Bestseller

Egzamin notarialny. Wzory aktów notarialnych, omówienia, wskazówki i komentarze

Promocyjna cena
%
Promocyjna cena
%
Wybierz Wersję:
 • 109,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 116,10 zł -6%
  Cena katalogowa: 129,00 zł -15%
  %
 • 109,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 116,10 zł -6%
  Cena katalogowa: 129,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

 • Dostęp od razu po zakupie [?]

   Zabezpieczenie: Watermark

  Użytkowanie, kopiowanie, drukowanie w granicach licencji - więcej ›

Opracowanie zawiera 40 kazusów wraz z rozwiązaniami w postaci projektów aktów notarialnych. Publikacja omawia najistotniejsze problemy, z którymi mogą zetknąć się zdający w czasie egzaminu notarialnego... więcej ›

Opis książki

Największe problemy, które pojawiają się w praktyce pisania aktów notarialnych wynikają z tego, że poszczególne regulacje, które istotne są dla skonstruowania skutecznego aktu notarialnego są rozproszone w obrębie wielu ustaw i regulacji niższego rzędu. Stąd notariusz powinien wykazać się znakomitą znajomością tych regulacji, jak też skrupulatnością w zakresie ich przestrzegania i stosowania.

Opracowanie zawiera 40 kazusów wraz z rozwiązaniami w postaci projektów aktów notarialnych. Każdy z aktów został opatrzony objaśnieniami.

Publikacja podzielona jest na cztery sekcje:

 • Sekcja pierwsza skupiona jest na próbie omówienia i przeanalizowania najistotniejszych problemów z którymi mogą zetknąć się zdający w czasie egzaminu notarialnego.
 • Druga sekcja skupiona jest na analizie kluczowych problemów dotyczących rozwiązywania kazusów na podstawie których skonstruowany powinien być akt notarialny obejmujący umowę mającą za przedmiot nieruchomość.
 • W trzeciej sekcji omówione zostały właściwości związane z rozwiązywaniem kazusów egzaminacyjnych z zakresu prawa spółek.
 • Czwarta sekcja dotyczy odmowy dokonania czynności notarialnej lub uzasadnienia jej dopuszczalności.

Publikacja została przygotowana przede wszystkim z myślą o osobach przystępujących do egzaminu notarialnego, jednak może być przydatna również praktykującym notariuszom, a także adwokatom, radcom prawnym, pośrednikom w obrocie nieruchomościami i wszystkim tym, którzy w swojej codziennej praktyce mają styczność z aktami notarialnymi.


Egzamin notarialny 2022 - Pełna oferta materiałów do nauki Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

Przedmowa do wydania drugiego

Wprowadzenie

Część I. Egzamin notarialny

 • 1. Egzamin notarialny i jego swoistości
  • 1.1. Przebieg egzaminu notarialnego
  • 1.2. Trudności związane z organizacją pracy zdającego na egzaminie notarialnym
  • 1.3. Oceny wydawane przez egzaminatorów – zagadnienia istotne i ich charakter
  • 1.4. Ogólne zasady dotyczące konstruowania aktów notarialnych
  • 1.5. Przegląd zagadnień sprawiających trudność na egzaminie i zasady pracy z check-listą egzaminacyjną
 • 2. Podejście do rozwiązywania kazusów egzaminacyjnych dotyczących obrotu nieruchomościami
  • 2.1. Analiza kazusu egzaminacyjnego – ogólne zasady i kierunki
  • 2.2. Komparycja i problematyka reprezentacji – uwagi ogólne
  • 2.3. Opis przedmiotu umowy i odzwierciedlenie stanu księgi wieczystej w akcie notarialnym
  • 2.4. Prawo pierwokupu i uprawnieni do jego wykonania
  • 2.5. Nieruchomości rolne i ograniczenia w rozporządzaniu nimi
  • 2.6. Oświadczenie wywołujące skutek zobowiązująco-rozporządzający
  • 2.7. Pouczenia
  • 2.8. Wniosek wieczystoksięgowy
 • 3. Podejście do rozwiązywania kazusów egzaminacyjnych obejmujących czynności z zakresu prawa spółek
  • 3.1. Ogólne zasady redagowania aktów notarialnych obejmujących statuty i umowy spółek
  • 3.2. Trudności związane z wkładami niepieniężnymi
 • 4. Odmowa dokonania czynności notarialnej lub uzasadnienie jej dopuszczalności – ogólne zasady dotyczące analizowania stanu faktycznego

