Monitor Prawniczy Nr 23/2021 + dodatek specjalny: Działania instytucji i organów Unii Europejskiej w ochronie danych osobowych

Promocyjna cena 5% taniej
 • 75,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 79,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Nakład wyczerpany
Powiadomienie o wznowieniu ›

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W najnowszym numerze dodatek specjalny: „Działania instytucji i organów Unii Europejskiej w ochronie danych osobowych. Aktualne problemy ochrony danych osobowych 2021", pod red. Grzegorza Sibigi:... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W najnowszym numerze dodatek specjalny: „Działania instytucji i organów Unii Europejskiej w ochronie danych osobowych. Aktualne problemy ochrony danych osobowych 2021", pod red. Grzegorza Sibigi:

 • prof. ALK dr hab. Agnieszka GrzelakCharakter prawny zaleceń i wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych". Przedmiotem analizy jest charakter prawny zaleceń i wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych, w kontekście systemu prawnego UE i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Zadania EROD, polegające na przyczynianiu się do spójnego stosowania przepisów RODO, wiążą się z uprawnieniem do wydawania dokumentów o charakterze soft-law. Niektóre z tych dokumentów są jednak sformułowane w sposób, który może sugerować ich wiążący charakter. Należy zatem zastanowić się, jakie są skutki tego typu aktów prawnych UE.
 • prof. KUL dr hab. Paweł FajgielskiRola Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w kształtowaniu i wykładni przepisów o ochronie danych osobowych". Prawna regulacja ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej nie ogranicza się jedynie do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz krajowych ustaw uzupełniających ogólne rozporządzenie, ale obejmuje również inne akty normatywne, z których część stanowią akty delegowane i decyzje wykonawcze. Uchwalanie rozporządzeń i dyrektyw unijnych jest zadaniem Parlamentu Europejskiego i Rady, natomiast wydawanie aktów normatywnych „niższego rzędu" stanowi zadanie Komisji Europejskiej. Uzupełnieniem regulacji prawnych są różnego rodzaju dokumenty (opinie, zalecenia, wytyczne) tworzone przez inne organy, w tym Europejską Radę Ochrony Danych, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz krajowe organy nadzorcze. W artykule zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, jaką rolę w procesie kształtowania aktów normatywnych i soft-law uzupełniających ogólne rozporządzenie o ochronie danych odgrywa Europejski Inspektor Ochrony Danych i jakie znaczenie mają wydawane przez niego akty normatywne, opinie i inne dokumenty.
 • dr Karolina MojzesowiczRefleksje po ponad trzech latach stosowania RODO". Deklarowanym celem rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych jest wzmacnianie prawa osób fizycznych do ochrony danych i, zapewniając pewność prawa i harmonizację warunków działalności ekonomicznej, poprawianie możliwości działalności ekonomicznej organizacjom działającym w Unii.
 • dr Bartosz MarcinkowskiStandardowe klauzule umowne a globalne transfery danych. Czy środki kontraktowe ochronią prywatność w dobie międzynarodowego kryzysu zaufania?". Autor ocenia, na ile alternatywne rozwiązania w zakresie uregulowania przekazywania danych osobowych do państw trzecich mogą stanowić punkt wyjścia dla wypracowania globalnego systemu ochrony danych osobowych. Rozważania prowadzone są w oparciu o opracowywane przez KE standardowe klauzule umowne KE, ich uzasadnienie oraz praktykę stosowania.
 • dr Damian KarwalaZnaczenie soft law dla transferów danych osobowych do państw trzecich na przykładzie zaleceń EROD 01/2020". Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Schrems II w istotny sposób wpływa na zasady stosowania przepisów rozdziału V rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)1 dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Szczególne znaczenie ma wymóg przeprowadzenia analizy prawa i praktyki państwa trzeciego, w sytuacji korzystania ze standardowych klauzul umownych, jak również konieczność zastosowania przez podmiot przekazujący dane dodatkowych zabezpieczeń, w tym o charakterze technicznym i organizacyjnym. Wymogi te doprecyzowane zostały w zaleceniach Europejskiej Rady Ochrony Danych 01/2020, którym poświęcony jest niniejszy artykuł.
 • prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga, Katarzyna SyskaStandardowe klauzule umowne między administratorami a podmiotami przetwarzającymi wprowadzone decyzją Komisji Europejskiej z 4.6.2021 r.". Wprowadzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne powierzenia przetwarzania danych osobowych to nieznany wcześniej rodzaj standardów przewidziany w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. W artykule przedstawiono charakter prawny klauzul i konsekwencje ich zastosowania oraz omówiono treść samych klauzul.
