dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie