Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych + płyta CD

10% taniej
Promocyjna cena 10% taniej
 • 143,10 zł z VAT
  Cena katalogowa: 159,00 zł z VAT
  10% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Do 30 marca 2019 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2018 r. W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją. W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów... więcej ›

Więcej o książce

Do 30 marca 2019 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2018 r. W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją.

W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont sprawozdania finansowe za 2018 r. będą sporządzone według nowych zasad. Pojawił się też całkiem nowy element sprawozdania finansowego, czyli „Informacja dodatkowa". W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych za 2018 r. Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało 8 wydanie książki w zakresie sprawozdań finansowych:

Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych

Książka uwzględnia liczne odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania przygotowane przez Wydawnictwo C.H.Beck, m.in.:

I. W zakresie informacji dodatkowej:

 1. czy w informacji dodatkowej ujmuje się również dane wykazywane w bilansie budżetu JST (np. dane dotyczące kredytów i pożyczek) czy tylko dane wykazywane w bilansach jednostek organizacyjnych JST;
 2. czy w informacji dodatkowej dla jednostek budżetowych w wierszu dotyczącym zmian w środkach trwałych należy pokazać również zmiany w pozostałych środkach trwałych, czyli konto 013;
 3. czy przekazywanie środków trwałych i pozostałych środków trwałych między jednostkami organizacyjnymi danej JST należy wykazywać w pozycji II. w wierszu 1.1.1. informacji dodatkowej jako przemieszczenia wewnętrzne czy rozchód;
 4. czy w informacji dodatkowej w pozycjach dotyczących środków trwałych należy wykazywać również pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne;
 5. czy w wierszu 2.2. informacji dodatkowej „Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym" należy wykazywać tylko koszty środków trwałych w budowie wytwarzanych we własnym zakresie przez daną jednostkę;
 6. czy w części I w pkt 1.4. informacji dodatkowej łącznej należy podawać przedmiot działalności każdej jednostki objętej sprawozdaniem łącznym;
 7. czy w części I w pkt 3 informacji dodatkowej łącznej należy wyszczególnić wszystkie jednostki, których dane są ujęte w sprawozdaniu łącznym;

II. W zakresie rachunku zysków i strat:

 1. w jakiej pozycji rachunku zysków i strat należy ujmować składki na ubezpieczenia majątkowe w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
 2. czy dotacje podmiotowe otrzymywane przez samorządowe zakłady budżetowe należy ujmować w pozycji A.V. czy D.II. rachunku zysków i strat;
 3. czy w rachunku zysków i strat w wierszu A.V. „Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów" należy wykazywać przychody ze sprzedaży złomu i innych materiałów z odzysku (jak np. drewno); w jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej powinno się wykazywać sprzedaż tych składników majątkowych;
 4. czy w rachunku zysków i strat w wierszu D.I. „Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w jednostkach budżetowych" należy wykazywać przychody ze sprzedaży środków trwałych? Jeśli tak, to w jaki sposób można ustalić wynik na tej sprzedaży, skoro wartość nieumorzona środków trwałych jest odnoszona na konto 800 „Fundusz jednostki", a nie na konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne";

III. W zakresie bilansu:

 1. czy należności z tytułu dostaw i usług stanowiące dochody budżetowe, ujmowane na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych", należy wykazywać w bilansie jednostki budżetowej w pozycji II. „Należności krótkoterminowe" w wierszu 1. „Należności z tytułu dostaw i usług" czy też w pozycji II. „Należności krótkoterminowe" w wierszu 4. „Pozostałe należności";
 2. czy w części II w punkcie 1.1. zmiany w grupach należy wykazać w szczegółowości jak w bilansie czy powinno się pokazać każdą grupę rodzajową oddzielnie;
 3. czy w bilansie jednostki budżetowej wartość należności z konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych" należy w całości wykazywać w pozostałych należnościach czy też w zależności od ich treści ekonomicznej w należnościach z tytułu dostaw i usług lub w pozostałych należnościach;

IV. W zakresie zestawienia zmian funduszu:

 1. czy przeksięgowanie z konta 228 „Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi" na konto 800 należy wykazać w pozycji 1.3. „Zrealizowane płatności ze środków europejskich" zestawienia zmian funduszu jednostki lub samorządowego zakładu budżetowego czy w pozycji 1.10. tego zestawienia;

V. W zakresie publikacji oraz zatwierdzania:

 1. czy w przypadku JST publikacji w BIP będą podlegać tylko sprawozdania finansowe jednostkowe czy również sprawozdanie finansowe JST;
 2. czy JST składają we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego;
 3. pod jaką datą powinno być przeksięgowane konto 860 „Wynik finansowy" na konto 800 „Fundusz jednostki".

W publikacji tej przedstawiono zarówno zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych jak i ze sporządzaniem sprawozdawczości finansowej. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące zasad:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zamkniętych księgach; ostateczne zamknięcie ksiąg; przechowywanie oraz ochrona ksiąg;
 • wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
 • podpisywania rocznego sprawozdania finansowego;
 • udostępniania rocznego sprawozdania finansowego;
 • przechowywania rocznego sprawozdania finansowego;
 • odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe;
 • badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta;
 • korygowania błędnych zapisów księgowych;
 • księgowania na przełomie roku budżetowego;
 • przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych;
 • księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych;
 • różnice kursowe;
 • ustalanie i księgowanie wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego;
 • dokonywanie odpisów aktualizujących;
 • środki pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na koniec roku;
 • sporządzanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w powiązaniu z kontami księgi głównej;
 • ustalania wyniku finansowego budżetu JST;
 • zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W książce znajduje się ponadto:

 • ponad 30 schematów księgowań;
 • dokumentacja inwentaryzacyjna;
 • arkusze konsolidacyjne;
 • tabele i zestawienia w zakresie sporządzania sprawozdań.

Dzięki naszej publikacji będzie można:

 • prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2018 r.;
 • poznać księgowania związane z przenoszeniem sald kont na koniec roku obrotowego;
 • zamknąć księgi rachunkowe za 2018 r.;
 • przeprowadzić inwentaryzację i jej rozliczenie oraz ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych;
 • wycenić składniki aktywów i pasywów zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości;
 • dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami;
 • zaksięgować błąd po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r. i jego zatwierdzeniu.

Szczegóły

Seria: Sektor publiczny w praktyce
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-815-8160-8
Liczba stron: 422
Oprawa: Miękka
Waga: 680 g

Pliki do pobrania

Tagi