 • Karolina GałęzowskaZgłaszanie naruszeń – omówienie nowych wytycznych EROD i problemów praktycznych". Zagadnienia dotyczące tego, kiedy mamy do czynienia z naruszeniem ochrony danych osobowych i kiedy można odstąpić od zawiadomienia organu, to jedne z kluczowych problemów wielu administratorów. Interpretacja obowiązków wyrażonych w art. 33 i 34 rozporządzenia 2016/6791 jest jednym z najistotniejszych wyzwań dla praktyków ochrony danych osobowych w Polsce, z uwagi na dużą wagę, jaką Prezes Urzędu Ochrony Danych przywiązuje do tej kwestii.
 • dr Iga Małobęcka-SzwastWpływ wytycznych EROD dotyczących targetowania użytkowników mediów społecznościowych na obowiązki podmiotów targetujących". Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych dotyczące targetowania użytkowników mediów społecznościowych wywierają istotny wpływ na zakres i rozumienie obowiązków podmiotów targetujących korzystających z reklamy targetowanej (ukierunkowanej) oferowanej przez dostawców mediów społecznościowych. Artykuł wyjaśnia, jak w praktyce należy wykonywać obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych w celu targetowania użytkowników mediów społecznościowych oraz jakie role w tym zakresie posiadają podmioty targetujące oraz dostawcy mediów społecznościowych.
 • Dominika NowakOchrona danych osobowych i prywatności podczas stosowania plików cookie w świetle wytycznych i opinii Grupy Roboczej Art. 29 oraz Europejskiej Rady Ochrony Danych". W artykule dokonano przeglądu stanowisk Grupy Roboczej Art. 29 i Europejskiej Rady Ochrony Danych, które mają wpływ na stosowanie plików cookie w praktyce.
 • dr Dominik Lubasz, Adam SzkurłatRelatywizacja pojęcia danych osobowych w świetle orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i powszechnych. O potrzebie zapewnienia spójności i roli soft law w kształtowaniu siatki pojęciowej na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych". Pojęcie danych osobowych, choć wprost zdefiniowane w art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), bywa interpretowane w sposób daleki od pierwotnej koncepcji, zakładającej, z uwagi na cel regulacji, szerokie przypisywanie poszczególnym informacjom statusu danych osobowych. Tego rodzaju kierunek wykładni stoi w sprzeczności z zamierzeniem prawodawcy, którego celem było usunięcie wątpliwości i ujednolicenie stosowanych pojęć. W praktyce wykształciły się różne zapatrywania na kwalifikowanie poszczególnych informacji jako danych osobowych, określane jako koncepcja obiektywna i subiektywna. Zwłaszcza ta druga grupa poglądów wydaje się być w ostatnim czasie coraz częściej reprezentowana w orzecznictwie polskich sądów, zarówno administracyjnych, jak i powszechnych. W ramach artykułu podjęto próbę analizy poszczególnych koncepcji pojęcia danych osobowych oraz dokonano przeglądu wybranych orzeczeń sądów powszechnych i administracyjnych.
 • dr Marlena Sakowska-BaryłaAdministrator i podmiot przetwarzający w wytycznych 07/2020 EROD". Określenie, kto w konkretnych okolicznościach jest administratorem, a kto podmiotem przetwarzającym stanowi nie tylko bazowy, ale i jeden z najbardziej doniosłych elementów kształtowania systemu ochrony danych osobowych. Administrator jest podmiotem, na którym ciąży najszerszy zakres odpowiedzialności za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych i zasadniczo to on musi wykazać, że działa właśnie w taki sposób. Podmiot przetwarzający natomiast to ten, z którego pomocą może wyręczyć się administrator przy przetwarzaniu danych osobowych, jednak te dwie role – administratora i procesora nie w każdym przypadku są oczywiste i łatwe do przypisania konkretnym podmiotom. Zwraca na to uwagę EROD, analizując specyfikę każdej z tych grup podmiotowych. Jej ustalenia zawarte w wytycznych 07/2020 przyjętych 7.7.2021 r. dotyczące koncepcji administratora i podmiotu przetwarzającego w RODO1 stanowią punkt odniesienia dla rozważań prowadzonych w artykule.
