Fundusz sołecki. Przepisy prawne i zasady wdrożenia + wzory do pobrania

 • 139,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Poradnik to kompleksowe opracowanie zawierające w jednym miejscu uwarunkowania prawne powoływania oraz funkcjonowania jednostek pomocniczych (sołectw) w gminie, jak również formy praktycznego zastosowania funduszu sołeckiego jako narzędzia aktywizacji mieszkańców. Najnowsze... więcej ›

Opis książki

Poradnik to kompleksowe opracowanie zawierające w jednym miejscu uwarunkowania prawne powoływania oraz funkcjonowania jednostek pomocniczych (sołectw) w gminie, jak również formy praktycznego zastosowania funduszu sołeckiego jako narzędzia aktywizacji mieszkańców. Najnowsze wydanie uzupełniliśmy o praktyczne wyjaśnienia praktyki funkcjonowania funduszu sołeckiego.

W jednym z rozdziałów znajdą Państwo także odpowiedzi na pytania o zakres przedmiotowy wniosków, m.in. możliwości przeznaczenia środków funduszu na realizację konkretnych zadań jak zakup pojazdów, promocja sołectwa i gminy. W książce wyjaśniono również pojęcie przedsięwzięcia sołeckiego oraz wskazano kluczowe zagadnienia treści wniosku, które należy uwzględnić na etapie zgłaszania projektów do realizacji z funduszu sołeckiego.

Publikacja to praktyczny poradnik przedstawiający:

 • sposób powoływania jednostek pomocniczych, ich organizacji i funkcjonowania,
 • uwarunkowania prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego,
 • powoływanie funduszu sołeckiego,
 • wysokość funduszu sołeckiego i dofinansowania z budżetu państwa,
 • zakres realizowanych projektów,
 • wzory dokumentów i sprawozdawczości,
 • aktualne orzecznictwo sądowo administracyjne,
 • wytyczne RIO w zakresie wykorzystania i zmian w przeznaczeniu funduszu soleckiego.

W 2023 r. wzrośnie średnia kwota bazowa w kraju (Kbk) i wyniesie 5 737,79 zł na mieszkańca (co jest kwotą o prawie 50% wyższą od Kbk w 2018 r.). Kbk ma znaczenie przy ustalaniu kwoty refundacji wydatków na fundusz sołecki. To oznacza, że gminy, w których średnia kwota bazowa jednostki jest niższa od krajowej, mogą liczyć na zwrot 40 proc. wydatków.

Najważniejsze atuty publikacji:

 • kompleksowość ujęcia tematu,
 • odniesienie się do aktualnych orzeczeń,
 • uzupełnienie książki o praktyczną część dotyczącą wniosków i dokumentów formalnych niezbędnych w procesie uchwalania i wykorzystania funduszu sołeckiego,
 • odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w praktyce realizacji funduszu sołeckiego,
 • dostępny i łatwo przyswajalny język publikacji, co pozwoli praktycznie wykorzystać podręcznik także jednostkom pomocniczym.

Spis treści

O Autorach

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Status sołectwa jako jednostki pomocniczej gminy

 • 1. Charakterystyka zagadnienia
 • 2. Zadania gminy
  • 2.1. Status prawny jednostki pomocniczej gminy
  • 2.2. Cel funkcjonowania jednostek pomocniczych
  • 2.3. Zdolność do czynności prawnych a art. 48 ustawy o samorządzie gminnym
  • 2.4. Status jednostki pomocniczej w sferze prawa publicznego
 • 3. Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania sołectw oraz ich organów
  • 3.1. Rodzaje jednostek pomocniczych
  • 3.2. Tworzenie sołectw
  • 3.3. Statut sołectwa jako jednostki pomocniczej
  • 3.4. Organy sołectwa
  • 3.5. Zadania jednostek pomocniczych
  • 3.6. Kontrola i nadzór nad jednostkami pomocniczymi

Rozdział II. Gospodarka finansowa sołectwa

 • 1. Zasady gospodarki finansowej w gminie
  • 1.1. Planowanie budżetu gminy
  • 1.2. Wykonywanie budżetu gminy
  • 1.3. Dokonywanie zmian w uchwale budżetowej gminy
  • 1.4. Odpowiedzialność za wykonanie budżetu gminy
 • 2. Uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej
  • 2.1. Prawo sołectwa do rozporządzania dochodami z mienia komunalnego
 • 3. Fundusz sołecki – informacje wprowadzające

