Bestseller

Wykładnia umowy kredytu bankowego. Kredyty frankowe i złotówkowe. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Decyzje Prezesa UOKiK. Przykłady klauzul niedozwolonych

Promocyjna cena
%
 • 160,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 141,75 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe omówienie wykładni umów kredytu bankowego z uwzględnieniem wszystkich aktów prawnych regulujących tą tematykę. Komentarz zawiera przykłady postanowień umownych, w tym klauzul niedozwolonych oraz przegląd orzecznictwa sądów i decyzji UOKIK. Nowe wydanie uwzględnia regulacje dotyczące wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych, tzw. CRD V/CRR II... więcej ›

Opis książki

Praktyczny komentarz do problematyki umowy kredytu bankowego z najnowszym orzecznictwem i decyzjami UOKIK.

Książka w sposób praktyczny omawia umowę kredytu. Zawiera przykłady postanowień umownych, w tym klauzul niedozwolonych (m.in. abuzywność klauzul indeksacyjnych oraz klauzul denominowanych do walut obcych).

Praktyczny komentarz uwzględnia bogaty przegląd zarówno orzecznictwa (sądów apelacyjnych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), jak i decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W książce znajdują się również przykłady postanowień z umów kredytu bankowego, aby możliwe było ustalenie, czy postanowienia umowy są zgodne z prawem, w tym z przepisami konsumenckimi.

Udzielanie kredytów stanowi jeden z podstawowych filarów działalności banków regulowanych ustawą. Dzięki kredytom zarówno osoby fizyczne, jak i prawne mogą nabywać dobra czy zrealizować inwestycję, na które bez tego finansowania nie mogłyby sobie pozwolić. W sporach na tle kredytów frankowych wskazany jest obiektywizm i spojrzenie na racje obu stron sporu. Nie sposób pisać o kredytach frankowych z pominięciem istoty umowy kredytu bankowego. 

Pozycja stanowi omówienie wykładni umów kredytu bankowego z kompleksowym uwzględnieniem wszystkich aktów regulujących tą tematykę tj.

 • ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.) stanowiącej lex specialis względem ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
 • ustawy z 23.3.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1027 ze zm.);
 • ustawy z 16.5.2021 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1083 ze zm.); rekomendacji KNF; itp.

Celem takiego opracowania przedmiotowych zagadnień jest „zwrócenie" umowy kredytu bankowego prawu bankowemu. Analizując dostępne orzecznictwo i doktrynę, można dostrzec cywilistyczne ujęcie instytucji kredytu, a umowa kredytu bankowego nie może być rozpatrywana wyłącznie z punktu widzenia Kodeksu cywilnego.

Publikacja zawiera omówienie m.in.:

 • instytucji umowy kredytu bankowego, co należy do głównych świadczeń stron umowy, jakie są postanowienia w umowie kredytu i co one oznaczają;
 • przykładów postanowień z umów kredytu bankowego, aby możliwe było ustalenie, czy postanowienia w umowie są zgodne z prawem, w tym z przepisami konsumenckimi;
 • kwestii procesowych w sporach na linii bank–kredytobiorca i kredytobiorca–bank;
 • najnowszych trendów w prawie konsumenckim, w tym traktowanie jako konsumenta przedsiębiorcy jednoosobowego czy innych podmiotów;
 • wpływu pandemii COVID-19 na umowy kredytu hipotecznego;
 • umów kredytów frankowych;
 • postanowień kredytów indeksowanych/denominowanych do CHF wraz z orzeczeniami i stanowiskami organów, takich jak np. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • analiza poglądu mówiącego, że kredyty frankowe były umowami na instrument pochodny.

W kolejnym, 2. wydaniu uwzględniono najnowszy stan prawny obejmujący zmiany wprowadzone m.in. ustawą z 25.2.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 680) dokonującą modyfikacji w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych, tzw. CRD V/CRR II.

Dyrektywa CRD V oraz rozporządzenie CRR II stanowią elementy pakietu legislacyjnego obejmującego m.in. zmiany:

 • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/879/UE z 20.5.2019 r. zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz dyrektywę 98/26/WE (Dz.Urz. UE L Nr 150, s. 296 ze zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z 20.5.2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) Nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) Nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L Nr 150, s. 1, ze zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/877 z 20.5.2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) Nr 806/2014 w odniesieniu do zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Dz.Urz. UE L Nr 150, s. 226).

Celem dyrektywy CRD V oraz rozporządzenia CRR II jest uzupełnienie programu reform o rozwiązania wypracowane przez podmioty odpowiedzialne za ustanawianie ogólnoświatowych standardów, tj. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego i Radę Stabilności Finansowej.

