Przepisy i zestawienia kadrowe. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

Promocyjna cena
%
 • 109,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 103,20 zł
  Cena katalogowa: 129,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Redakcja: Maciej Nałęcz

Zbiór aktualnych przepisów określających obowiązki pracodawców związane z zatrudnianiem pracowników. Poradnik zawiera ujednolicony tekst Kodeksu pracy oraz 45 innych aktów prawnych obejmujących tematykę zatrudniania i zwalniania, dokumentacji pracowniczej, ustalania wynagrodzenia, czy udzielania urlopów... więcej ›

Opis książki

Zbiór przepisów prawa pracy przygotowany dla osób prowadzących sprawy pracownicze.

Publikacja to niezbędne narzędzie pracy dla każdej osoby podejmującej decyzje kadrowe lub pracującej w dziale kadr. Książka, której nie czyta się w całości, ale zagląda się do niej, aby potwierdzić zgodność podejmowanych decyzji z przepisami prawa, przypomnieć treść przepisu, sprawdzić, czy nie nastąpiła zmiana stanu prawnego, wskazać prawidłowe i aktualne podstawy prawne.

Zawartość książki to komplet przepisów określających obowiązki pracodawców związane z zatrudnianiem pracowników, w szczególności ujednolicony tekst Kodeksu pracy, uwzględniający dwie duże nowelizacje, które wprowadziły przepisy regulujące pracę zdalną, prewencyjną kontrolę trzeźwości, równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz 45 innych aktów prawnych, w tym nowe rozporządzenie w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Stan prawny: maj 2023 r.

Tematyka zebranych aktów obejmuje m.in.: zatrudnianie i zwalnianie, dokumentację pracowniczą, ustalanie wynagrodzenia, udzielanie urlopów, świadczeń socjalnych, zbiorowe przedstawicielstwo pracowników oraz zagadnienia dotyczące pracowników samorządowych.

Znalezienie informacji ułatwia 60 tabelarycznych zestawień, zawierających m.in.

 • listę pracowników chronionych przed zwolnieniem,
 • czas pracy obowiązujący pracowników w najpopularniejszych okresach rozliczeniowych,
 • urlopy wypoczynkowe w wymiarze proporcjonalnym,
 • okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • wymiary urlopów rodzicielskich,
 • urlop szkoleniowy,
 • listę obowiązkowych zwolnień od pracy,
 • badania profilaktyczne pracowników,
 • diety z tytułu podróży służbowych,
 • ryczałty samochodowe itd.

W ostatnich latach wydane zostały liczne przepisy szczególne na czas pandemii COVID-19, co wzmogło wątpliwości dotyczące podstaw prawnych. Dlatego dla ułatwienia odnalezienia konkretnej nowelizacji do książki wprowadzona została tabela opisująca zmiany w prawie pracy w porządku czasowym. Zawiera ona następujące informacje: data wejścia w życie zmiany, zakres merytoryczny zmiany, cel wprowadzenia, zmienione przepisy, akt nowelizujący. Regulacje związane z pandemią COVID-19 zostały ponadto uwzględnione w przypisach do aktów, na które mają one wpływ oraz w indeksie rzeczowym.

Książka zawiera komplet niezbędnych przepisów prawa pracy oraz przydatne tabelaryczne zestawienia. Czytelnik znajdzie w niej m.in.:

 • aktualny tekst Kodeksu pracy (praca zdalna, kontrola trzeźwości, równowaga życia zawodowego i prywatnego) i 45 najważniejszych aktów prawnych z dziedziny zatrudniania pracowników;
 • przepisy zebrane w 19 grupach tematycznych;
 • informację o treści regulacji przy każdym artykule;
 • przypisy informujące o przepisach przejściowych oraz ułatwiające szybkie odnalezienie przepisów wykonawczych;
 • tabelę opisującą zmiany w przepisach prawa pracy, które miały miejsce w ciągu ostatnich 5 lat, w tym duże nowelizacje Kodeksu pracy oraz kolejne odsłony tarczy antykryzysowej;
 • tabelaryczne zestawienia najważniejszych danych kadrowych;
 • akty dotyczące zatrudnienia w samorządzie terytorialnym;
 • regulację kontaktów z przedstawicielami załogi;
 • indeks rzeczowy obejmujący wszystkie akty prawne.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się:

 • Kiedy pracownik może wnioskować o zawarcie z nim umowy o pracę na czas nieokreślony?
 • W jakich sytuacjach pracownik może wystąpić o nowy rodzaj urlopu – urlop opiekuńczy?
 • Z czego wynika zakaz zabraniania pracownikowi dodatkowej pracy?
 • Kiedy można korzystać z pracy zdalnej? Jaką minimalną treść powinno zawierać porozumienie w sprawie wykonywania pracy zdalnej? Co pracodawca powinien zapewnić pracownikowi, który pracuje zdalnie?
 • W jakich sytuacjach można wprowadzić prewencyjną kontrolę trzeźwości pracownika? Gdzie przechowuje się dokumentację badania trzeźwości?
 • Jaka jest obowiązkowa treść informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia po nowelizacji Kodeksu pracy z 9.3.2023 r.?
 • Jakie są aktualne stawki diet z tytułu podróży służbowych i tzw. kilometrówek?
 • Czy pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej należy wypłacić odprawę?
 • Kiedy można zawrzeć porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę?
 • W jakich sytuacjach pracodawca może polecić pracownikowi korzystanie z urlopu wypoczynkowego?
 • Na jakich warunkach dopuszczalne jest kontrolowanie służbowej poczty elektronicznej pracowników?
 • Jak odróżnić umowę zlecenia od umowy o pracę?
 • Którzy pracownicy podlegają ochronie przed zwolnieniem z pracy?
 • Jaki czas pracy obowiązuje pracowników w poszczególnych miesiącach 2023 r.?

Najważniejsze atuty książki to:

 • komplet przepisów z prawa pracy w jednym miejscu – wszystkie akty prawne (aż 46) znajdują się w jednym miejscu i nie trzeba przeszukiwać szuflad lub Internetu;
 • tematyczny dobór przepisów – znajdujące się w książce ustawy i rozporządzenia dobrane zostały w taki sposób, aby znaleźć odpowiedź na najczęściej występujące pytania prawne pracownika działu HR;
 • aktualny stan prawny przepisów – książka obejmuje ostatnie zmiany wprowadzane przez nowelizacje KP dotyczące pracy zdalnej i kontroli trzeźwości oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów;
 • łatwość wyszukiwania przepisów – dotarcie do szukanej informacji ułatwia opatrzenie każdego artykułu i paragrafu hasłową informacją, 60 zestawień tabelarycznych, rozbudowany indeks rzeczowy dotyczący wszystkich aktów, przypisy omawiające przepisy przejściowe i powiązania między aktami, podział na działy tematyczne;
 • dostępność – poręczny format książki pozwala nie tylko korzystać z niej w biurze, ale również zabrać ją na spotkanie, do pociągu, na konferencję; w trudnych momentach może zastąpić kontakt z prawnikiem;
 • przekonanie pracowników, którzy „wiedzą lepiej" – wspólne odczytanie aktualnego przepisu aktu prawnego będącego podstawą prawną rozwiązania określonej sprawy pozwala uniknąć dyskusji z pracownikami, którzy „wiedzą lepiej", np. gdy pracownik upiera się, że za zaległy urlop wypoczynkowy należy mu się zamiast dni wolnych ekwiwalent pieniężny, powołując się przy tym na znajomego prawnika albo informacje znalezione w Internecie,
 • tabelaryczne zestawienie ostatnich zmian w prawie pracy, które zawiera takie informacje jak: data wejścia w życie zmiany, zakres merytoryczny zmiany, cel wprowadzenia, zmieniane przepisy, akt nowelizujący.

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wprowadzenie

Część I. Zmiany w prawie pracy

 • 1. Zestawienie zmian w prawie pracy od stycznia 2021 r. do maja 2023 r.
 • 2. Zestawienie zmian w prawie pracy od maja 2019 r. do grudnia 2020 r.

Część II. Akty prawne

Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie

 • 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141). Tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510)
 • 2. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 844). Tekst jednolity z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969)
 • 3. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608). Tekst jednolity z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1563)

Rozdział II. Dokumentacja pracownicza

 • 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 10 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369)
 • 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2292). Tekst jednolity z dnia 1 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1862)

Rozdział III. Ustalanie wynagrodzenia

 • 6. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1679). Tekst jednolity z dnia 13 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) 167
 • 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 29 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 289). Tekst jednolity z dnia 20 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 927)
 • 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 167)
 • 9. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 636). Tekst jednolity z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1732)
 • 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy z dnia 25 marca 2002 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 271)
 • 11. Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz.U. Nr 160, poz. 1080). Tekst jednolity z dnia 14 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1872)
 • 12. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania z dnia 23 grudnia 1989 r. (M.P. Nr 44, poz. 358)
 • 13. Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z dnia 13 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 158, poz. 1121). Tekst jednolity z dnia 22 listopada 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 7)

Rozdział IV. Odpowiedzialność materialna pracowników

 • 14. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie z dnia 4 października 1974 r. (Dz.U. Nr 40, poz. 236). Tekst jednolity z dnia 28 listopada 1996 r. (Dz.U. Nr 143, poz. 663)
 • 15. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu z dnia 10 października 1975 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 191). Tekst jednolity z dnia 28 listopada 1996 r. (Dz.U. Nr 143, poz. 662)

Rozdział V. Czas pracy

 • 16. Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879). Tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1473)
 • 17. Ustawa o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. (Dz.U. Nr 4, poz. 28). Tekst jednolity z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920)
 • Rozdział VI. Urlopy pracownicze
 • 18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop z dnia 8 stycznia 1997 r. (Dz.U. Nr 2, poz. 14)
 • 19. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków z dnia 8 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 937)
 • 20. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2358)

Rozdział VII. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

 • 21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy z dnia 15 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 281). Tekst jednolity z dnia 16 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1632) 283
 • 22. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy z dnia 11 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 26, poz. 235)

Rozdział VIII. Staż pracy

 • 23. Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy z dnia 20 lipca 1990 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 310)

Rozdział IX. Służba wojskowa pracownika

 • 24. Ustawa o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 655). Tekst jednolity z dnia 14 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305) – wyciąg

Rozdział X. Zaspokajanie socjalnych potrzeb pracowników

 • 25. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 163). Tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 923)
 • 26. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z dnia 9 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 349)

Rozdział XI. Ochrona pracy kobiet

 • 27. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią z dnia 3 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 796)
 • Rozdział XII. Ochrona pracy pracowników młodocianych
 • 28. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac z dnia 24 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 2047). Tekst jednolity z dnia 29 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1509)
 • 29. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 278). Tekst jednolity z dnia 26 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010)

Rozdział XIII. Badania lekarskie

 • 30. Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 593). Tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 437)
 • 31. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 30 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 69, poz. 332). Tekst jednolity z dnia 1 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 607)
 • 32. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią z dnia 3 marca 2006 r. (Dz.U. Nr 42, poz. 292)
 • 33. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 317)

Rozdział XIV. Praca z monitorem ekranowym

 • 34. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 148, poz. 973)

Rozdział XV. Przedstawicielstwo pracowników

 • 35. Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240). Tekst jednolity z dnia 6 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232)
 • 36. Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 550)
 • 37. Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 234). Tekst jednolity z dnia 23 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 854)
 • 38. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń z dnia 27 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2323)
 • 39. Ustawa o społecznej inspekcji pracy z dnia 24 czerwca 1983 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 163). Tekst jednolity z dnia 13 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 567)

Rozdział XVI. Spory zbiorowe

 • 40. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 236). Tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 123)
 • 41. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego z dnia 16 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 73, poz. 324)

Rozdział XVII. Pracownicy samorządowi

 • 42. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1458). Tekst jednolity z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 530)
 • 43. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 25 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960)

Rozdział XVIII. Praktyki absolwenckie

 • 44. Ustawa o praktykach absolwenckich z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 1052). Tekst jednolity z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1244)

Rozdział XIX. Przeciwdziałanie COVID-19

 • 45. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). Tekst jednolity z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) – wyciąg
 • 46. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) – wyciąg

Część III. Tabele i zestawienia

Rozdział I. Umowy stosowane w zatrudnieniu

 • 1. Określenie rodzaju umowy o pracę
 • 2. Konsekwencje nieokreślenia elementu umowy o pracę
 • 3. Wady i zalety umowy o pracę – przykłady
 • 4. Podobieństwa i różnice umowy o pracę i umowy zlecenia
 • 5. Wady i zalety umowy zlecenia
 • 6. Różnice w najczęściej zawieranych umowach

Rozdział II. Akta osobowe

 • 1. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

Rozdział III. Wymiar czasu pracy w 2021 r.