 • Mateusz KupiecO potrzebie przyjęcia nowego podejścia do ochrony danych osobowych dzieci przez EROD. Uwagi w świetle Opinii nr 2/2009 Grupy Roboczej Art. 29 o ochronie danych osobowych dzieci". Technologie cyfrowe w coraz większym stopniu kształtują dzieciństwo i dorastanie. Ze względu na szczególną podatność najmłodszych wiele organizacji zastanawia się, w jaki sposób powinny zagwarantować poszanowanie ich autonomii informacyjnej. W związku z zapowiedzią Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) odnoszącej się do wydania wytycznych dotyczących danych dzieci, powstaje potrzeba dokonania przeglądu ustaleń zawartych w Opinii nr 2/2009 Grupy Roboczej Art. 29 o ochronie danych osobowych dzieci pod względem ich aktualności wobec szybkiego rozwoju spersonalizowanych usług oraz produktów. Należy bowiem zastanowić się, jakie podejście powinna przyjąć EROD opracowując nowe wytyczne oraz w jakim stopniu powinna wzorować się na stanowisku Grupy Roboczej Art. 29 przyjętym w pierwszej dekadzie XXI w.

W „Monitorze Prawniczym" Nr 23/2021 polecamy:

 • dr Jarosław Bełdowski, dr Michał Jabłoński(Nie)uczciwe klauzule przeliczeniowe w umowach kredytowych indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej? Krytyka dotychczasowego podejścia polskiego sądownictwa powszechnego do bankowych tabel kursowych na tle orzecznictwa TSUE". Dyskusja poświęcona statusowi prawnemu umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej wzbudza emocje, czego pokłosiem są liczne publikacje naukowe, w tym na łamach „Monitora Prawniczego". Niebagatelny wpływ na tę dyskusję ma orzecznictwo, zarówno polskich sądów powszechnych, jak też Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Problematyka ochrony konsumenta stanowi bowiem jedną z ważnych polityk publicznych realizowanych w ramach Unii Europejskiej, a co za tym idzie wiąże się z przestrzeganiem narzuconych unijnych ram prawnych w Polsce. Celem niniejszego artykułu jest zgłębienie problematyki (nie)uczciwości tzw. klauzul przeliczeniowych w umowach kredytowych indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej, które ostatnio coraz częściej uznawane są przez krajowe sądy powszechne za abuzywne4, wpływając tym samym na istotę takich stosunków prawnych. Naszym zdaniem podejście części polskich sądów, w myśl którego wspomniane postanowienia umowne są prawie automatycznie uznawane za nieuczciwe nie ma oparcia w porządku prawnym i wynika z powierzchownej analizy orzecznictwa unijnego, w szczególności tego, które wydano w ostatnich miesiącach. W rezultacie taki kierunek orzekania przez sądy krajowe powinien być zrewidowany.
 • Marta Lewandowska-Mroczkowska, Dagmara SiekierskaInteres prawny w sprawie a poddanie się egzekucji w akcie notarialnym". Idea poddania się egzekucji w akcie notarialnym funkcjonowała w polskiej procedurze cywilnej już na mocy art. 527 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego z 1932 r., niemniej wówczas obejmowała jedynie obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy zamiennych, ilościowo w akcie oznaczonych, bądź też obowiązek zwrotu lub zapłaty, uiszczenia, wydania lub zwrotu rzeczy indywidualnie oznaczonej, w przypadku wskazania w akcie terminu. Po zmianie procedury, regulacja ta znalazła odzwierciedlenie w art. 777 § 1 pkt 4 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego i przez długi czas – pomimo dynamicznych zmian w polskim systemie prawnym – pozostawała niezmienna, wskutek czego nie korelowała z potrzebami społeczeństwa, kreując coraz to nowe wątpliwości.
