać istotne, realne konsekwencje procesowe. W artykule przedstawiono istniejące w tym zakresie poglądy, dokonując ich oceny i wskazując właściwe (w ocenie autora) rozwiązanie.
 • dr Patrycja BróżekProblem „uchylania się" od naprawienia wyrządzonej szkody lub krzywdy przez sprawcę przestępstwa". Celem artykułu jest m.in. próba odpowiedzi na pytania: czy obowiązek naprawienia szkody orzekany jako warunek probacyjny powinien zostać wykonany przez zobowiązanego w momencie określonym przez sąd (czy sąd w ogóle powinien taki termin określać), czy może jednak już niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku; czy w sytuacji niewykonania obowiązku naprawienia szkody nałożonego na sprawcę jako warunek probacyjny i upływu okresu próby zobowiązanie to powinno wygasnąć, czy raczej nie; kiedy tak naprawdę można mówić o „uchylaniu się" od realizacji takiego obowiązku przez sprawcę; jaki wpływ na określenie terminu wykonania obowiązku naprawienia szkody ma wola sprawcy przestępstwa, a jaki wola pokrzywdzonego?
 • Tomasz Kęska-LeszyńskiNiepoświadczony odpis dokumentu jako dowód w ogólnym postępowaniu administracyjnym". Dowód z dokumentu jest najczęściej wykorzystywanym dowodem w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Obecny rozwój techniki spowodował, że do akt sprawy administracyjnej przenikają nie tylko dokumenty oryginalne, ale również ich odpisy, przy czym niejednokrotnie odpisy te nie są w ogóle poświadczone za zgodność z oryginałem. Artykuł ma na celu odpowiedzieć na pytanie, jaką wartość dowodową posiadają odpisy, których zgodność z oryginałem nie została poświadczona w sposób wymagany przez przepisy KPA.
 • dr Cezary Paweł WaldzińskiOdwołanie komornika sądowego z zajmowanego stanowiska w wyniku spowodowania niedoboru finansowego. Postulaty wobec praktyki". W opracowaniu poruszono kwestę związaną z odwołaniem komornika sądowego z zajmowanego stanowiska w wyniku spowodowania niedoboru finansowego, polegającego na wydatkowaniu środków podlegających dokumentacji na działalność niezgodną z ich przeznaczeniem, w wysokości przekraczającej 15 000 zł, uregulowaną w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych. Zdaniem autora wykładnia wyżej wskazanego przepisu prowadzi do wniosków, że odwołanie komornika z zajmowanego stanowiska, z wyżej wskazanej przyczyny jest możliwe wyłącznie, gdy komornik spowoduje niedobór finansowy z winy umyślnej, zarówno w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym. Ustalenie, w toku postępowania administracyjnego w przedmiocie odwołania komornika ze stanowiska, że niedobór finansowy powstał z winy nieumyślnej, powinno skutkować wydaniem decyzji odmownej.
 • dr Mateusz BaszczykZakres odpowiedzialności osób działających w imieniu spółki kapitałowej w organizacji – glosa – V CSK 118/19". Przedmiotem glosy jest problematyka odpowiedzialności za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji przez osoby działające w jej imieniu. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że reprezentanci spółki kapitałowej w organizacji ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za zobowiązania powstałe przed dniem rejestracji w rejestrze. Pomimo tego że wykładnia językowa nie daje jednoznacznych wyników, za taka interpretacją przemawia wykładnia systemowa, funkcjonalna oraz prounijna.
 • Tomasz Świętnicki, Mateusz JakubikProblem zastosowania przepisów RODO odnośnie ewidencji żołnierzy i pracowników cywilnych – glosa – II SA/Wa 2222/19". W komentarzu Autorzy przedstawili analizę zmian, jakich można się spodziewać po wyroku Sądu Administracyjnego w sprawie RODO. W opinii Autorów, którzy pozytywnie ocenili cały wydany wyrok, podkreślono również, że obszary przetwarzania danych nie będą objęte RODO, ani kompleksową regulacją ustawową o ochronie danych osobowych, która jest podana w polskim prawie.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 52
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 160 g
 • ISBN: 977123065021146
 • EAN: 977123065021146
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie

Tagi