Sprawdź fragment

Wzory do pobrania!

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Komentarz z wzorami dotyczącymi pobytu, dostępu do rynku pracy, świadczeń społecznych, edukacji i opieki zdrowotnej

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania!

Promocyjna cena
%
 • 160,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 151,20 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz omawiający rozwiązania regulujące sytuację prawną obywateli Ukrainy i ich małżonków. Komentarz zawiera wzory dokumentów dotyczące pobytu, dostępu do rynku pracy, świadczeń społecznych, edukacji i opieki zdrowotnej... więcej ›

Opis książki

Dnia 12 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana specustawa – ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). Tym samym weszła w życie, a jej przepisy obowiązują z mocą wsteczną od 24.2.2022 r. 

Publikacja uwzględnia zmiany wynikające z: ustawy z 23.3.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 682), ustawy z 23.3.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 683), ustawy z 23.3.2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 684), a także rozporządzeń wykonawczych.

W publikacji przedstawiono rozwiązania prawne regulujące sytuację obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulacje dotyczą m.in.: legalizacji pobytu; nadawania numeru PESEL; dostępu do rynku pracy; wsparcia materialnego i świadczeń społecznych; edukacji i opieki.

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, wprowadzone m.in.:

 • ustawą z 12.5.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Druk sejmowy Nr 2238), tworzącą system teleinformatyczny ułatwiający nawiązywanie kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy;
 • ustawą z 28.4.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1002), wprowadzającą możliwość właściwego zagospodarowania sprzętu komputerowego zakupionego w celach ustawowych w momencie, gdy mienie przestanie służyć celom, dla których je zakupiono;
 • ustawą z 27.4.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 930), wydłużającą okres, za który może być przyznane świadczenie pieniężne dla zapewniającego zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy;
 • ustawą z 8.4.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 830), precyzującą definicje ustawowe, kwestie finansowe, regulacje dotyczące rejestracji czy świadczeń.

Publikacja składa się z Części I. komentarza praktycznego dotyczącego rozwiązań prawnych regulujących sytuację prawną obywateli Ukrainy i ich małżonków, którzy w wyniku działań wojennych wjechali legalnie do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce w zakresie:

 • legalnego pobytu w Polsce (zezwolenie na pobyt czasowy);
 • ułatwionego dostęp do rynku pracy;
 • wsparcia materialnego i świadczeń;
 • edukacji i opieki.

Publikacja posiada także Część II. z wzorami dotyczącymi: pobytu, dostępu do rynku pracy, świadczeń społecznych, edukacji i opieki zdrowotnej. Wzory będą dostępne gratis do pobrania w formie edytowalnej za pomocą karty zdrapki dołączonej do publikacji.

W celu zapewnienia wsparcia materialnego w ustawie przewidziano m.in.:

 • wsparcie w postaci świadczeń rodzinnych i wychowawczych;
 • wsparcie w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w ramach pomocy społecznej;
 • pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na cele bytowe;
 • dostęp do bezpłatnej pomocy psychologicznej;
 • dostęp do opieki medycznej na takich samych warunkach, jak osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce;
 • wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • pomoc żywnościową w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Spis treści

Autorzy

Przedmowa

Wykaz skrótów

Literatura

A. Komentarz

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)

