Wzory dokumentów w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową + wzory do pobrania

 • 169,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Zbiór najistotniejszych projektów uchwał wspólnot mieszkaniowych, pism procesowych, wniosków, umów i innych dokumentów, niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomościami w oparciu o ustawę o własności lokali. Poradnik zawiera ponad 80 wzorów dokumentów wraz z omówieniem podstaw prawnych i praktycznymi wskazówkami... więcej ›

Opis książki

Szczegółowe omówienie stosowania ustawy o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1048) w praktyce.

Poradnik zawiera ponad 80 wzorów dokumentów wraz z omówieniem podstaw prawnych i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie ich sporządzania. Stanowi zbiór najistotniejszych projektów uchwał wspólnot mieszkaniowych, pism procesowych, wniosków, umów i innych dokumentów, niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomościami w oparciu o ustawę o własności lokali.

W drugim wydaniu książki znajdziesz:

 • uaktualnione wzory pism – zostały bowiem uwzględnione zmiany w ustawie z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.), mające wpływ na wzory pism składanych zarówno na etapie postępowania sądowego, jak i klauzulowego oraz postępowania egzekucyjnego;
 • analizę odpowiedzialności współwłaścicieli oraz dotychczasowego i nowego właściciela za zapłatę należności za lokal;
 • omówienie problematyki związanej ze sprzedażą lokalu w trybie egzekucji z nieruchomości, która coraz częściej występuje przy windykacji należności wspólnot mieszkaniowych;
 • przedstawienie sytuacji prawnej wspólnoty mieszkaniowej jako wierzyciela przy sprzedaży przez dłużnika zajętego lokalu w toku egzekucji sądowej z nieruchomości;
 • omówienie wprowadzonej ustawą z 28.5.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1090) sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej, o którą wspólnoty mieszkaniowe mogą wnosić jako wierzyciele;
 • omówienie skutków prawnych dla wspólnoty mieszkaniowej uprawomocnienia postanowienia o przysądzeniu własności;
 • omówienie zagadnienia naruszenia posiadania dotychczasowego właściciela lokalu, sprzedanego w drodze egzekucji sądowej z nieruchomości i postawy administratora/zarządcy wspólnoty mieszkaniowej, jaką powinien przyjąć, aby nie doszło do naruszenia posiadania;
 • omówienie wprowadzenia w posiadanie lokalu dłużnika wspólnoty mieszkaniowej, sprzedanego w wyniku egzekucji sądowej z nieruchomości przez komornika sądowego;
 • najnowsze orzecznictwo sądowe.

Celem książki jest:

 • zebranie w jednym opracowaniu wzorów uchwał wspólnot mieszkaniowych w przedmiocie najistotniejszych spraw, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspólnoty;
 • praktyczna pomoc dla wspólnot mieszkaniowych jako stron postępowania w prowadzeniu spraw poprzez przedstawienie konkretnych wzorów pism, np. pozwu o zapłatę, o ograniczenie powództwa, wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, wpisu hipoteki przymusowej, odpowiedzi na pozew w sprawie o ustalenie nieistnienia uchwały, ewentualnie o stwierdzenie jej nieważności, odpowiedzi na wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego;
 • wskazanie sposobów zabezpieczenia roszczeń wspólnot mieszkaniowych w postaci gotowych wzorów pism;
 • przedstawienie czynności, jakie należy podjąć przy regulacji stanu prawnego lokalu, niezbędnych do dochodzenia roszczeń po zmarłym członku wspólnoty mieszkaniowej;
 • praktyczna pomoc przy prowadzeniu postępowania egzekucyjnego poprzez wskazanie gotowych wzorów wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, wniosku o wszczęcie i prowadzenie egzekucji czy o rozszerzenie wniosku egzekucyjnego;
 • zebranie w jednym miejscu najczęściej zawieranych przez wspólnoty mieszkaniowe umów, a także wzorów pism sporządzanych przy bieżącej obsłudze wspólnot mieszkaniowych.

8 najważniejszych zalet prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa:

