Bestseller

Ustawa deweloperska. Komentarz

 • 199,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe omówienie przepisów nowej ustawy deweloperskiej, której zmiany wchodzą w życie 1 lipca 2022 r. Ustawa została uchwalona w maju 2021 r. i rozszerza zakres przedmiotowy oraz podmiotowy dotychczasowych przepisów stosowanych do sprzedaży lokali mieszkalnych i domów budowanych w ramach przedsięwzięć deweloperskich... więcej ›

Opis książki

Prezentowana pozycja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 20.5.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1177).

Komentarz zawiera omówienie istotnych kwestii problemowych takich jak:

 • zakres zastosowania i przedmiot regulacji OchrNabDFGU, umowy objęte regulacją tj. umowy zobowiązujące do przeniesienia własności lokalu, umowy przedwstępne, umowy dotyczące lokali użytkowych, umowy sprzedaży zawierane z nabywcą przez dewelopera oraz przez przedsiębiorcę innego niż deweloper, objaśnienie pojęć użytych w ustawie;
 • środki ochrony wpłat nabywcy, w tym obowiązki dotyczące przyjmowania wpłat nabywców na mieszkaniowy rachunek powierniczy, zasady dokonywania wpłat przez nabywców, wypowiedzenie umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego przez bank, obowiązek zawarcia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego z innym bankiem, obowiązek informacyjny wobec nabywcy, zasady dysponowania środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku;
 • wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego, zakres kontroli zakończenia etapów przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego przez bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy, zasady zwrotu środków nabywcy w razie odstąpienia od umowy deweloperskiej lub umowy przedwstępnej albo ich rozwiązania;
 • obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy, której celem jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, tj. obowiązek sporządzenia prospektu informacyjnego i jego doręczenia wraz z załącznikami, obowiązek informowania o zmianie prospektu informacyjnego, obowiązek sporządzenia przez dewelopera harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego, obowiązek umożliwienia zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z dodatkowymi dokumentami;
 • umowa rezerwacyjna, forma zawarcia umowy; czas, na który zawiera się umowę; wysokość opłaty rezerwacyjnej, obowiązek informowania o zmianach w prospekcie, zasady zwrotu nabywcy opłaty rezerwacyjnej;
 • umowa deweloperska i inne umowy zawierane między nabywcą a deweloperem, których celem jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, treść umowy deweloperskiej, treść innych umów zawieranych z deweloperem, ograniczenie przedmiotu umów, wpis roszczeń nabywcy do księgi wieczystej, ustawowa rekompensata dla nabywcy w razie nienależytego wykonania umowy przez dewelopera, forma zawarcia umowy, zasady odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i postępowania w razie zgłoszenia przez nabywcę wad;
 • odstąpienie od umowy deweloperskiej, przesłanki odstąpienia od umowy, obowiązki dewelopera w przypadku odstąpienia nabywcy od umowy, skuteczność odstąpienia;
 • Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, w tym jego utworzenie, gromadzenie środków na wyodrębnionym rachunku bankowym, przeznaczenie środków Funduszu, wysokość składki na Fundusz, ewidencja Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, przekazywanie danych i uprawnienia Funduszu, uruchomienie środków z Funduszu w przypadku upadłości, monitorowanie płynności finansowej oraz działań Funduszu;
 • przepisy karne, sankcje za niezapewnienie przez dewelopera obowiązkowych środków ochrony wpłat nabywców, sankcje za niesporządzenie prospektu informacyjnego, sankcje za podanie nieprawdziwych lub zatajenie prawdziwych informacji lub danych, sankcje za nieposiadanie przez dewelopera w dniu rozpoczęcia sprzedaży zgody wierzyciela hipotecznego, sankcje za niezgodną z przepisami wypłatę środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym.

Nowa ustawa deweloperska m.in.:

 • rozszerza zakres przedmiotowy i podmiotowy dotychczasowych przepisów stosowanych do sprzedaży lokali mieszkalnych i domów budowanych w ramach przedsięwzięć deweloperskich;
 • wprowadza Deweloperski Fundusz Gwarancyjny;
 • wprowadza ograniczenia dotyczące umów rezerwacyjnych;
 • wprowadza przepisy obejmujące sprzedaż lokali lub domów przez przedsiębiorców nie będących deweloperami;
 • modyfikuje znane instytucje ochrony praw nabywców, takie jak: prospekt informacyjny, mieszkaniowy rachunek powierniczy;
 • modyfikuje ustawowe elementy treści umowy deweloperskiej oraz ustawowe prawo odstąpienia od umowy.

Publikacja jest przeznaczona w szczególności dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, jak i młodych adeptów zawodów prawniczych – aplikantów i studentów.

Spis treści

Wstęp

Wykaz skrótów

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • Art. 1. [Zakres przedmiotowy]
 • Art. 2. [Zakres stosowania, umowy zobowiązaniowe]
 • Art. 3. [Zakres stosowania, umowy przenoszące własność lokalu]
 • Art. 4. [Umowy sprzedaży zawierane z nabywcą przez przedsiębiorcę innego niż deweloper]
 • Art. 5. [Objaśnienie pojęć]

Rozdział 2. Środki ochrony wpłat nabywcy

 • Art. 6. [Środki ochrony wpłat nabywcy]
 • Art. 7. [Obowiązek posiadania mieszkaniowego rachunku powierniczego]
 • Art. 8. [Zasady dokonywania wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy]
 • Art. 9. [Wypowiedzenie umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego przez bank]
 • Art. 10. [Obowiązek zawarcia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego z innym bankiem]
 • Art. 11. [Obowiązek informacyjny wobec nabywcy]
 • Art. 12. [Obowiązek zawarcia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego z innym bankiem]
 • Art. 13. [Zasady dysponowania przez dewelopera środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego]
 • Art. 14. [Koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku]

