dr Iryna Kozak-Balaniuk

Asystent w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie w 2008 roku, uzyskując Dwujęzyczny Dyplom Matury Międzynarodowej (Bilingual Diploma of the International Baccalaureate). Studia magisterskie i doktoranckie ukończyła odpowiednio w 2013 oraz w 2019 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W grudniu 2019 roku obroniła rozprawę doktorską, która posłużyła jako podstawa do przygotowania niniejszej monografii. Laureatka międzynarodowego konkursu „The Philip Jessup International Law Moot Court Competition".

Poza pracą na Uczelni reprezentuje cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu w Polsce, w szczególności w postępowaniach w przedmiocie udzielenia ochrony międzynarodowej oraz zobowiązania do powrotu. Biegle włada pięcioma językami (j. ukraiński – ojczysty, j. polski, j. angielski, j. hiszpański, j. rosyjski) i jednym na poziomie średniozaawansowanym (j. portugalski).

Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień międzynarodowego prawa morza, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz prawnomiędzynarodowych aspektów migracji ludności.