 • Art. 1. Zakres przedmiotowy
 • Art. 2. Okres pobytu uznawany za legalny
 • Art. 3. Zarejestrowanie pobytu obywatela Ukrainy przez Komendanta Głównego Straży Granicznej
 • Art. 4. Wniosek o nadanie numeru PESEL
 • Art. 5. Zapewnienie nieodpłatnego wykonania fotografii
 • Art. 6. Rejestr obywateli Ukrainy z nadanym numerem PESEL
 • Art. 7. Zakup sprzętu komputerowego dla gmin
 • Art. 8. Odpowiednie stosowanie przepisów do zamówień publicznych
 • Art. 9. Profil zaufany
 • Art. 10. Weryfikacja tożsamości wnioskodawcy; publiczna aplikacja mobilna
 • Art. 11. Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium RP a uprawnienia
 • Art. 12. Zasady udzielania obywatelom Ukrainy pomocy socjalnej
 • Art. 12a. Zamieszkanie zbiorowe obywateli Ukrainy, wymogi
 • Art. 13. Wniosek o świadczenie pieniężne
 • Art. 13a. Baza danych wniosków
 • Art. 14. Utworzenie Funduszu Pomocy
 • Art. 14a. Zwroty wydatków
 • Art. 15. Emisja skarbowych papierów wartościowych
 • Art. 16. Emisja obligacji
 • Art. 17. Projekt planu finansowego Funduszu
 • Art. 18. Wpłaty i darowizny przez podmioty prawa publicznego
 • Art. 19. Wpłaty ze środków budżetu państwa
 • Art. 20. Wyłączenia
 • Art. 21. Blokowanie środków na rezerwy celowe
 • Art. 21a. Poręczenie lub gwarancja
 • Art. 21b. Fundusz Gwarancji Kryzysowych
 • Art. 21c. Kredyty, pożyczki, wyemitowane obligacje
 • Art. 21d. Plan finansowy FGK
 • Art. 21e. Umowa
 • Art. 21f. Wstąpienie w prawa
 • Art. 21g. Plan finansowy FGK na 2022 r
 • Art. 22. Dostęp do polskiego rynku pracy
 • Art. 22a. System teleinformatyczny
 • Art. 22b. Użytkownik systemu teleinformatycznego
 • Art. 22c. Weryfikacja posiadania numeru PESEL
 • Art. 22d. Profil pracownika
 • Art. 22e. Dane gromadzone w systemie
 • Art. 22f. Usuwanie ofert pracy z systemu
 • Art. 22g. Przetwarzanie i usuwanie danych osobowych
 • Art. 22h. Udostępnianie informacji w BIP
 • Art. 23. Możliwość podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
 • Art. 23a. Zatrudnianie obywateli Ukrainy
 • Art. 24. Ochotnicze Hufce Pracy, centra integracji społecznej
 • Art. 24a. Udział w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej
 • Art. 25. Opiekun tymczasowy dla małoletniego
 • Art. 25a. Ewidencja małoletnich
 • Art. 25b. Przetwarzanie danych
 • Art. 25c. Zakup sprzętu
 • Art. 26. Prawo do świadczeń socjalnych
 • Art. 27. Zasady pieczy zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 • Art. 28. Dostęp do żłobków, klubów dziecięcych
 • Art. 29. Zasady udzielania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
 • Art. 30. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy, których członkowie rodziny powrócili na Ukrainę
 • Art. 31. Jednorazowe świadczenie pienienie
 • Art. 31a. Odpowiednie zastosowanie przepisów
 • Art. 31b. Odpowiednie zastosowanie przepisów
 • Art. 32. Zapewnienie pomocy psychologicznej
 • Art. 33. Pomoc żywnościowa
 • Art. 33a. Informacja o udzieleniu zamówienia
 • Art. 34. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Art. 35. Zmiany w planie finansowym w celu wsparcia obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością
 • Art. 36. Środki Funduszu Solidarnościowego
 • Art. 37. Prawo do opieki medycznej
 • Art. 38. Zasady udzielania zezwolenia na pobyt czasowy
 • Art. 39. Uprawnienie do podejmowania zatrudnienia bez zezwolenia na prace 255
 • Art. 40. Łączny czas świadczenia pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw
 • Art. 41. Refundacja dla polskich studentów uczących się na Ukrainie
 • Art. 42. Przedłużenie ważności wiz i innych dokumentów
 • Art. 43. Wpis do rejestru osób z zezwoleniem na wjazd do RP
 • Art. 44. Długość legalnego pobytu obywatela Ukrainy
 • Art. 45. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się studenta w celu zaliczenia nauki
 • Art. 46. Możliwość zatrudnienia nauczyciela akademickiego bez przeprowadzenia konkursu
 • Art. 47. Możliwość zatrudnienia w jednostkach naukowych oraz innych jednostkach PAN bez przeprowadzenia konkursu
 • Art. 48. Możliwość zatrudnienia w instytucie badawczym bez przeprowadzenia konkursu
 • Art. 49. Możliwość zatrudnienia w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz bez konkursu
 • Art. 50. Zwiększenie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
 • Art. 50a. Wyłączenie prawa pozyskania dotacji dla szkoły
 • Art. 51. Tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć edukacyjnych
 • Art. 52. Bezpłatny transport do miejsca kształcenia
 • Art. 53. Pomoc materialna dla uczniów
 • Art. 54. Wyłączenie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza placówka
 • Art. 55. Nauczanie w oddziale przygotowawczym
 • Art. 55a. Wyłączenie zastosowania przepisu
 • Art. 56. Godziny ponadwymiarowe dla nauczyciela
 • Art. 57. Zatrudnienie na stanowisku pomocy nauczyciela
 • Art. 58. Wyłączenie stosowania przepisów o zawieszeniu prawa do świadczenia
 • Art. 59. Upoważnienie dla ministra
 • Art. 60. Zwrot kosztów wynikających z ubezpieczenia granicznego pojazdów
 • Art. 61. Zgoda na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty
 • Art. 62. Zgoda na udzielanie świadczeń przez lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego
 • Art. 63. Nadanie numeru odpowiadającego numerowi prawa wykonywania zawodu
 • Art. 64. Zgoda na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej
 • Art. 64a. Świadczenie usług psychologicznych obywatelom Ukrainy
 • Art. 65. Przedłużenie czasu służby funkcjonariuszy, rekompensaty
 • Art. 66. Przekazanie sprzętu, pojazdów i urządzeń na rzecz Państwowej Służby Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych
 • Art. 66a. Zakres działań Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
 • Art. 67. Zgoda ministra na zmiany w planie finansowym Funduszu Pracy
 • Art. 68. Użyczenie lokalu w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
 • Art. 69. Warunki zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu przez obywatela Ukrainy
 • Art. 70. Warunki wynajęcia lokalu przez społeczna inicjatywę mieszkaniową
 • Art. 71. Wniosek o świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu
 • Art. 71a. Odstąpienie od wszczęcia postepowania z urzędu
 • Art. 71b. Zawieszenie postepowania
 • Art. 71c. Zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy, oświadczenie
 • Art. 71d. Wpłata świadczeń na rachunek
 • Art. 71e. Ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego dla obywateli Ukrainy
 • Art. 71f. Podstawa do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego dla obywateli Ukrainy
 • Art. 71g. Prawo do zasiłku opiekuńczego
 • Art. 72. Przepisy karne
 • Art. 73. Udzielanie przez j.s.t. pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw
 • Art. 74. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Art. 75. Zmiany w ustawie o systemie oświaty
 • Art. 76. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Art. 77. Zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Art. 78. Udzielanie przez j.s.t. pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw
 • Art. 79. Udzielanie przez j.s.t. pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw
 • Art. 80. Zmiany w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Art. 81. Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Art. 82. Zmiany w ustawie o zarzadzaniu kryzysowym
 • Art. 83. Zmiany w ustawie o finansach publicznych
 • Art. 84. Zmiany w ustawie o ewidencji ludności
 • Art. 85. Zmiany w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 • Art. 86. Zmiany w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej
 • Art. 87. Zmiany w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się
 • Art. 88. Zmiany w ustawie o cudzoziemcach
 • Art. 89. Zmiany w ustawie – Prawo konsularne
 • Art. 90. Zmiany w ustawie o działaniach antyterrorystycznych
 • Art. 91. Zmiany w ustawie o związku metropolitalnym w województwie śląskim
 • Art. 92. Zmiany w ustawie o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • Art. 93. Zmiany w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Art. 94. Zmiany w ustawie o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
 • Art. 95. Zmiany w ustawie o dokumentach paszportowych
 • Art. 96. Zmiany regulaminu studiów
 • Art. 97. Zasady włączenia danych do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców
 • Art. 98. Okres udzielania wsparcia socjalnego obywatelom Ukrainy
 • Art. 99. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych obywatelom Ukrainy
 • Art. 100. Uznanie obywatela Ukrainy za osobę bezrobotna
 • Art. 100a. Świadczenia opieki zdrowotnej
 • Art. 100b. Zaświadczenie
 • Art. 100c. Bieg terminów
 • Art. 101. Użyczenie nieruchomości jednostce samorządu terytorialnego
 • Art. 102. Warunki użyczania na cele mieszkalne budynków zakładów poprawczych i schronisk
 • Art. 103. Tymczasowa relokacja nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach
 • Art. 104. Dokumenty umożliwiające ustalenie tożsamości
 • Art. 105. Wyłączenie stosowania przepisów o finansach publicznych
 • Art. 106. Przeniesienie wydatków budżetu zaplanowanych w części 73 – ZUS
 • Art. 107. Polecenia i porozumienia realizowane przez wojewodę
 • Art. 107a. Wyłączenie wymogu uzyskania opinii
 • Art. 107b. Czasowe wyłączenie stosowania przepisów
 • Art. 108. Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego
 • Art. 109. Przekazanie na potrzeby samorządu rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej
 • Art. 110. Zasady pomniejszenia planowanych wydatków bieżących
 • Art. 111. Zmiany budzetu jednostki samorządu terytorialnego
 • Art. 112. Możliwość zawieszenia przeprowadzania konsultacji społecznych w formie budzetu obywatelskiego
 • Art. 113. Dotacje celowe na finansowanie zadań samorządu
 • Art. 114. Komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych
 • Art. 115. Sprawozdanie z wykonania ustawy
 • Art. 116. Moc wsteczna ustawy