 • zbiór 80 praktycznych rozwiązań i przykładów w postaci gotowych wzorów;
 • dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień;
 • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych;
 • gotowe projekty najważniejszych uchwał wspólnot mieszkaniowych;
 • gotowe projekty pism w postępowaniach, w których wspólnota mieszkaniowa występuje jako strona;
 • gotowe projekty umów najczęściej zawieranych przez wspólnoty mieszkaniowe;
 • uwzględnienie najnowszych zmian w prawie oraz zamieszczenie autorskich wzorów uwzględniających praktyczne zastosowanie tych zmian;
 • wskazanie najnowszego orzecznictwa istotnego dla funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Jakie elementy powinny zawierać uchwały wspólnot mieszkaniowych?
 • Jakie zagadnienia należy wziąć pod uwagę, aby uchwała wspólnoty mieszkaniowej była zgodna z przepisami prawa i nie naruszała zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną?
 • Jak formułować pisma procesowe oraz pozasądowe?
 • Jakie elementy powinny być uwzględnione w treści umów zawieranych przez wspólnoty mieszkaniowe?
 • Czy w przypadku sprzedaży przez dłużnika wspólnoty mieszkaniowej zajętego lokalu, wspólnota mieszkaniowa jako wierzyciel traci prawo zaspokojenia z tego składnika majątkowego?
 • Jak kształtuje się odpowiedzialność współwłaścicieli za zapłatę należności za lokal?
 • Jaki wpływ na wspólnotę mieszkaniową mają ustalenia dotychczasowego i nowego właściciela w kwestii zapłaty należności za lokal?
 • Czy wspólnota mieszkaniowa zawsze może zaspokoić swoje roszczenie w trybie egzekucji z nieruchomości?
 • Czy wspólnota mieszkaniowa może wnioskować o sprzedaż lokalu swojego dłużnika w drodze licytacji elektronicznej?
 • Jakie skutki prawne dla wspólnoty mieszkaniowej rodzi uprawomocnienie postanowienia o przysądzeniu własności?
 • Czy administrator/zarządca wspólnoty mieszkaniowej może pomóc nowemu właścicielowi lokalu, sprzedanego w trybie egzekucji z nieruchomości, wejść w posiadanie tego lokalu?

Publikacja skierowana jest do zarządców nieruchomości, administratorów, członków zarządu wspólnot mieszkaniowych, właścicieli lokali oraz prawników prowadzących sprawy wspólnot mieszkaniowych.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Uchwały wspólnoty mieszkaniowej

 • 1. Wzór uchwały w sprawie zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną
  • 1.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 1.2. Praktyczne wskazówki
 • 2. Wzór uchwały w sprawie wyboru członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej
  • 2.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 2.2. Praktyczne wskazówki
 • 3. Wzór uchwały w sprawie uzupełnienia składu zarządu wspólnoty mieszkaniowej
  • 3.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 3.2. Praktyczne wskazówki
 • 4. Wzór uchwały w sprawie odwołania z funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej
  • 4.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 4.2. Praktyczne wskazówki
 • 5. Wzór uchwały w sprawie odwołania z funkcji członków zarządu osób w dotychczasowym składzie i powołania nowego składu zarządu wspólnoty mieszkaniowej
  • 5.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 5.2. Praktyczne wskazówki
 • 6. Wzór uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej za pełnioną funkcję – wersja 1
  • 6.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 6.2. Praktyczne wskazówki
 • 7. Wzór uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej za pełnioną funkcję – wersja 2
  • 7.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 7.2. Praktyczne wskazówki
 • 8. Wzór uchwały w sprawie regulaminu pracy zarządu wspólnoty mieszkaniowej
  • 8.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 8.2. Praktyczne wskazówki
 • 9. Wzór uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi wspólnoty mieszkaniowej
  • 9.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 9.2. Praktyczne wskazówki
 • 10. Wzór uchwały w sprawie zasad udostępniania dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej jej członkom
  • 10.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 10.2. Praktyczne wskazówki
 • 11. Wzór uchwały w sprawie statutu wspólnoty mieszkaniowej
  • 11.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 11.2. Praktyczne wskazówki
 • 12. Wzór uchwały w sprawie otwarcia rachunku bankowego
  • 12.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 12.2. Praktyczne wskazówki
 • 13. Wzór uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego
  • 13.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 13.2. Praktyczne wskazówki
 • 14. Wzór uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – wersja 1
  • 14.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 14.2. Praktyczne wskazówki
 • 15. Wzór uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – wersja 2
  • 15.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 15.2. Praktyczne wskazówki
 • 16. Wzór uchwały w sprawie opłat eksploatacyjnych
  • 16.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 16.2. Praktyczne wskazówki
 • 17. Wzór uchwały w sprawie ustanowienia funduszu remontowego
  • 17.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 17.2. Praktyczne wskazówki
 • 18. Wzór uchwały w sprawie ustanowienia funduszu celowego
  • 18.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 18.2. Praktyczne wskazówki
 • 19. Wzór uchwały w sprawie przeksięgowania środków za 2022 r.
  • 19.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 19.2. Praktyczne wskazówki
 • 20. Wzór uchwały w sprawie ustalania wysokości i sposobu naliczania odsetek od nieterminowych płatności
  • 20.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 20.2. Praktyczne wskazówki
 • 21. Wzór uchwały w sprawie zasady głosowania jeden właściciel – jeden głos
  • 21.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 21.2. Praktyczne wskazówki
 • 22. Wzór uchwały w sprawie nadania nazwy wspólnocie mieszkaniowej
  • 22.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 22.2. Praktyczne wskazówki
 • 23. Wzór uchwały w sprawie zmiany nazwy wspólnoty mieszkaniowej
  • 23.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 23.2. Praktyczne wskazówki
 • 24. Wzór uchwały w sprawie najmu biura przez wspólnotę mieszkaniową
  • 24.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 24.2. Praktyczne wskazówki
 • 25. Wzór uchwały w sprawie zasad funkcjonowania systemu monitoringu
  • 25.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 25.2. Praktyczne wskazówki
 • 26. Wzór uchwały w sprawie licytacji lokalu
  • 26.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 26.2. Praktyczne wskazówki
 • 27. Wzór uchwały w sprawie sprzedaży alkoholu
  • 27.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 27.2. Praktyczne wskazówki
 • 28. Wzór uchwały w sprawie wymiany wodomierzy i ciepłomierzy
  • 28.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 28.2. Praktyczne wskazówki
 • 29. Wzór uchwały w sprawie zabudowy rury kanalizacyjnej wraz z wykonaniem docieplenia
  • 29.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 29.2. Praktyczne wskazówki
 • 30. Wzór uchwały w sprawie zamieszczenia reklamy
  • 30.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 30.2. Praktyczne wskazówki
 • 31. Wzór uchwały w sprawie remontu elewacji
  • 31.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 31.2. Praktyczne wskazówki
 • 32. Wzór uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z funduszu pożyczkowego
  • 32.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 32.2. Praktyczne wskazówki
 • 33. Wzór uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu
  • 33.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 33.2. Praktyczne wskazówki
 • 34. Wzór uchwały w sprawie spłaty kredytu i podwyższenia stawki funduszu remontowego
  • 34.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 34.2. Praktyczne wskazówki
 • 35. Wzór uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podłączenie pieca gazowego i montażu wkładu kominowego
  • 35.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 35.2. Praktyczne wskazówki
 • 36. Wzór uchwały w sprawie przebudowy i zmiany przeznaczenia
  • 36.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 36.2. Praktyczne wskazówki
 • 37. Wzór uchwały w sprawie wykonania otworu okiennego
  • 37.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 37.2. Praktyczne wskazówki
 • 38. Wzór uchwały w sprawie regulaminu parkingu wspólnoty mieszkaniowej
  • 38.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 38.2. Praktyczne wskazówki