 • dr hab. Marcin DziurdaTermin do wniesienia zażalenia w razie zwięzłego wskazania zasadniczych powodów rozstrzygnięcia (art. 357 § 5 KPC)". Po zmianach wprowadzonych przez nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. wniesienie zażalenia – o ile nie odstąpiono od uzasadnienia postanowienia albo zarządzenia na podstawie art. 357 § 6 KPC – musi zostać poprzedzone złożeniem i opłaceniem wniosku o uzasadnienie. W art. 357 § 5 KPC dodatkowo przewidziano, że wydając postanowienie, nawet niepodlegające zaskarżeniu, sąd może przy nim zwięźle wskazać zasadnicze powody rozstrzygnięcia. Zgodnie z art. 362 KPC dotyczy to odpowiednio także zarządzeń przewodniczącego. Z uchwały Sądu Najwyższego z 2.7.2021 r., III CZP 38/20, wynika, że podanie zasadniczych powodów rozstrzygnięcia nie otwiera drogi do wniesienia zażalenia. Przyjęto w niej, że termin do wniesienia zażalenia na zarządzenie o zwrocie pozwu, w którym wskazano zasadnicze powody rozstrzygnięcia, biegnie od dnia doręczenia uzasadnienia zgłoszonego na żądanie strony w terminie tygodnia od dnia doręczenia zarządzenia. Stanowisko to, odnoszące się do zarządzeń, można rozciągnąć także na zażalenia na postanowienia sądu.
 • dr Julita ZawadzkaPrzejście na następców prawnych roszczenia posiadacza o ustanowienie użytkowania wieczystego (art. 207 ust. 1 GospNierU)". W dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego zdecydowanie przeważały wypowiedzi negujące możliwość przejścia czy przeniesienia na inny podmiot roszczenia o ustanowienie użytkowania wieczystego, które zostało przewidziane w art. 207 ust. 1 GospNierU, a także uprawnienia posiadacza opartego na wcześniejszych regulacjach zastąpionych obecnie przez ten przepis. W tym świetle uchwała SN z 18.2.2021 r., III CZP 15/20, może być uznana za przełomową, ponieważ zgodnie z jej treścią spółce będącej następcą prawnym pod tytułem ogólnym dawnego posiadacza nieruchomości przysługuje roszczenie z art. 207 ust. 1 GospNier, jeśli następca prawny kontynuuje posiadanie nieruchomości. Dotychczas dominujące odmienne stanowisko orzecznictwa wydawało się niewystarczająco uzasadnione, biorąc pod uwagę obowiązującą w polskim prawie zasadę przenoszalności cywilnoprawnych praw majątkowych, od której przepisy GospNierU nie przewidują wprost wyjątku, jak również biorąc pod uwagę powszechnie akceptowane w doktrynie i orzecznictwie stanowisko o przenoszalności innych podobnych roszczeń ściśle związanych z posiadaniem nieruchomości. Uzasadnienie uchwały SN z 18.2.2021 r. nie dostarcza niestety przekonujących argumentów, które przemawiałyby za potrzebą odejścia od dotychczasowego stanowiska orzecznictwa. Opracowanie jest poświęcone przedstawieniu tych argumentów.
 • prof. dr hab. Marek MichalskiGrupa kapitałowa w ujęciu przepisów szczególnych – glosa – VI SA/Wa 707/20". Glosowane orzeczenie dotyczy problematyki grup kapitałowych, stanowiąc egzemplifikację tezy o punktowym, a zarazem nieskoordynowanym, ale jednocześnie fragmentarycznym unormowaniu procesów koncentracji kapitałowej w systemie prawa polskiego. Orzeczenie koncentruje się na zagadnieniach regulowanych mocą Prawa farmaceutycznego i odnosi się do stopnia ingerencji organów nadzorujących rynek leków i produktów leczniczych w mechanizmy koordynacji i współpracy między przedsiębiorcami, błędnie niekiedy interpretowanych jako prowadzące do powstawania struktur kapitałowych.
 • Paulina DudaKompleksowa opinia o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego – glosa – II AKz 1077/18". W glosie podjęto się oceny postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 8.1.2019 r., II AKz 1077/18, dopuszczającego możliwość wykonywania opinii seksuologicznej w procesie przez specjalistę seksuologa, będącego równocześnie biegłym psychiatrą, powołanym do wydania opinii sądowo- psychiatrycznej na podstawie art. 202 KPK. Ocenę tę poprzedza omówienie treści funkcjonujących dotychczas w tej materii rozwiązań kodeksowych jak i ratio legis sięgania po opinię biegłego seksuologa w procesie. To z kolei stanowi bazę dla szczegółowego omówienia wskazanego orzeczenia, a następnie – w oparciu o poglądy doktryny, orzecznictwa, a także własne obserwacje – podjęcie polemiki z poruszoną w nim argumentacją, a także przedstawienie zagrożeń, jakie nieść może akceptacja poglądów, formułowanych przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 52
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 420 g
 • ISBN: 977123065021148
 • EAN: 977123065021148
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie