Fundusz alimentacyjny + płyta CD

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 118,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 139,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Poradnik zawiera najnowsze wyjaśnienia i komentarze z zakresu funduszu alimentacyjnego wynikające m.in. z nowelizacji ustaw dotyczących systemu wsparcia rodzin i zmian w Kodeksie karnym. W publikacji znajdują się także schematy księgowe. Uzupełnieniem książki jest płyta CD... więcej ›

Opis książki

Poradnik zawiera najnowsze wyjaśnienia i komentarze z zakresu funduszu alimentacyjnego wynikające m.in. z nowelizacji ustaw dotyczących systemu wsparcia rodzin i zmian w Kodeksie karnym. W publikacji znajdują się także schematy księgowe. Uzupełnieniem książki jest płyta CD z wzorami dokumentów.

Książka jest oparta na ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i obejmuje zmiany w przepisach w 2016 r. i 2017 r.

Częste zmiany prawa prowadzą do sytuacji, w których po stronie organów zajmujących się stosowaniem ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustalających do nich prawo pojawiają się wątpliwości związane z interpretacją przepisów.

Publikacja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wśród organów zajmujących się szeroko pojętym funduszem alimentacyjnym, gdyż wprowadzone zmiany wzbudzają wiele wątpliwości i zarazem trudności w ich praktycznym zastosowaniu – książka na znaczną część z tych wątpliwości odpowiada wprost, a w niektórych przypadkach wskazuje możliwe rozwiązania. Zawiera również wiele wzorów dokumentów, w tym dotyczące nowego trybu postępowania egzekucyjnego (wzór wniosku o przyłączenie się do egzekucji).

Książka ukazuje się w okresie wzmożonej pracy związanej z przyznawaniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Może więc stanowić źródło wiedzy rozstrzygające wątpliwości pojawiające się w trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zawarte w książce (i na płycie CD) wzory decyzji mogą zostać zastosowane przy wydawaniu decyzji na nowy okres świadczeniowy przez dany organ.

W książce „Fundusz alimentacyjny” otrzymają Państwo:

 1. omówienie zasad i kryteriów przyznawania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
  • organizacja pracy działów na przełomie okresów świadczeniowych,
  • procedura postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń,
  • osoby uprawnione do otrzymania zasiłków oraz warunki ich przyznawania,
  • sposób ustalenia dochodu na członka w rodzinie (rodzaje dochodu, definicja dochodu, sposób ustalania dochodu, dochód utracony, dochód uzyskany),
  • dokumenty konieczne do przyznania prawa do zasiłku oraz trudności w ocenie formalnej tych dokumentów,
  • określenie momentu nabycia prawa do świadczenia,
  • warunki przyznawania prawa do świadczeń z funduszu,
  • warunki, w jakich nie przysługuje prawo do świadczeń,
  • zmiana sytuacji wnioskodawcy mająca wpływ na prawo o zasiłku – określenie tych sytuacji oraz czynności podejmowanych w takim wypadku przez organ;
 2. wyjaśnienie trudności związanych z przyznawaniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
  • braki formalne,
  • niemożność załatwienia sprawy w terminie,
  • konieczność zawieszenia postępowania,
  • ustalenie wysokości dochodu na członka w rodzinie,
  • ustalenie składu rodziny wnioskodawcy;
 3. opis procedowania w razie konieczności wzruszenia decyzji ostatecznej (procedura, uchylenie decyzji ostatecznej, zmiana decyzji administracyjnej, wygaśnięcie decyzji administracyjnej, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, wznowienie postępowania administracyjnego, rodzaje decyzji administracyjnych kończących postępowanie);
 4. wskazówki postępowania w przypadku odwołania do organu wyższego stopnia – postępowanie odwoławcze przed samorządowym kolegium odwoławczym – zagadnienia praktyczne (tryb postępowania, rodzaje rozstrzygnięć SKO);
 5. procedura dochodzenia nienależnie wypłaconych świadczeń z funduszu (oraz rodzaje decyzji administracyjnych z tym związanych);
 6. procedura postępowania względem dłużnika alimentacyjnego (postępowanie organu właściwego wierzyciela oraz właściwego dłużnika);
 7. wniosek dłużnika alimentacyjnego o umorzenie należności – tryb postępowania;
 8. postępowanie egzekucyjne o świadczenia alimentacyjne – egzekucja prowadzona przez komornika sądowego;
 9. rozliczanie dochodów pochodzących ze zwrotów od komornika – ewidencja księgowa;
 10. księgowania w zakresie funduszu alimentacyjnego:
  • prawa do świadczeń dla osób uprawnionych,
  • należności od dłużnika alimentacyjnego,
  • świadczenia nienależnie pobrane,
  • koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich przedstawienie w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym,
  • umorzenie i odpis należności z tytułu funduszu alimentacyjnego,
  • odsetki od należności dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego;
 11. liczne przykłady oraz propozycje rozwiązań rzeczywistych problemów – rzetelne informacje, ułatwiające prawidłową interpretację przepisów;
 12. wzorów dokumentów, dostępnych także w wersji elektronicznej na dołączonej płycie CD – w tym nowe: wzór wniosku o przyłączenie się do egzekucji (zgodnie z nowymi przepisami ustawy), wzór decyzji odmawiającej wycofania wniosku o zatrzymanie prawa jazdy oraz zaktualizowane wzory.

W książce wyjaśniono m.in. następujące problemy związane z interpretacją przepisów:

 1. w zakresie nabycia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jeżeli pojawiają się wątpliwości interpretacyjne dotyczące spełnienia przez wnioskodawcę kryteriów ustawowych – daje praktyczne rozwiązania, omówienie przykładów;
 2. w zakresie przeprowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – przykłady, praktyczne rozwiązania.
 3. prezentacja kolejnych etapów w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych z omówieniem wątpliwości interpretacyjnych i wskazaniem rozwiązań.

Schematy księgowe zawarte w książce:

 1. prawo do świadczeń dla osób uprawnionych,
 2. należności od dłużnika alimentacyjnego,
 3. świadczenia nienależnie pobrane,
 4. koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich przedstawienie w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym,
 5. umorzenie i odpis należności z tytułu funduszu alimentacyjnego,
 6. odsetki od należności dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Przykładowe wzory dokumentów zawarte w książce:

 1. Wzór wniosku o przyłączenie się do egzekucji (zgodnie z nowymi przepisami ustawy)
 2. Wzór decyzji odmawiającej wycofania wniosku o zatrzymanie prawa jazdy
 3. Wezwanie do usunięcia braków formalnych
 4. Decyzja o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia
 5. Wezwanie do poprawienia bądź uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia
 6. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
 7. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego
 8. Postanowienie o wznowieniu zawieszonego postępowania administracyjnego
 9. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w gminie właściwej ze względu na miejsca zameldowania
 10. Decyzja przyznająca prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 11. Odmowa przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 12. Decyzja administracyjna wydana w trybie art. 132 KPA
 13. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 14. Decyzja uchylająca prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego za zgodą strony
 15. Decyzja zmieniająca ostateczną decyzję przyznającą prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 16. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 17. Pismo do organu prowadzącego egzekucję – komornika sądowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Książka uwzględnia zmiany

 1. Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428);
 2. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1198);
 3. Ustawa o zmianie ustawy – kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 952)
 4. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych z dnia 23 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 777);
 5. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60);
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1467).

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Stan prawny: sierpień 2017 r.
 • Rok wydania: 2017
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 300
 • Waga: 620 g
 • ISBN: 978-83-812-8047-1
 • EAN: 9788381280471
 • Kod serwisu: 00721100