Rozdział 3. Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego

 • Art. 15. [Wypłata deweloperowi środków z zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego]
 • Art. 16. [Wypłata deweloperowi środków z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego]
 • Art. 17. [Kontrola zakończenia etapów przedsięwzięcia deweloperskiego]
 • Art. 18. [Zwrot nabywcy środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego w razie odstąpienia od umowy]
 • Art. 19. [Zwrot nabywcy środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego w razie rozwiązania umowy]

Rozdział 4. Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy, której celem jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego

 • Art. 20. [Obowiązek sporządzenia prospektu informacyjnego]
 • Art. 21. [Obowiązek doręczenia prospektu informacyjnego wraz z załącznikami]
 • Art. 22. [Aktualizacja prospektu informacyjnego]
 • Art. 23. [Informacje dotyczące sytuacji prawno-finansowej dewelopera]
 • Art. 24. [Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego]
 • Art. 25. [Zgoda wierzyciela hipotecznego na bezciężarowe przeniesienie własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz lokalu użytkowego]
 • Art. 26. [Dokumenty dostępne w lokalu dewelopera]
 • Art. 27. [Udostępnienie dodatkowych dokumentów przed zawarciem przez dewelopera umowy sprzedaży lub umowy rezerwacyjnej]
 • Art. 28. [Obowiązki informacyjne w przypadku umów dotyczących lokali niemieszkalnych]

Rozdział 5. Umowa rezerwacyjna

 • Art. 29. [Pojęcie umowy rezerwacyjnej]
 • Art. 30. [Forma i treść umowy rezerwacyjnej]
 • Art. 31. [Okres rezerwacji]
 • Art. 32. [Opłata rezerwacyjna]
 • Art. 33. [Obowiązek informowania o zmianach w prospekcie]
 • Art. 34. [Zasady zwrotu opłaty rezerwacyjnej]

Rozdział 6. Umowa deweloperska i inne umowy zawierane między nabywcą a deweloperem, których celem jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego

 • Art. 35. [Ustawowe elementy treści umowy deweloperskiej oraz umowy dotyczącej lokalu użytkowego]
 • Art. 36. [Ustawowe elementy treści innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego]
 • Art. 37. [Sprzedaż nieruchomości bez obciążeń]
 • Art. 38. [Wpis roszczeń do księgi wieczystej]
 • Art. 39. [Należności z tytułu kar umownych i odsetek, rekompensata dla nabywcy]
 • Art. 40. [Forma i podział kosztów zawarcia umów]
 • Art. 41. [Odbiór lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego]
 • Art. 42. [Nieważność postanowień umowy, semiimperatywny charakter niektórych przepisów ustawy]

Rozdział 7. Odstąpienie od umowy deweloperskiej

 • Art. 43. [Ustawowe prawo odstąpienia od umowy przez nabywcę]
 • Art. 44. [Skutki odstąpienia od umowy przez nabywcę]
 • Art. 45. [Odstąpienie od umowy a wykreślenie roszczeń nabywcy z księgi wieczystej]

Rozdział 8. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

 • Art. 46. [Utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego]
 • Art. 47. [Źródła pochodzenia środków DFG]
 • Art. 48. [Przeznaczenie środków DFG]
 • Art. 49. [Wysokość składki na DFG i jej wymagalność]
 • Art. 50. [Ewidencja Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego]
 • Art. 51. [Przekazywanie danych, uprawnienia Funduszu]
 • Art. 52. [Cele gromadzenia i przetwarzania danych w Ewidencji]
 • Art. 53. [Zakres udostępnianych danych zgromadzonych w Ewidencji innym podmiotom]
 • Art. 54. [Zasady usuwania danych z Ewidencji]
 • Art. 55. [Zasady wypłaty nabywcom środków z DFG]
 • Art. 56. [Monitorowanie płynności finansowej oraz działań DFG, sprawozdawczość]

Rozdział 9. Przepisy karne

 • Art. 57. [Brak mieszkaniowego rachunku powierniczego]
 • Art. 58. [Niesporządzenie prospektu informacyjnego]
 • Art. 59. [Podanie nieprawdziwych lub zatajenie prawdziwych informacji lub danych w prospekcie informacyjnym]
 • Art. 60. [Brak zgody wierzyciela hipotecznego w dniu rozpoczęcia sprzedaży]
 • Art. 61. [Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych]
 • Art. 62. [Bezprawna wypłata środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym]
 • Art. 63. [Tryb orzekania]

Rozdział 10. Zmiany w przepisach

 • Art. 64.
 • Art. 65.
 • Art. 66.
 • Art. 67.
 • Art. 68.
 • Art. 69.
 • Art. 70.
 • Art. 71.
 • Art. 72.
 • Art. 73.
 • Art. 74.
 • Art. 75.

Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe

 • Art. 76. [Możliwość stosowania przepisów dotychczasowych do przedsięwzięć deweloperskich i umów deweloperskich]
 • Art. 77. [Stosowanie przepisów dotychczasowych do rozpoczętego zadania inwestycyjnego]
 • Art. 78. [Stosowanie przepisów dotychczasowych do umów mieszkaniowego rachunku powierniczego]
 • Art. 79. [Stosowanie przepisów dotychczasowych do roszczeń nabywcy ujawnionych w księdze wieczystej]
 • Art. 80. [Derogacja]
 • Art. 81. [Wejście w życie]

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 484
 • Wymiary: 125x195 mm
 • Waga: 620 g
 • ISBN: 978-83-8291-238-8
 • EAN: 9788382912388
 • Kod serwisu: 00942600

Kategorie

Tagi