Monitor Prawniczy Nr 3/2022

Promocyjna cena 5% taniej
 • 80,75 zł z VAT
  Cena katalogowa: 85,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 3/2022 „Monitora Prawniczego" polecamy: prof. Adam Mariański „Polska fundacja rodzinna – postulaty legislacyjne". Budowa firmy wielopokoleniowej jest bardzo złożonym i... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 3/2022 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • prof. Adam MariańskiPolska fundacja rodzinna – postulaty legislacyjne". Budowa firmy wielopokoleniowej jest bardzo złożonym i długotrwałym procesem. Wypracowane mechanizmy sukcesji oraz zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym wymagają odpowiednich instrumentów. Podstawowym narzędziem pozwalającym na budowę i rozwój tego przedsiębiorstwa jest fundacja rodzinna. W Polsce, pomimo wielokrotnych zapowiedzi, nie uchwalono odpowiedniej regulacji pozwalającej na zakładanie fundacji realizujących cel prywatny. W artykule dokonano analizy rozwiązań w innych systemach prawnych, a następnie określono postulaty legislacyjne dla polskich regulacji.
 • dr hab. Andrzej SzlęzakKara umowna z tytułu braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom – na marginesie uchwały SN z 30.6.2020 r., III CZP 67/19". Jak wiadomo, kara umowna jest surogatem odszkodowania, a więc należna jest na wypadek, gdy dłużnik nie wykona zobowiązania bądź wykona je nienależycie z przyczyn, za które odpowiada. Przepisy art. 436 i 437 ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dotyczące obligatoryjnej treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, regulują wzajemne relacje pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i nikim innym. Wobec tego obowiązek zapłaty kary umownej, przewidziany w art. 437 ust. 1 pkt 7 lit. a PrZamPubl, może dotyczyć wyłącznie zobowiązania (sankcjonowanego karą umowną) istniejącego w tej relacji, tj. pomiędzy wzajemnym wierzycielem a wzajemnym dłużnikiem, a więc stronami umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym, w tytułowej uchwale SN z 30.6.2020 r. i w doktrynie rozważa się kwestię dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej (na rzecz zamawiającego) w sytuacji niewykonania/nienależytego wykonania (przez wykonawcę) obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Wychodzi się wówczas z nietrafnego założenia, że sankcjonowane karą umowną zobowiązanie wykonawcy wobec zamawiającego ma charakter pieniężny. Takie ujęcie przedmiotowej kwestii uważam za nieprawidłowe.
 • Julita KrebsPodział nieruchomości do korzystania – quoad usum". Artykuł omawia istotę podziału nieruchomości do korzystania quoad usum, opisuje rozbieżności pojawiające się zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie. Analizie poddany został charakter prawny takiego podziału, również prawa i obowiązki współwłaścicieli wraz z omówieniem roszczeń ochronnych. Poruszono kwestie prawne instytucji zarządu, także dopuszczalności dokonania podziału nieruchomości do korzystania przez małżonków, zmiany podmiotowe oraz możliwość zasiedzenia udziału we współwłasności.
 • dr hab. Marcin DziurdaPostępowanie uproszczone w sprawach o alimenty z powództwa małoletniego dziecka przeciwko rodzicowi". Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (KPC) z 4.7.2019 r. rozszerzyła wynikający z art. 505[1] § 1 KPC zakres zastosowania przepisów o postępowaniu uproszczonym na wszelkie sprawy o świadczenie (w tym wynikające wprost z ustawy), jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000 zł. Jednocześnie jednak w art. 505[1] § 2 KPC przewidziano wyłączenia przedmiotowe z postępowania uproszczonego. Obejmują one m.in. sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi. W uchwale SN z 16.7.2021 r., III CZP 44/20, zajęto stanowisko, że w stanie prawnym ukształtowanym nowelizacją KPC z 4.7.2019 r. sprawa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych z powództwa małoletniego dziecka przeciwko rodzicowi, w której wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000 zł, nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym (art. 505[1] § 2 pkt 2 KPC).
 • dr Maciej GiaroKonieczna treść oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy". Opracowanie w sposób krytyczny odnosi się do wyrażonej w wyr. SN z 24.2.2016 r., I CSK 269/15, tezie zgodnie z którą niezbędnym elementem oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy miałoby być wskazanie okoliczności stanowiących przyczynę odstąpienia. Silniejsze argumenty przemawiają za przyjęciem stanowiska przeciwnego, a to także w przypadku zbiegu podstaw prawnych odstąpienia.
 • dr Antoni Kolek, Oskar SobolewskiUlga dla klasy średniej – zasady korzystania, wysokość i konsekwencje zastosowania w zaliczkach na podatek dochodowy". Polski Ład podatkowy wprowadził nowy mechanizm naliczania składki zdrowotnej, brak możliwości odliczenia jej zdecydowanej większości od podatku. W związku z tym ustawodawca uznał, że osoby zarabiające rocznie na podstawie umowy o pracę od 68 412 zł do 133 692 zł, nie powinny tracić na zmianach i zdecydował się na wprowadzenie specjalnego algorytmu – tzw. ulgi dla klasy średniej. W artykule autorzy analizują mechanizm ulgi dla klasy średniej z uwzględnieniem największych problemów praktycznych.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISBN: 977123065022805
 • EAN: 977123065022805
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie

Tagi