Część II. Wzory aktów notarialnych

 • 1. Niezabudowane nieruchomości gruntowe
  • Wzór Nr 1: Umowa sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej (2 działki ewidencyjne) / Do aktu stają: PSA, prokurent sp. z o.o., osoba fizyczna działająca w imieniu własnym i małżonka
  • Wzór Nr 2: Umowa sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej / Do aktu stają: sp. z o.o. w likwidacji, miasto, ubezwłasnowolniony całkowicie
  • Wzór Nr 3: Umowa sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej (4 działki ewidencyjne) / Dodatkowo: zapłata w ratach / Do aktu stają: stowarzyszenie, fundacja, cudzoziemiec spoza EOG
  • Wzór Nr 4: Umowa zniesienia współwłasności nieruchomości dotycząca niezabudowanej nieruchomości gruntowej (4 działki ewidencyjne) / Dodatkowo: umowa o ustanowieniu hipoteki (subintabulat), ostrzeżenie o egzekucji, sprostowanie działu I-O KW, umowa w wykonaniu zawartej ugody / Do aktu stają: wspólnicy spółki partnerskiej oraz 3 osoby fizyczne
  • Wzór Nr 5: Umowa sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej (3 działki ewidencyjne) / Dodatkowo: decyzja o warunkach zabudowy, ciężar realny / Do aktu stają: sp. z o.o., parafia katolicka, parafia ewangelicko-augsburska
 • 2. Zabudowane nieruchomości gruntowe
  • Wzór Nr 6: Umowa zamiany: 1) zabudowana nieruchomość gruntowa, 2) niezabudowana nieruchomość gruntowa, 3) niezabudowana nieruchomość gruntowa / Do aktu stają: sp. z o.o., parafia katolicka, gmina wyznaniowa żydowska
  • Wzór Nr 7: Umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków (2 działki ewidencyjne) / Do aktu stają: jednostka samorządu terytorialnego (miasto), Zbór Świadków Jehowy
  • Wzór Nr 8: Umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej (2 działki ewidencyjne) / Do aktu stają: spółka wodna, uczelnia wyższa
  • Wzór Nr 9: Umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej (3 działki ewidencyjne) / Dodatkowo: oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, oświadczenie o ustanowieniu prawa pierwokupu / Do aktu stają: sp. z o.o., cudzoziemiec, osoba fizyczna
  • Wzór Nr 10: Umowa zamiany: 1) zabudowana nieruchomość gruntowa (6 działek ewidencyjnych) oraz 2) zabudowana nieruchomość gruntowa (6 działek ewidencyjnych) / Do aktu stają: Skarb Państwa (reprezentowany przez prezydenta miasta na prawach powiatu), bank działający w formie spółki akcyjnej
  • Wzór Nr 11: Umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej (2 działki ewidencyjne) / Do aktu stają: sp. z o.o., starosta (Skarb Państwa)
  • Wzór Nr 12: Umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej (2 działki ewidencyjne) / Dodatkowo: wykreślenie prawa użytkowania na zasadzie timeshare / Do aktu stają: spółka europejska, 2 osoby fizyczne (reprezentowane przez pełnomocników, w tym pełnomocnictwo sporządzone za granicą opatrzone klauzulą apostille)
 • 3. Lokale stanowiące odrębną nieruchomość
  • Wzór Nr 13: Umowa zamiany lokalu mieszkalnego i zabudowanej nieruchomości gruntowej / Do aktu stają: osoba fizyczna, sp. z o.o.
  • Wzór Nr 14: Umowa przedwstępna obejmująca zobowiązanie do zawarcia umowy zamiany z dopłatą oraz ustanowienie odrębnej własności nieruchomości / Dodatkowo: ustanowienie prawa pierwokupu, czynność poza kancelarią / Do aktu stają: sp. z o.o., osoba fizyczna
  • Wzór Nr 15: Umowa sprzedaży stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu użytkowego / Dodatkowo: umowa najmu / Do aktu stają: spółka cywilna, sp. z o.o.
  • Wzór Nr 16: Umowa sprzedaży stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego / Do aktu stają: syndyk masy upadłościowej, małżonkowie
  • Wzór Nr 17: Umowa sprzedaży stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego / Dodatkowo: cesja wierzytelności / Do aktu stają: sp. z o.o., stowarzyszenie, koło gospodyń wiejskich
 • 4. Ograniczone prawa rzeczowe
  • Wzór Nr 18: Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu / Dodatkowo: ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności / Do aktu stają: Polska Akademia Nauk, osoba fizyczna
  • Wzór Nr 19: Umowa sprzedaży udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu bez księgi wieczystej / Do aktu stają: 3 osoby fizyczne (reprezentowani są małoletni oraz częściowo ubezwłasnowolniony)
 • 5. Nieruchomości rolne
  • Wzór Nr 20: Umowa sprzedaży niezabudowanej nieruchomości rolnej / Dodatkowo: dzierżawa, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki / Do aktu stają: 3 osoby fizyczne
  • Wzór Nr 21: Umowa sprzedaży niezabudowanej nieruchomości rolnej (6 działek ewidencyjnych) / Do aktu stają: 10 osób fizycznych, m.in. małżonkowie, opiekun małoletniego
  • Wzór Nr 22: Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu przysługującego współwłaścicielowi w odniesieniu do niezabudowanej nieruchomości rolnej (5 działek ewidencyjnych) / Do aktu stają: 2 osoby fizyczne
  • Wzór Nr 23: Warunkowa umowa sprzedaży niezbudowanej nieruchomości rolnej (3 działki ewidencyjne) / Do aktu stają: 2 osoby fizyczne 274
  • Wzór Nr 24: Umowa przenosząca własność nieruchomości rolnej w wykonaniu umowy warunkowej / Do aktu stają: 2 osoby fizyczne
  • Wzór Nr 25: Umowa o podział majątku objętego byłą wspólnością ustawową, niezabudowana nieruchomość rolna (2 działki ewidencyjne) / Do aktu stają: 2 osoby fizyczne (udział tłumacza języka migowego, osoba niemogąca pisać)
  • Wzór Nr 26: Umowa przenosząca własność niezabudowanej nieruchomości gruntowej z wodami stojącymi (4 działki ewidencyjne) w wykonaniu umowy warunkowej / Dodatkowo: wykreślenie hipoteki / Do aktu stają: 3 osoby fizyczne (cudzoziemiec, małżonkowie)
 • 6. Pozostałe umowy
  • Wzór Nr 27: Umowa o dział spadku dotycząca dwóch stanowiących odrębne nieruchomości lokali mieszkalnych oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej (3 działki ewidencyjne) / Do aktu stają: 4 osoby fizyczne (w tym osoba niemogąca się podpisać i osoba przybrana)
  • Wzór Nr 28: Umowa darowizny (lotnisko wojskowe) / Do aktu stają: jednostka samorządu terytorialnego (miasto), Agencja Mienia Wojskowego
 • 7. Czynności z zakresu prawa gospodarczego
  • Wzór Nr 29: Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / Do aktu stają: osoba fizyczna, 2 sp. z o.o.
  • Wzór Nr 30: Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / Do aktu stają: sp. z o.o., 2 osoby fizyczne
  • Wzór Nr 31: Umowa spółki jawnej / Do aktu stają: 3 osoby fizyczne
  • Wzór Nr 32: Umowa spółki komandytowej / Dodatkowo: wniesienie nieruchomości tytułem wkładu / Do aktu stają: sp. z o.o., 2 osoby fizyczne
  • Wzór Nr 33: Umowa spółki komandytowej / Do aktu stają: sp. z o.o., 3 osoby fizyczne
  • Wzór Nr 34: Akt zawiązania i statut spółki komandytowo-akcyjnej oraz oświadczenie o objęciu akcji / Do aktu stają: 3 osoby fizyczne (w tym pełnomocnik sp. z o.o.)
  • Wzór Nr 35: Akt zawiązania i statut spółki komandytowo-akcyjnej, oświadczenie o objęciu akcji / Dodatkowo: zobowiązanie do wniesienia wkładu niepieniężnego / Do aktu stają: sp. z o.o., 2 osoby fizyczne
  • Wzór Nr 36: Umowa spółki partnerskiej
  • Wzór Nr 37: Umowa spółki cywilnej
  • Wzór Nr 38: Akt zawiązania i statut spółki akcyjnej
  • Wzór Nr 39: Umowa prostej spółki akcyjnej / Do aktu stają: 3 osoby fizyczne
 • 8. Odmowa dokonania czynności notarialnej
  • Wzór Nr 40: Protokół z odmowy dokonania czynności notarialnej

Załącznik. Wybrane przepisy z aktów prawnych do opisu nieruchomości

 • 1. Ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie
 • 2. Ustawa z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
 • 3. Ustawa z 6.8.2010 r. o dowodach osobistych
 • 4. Ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • 5. Ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe
 • 6. Ustawa z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • 7. Ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
 • 8. Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych
 • 9. Ustawa z 24.9.2010 r. o ewidencji ludności10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27.7.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 • 11. Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • 12. Ustawa z 9.10.2015 r. o rewitalizacji
 • 13. Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny
 • 14. Ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • 15. Ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych
 • 16. Ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane
 • 17. Ustawa z 29.8.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
 • 18. Ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 • 19. Ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy
 • 20. Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
 • 21. Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego
 • 22. Ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • 23. Ustawa z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
 • 24. Ustawa z 25.11.2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego
 • 25. Ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług

Nota o autorze

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Aplikacje prawnicze
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 446
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 720 g
 • ISBN: 978-83-8291-191-6
 • EAN: 9788382911916
 • Kod serwisu: 00941700

Kategorie

Tagi