Pozycja obejmuje również zmiany wynikające z regulacji wprowadzonych w czasach koronawirusa (COVID-19) wprowadzone m.in. ustawą z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) oraz przez tarczę antykryzysową, czyli pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

Książka skierowana jest do pełnomocników procesowych (adwokatów, radców prawnych) oraz sędziów, którzy w swojej pracy mają do czynienia z kredytami bankowymi. Jest ona adresowana także do praktyków zajmujących się umowami kredytu bankowego, ale także instytucji finansowych i osób prowadzących spory na tle umów bankowych. Ponadto książka będzie przydatna także dla osób pracujących w bankach, zawierających umowę kredytu, prowadzących spór bankowy, a także dla wszystkich zajmujących się daną tematyką.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Część I. Komentarz praktyczny

Rozdział 1. Kredyt bankowy w polskim prawie bankowym

 • 1. Kredyt
 • 2. Kredyt w ujęciu ekonomicznym
 • 3. Postanowienia niedozwolone
 • 4. Stan prawny z chwili zawarcia umowy
 • 5. Postępowanie Prezesa UOKiK w przedmiocie uznania postanowień umowy za niedozwolone
 • 6. Rozszerzona prawomocność wyroku dotycząca postanowień niedozwolonych

Rozdział 2. Istotne elementy umowy kredytu. Treść umowy kredytu

 • 1. Istotne elementy umowy kredytu
 • 2. Forma pisemna umowy kredytu bankowego
 • 3. Postanowienia umowy kredytu
 • 4. Zasady i termin spłaty kredytu
 • 5. Kwota i waluta kredytu
 • 6. Rozporządzenie dotyczące wskaźników referencyjnych typu LIBOR
  • 6.1. Uwagi ogólne
  • 6.2. Zmiana wskaźnika referencyjnego LIBOR CHF na wskaźnik SARON
  • 6.3. Konsekwencje dla kredytobiorców kredytów indeksowanych/denominowanych do CHF
 • 7. Oprocentowanie umowy kredytu
 • 8. Stosowane wskaźniki referencyjne
 • 9. Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu
 • 10. Zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu
 • 11. Terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych
 • 12. Prowizja
  • 12.1.Uwagi ogólne
  • 12.2.Umowa kredytu – możliwość przewidywania dodatkowych prowizji i opłat
  • 12.3.Prowizja a inne opłaty
 • 13. Warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy
 • 14. Wypowiedzenie umowy przez kredytobiorcę
 • 15. Warunki zmiany umowy kredytu
 • 16. Inne postanowienia w umowach kredytu bankowego
 • 17. Strony umowy kredytu
 • 18. Kredytobiorca
 • 19. Kredytobiorca–konsument
  • 19.1.Uwagi ogólne
  • 19.2.Przeciętny konsument
 • 20. Język umowy
 • 21. Regulamin
 • 22. Obowiązki informacyjne po stronie banku przed zawarciem umowy kredytu
 • 23. Obowiązki banku przed zawarciem umowy kredytu w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • 24. Umowa kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej jako derywat

Rozdział 3. Procesy kredytowe kredytobiorców z bankami

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Powództwo o ustalenie (art. 189 KPC)
 • 3. Powództwo o zapłatę
 • 4. Powództwo opozycyjne
 • 5. Istotny pogląd Prezesa UOKiK
 • 6. Istotne poglądy w sprawie Rzecznika Finansowego
 • 7. Czy bankowi należy się wynagrodzenie za udzielenie kredytu (przy orzeczeniu stwierdzającym nieważność umowy kredytu)?
 • 8. Obowiązek zwrotu świadczeń lub odstąpienie od umowy
 • 9. Stanowisko Prezesa UOKiK oraz Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie p. Dziubak
 • 10. Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału
 • 11. Obowiązek zapłaty podatku po stronie kredytobiorcy
 • 12. Nieuczciwy proces w rozumieniu art. 6 ust. 1 i art. 13 EKPCz
 • 13. Kwestia bezstronności sędziego

Rozdział 4. Umowy kredytu bankowego w czasach koronawirusa (COVID-19)

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Wzrost kursu CHF
 • 3. Wakacje kredytowe
 • 4. Zmiany w zakresie kredytów konsumenckich
 • 5. Umowy kredytu z przedsiębiorcami
 • 6. Istotne akty prawne i komunikaty dla kredytobiorców w okresie epidemii COVID-19

Część II. Wybór orzecznictwa (SOKiK, SR, SO, SA, SN i NSA oraz TSUE)

 • 1. Orzeczenia sądów zagranicznych dotyczące kredytów frankowych
  • 1.1. Uwagi wstępne
  • 1.2. Francja
  • 1.3. Grecja
  • 1.4. Chorwacja
  • 1.5. Cypr
 • 2. Wybrane orzeczenia dotyczące kredytów frankowych
  • 2.1. Wyroki Sądu Najwyższego
  • 2.2. Wyroki Sądów Apelacyjnych
  • 2.3. Wyroki Sądów Okręgowych
  • 2.4. Wyroki Sądów Rejonowych
  • 2.5. Wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • 2.6. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • 2.7. Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • 3. Wybrane orzeczenia dotyczące kredytów (w tym kredytów hipotecznych)
  • 3.1. Wyroki Sądu Najwyższego
  • 3.2. Wyroki Sądów Apelacyjnych
  • 3.3. Wyroki Sądów Okręgowych
  • 3.4. Wyroki Sądów Rejonowych
  • 3.5. Wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • 3.6. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 500
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 600 g
 • ISBN: 978-83-8291-019-3
 • EAN: 9788382910193
 • Kod serwisu: 00930600

Kategorie

Tagi