 • 1. Dni ustawowo wolne od pracy w 2021 r.
 • 2. Miesięczny okres rozliczeniowy w 2021 r.
 • 3. Dwumiesięczny okres rozliczeniowy w 2021 r.
 • 4. Trzymiesięczny okres rozliczeniowy w 2021 r.
 • 5. Czteromiesięczny okres rozliczeniowy w 2021 r.
 • 6. Sześciomiesięczny okres rozliczeniowy w 2021 r.
 • 7. Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy w 2021 r.
 • 8. Okresy rozliczeniowe w poszczególnych systemach czasu pracy
 • 9. Przerwy obowiązkowe, wliczane do czasu pracy i płatne
 • 10. Wysokość dodatku z tytułu pracy nadliczbowej
 • 11. Metody rekompensaty nadgodzin

Rozdział IV. Urlop wypoczynkowy

 • 1. Rodzaje urlopu wypoczynkowego
 • 2. Wymiar urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym
 • 3. Okresy nauki zaliczane do urlopowego stażu pracy
 • 4. Proporcjonalny wymiar urlopu wypoczynkowego
 • 5. Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na niepełnym etacie
 • 6. Wymiar urlopu wypoczynkowego na żądanie

Rozdział V. Urlopy rodzicielskie

 • 1. Wymiar urlopu macierzyńskiego
 • 2. Wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • 3. Wymiar urlopu ojcowskiego
 • 4. Wymiar urlopu rodzicielskiego
 • 5. Urlop rodzicielski z tytułu przysposobienia

Rozdział VI. Urlop szkoleniowy

 • 1. Urlop szkoleniowy

Rozdział VII. Zwolnienia od pracy

 • 1. Ważne wydarzenia rodzinne pracownika
 • 2. Wezwanie pracownika przez instytucję lub organ
 • 3. Przyczyny związane z dodatkową działalnością pracownika
 • 4. Inne przyczyny

Rozdział VIII. Wypowiedzenie umowy o pracę

 • 1. Zasady wypowiadania umów w zależności od rodzaju
 • 2. Obowiązek stosowania trybu zwolnień grupowych
 • 3. Obowiązek stosowania trybu zwolnień indywidualnych
 • 4. Szczególne możliwości wydłużania i skracania okresów wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony oraz na czas określony
 • 5. Pracownicy objęci szczególną ochroną stosunku pracy

Rozdział IX. Odprawy

 • 1. Wysokość odprawy za utratę zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowni-ka
 • 2. Zasady ustalania podstawy obliczania odprawy
 • 3. Rodzaje odpraw – oskładkowanie i opodatkowanie

Rozdział X. Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 • 1. Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział XI. Zwolnienia, zasiłki, dokumenty ZUS

 • 1. Kody literowe stosowane w zaświadczeniach lekarskich mające wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość
 • 2. Wysokość zasiłku chorobowego w zależności od przyczyn nieobecności w pracy
 • 3. Zasiłek opiekuńczy
 • 4. Dokumenty zgłoszeniowe
 • 5. Dokumenty rozliczeniowe
 • 6. Dokumenty informacyjne

Rozdział XII. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • 1. Zlecanie badań lekarskich pracowników
 • 2. Badania profilaktyczne pracowników
 • 3. Częstotliwość badań lekarskich kierowców
 • 4. Częstotliwość szkoleń okresowych bhp
 • 5. Wykaz chorób zawodowych

Rozdział XIII. Odsetki

 • 1. Odsetki 2021 r.

Rozdział XIV. Diety, ryczałty i rekompensaty

 • 1. Podróże służbowe w kraju
 • 2. Liczba godzin podróży służbowej i kwota diety
 • 3. Zwrot kosztów przejazdu – jazdy lokalne i zamiejscowe
 • 4. Zwrot kosztów przejazdu (ryczałt) – limit dla jazd lokalnych

Rozdział XV. Ważne kontakty

 • 1. Urząd pracy
 • 2. Państwowa Inspekcja Pracy

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 8
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 584
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 940 g
 • ISBN: 978-83-8291-633-1
 • EAN: 9788382916331
 • Kod serwisu: 00964700

Kategorie