Bestseller

Prawo Nowych Technologii Nr 1/2022

Promocyjna cena 5% taniej
 • 141,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

Nakład wyczerpany
Powiadomienie o wznowieniu ›

Aktualne problemy stosowania prawa nowych technologii w kontekście najnowszych regulacji. Kwartalnik obejmuje 6 bloków merytorycznych dotyczących: ochrony danych osobowych i prywatności, cyberbezpieczeństwa, handlu elektronicznego, innowacji, Internetu i mediów oraz IT. Sprawdź co omawiamy w najnowszym numerze!... więcej ›

Opis czasopisma

Aktualne problemy stosowania prawa nowych technologii w kontekście najnowszych regulacji!

W numerze 1/2022 polecamy:

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Karolina Alama-MarutaCyfrowe samostanowienie w kontekście algorytmicznych systemów rekomendacji treści o charakterze informacyjnym cz. I"

Algorytmiczne systemy rekomendacyjne zarządzają dystrybucją treści cyfrowych, które prezentowane są użytkownikom całą dobę, oddziałując na ich poglądy oraz kształtując ich osobowość. Rodzi to pytania o autonomię jednostki, prywatność oraz zdolność do niezależnego decydowania i działania w przestrzeni cyfrowej. Pierwsza część publikacji przedstawia ewolucję koncepcji cyfrowego samostanowienia, zarys kwestii związanych z platformami internetowymi optymalizującymi swoje działania z wykorzystywaniem algorytmów rekomendacyjnych oraz ocenę skuteczności instrumentów prawnych zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych w kontekście ryzyk związanych z taką działalnością.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Katarzyna Gorzkowska, Artur PiechockiObowiązek zapewnienia cyberbezpieczeństwa w obrocie kryptoaktywami"

Artykuł omawia nowe regulacje prawne dla branży kryptoaktywów, które zostały zaproponowane przez Komisję Europejską. Pomimo, że nad przepisami prowadzone są jeszcze prace legislacyjne, projektowane rozwiązania znacznie wpłyną na emisję i obrót wirtualnymi walutami. Szczególne znaczenie będzie miało objęcie branży obowiązkami z zakresu cyberbezpieczeństwa.

HANDEL ELEKTRONICZNY

Witold Chomiczewski, LL.M.Zasady wyłączeń odpowiedzialności dostawców usług pośrednich w projekcie rozporządzenia Akt o usługach cyfrowych (cz. II)"

Artykuł jest kontynuacją omówienia zawartej w projekcie rozporządzenia Akt o usługach cyfrowych regulacji dotyczącej zasad wyłączeń odpowiedzialności dostawców usług pośrednich. Druga część jest poświęcona problematyce obowiązków nadzoru treści, klauzuli Dobrego Samarytanina, nakazom oraz zaprojektowanej dla dostawców usługi hostingu procedurze zgłaszania i działania. Jednocześnie w artykule znajdują się porównania powyższych instytucji do aktualnego stanu faktycznego, aby wyraźniej pokazać różnice.

INNOWACJE

Ewa Karwowska, Maciej KubiakObrót NFT jako nowa forma dystrybucji przedmiotów własności intelektualnej"

W ostatnich miesiącach zaobserwować można wzmożone zainteresowanie NFT, postrzeganym przez niektórych jako nowa technologia (a czasem jako nowy model dystrybucji lub nowe pole eksploatacji), która zrewolucjonizuje branżę kreatywną, a w szczególności koncepcję prawa własności intelektualnej. Na chwilę obecną trudno jest przewidzieć, jaki wpływ na rynek będzie miało w przyszłości NFT – czy będzie to istotny sposób monetyzacji treści, czy też pozostanie efemeryczną modą. Niemniej rosnąca popularność sprzedaży dóbr kultury za pośrednictwem NFT i powstałe w jej efekcie ryzyka i wyzwania prawne, wymagają analizy tego zagadnienia pod kątem praw własności intelektualnej. Niniejszy artykuł skupia się na zasygnalizowaniu problemów prawno-autorskich, związanych z obrotem NFT. Punktem wyjścia rozważań jest samo pojęcie NFT i przykłady jego współczesnego wykorzystania. Następnie poruszono kwestię autorskich praw majątkowych do dóbr będących przedmiotem obrotu w ramach NFT oraz dokonano przeglądu zakresu i warunków standardowych licencji obowiązujących na rynku. Autorzy podjęli także próbę odpowiedzi na istotne, z punktu widzenia dotychczas zawieranych umów, pytanie: czy NFT stanowi nowe pole eksploatacji? Dodatkowo w artykule omówione zostały poszczególne branże twórcze, w których wykorzystanie NFT może mieć szczególne znaczenie.

dr Aleksandra Auleytner, dr Marcin Jan StępieńWymagania względem produktów maszynowych zawierających systemy sztucznej inteligencji. Analiza na tle proponowanych rozwiązań prawnych w prawie Unii Europejskiej"

Projekt rozporządzenia w sprawie produktów maszynowych został ogłoszony 21.4.2021 r. równocześnie z projektem rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji i zmieniające niektóre akty ustawodawcze Unii. Oba projektowane akty normatywne zawierają przepisy regulujące wymogi dotyczące produktów maszynowych zawierających systemy sztucznej inteligencji. Przepisy te mają na celu m.in. określenie, jakie wymagania będą miały zastosowanie w przypadkach związania produktów maszynowych z systemami sztucznej inteligencji, jak również jaka procedura oceny spełnienia tych wymagań będzie ich dotyczyć. Analiza w ramach artykułu odnosi się zatem do wybranych wymogów, jakie muszą spełnić produkty maszynowe obejmujące systemy sztucznej inteligencji oraz procedury, w jakiej wymagania te będą oceniane w świetle projektowanych przepisów prawnych obu ww. rozporządzeń.

INTERNET I MEDIA

Xawery KonarskiSport elektroniczny w Polsce – ramy organizacyjno-prawne"

W artykule przedstawiona została problematyka prawna sportu elektronicznego, ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów prawnych, które bezpośrednio wpływają na sposób zorganizowania ekosystemu e-sportowego.

Stephan WelzelThe Garnishment of Domain Names in Germany"

Domain names can be of significant value, as demonstrated by the lively domain name trading scene and many quite spectacular sales of domain names. Consequently, in Germany, already more than twenty years ago, creditors laid their eyes on domain names registered by their debtors as a possible asset to get hold of in order to seek satisfaction of their claims against the debtors. Today, it is well established under German law that domain names – or rather, their legal surrogate – can be subject to garnishment. Nevertheless, important issues connected to such garnishment are still under dispute, and the jurisprudence on them is still fragmentary, inconclusive and, at times, rather unsatisfactory. This article gives an overview of the current state of affairs.

Dominik GaborPrawne problemy mediów strumieniowych – o konieczności regulacji streamingu"

Artykuł opisuje problemy prawne, które w ostatnim czasie dotknęły nie tylko polski, ale i światowy rynek mediów strumieniowych. Nie tylko pandemia, ale i działania samych użytkowników skłaniają do refleksji nad stanem prawodawstwa dotyczącego rozpowszechniania utworów w Internecie, w tym streamingu. Opracowanie zakreśla sfery, w których powinno nastąpić działanie ustawodawcy – przede wszystkim w zakresie kontroli i nakładania obowiązków. Ponadto artykuł wskazuje również na problemy dotyczące dostarczycieli usług streamingowych. Poza wskazaniem na konieczne działania: nowelizacje lub nowe akty prawne, opracowanie prezentuje również możliwość powołania organu edukacyjno-kontrolnego – Krajowej Rady Internetu.

Mateusz Jakubik, Tomasz ŚwiętnickiOmówienie dyrektywy 2019/770 w odniesieniu do niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych"

Przedmiotem artykułu jest analiza zagadnień charakterystycznych dla umów dotyczących dostarczania treści cyfrowych lub usług cyfrowych. Podstawą rozważań jest treść dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z 20.5.2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych. Zgodnie z zasadami dotyczącymi implementacji dyrektywy 2019/770, do 1.7.2021 r. państwa członkowskie miały obowiązek przyjąć i opublikować przepisy niezbędne do jej wykonania. Wejście w życie przepisów krajowych stanowiących implementację dyrektywy 2019/770 nastąpiło z mocą od 1.1.2022 r.

Partnerem merytorycznym Kwartalnika jest Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii.


Rada programowa:

prof. Aleksander Chłopecki (Uniwersytet Warszawski), prof. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski), prof. Katarzyna Grzybczyk (Uniwersytet Śląski), prof. Paweł Księżak (Uniwersytet Łódzki), prof. Wojciech Machała (Uniwersytet Warszawski), prof. Andrzej Matlak (Uniwersytet Jagielloński), dr Ireneusz Matusiak (Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT), prof. Monika Namysłowska (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Adrian Niewęgłowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. Stanisław Piątek (Uniwersytet Warszawski), prof. Paweł Podrecki (Polska Akademia Nauk), prof. Przemysław Polański (Akademia Leona Koźmińskiego), prof. Rafał Sikorski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. Grzegorz Sibiga (Polska Akademia Nauk), prof. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Kolegium redakcyjne:

adw. Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy), r.pr. dr Aleksandra Auleytner (Domański Zakrzewski Palinka), r.pr. Witold Chomiczewski (Lubasz i Wspólnicy), adw. Maciej Kubiak (LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy), r.pr. Mikołaj Sowiński (Sołtysiński Kawecki Szlęzak), r.pr. Artur Piechocki (APLaw), red. Piotr Grabarczyk (Wydawnictwo C.H.Beck).

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo Nowych Technologii
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 64
 • Wymiary: 165x236 mm
 • Waga: 200 g
 • ISBN: 977272016022701
 • EAN: 977272016022701
 • Kod serwisu: PZ07

Kategorie

Tagi