Monitor Prawniczy Nr 24/2021

Promocyjna cena 5% taniej
 • 75,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 79,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W „Monitorze Prawniczym" Nr 24/2021 polecamy: Marcin Szymański „Kryteria oceny klauzul przeliczeniowych w umowach o kredyt indeksowany i denominowany w walucie obcej, w świetle orzecznictwa... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W „Monitorze Prawniczym" Nr 24/2021 polecamy:

 • Marcin SzymańskiKryteria oceny klauzul przeliczeniowych w umowach o kredyt indeksowany i denominowany w walucie obcej, w świetle orzecznictwa TSUE. Czy prokonsumenckie podejście do zagadnienia nieuczciwych klauzul przeliczeniowych zasługuje na krytykę?". Utrwalony w orzecznictwie sądów polskich pogląd, że zamieszczane w zawieranych z konsumentami w latach 2005–2009 w umowach o kredyt indeksowany lub denominowany w walucie obcej, postanowienia dotyczące przeliczeń walutowych były klauzulami nieuczciwymi (art. 3851 § 1 KC), znajduje oparcie w orzecznictwie TSUE. W świetle orzecznictwa TSUE zamieszczone w umowie kredytu postanowienia dotyczące przeliczeń walutowych muszą określać obiektywną i jednoznaczną metodę ustalania kursu waluty obcej, a ponadto konsument musi być przed zawarciem umowy pouczony w zrozumiały sposób o tym, że podejmuje nieograniczone ryzyko, które może okazać się dla niego trudne do udźwignięcia w przypadku silnego wzrostu kursu waluty obcej.
 • dr Maria ŚwiątkoZasada jawności formalnej ksiąg wieczystych – wnioski de lege ferenda". Zasada jawności formalnej ksiąg wieczystych oznacza, że księgi wieczyste są jawne (art. 2 ustawy z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece) i nikt nie może zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę. Każdy, kto zna numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym może bezpłatnie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przeglądać księgę wieczystą (art. 364 ust. 6 KWU). Na żądanie każdej osoby, która zna numer księgi wieczystej (bez wykazywania interesu prawnego) powinna być także udostępniona w sądzie prowadzącym księgę wieczystą treść wniosku (bez załączników), o którym uczyniono wzmiankę, ponieważ nikt nie może zasłaniać się nieznajomością wniosków, o których uczyniono wzmiankę (art. 2 KWU). Zasada przeglądania księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym, bezpłatnie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, każdemu kto zna numer księgi wieczystej (art. 364 ust. 6 KWU) została jednak nadmiernie zliberalizowana.
 • Kamil Nowak „>>Niezasądzone<< odsetki od należnych uczestnikowi kosztów postępowania w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu". Nowelizacja procedury cywilnej, która weszła w życie w zasadniczej mierze 7.11.2019 r.1, spowodowała m.in. dodanie § 11 w art. 98 KPC stanowiącego o przyznaniu odsetek od należnych od drugiej strony kosztów postępowania, zasadniczo od czasu uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego te koszty do dnia ich zapłaty. Dotychczas w orzecznictwie przyjmowano jednolicie, że odsetki takie, pomimo ich ekonomicznej zasadności, nie należą się jako niemające oparcia w przepisach prawa. Jak każda nowelizacja ustawy, również ta przyniosła pole do nowych rozważań, zaś te podjęte w niniejszym artykule dotyczą możliwości stosowania nowego przepisu, na zasadzie art. 13 § 2 KPC, do kosztów przyznanych w postanowieniu o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, zaś w razie istnienia takiej możliwości ustalenia wymaga, czy do zasądzenia tych odsetek konieczne jest wskazanie obowiązku ich uiszczenia w postanowieniu ustalającym koszty należne uczestnikowi postępowania.
 • Paweł OchmannDopuszczalność pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu cechu". Kwestia uczestnictwa w walnym zgromadzeniu cechu poprzez pełnomocnika nie została uregulowana w obowiązujących w Polsce przepisach. W przeciwieństwie do spółek kapitałowych, w stosunku do których Kodeks spółek handlowych przewiduje szczegółową regulację w przedmiocie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika podczas zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy), czy też spółdzielni, odnośnie do których ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze statuuje podstawowe zasady głosowania przez pełnomocnika, ustawa z 22.3.1989 r. o rzemiośle, stanowiąca normatywną podstawę działalności cechów, nie zawiera żadnych przepisów w tej materii. Norm prawnych dotyczących głosowania przez pełnomocnika na walnych zebraniach członków nie zawiera także ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, którą można odpowiednio, w sposób uzupełniający – w sprawach nieuregulowanych w RzemiosłoU czy ustawie z 23.5.1991 r. o organizacjach pracodawców – stosować do cechów (cech to też pewien rodzaj zrzeszenia, tylko o szczególnym charakterze). W związku z tym pojawia się pytanie o dopuszczalność wykonywania prawa głosu za pomocą pełnomocnika. O ile unormowanie tej kwestii w statucie cechu rozwiązywałoby problem, o tyle w przypadku, gdy także statut cechu nie reguluje tej kwestii, pojawić się mogą wątpliwości odnośnie do dopuszczalności głosowania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu. Niniejszy artykuł podejmuje próbę rozwiązania tego problemu. Problematyka walnych zgromadzeń cechów nie była poruszana w doktrynie, a praktycznie niewiele jest nawet opracowań odnoszących się do zebrań stowarzyszeń, stąd wartościowe wydaje się ujęcie tematu w taki sposób.
 • prof. dr hab. Sławomir CieślakKonsekwencje procesowe złożenia przez stronę nieopłaconego wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia – glosa do postanowienia SA w Krakowie z 16.10.2020 r., I ACz 509/20". Złożenie nieopłaconego wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia na podstawie art. 328 § 4 KPC stanowi względnie bezskuteczną czynność procesową strony, niezależnie od tego czy strona dokonuje jej samodzielnie, czy też korzysta z zastępstwa profesjonalnego pełnomocnika procesowego. Właściwym rygorem procesowym, który powinien być zastosowany w odniesieniu do błędu strony lub jej pełnomocnika, polegającego na nieuiszczeniu opłaty od tego wniosku, jest odrzucenie wniosku. Rygor w postaci odrzucenia nieopłaconego wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku może być zastosowany dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez przewodniczącego do uiszczenia brakującej opłaty od wniosku.
 • Stanisław GurgulUmowa przewłaszczenia na zabezpieczenie (cavendi causa) jako źródło roszczenia o wyłączenie z masy upadłości". Zasadniczy wątek niniejszego opracowania stanowi zagadnienie wyłączenia z masy upadłości rzeczy ruchomej przewłaszczonej przez upadłego dłużnika na zabezpieczenie wierzytelności, przysługującej wierzycielowi z tytułu sprzedaży dłużnikowi maszyn produkcyjnych. Ze względu na okoliczności faktyczne sprawy będącej kanwą opracowania wymagało to omówienia prawnej instytucji warunku (art. 89–94 KC) oraz zasad zaspokojenia wierzytelności korzystającej ze środka zabezpieczenia rzeczowego w postaci przeniesienia własności rzeczy, w doktrynie zwanego przewłaszczeniem cavendi causa.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 140 g
 • ISBN: 977123065021150
 • EAN: 977123065021150
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie

Tagi