Rozdział III. Analiza kluczowych zagadnień ustawy o funduszu sołeckim

 • 1. Tryb wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w gminie
 • 2. Cel przeznaczenia środków funduszu sołeckiego
 • 3. Wysokość środków funduszu sołeckiego
 • 4. Wniosek przygotowany przez sołectwo
  • 4.1. Konieczność uzasadniania uchwał rady gminy w kontekście przepisów ustawy o funduszu sołeckim
 • 5. Zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na etapie planowania budżetu i w roku budżetowym
 • 6. Wspólne przedsięwzięcia sołectw
 • 7. Wydatkowanie środków funduszu sołeckiego
 • 8. Dyscyplina finansów publicznych a wydatkowanie środków funduszu sołeckiego
 • 9. Zwrot z budżetu państwa części wydatkowanych środków funduszu sołeckiego
  • 9.1. Kwota bazowa w 2022 r.
  • 9.2. Zwrot wydatków
   • 9.2.1. Zwrot w 2023 r. części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.
  • 9.3. Limit wydatków z budżetu państwa na realizację funduszu sołeckiego

Rozdział IV. Pozafinansowe i pozainwestycyjne znaczenie funduszu sołeckiego

 • 1. Fundusz sołecki a budżet (obywatelski) partycypacyjny
 • 2. Czas realizacji
 • 3. Spotkania dyskusyjne, czyli najważniejsza wartość dodana funduszy sołeckich
 • 4. Weryfikacja projektów
 • 5. Realizacja projektów i ich monitorowanie

Rozdział V. Rekomendacje pokontrolne

 • 1. Zakres kontroli
 • 2. Tworzenie funduszu sołeckiego
 • 3. Wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego
 • 4. Refundacja wydatków funduszu sołeckiego z budżetu państwa
 • 5. System kontroli zarządczej
 • 6. Dobre praktyki wskazane przez NIK
 • 7. Ogólna ocena NIK w sprawie funkcjonowania funduszy sołeckich

Rozdział VI. Wzory dokumentów

 • 1. Informacja dla sołtysa o wysokości środków funduszu sołeckiego
 • 2. Uchwała zebrania wiejskiego sołectwa
 • 3. Protokół z zebrania wiejskiego
 • 4. Wniosek sołectwa o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego
 • 5. Wniosek sołectwa o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego
 • 6. Wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
 • 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w gminie
 • 8. Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
 • 9. Uchwała rady gminy w sprawie zwiększenia środków funduszu sołeckiego
 • 10. Zarządzenie wójta w sprawie procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego

Rozdział VII. Pytania i odpowiedzi

 • 1. Przeznaczenie środków
  • 1.1. Środki z funduszu sołeckiego a usuwanie skutków klęski żywiołowej
  • 1.2. Środki z funduszu sołeckiego na promocję gminy
  • 1.3. Finansowanie z funduszu sołeckiego promocji produktów regionalnych
  • 1.4. Przeznaczenie środków funduszu na wydatki bieżące i wydatki majątkowe
  • 1.5. Zakup pojazdu do odśnieżania ze środków funduszu sołeckiego
  • 1.6. Organizacja wydarzeń kulturalnych ze środków funduszu sołeckiego
  • 1.7. Przeznaczenie środków na przedsięwzięcia realizowane poza sołectwem
  • 1.8. Przykłady wydatków, które nie mogą być uznane za wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego bądź nie mieszczą się w pojęciu przedsięwzięć sołeckich
  • 1.9. Środki trwałe zakupione w ramach funduszu sołeckiego jako własność gminy
  • 1.10. Świadczenia zdrowotne w ramach funduszu sołeckiego
 • 2. Uchwała rady gminy
  • 2.1. Nieograniczony czasowo charakter uchwały o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
  • 2.2. Zasada corocznego podejmowania uchwały w przedmiocie niewyodrębniania funduszu sołeckiego
  • 2.3. Uchylanie pozytywnej uchwały w przedmiocie funduszu sołeckiego
  • 2.4. Kryteria formalne oceny wniosków
  • 2.5. Ocena merytoryczna wniosku sołeckiego
  • 2.6. Zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego
  • 2.7. Przeniesienie środków z funduszu sołeckiego na inne przedsięwzięcie w związku z oszczędnościami
  • 2.8. Weryfikacja wniosków sołectw przez radę gminy przy uchwalaniu budżetu

Aneks

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz wzory dokumentów omawianych w publikacji, m.in.:

 • wzór uchwały zebrania wiejskiego sołectwa w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego,
 • wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego,
 • wniosek sołectwa o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego,
 • wniosek sołectwa o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego,
 • wzór informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 131
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 250 g
 • ISBN: 978-83-8291-445-0
 • EAN: 9788382914450
 • Kod serwisu: 00878800

Kategorie