Rozdział II. Postępowanie sądowe

 • 1. Wzór pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym (jeden pozwany)
  • 1.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 1.2. Praktyczne wskazówki
 • 2. Wzór pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym (dwóch pozwanych)
  • 2.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 2.2. Praktyczne wskazówki
   • 2.2.1. Wewnętrzne ustalenia współwłaścicieli
   • 2.2.2. Wewnętrzne ustalenia dotychczasowego i nowego nabywcy lokalu
 • 3. Wzór pisma procesowego o ograniczenie powództwa
  • 3.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 3.2. Praktyczne wskazówki
 • 4. Wzór cofnięcia pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia
  • 4.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 4.2. Praktyczne wskazówki
 • 5. Wzór pisma do komornika o dokonanie doręczenia
  • 5.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 5.2. Praktyczne wskazówki
 • 6. Wzór pisma – wykonania zobowiązania powodowej wspólnoty mieszkaniowej w przedmiocie doręczenia pozwu wraz z załącznikami oraz nakazu zapłaty
  • 6.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 6.2. Praktyczne wskazówki
 • 7. Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku
  • 7.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 7.2. Praktyczne wskazówki
 • 8. Wzór wpisu hipoteki przymusowej
  • 8.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 8.2. Praktyczne wskazówki
 • 9. Wzór odpowiedzi na pozew
  • 9.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 9.2. Praktyczne wskazówki
 • 10. Wzór odpowiedzi na wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego
  • 10.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 10.2. Praktyczne wskazówki
 • 11. Wzór odpowiedzi na pozew o stwierdzenie nieważności ustalenia odrębnej własności
  • 11.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 11.2. Praktyczne wskazówki

Rozdział III. Postępowanie zabezpieczające

 • 1. Wzór wniosku powoda o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały
  • 1.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 1.2. Praktyczne wskazówki
 • 2. Wzór pozwu wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia poprzez obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową
  • 2.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 2.2. Praktyczne wskazówki
 • 3. Wzór zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego udzielające zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały
  • 3.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 3.2. Praktyczne wskazówki
 • 4. Wzór odpowiedzi wspólnoty mieszkaniowej na postanowienie Sądu Okręgowego oddalające wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały
  • 4.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 4.2. Praktyczne wskazówki

Rozdział IV. Czynności w postępowaniu administracyjnym niezbędne do regulacji stanu prawnego lokalu po zmarłym członku wspólnoty mieszkaniowej

