Paweł Dębowski

Radca prawny, doktorant w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na postępowaniu ponownym po uchyleniu wyroku I instancji, postępowaniu karnym dotyczącym przestępstw gospodarczych, kontradyktoryjności w postępowaniu karnym, niemieckim postępowaniu karnym oraz problematyce ryzyka gospodarczego w perspektywie ewentualnej odpowiedzialności karnej.