B. Wzory

 • 1. Notatka służbowa z udzielenia zamówienia
 • 2. Protokół z ustnego wydania polecenia (decyzji) Wojewody
 • 3. Uchwała Rady Miasta w sprawie zmiany statutu
 • 4. Uchwała Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Świadczeń
 • 5. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
 • 6. Uchwała Rady Miasta w sprawie zakresu pomocy świadczonej na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • 7. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy
 • 8. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
 • 9. Wniosek o zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o udzieleniu zamówienia
 • 10. Notatka służbowa z otrzymania ustnego polecenia (decyzji) Wojewody
 • 11. Karta osoby przyjętej do zakwaterowania
 • 12. Umowa użyczenia
 • 13. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego
 • 14. Wniosek o świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s w związku z uruchomieniem i funkcjonowaniem w danej szkole punktu opieki nad cudzoziemcami
 • 15. Wniosek/Informacja o zaprzestaniu funkcjonowania punktu opieki nad cudzoziemcami
 • 16. Instrukcja wypełniania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
 • 17. Upoważnienie do wykonywania określonych czynności konsularnych
 • 18. Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego w Ukrainie
 • 19. Uchwała Sejmiku Województwa w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla regionów partnerskich Województwa w Ukrainie
 • 20. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej partnerskiej gminie w Ukrainie
 • 21. Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły w sprawie szczególnych form pomocy socjalnej dla studentów Wyższej Szkoły będących obywatelami Ukrainy
 • 22. Wniosek w sprawie nostryfikacji dyplomu zagranicznego
 • 23. Wniosek osoby uprawnionej o dofinansowanie kosztów szkolenia języka polskiego, polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) lub tłumacza-przewodnika
 • 24. Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej/rzeczowej społeczności lokalnej miasta Kijów
 • 25. Porozumienie w sprawie użyczenia jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości pozostającej w zarządzie trwałym zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich, jako tymczasowego miejsca zakwaterowania
 • 26. Uchwała Rady Miasta w sprawie upoważnienia prezydenta miasta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
 • 27. Uchwała Rady Miasta w sprawie zawieszenia edycji 2023 i nieprzeprowadzania edycji 2024 Budżetu Obywatelskiego
 • 28. Uchwała Rady Miasta w sprawie zawieszenia realizacji w 2022 r. projektów ze środków budżetu obywatelskiego
 • 29. Oświadczenie o stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa
 • 30. Upoważnienie do przekazywania przedmiotów na rzecz Państwowej Służby Ukrainy do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych
 • 31. Wniosek o dane z Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów m. in.:

 • Uchwała Rady Miasta w sprawie zakresu pomocy świadczonej na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego,
 • Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego,
 • Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy,
 • Umowa użyczenia,
 • Karta osoby przyjętej do zakwaterowania,
 • Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego,
 • Wniosek w sprawie nostryfikacji dyplomu zagranicznego,
 • Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej/rzeczowej społeczności lokalnej miasta Kijów.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 528
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 660 g
 • ISBN: 978-83-8291-213-5
 • EAN: 9788382912135
 • Kod serwisu: 00939800

Kategorie