Zapowiedź

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

Promocyjna cena 5% taniej
 • 236,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 249,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
Wrzesień 2022 r.
Powiadomienie o premierze ›

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503). W publikacji zostały omówione kwestie dotyczące: etapów planowania w gminie, na obszarze metropolitalnym, w województwie, na... więcej ›

Opis książki

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503).

W publikacji zostały omówione kwestie dotyczące:

 • etapów planowania w gminie, na obszarze metropolitalnym, w województwie, na szczeblu krajowym;
 • lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy;
 • regulacji z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa geodezyjnego, ochrony środowiska, postępowania administracyjnego, cywilnych i konstytucyjnych regulacji prawa własności, norm prawa międzynarodowego, ustaw samorządowych.

Publikacja obejmuje szczegółowe objaśnienie aspektów prawnych dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także treści z zakresu urbanistyki, architektury i budownictwa oraz uwzględnia rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Kolejne, 13. wydanie Komentarza uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, w tym m.in.:

 • ustawę z 17.9.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1986), wprowadzającą ułatwienia w zakresie budowy domów jednorodzinnych. Zmiany dotyczą:
  • rozciągnięcia wymogu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, również w odniesieniu do budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 oraz wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 70 m2;
  • doprecyzowania definicji frontu terenu;
  • wymierzania kary pieniężnej za przewlekłe procedowanie spraw związanych z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jedynie na żądanie podmiotu, który wystąpił z wnioskiem o ustalenie inwestycji celu publicznego;
  • rozszerzenia zakresu przepisów dotyczących decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stosowanych odpowiednio do decyzji o warunkach zabudowy o regulacje art. 51 ust. 2–2d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • ograniczenia (wyłącznie do wnioskodawcy) stron postępowania w sprawach decyzji o warunkach zabudowy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m², których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane;
  • odstąpienia od uzasadnienia w przypadku decyzji, która uwzględnia w całości żądanie strony;
  • wprowadzenia oprócz postaci papierowej, także formy dokumentu elektronicznego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosku o ustalenie warunków zabudowy.
 • ustawę z 17.9.2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1873), wprowadzającą do ustawy definicję „urządzeń innych niż wolnostojące", określając, że są to urządzenia techniczne zamontowane na budynku, a także wprowadzającą zmiany w zakresie mocy urządzeń wytwarzających energię z OZE, które będą mogły być lokalizowane bez konieczności uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy;
 • ustawę z 20.4.2021 r. o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 922), wprowadzającą zmiany mające na celu zagwarantowanie udziału operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz operatora systemu przesyłowego gazowego w procesie planistycznym prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • ustawę z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 784), wprowadzającą do ustawy nowy art. 66a stanowiący, że do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • Rządowy projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Druk sejmowy Nr 2400), zakładający m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów, z którymi należy uzgodnić projekt studium, o Spółkę Celową w zakresie dotyczącym lokalizacji Inwestycji i Inwestycji Towarzyszących oraz w zakresie obszaru otoczenia CPK; wprowadzenie obowiązku wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu ze Spółką Celową;
 • Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Druk sejmowy Nr 2322), dotyczący dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22.5.2019 r.;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Nr z wykazu RCL UD369), mający na celu ułatwienie procedur i optymalizację obecnych przepisów. Projekt zakłada następujące zmiany:
  • uchylenie przepisów upoważniających do wydawania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i wprowadzenie obligatoryjnego dokumentu w randze aktu prawa miejscowego, tj. planu ogólnego, który nie będzie określał przeznaczenia terenu, a jedynie wskazywał na katalog przeznaczeń terenu możliwych do wyznaczenia w planach miejscowych;
  • zmiany w przepisach dotyczących decyzji o warunkach zabudowy: wprowadzenie ograniczenia obszaru analizowanego do decyzji o warunkach zabudowy poprzez określenie w ustawie maksymalnego dopuszczalnego zasięgu tego obszaru (wymagania dla nowej zabudowy będą ustalane w oparciu o najbliższe sąsiedztwo), związanie decyzji ustaleniami planu ogólnego – uwarunkowanie jej wydania od położenia na obszarze wskazanym do uzupełniania zabudowy oraz określenie ram dla samych przesądzeń podejmowanych w decyzji, wprowadzenie w ustawie terminu obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy (5 lat od daty uprawomocnienia się decyzji);
  • zmiany w przepisach dotyczących procedury planistycznej: ujednolicenie przepisów dla różnych aktów planistycznych, dostosowanie ich do przepisów w sprawie konsultacji społecznych występujących w innych ustawach (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o rewitalizacji), wprowadzenie różnorodnych form przeprowadzania konsultacji społecznych z możliwością stosowania narzędzi do komunikacji zdalnej, skrócenie procedur, w tym wprowadzenie trybu uproszczonej procedury planistycznej w konkretnych przypadkach, umożliwienie równoczesnego prowadzenia procedur dla różnych aktów oraz ograniczenie konieczności powtarzania konsultacji społecznych;
  • wprowadzenie Rejestru Urbanistycznego, prowadzonego w systemie teleinformatycznym, będącego źródłem danych i informacji przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
  • wprowadzenie nowego aktu planowania przestrzennego – zintegrowanego planu inwestycyjnego (ZPI), będącego formą planu miejscowego i narzędziem urbanistyki operacyjnej przeznaczonym do realizacji dużych zamierzeń inwestycyjnych wymagających skoordynowania w zakresie wyposażenia ich w niezbędną infrastrukturę techniczną, komunikacyjną czy społeczną.

Publikacja jest adresowana przede wszystkim do praktyków, którzy zawodowo zajmują się przygotowaniem aktów planistycznych, do pracowników administracji samorządowej, opracowujących miejscowe i wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia zagospodarowania przestrzennego, w szczególności zaś do organów gminy. Stanowi również pełne opracowanie teoretyczne, przedstawiające poglądy doktryny w kwestiach spornych, odpowiednie do celów dydaktycznych – przeznaczone dla pracowników naukowych oraz studentów.

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Kompaktowe
 • Premiera: Wrzesień 2022 r.
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 13
 • Oprawa: Twarda
 • ISBN: 978-83-8291-448-1
 • EAN: 9788382914481