dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska

Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, sędzią. Jest członkiem: International Association of Procedural Law; ELI (European Law Institute) z siedzibą w Wiedniu, Zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych; Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, a także wykładowcą Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz wykładowcą na studiach podyplomowych „Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów", prowadzonych przez Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Główne dziedziny zainteresowań naukowych to postępowanie cywilne (proces i postępowanie nieprocesowe), europejskie i międzynarodowe prawo procesowe cywilne, komparatystyka prawa procesowego cywilnego oraz wymiar sprawiedliwości i prawo ustrojowe.