 • 1. Wzór uzupełnionego wniosku o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu zmarłego członka wspólnoty mieszkaniowej
  • 1.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 1.2. Praktyczne wskazówki
 • 2. Wzór uzupełnionego wniosku o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia np. syna zmarłego członka wspólnoty mieszkaniowej
  • 2.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 2.2. Praktyczne wskazówki
 • 3. Wzór uzupełnionego wniosku o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa np. córki zmarłego członka wspólnoty mieszkaniowej
  • 3.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 3.2. Praktyczne wskazówki

Rozdział V. Postępowanie egzekucyjne

 • 1. Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności
  • 1.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 1.2. Praktyczne wskazówki
 • 2. Wzór wniosku o wszczęcie i prowadzenie egzekucji
  • 2.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 2.2. Praktyczne wskazówki
 • 3. Wzór pisma wierzyciela – rozszerzenie wniosku egzekucyjnego
  • 3.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 3.2. Praktyczne wskazówki
 • 4. Wzór wniosku o egzekucję z nieruchomości
  • 4.1. Omówienie podstaw prawnych
   • 4.1.1. Sprzedaż przez dłużnika lokalu po zajęciu – czy stwarza to zagrożenie dla zaspokojenia się wspólnoty mieszkaniowej
   • 4.1.2. Ograniczenia egzekucji z nieruchomości
   • 4.1.3. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej
   • 4.1.4. Skutki przybicia
   • 4.1.5. Skutki uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności
  • 4.2. Praktyczne wskazówki
 • 5. Wzór wniosku o opis i oszacowanie
  • 5.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 5.2. Praktyczne wskazówki

Rozdział VI. Wzory statutu oraz umów

 • 1. Wzór statutu wspólnoty mieszkaniowej
  • 1.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 1.2. Praktyczne wskazówki
 • 2. Wzór umowy o administrowanie
  • 2.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 2.2. Praktyczne wskazówki
 • 3. Wzór umowy o warunkach i wykonaniu adaptacji
  • 3.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 3.2. Praktyczne wskazówki
 • 4. Wzór umowy zlecenia – zastępstwo procesowe
  • 4.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 4.2. Praktyczne wskazówki
 • 5. Wzór umowy o roboty budowlane
  • 5.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 5.2. Praktyczne wskazówki
 • 6. Wzór umowy o usługi w zakresie sprzątania
  • 6.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 6.2. Praktyczne wskazówki
 • 7. Wzór umowy o okresowe 5-letnie przeglądy instalacji elektrycznej
  • 7.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 7.2. Praktyczne wskazówki
 • 8. Wzór umowy o okresowe 5-letnie przeglądy ogólnobudowlane
  • 8.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 8.2. Praktyczne wskazówki
 • 9. Wzór umowy cesji
  • 9.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 9.2. Praktyczne wskazówki

Rozdział VII. Inne wzory pism

 • 1. Wzór pełnomocnictwa procesowego
  • 1.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 1.2. Praktyczne wskazówki
 • 2. Wzór wypowiedzenia pełnomocnictwa procesowego
  • 2.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 2.2. Praktyczne wskazówki
 • 3. Wzór pełnomocnictwa do udziału w głosowaniu oraz reprezentacji na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej – pełnomocnictwo ogólne
  • 3.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 3.2. Praktyczne wskazówki
 • 4. Wzór pełnomocnictwa do udziału w głosowaniu – pełnomocnictwo rodzajowe
  • 4.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 4.2. Praktyczne wskazówki
 • 5. Wzór pełnomocnictwa do udziału w głosowaniu oraz reprezentacji na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej w przypadku, gdy lokal jest przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych
  • 5.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 5.2. Praktyczne wskazówki
 • 6. Wzór zawiadomienia o podjętej uchwale
  • 6.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 6.2. Praktyczne wskazówki
 • 7. Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty – wersja 1
  • 7.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 7.2. Praktyczne wskazówki
 • 8. Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty – wersja 2
  • 8.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 8.2. Praktyczne wskazówki
 • 9. Wzór monitu w sprawie zaległej płatności
  • 9.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 9.2. Praktyczne wskazówki
 • 10. Wzór wypowiedzenia umowy o administrowanie
  • 10.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 10.2. Praktyczne wskazówki
 • 11. Wzór wezwania do wydania dokumentów
  • 11.1. Omówienie podstaw prawnych
  • 11.2. Praktyczne wskazówki

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów zawartych w publikacji, m.in.:

 • wzór cofnięcia pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia,
 • wzór pisma do komornika o dokonanie doręczenia,
 • wzór wniosku o egzekucję z nieruchomości,
 • wzór wniosku o opis i oszacowanie nieruchomości,
 • wzór umowy o usługi w zakresie sprzątania.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 298
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 490 g
 • ISBN: 978-83-8291-774-1
 • EAN: 9788382917741
 • Kod serwisu: 00973000

Kategorie