Bestseller

Estoński CIT 2023. Ryczałt od dochodów spółek

 • 199,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowa analiza estońskiego CITu. Publikacja szczegółowo przedstawia zasady funkcjonowania tego systemu opodatkowania z uwzględnieniem objaśnień podatkowych wydanych przez Ministerstwo Finansów oraz najnowszych stanowisk organów podatkowych... więcej ›

Opis książki

Z dniem 1.1.2021 r. wprowadzono do PDOPrU na mocy ustawy z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2122) nowy system opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek. Na samym początku jego funkcjonowania, ze względu na dość rygorystyczne założenia podstawowe systemu, ta forma opodatkowania nie cieszyła się dużą popularnością. Jednakże wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu została ona znacząco zliberalizowana. Kolejne przepisy doprecyzowujące regulacje o ryczałcie zostały wprowadzone przez ustawę z 7.10.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Niemniej w dalszym ciągu korzystanie z estońskiego CIT może wzbudzać wiele wątpliwości, w szczególności w zakresie: spełnienia warunków formalnych, przeprowadzenia kalkulacji tzw. korekty wstępnej czy też identyfikacji zdarzeń powodujących obowiązek zapłaty CIT.

Z tego względu, prezentowana publikacja w przystępny sposób przedstawia zasady funkcjonowania estońskiego CIT, uwzględniając najnowsze zmiany w prawie.

W poradniku znajdziesz odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • kiedy estoński CIT może być opłacalny – prezentacja na liczbach oraz przykładach z uwzględnieniem różnic bilansowo-podatkowych (brak ulg podatkowych, specyfika przedsiębiorstwa);
 • jakie korzyści i zagrożenia wiążą się z przejściem na estoński CIT;
 • jakie warunki należy spełnić, aby móc przystąpić do estońskiego CIT oraz utrzymać prawo do korzystania z ryczałtu;
 • jak w praktyce przejść na estoński CIT w trakcie roku podatkowego (zamknięcie ksiąg rachunkowych, ustalenie nowego roku podatkowego);
 • jakie działania należy podjąć, aby przystąpić do estońskiego CIT w przypadku zmian formy prawnej lub restrukturyzacji;
 • jak prawidłowo przeprowadzić proces przystąpienia do estońskiego CIT w szczególności pod kątem ustalenia podatku od korekty wstępnej czy też obliczenia dochodu z przekształcenia;
 • jak ustawodawca zdefiniował pojęcie dochodu dla celów opodatkowania estońskim CIT oraz które zdarzenia powodują konieczność zapłaty podatku w systemie ryczałtowym;
 • jakie działania musi podjąć podatnik rezygnujący bądź wykluczony z możliwości stosowania ryczałtu.

Publikacja opisuje również konkretne, problematyczne kwestie związane ze stosowaniem estońskiego CIT, z uwzględnieniem wydanych przez Ministerstwo Finansów objaśnień podatkowych oraz najnowszych stanowisk organów podatkowych.

Opisywane przykłady oraz praktyczne problemy zostały również wzbogacone autorskim komentarzem, bazującym w szczególności na doświadczeniu zawodowym autorów.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

O autorach

Wykaz skrótów

Wstęp

Część I. Warunki i zasady przejścia na estoński CIT

Rozdział I. Przesłanki wejścia do systemu ryczałtu od dochodów spółek

 • 1. Forma prawna prowadzonej działalności, kategorie wspólników, posiadane prawa i udziały
 • 2. Udział przychodów ze źródeł „pasywnych" w całości osiąganych przychodów
 • 3. Przesłanka zatrudnienia
 • 4. Przesłanka bilansowa
 • 5. Pozostałe warunki formalne
 • 6. Skutki naruszenia warunków korzystania z estońskiego CIT
  • 6.1. Zdarzenia powodujące utratę prawa do estońskiego CIT
  • 6.2. Utrata prawa do estońskiego CIT a obowiązek rozpoznania przychodu
   • 6.2.1. Przychód z równowartości rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw
   • 6.2.2. Rozpoznanie przychodów powstałych w okresie opodatkowania estońskim CIT
  • 6.3. Utrata prawa do estońskiego CIT a koszty podatkowe
  • 6.4. Utrata prawa do estońskiego CIT a kontynuacja amortyzacji
  • 6.5. Utrata prawa do estońskiego CIT a korekta cen transferowych

Rozdział II. Wyłączenie podmiotowe spod estońskiego CIT

 • 1. Przedsiębiorstwa finansowe i instytucje pożyczkowe
 • 2. Podatnicy korzystający z niektórych zwolnień podatkowych
 • 3. Podatnicy postawieni w stan upadłości lub likwidacji
 • 4. Podatnicy podejmujący działania restrukturyzacyjne
  • 4.1. Liczenie 24-miesięcznego terminu
  • 4.2. Przekształcenie a wyłączenie podmiotowe
  • 4.3. Otrzymanie majątku po likwidacji a wyłączenie podmiotowe
  • 4.4. Nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a wyłączenie podmiotowe
  • 4.5. Specyficzne transakcje restrukturyzacyjne a estoński CIT
   • 4.5.1. Przejęcie podmiotu powstałego z innej transakcji łączenia przez podmiot korzystający z estońskiego CIT
   • 4.5.2. Niejednoznaczność w zakresie transakcji aportowych
  • 4.6. Transakcja nabycia udziałów własnych lub przeprowadzenia procedury squeeze out

Rozdział III. Czynności przygotowawcze do estońskiego CIT

 • 1. Obliczenie dochodu z korekty wstępnej
  • 1.1. Rola podatku odroczonego przy ustalaniu korekty wstępnej
  • 1.2. Różnice przejściowe a estoński CIT
  • 1.3. Korekta wstępna w deklaracji CIT
  • 1.4. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego z tytułu korekty wstępnej
 • 2. Dochód z przekształcenia
  • 2.1. Obowiązek obliczenia i zapłacenia podatku od dochodu z przekształcenia
  • 2.2. Ustalenie wartości poszczególnych składników majątkowych
  • 2.3. Dochód z przekształcenia w deklaracji CIT
 • 3. Dochód z przekształcenia i dochód z korekty wstępnej a spółki niebędące osobą prawną i przekształcenie JDG w spółkę
 • 4. Estoński CIT a strata podatkowa z lat ubiegłych – zasady rozliczania
 • 5. Wyodrębnienie kwoty zysków niepodzielonych, zysków podzielonych odniesionych na kapitały i niepokrytych strat
 • 6. Ustalenie roku podatkowego
 • 7. Sprawozdanie finansowe sporządzone w trakcie roku przy przejściu na estoński CIT a przesłanie go do KRS

Część II. Przedmiot opodatkowania ryczałtem, zapłata ryczałtu, obowiązki ewidencyjne

Rozdział I. Dochód z podzielonego zysku bądź zysku przeznaczonego na pokrycie straty

 • 1. Wstęp
 • 2. Podstawa opodatkowania i termin zapłaty ryczałtu
  • 2.1. Regulacja historyczna – obowiązująca do 25.10.2022 r.
  • 2.2. Aktualny stan prawny – obowiązujący od 26.10.2022 r.
 • 3. Istotne zagadnienia
  • 3.1. Prawo do wypracowanego zysku w spółkach objętych ryczałtem
  • 3.2. Zaliczki na poczet dywidendy bądź przyszłego zysku

Rozdział II. Dochód z tytułu ukrytych zysków

 • 1. Wstęp
 • 2. Podstawa opodatkowania i termin zapłaty ryczałtu
 • 3. Istotne zagadnienia
  • 3.1. Świadczenia na rzecz podmiotów powiązanych
  • 3.2. Świadczenia związane z podstawową działalnością podatnika, rynkowość transakcji
  • 3.3. Świadczenia niestanowiące ukrytego zysku
  • 3.4. Przykładowy katalog świadczeń stanowiących ukryty zysk
   • 3.4.1. Pożyczki udzielane przez podmioty powiązane
   • 3.4.2. Darowizny, świadczenia na rzecz fundacji rodzinnej lub trustu, wydatki reprezentacyjne
   • 3.4.3. Nadwyżka ceny rynkowej nad ceną ustaloną
   • 3.4.4. Świadczenia związane z regulacjami prawa spółek
  • 3.5. Usługi niematerialne i trudne do wyceny
  • 3.6. Prowadzenie działalności z użyciem majątku wspólników a ukryty zysk
  • 3.7. Użytkowanie składników majątku spółki przez podmioty powiązane a ukryty zysk

Rozdział III. Dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą

 • 1. Wstęp
 • 2. Podstawa opodatkowania i termin zapłaty ryczałtu
 • 3. Istotne zagadnienia
  • 3.1. Dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą a wydatki związane z użytkowaniem samochodów
  • 3.2. Dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą a wydatki reprezentacyjne
  • 3.3. Dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą a darowizny na cele dobroczynne
  • 3.4. Zmiany przepisów od 1.1.2023 r.

Rozdział IV. Inne rodzaje dochodów podlegających opodatkowaniu ryczałtem

 • 1. Dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku
 • 2. Dochód z tytułu zysku netto
 • 3. Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych

Rozdział V. Pozostałe zagadnienia związane z przedmiotem opodatkowania ryczałtem

 • 1. Stawka ryczałtu
 • 2. Przedawnienie zobowiązania podatkowego a ryczałt
 • 3. Przychody zagraniczne a ryczałt
 • 4. Estoński CIT a wyższy limit kwartalnych deklaracji w VAT
 • 5. Zasady opodatkowania dywidendy (zysku) wypłaconego na rzecz wspólników
 • 6. Przykładowa analiza opłacalności estońskiego CIT
  • 6.1. Uwagi wstępne
  • 6.2. Metodologia analizy
   • 6.2.1. Pierwszy rok bazujący na danych z roku X
   • 6.2.2. Ustalenie prognozy na kolejne lata
   • 6.2.3. Analiza na podstawie prognoz
   • 6.2.4. Wnioski

Rozdział VI. Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w estońskim CIT

 • 1. Okres korzystania z ryczałtu
 • 2. Obowiązki informacyjne i ewidencyjne podatnika
  • 2.1. Składanie oświadczenia OSW-RD
  • 2.2. Składanie deklaracji CIT-8E
  • 2.3. Obowiązek informowania o posiadanych oddziałach
  • 2.4. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z RachunkU
  • 2.5. Obowiązek wyodrębnienia w informacji dodatkowej i objaśnieniach informacji o wysokości ukrytych zysków w roku podatkowym
  • 2.6. Inne informacje sprawozdawcze
   • 2.6.1. Zakres wyłączenia stosowania przepisów PDOPrU
   • 2.6.2. Zasady stosowania przepisów PDOPrU w zakresie przepisów o strukturach hybrydowych
   • 2.6.3. Stosowanie przepisów o estońskim CIT po zakończeniu okresu opodatkowania i nierozdysponowania dochodu z zysku netto wypracowanego w okresie estońskiego CIT

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 194
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 330 g
 • ISBN: 978-83-8291-578-5
 • EAN: 9788382915785
 • Kod serwisu: 00962900

Kategorie

Tagi