Monitor Prawniczy Nr 1/2022

Promocyjna cena 5% taniej
 • 80,75 zł z VAT
  Cena katalogowa: 85,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 1/2022 „Monitora Prawniczego" polecamy: Julita Kowalów-Ziułkowska, Maciej Stasiewicz „Stosowanie klauzuli rebus sic stantibus w trakcie pandemii Covid-19" Ze względu na... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 1/2022 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • Julita Kowalów-Ziułkowska, Maciej StasiewiczStosowanie klauzuli rebus sic stantibus w trakcie pandemii Covid-19" Ze względu na wątpliwości, jakie w praktyce sądowej powoduje stosowanie art. 3571 KC w sytuacji wywołanej pandemią Covid-19, rewizji wymaga kwestia charakteru i możliwości zastosowania klauzuli nadzwyczajnej zmiany stosunków. W artykule autorzy „na nowo" definiują nadmierne trudności w spełnieniu świadczenia i groźbę rażącej straty związane z nadzwyczajną zmianą stosunków – zarówno w kontekście konkretnego stosunku zobowiązaniowego, jak również z uwzględnieniem całościowej sytuacji strony stosunku zobowiązaniowego. Celem artykułu jest również analiza i uzasadnienie możliwości stosowania klauzuli nadzwyczajnej zmiany stosunków ze skutkiem wstecznym i wpływu spełnienia zobowiązania w warunkach uzasadniających zastosowanie tej klauzuli.
 • dr Ireneusz WolwiakPrzedawnienie roszczenia – ochrona czy przeszkoda w poszukiwaniu przedprocesowego rozwiązania sporu – cz. I" Przedmiotem opracowania jest zagadnienie funkcjonowania instytucji zawezwania do próby ugodowej wraz z powstającym w następstwie przeprowadzenia takiego postępowania skutkiem, jakim jest przerwa biegu przedawnienia. Dokonane to zostało przy uwzględnieniu zmian Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonych ustawą z 4.7.2019 r. wraz z szerszym odniesieniem się do kwestii nadużycia prawa. Analiza tych zagadnień obejmuje również motywy postanowienia SN z 16.10.2020 r., w którym podjął on decyzję o przedłożeniu powiększonemu składowi wydania rozstrzygnięcia związanego z poruszaną w opracowaniu problematyką.
 • dr Michał BieniakZasady składania pism przygotowawczych w postępowaniu cywilnym" Od wielu lat jesteśmy świadkami kolejnych nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Większość z nich motywowana jest wolą przyspieszenia toczących się postępowań. W praktyce nie wpływają one znacząco na szybkość postępowania, o czym będzie mowa w dalszych fragmentach niniejszego artykułu, natomiast niemal wszystkie generują problemy interpretacyjne. Jest to zresztą zjawiskiem naturalnym, skoro zmieniane są przepisy, które „obrosły" już w interpretację zarówno doktrynalną, jak i orzeczniczą. Dodatkowo, zmiany przepisów proceduralnych (jak i w większości przypadków również materialnoprawnych) mają w Polsce charakter wyrywkowy. Nie tworzy się nowych kodyfikacji, opartych na jasnej systematyce i myśli przewodniej, lecz wprowadza doraźne zmiany, często niepasujące do konstrukcji kodyfikacji, uchwalonych kilkadziesiąt lat temu. Jedną z takich nowelizacji, które – jak wskazują statystyki – wcale nie doprowadziły do przyspieszenia postępowań, a jednocześnie doprowadziły do powstania nowych problemów interpretacyjnych, jest nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r., która weszła w życie 7.11.2019 r. ZmKPCU19 wprowadziła m.in. bardzo istotne zmiany w zakresie porządku składania pism procesowych oraz zgłaszania wniosków dowodowych, uchylając art. 207 KPC, a jednocześnie wprowadzając art. 205[1]–205[12] KPC. Tym regulacjom zostanie poświęcony niniejszy tekst. Jego celem jest też podjęcie polemiki z kształtującą się powoli przeważającą praktyką stosowania tych przepisów.
 • Szymon KrystkowiakO potrzebie rewizji ustawowych przesłanek stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych" Przedmiotem tekstu jest dogmatyczna analiza różnic dzielących wolnościowe środki zapobiegawcze oraz tymczasowe aresztowanie. Służy ona uzasadnieniu istnienia konieczności zmiany przesłanek i celów stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych poprzez ich oderwanie od przesłanek i celów stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego – z jednoczesnym wyeksponowaniem prewencyjnej funkcji, jaka wynika z charakteru prawnego niektórych z tych środków przymusu.
 • Tobiasz NowakowskiPrzewłaszczenie nieruchomości lokalowej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu nieoprocentowanej pożyczki – glosa – IV CSK 513/18" Sąd Najwyższy w komentowanej sprawie wskazał na braki w treści umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie. W ocenie autora trafnie przyjął, że wierzyciel w pierwszej kolejności powinien zaspokoić swoje roszczenia z pożytków rzeczy. Tym samym umowa ustanawiająca zabezpieczenie nie może prowadzić do pozbawienia dłużnika prawa własności już w chwili wymagalności długu.
 • dr Adriana Tomczyk, Piotr ZielonkaForma przebaczenia przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku po wydziedziczeniu go w testamencie III CZP 37/18" Glosowany wyrok Sądu Najwyższego dotyczy niezwykle istotnego, z punktu widzenia prawa spadkowego, zagadnienia dotyczącego formy przebaczenia przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku po wydziedziczeniu go w testamencie. Glosa ma charakter aprobujący co do samego rozstrzygnięcia merytorycznego Sądu Najwyższego, zgodnie z którym przebaczenie przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku może nastąpić także po wydziedziczeniu go w testamencie i do swej skuteczności nie wymaga zachowania formy testamentowej. Natomiast uwagi krytyczne dotyczą niektórych punktów uzasadnienia uchwały. Istotnym elementem glosy jest analiza cywilnoprawnej konstrukcji prawnej przebaczenia uwzględniająca perspektywę etyczną omawianego zagadnienia.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISBN: 977123065022801
 • EAN: 977123065022801
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie

Tagi