Kadry i płace w JST. Umowa o pracę. Nabór. Wynagrodzenie. Czas pracy. Oceny okresowe. Wzory dokumentów Kadry i płace w JST. Umowa o pracę. Nabór. Wynagrodzenie. Czas pracy. Oceny okresowe. Wzory dokumentów

Regulamin pracy

Regulamin pracy jest jednym z podstawowych aktów wewnątrzzakładowych. Reguluje organizację i porządek pracy, zawiera wiele bardzo istotnych dla funkcjonowania jednostki zapisów.

Wzór - 60.3 KB

Wykaz prac wzbronionych kobietom

Jednym z elementów regulaminu pracy jest wykaz prac, których nie mogą wykonywać kobiety. W wykazie określa się prace zabronione kobietom, kobietom w ciąży oraz kobietom karmiącym dziecko piersią w oparciu o potencjalne prace, jakie mogą być wykonywane w danej jednostce.

Wzór - 22.9 KB

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej

Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności m.in. wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej. Dookreślenie takie znaleźć się może w załączniku do regulaminu.

Wzór - 24.3 KB

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych

Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Wykaz tych prac określa pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.

Wzór - 23.3 KB

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania w jednostce samorządowej wydawany jest bez względu na stan zatrudnienia.

Wzór - 26 KB

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadnicznego

W regulaminie wynagradzania pracodawca samorządowy obowiązany jest określić m.in. maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego. Wskazuje się minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia.

Wzór - 23.6 KB

Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników

Regulamin wynagradzania w jednostce samorządowej określa wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych, tabele zaszeregowań pracowników.

Wzór - 28.8 KB

Regulamin oceny okresowej pracowników

Każdy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, podlega okresowej ocenie. Szczegóły dotyczące przeprowadzania oceny określa w drodze zarządzenia kierownik jednostki samorządowej.

Wzór - 30.9 KB

Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego

Zarządzenie kierownika jednostki dotyczące oceny zawierać może arkusz oceny okresowej.

Wzór - 30.2 KB

Wykaz kryteriów obowiązkowych

W zarządzeniu kierownika jednostki dotyczącym ocen okresowych należy podać kryteria, na podstawie których jest sporządzana ocena.

Wzór - 35.2 KB

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Obowiązek przeprowadzenia sformalizowanej procedury naboru do pracy w jednostce samorządowej dotyczy tylko zatrudnienia na wolnym stanowisku urzędniczym (w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym).

Wzór - 31.8 KB

Lista najlepszych kandydatów

W toku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w jednostce samorządowej komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata.

Wzór - 23.7 KB

Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w jednostce samorządowej sporządza się obligatoryjnie protokół.

Wzór - 23.3 KB

Oświadczenie o prowadzeniu działności gospodarczej

Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Niewypełnienie tego obowiązku podlega odpowiedzialności porządkowej, zaś kłamstwo w oświadczeniu – karnej.

Wzór - 23.4 KB

Oświadczenie o zmianie charakteru prowadzonej działalności gospodarczej

Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Pracownik ten jest również obowiązany składać odrębne oświadczenia w przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Wzór - 23.3 KB

Procedura dotycząca podróży służbowych

Kwestie związane z podróżami służbowymi to m.in. wewnętrzne uregulowania dotyczące akceptacji wyjazdu, przekazywania dokumentów, wypłat zaliczek itp. Procedura dotycząca podróży służbowych ma pomóc w prawidłowym organizowaniu wyjazdów i ich rozliczaniu.

Wzór - 38.4 KB

Wniosek o wyjazd służbowy

Elementem wewnętrznej procedury wyjazdów służbowych może być wzór wniosku o wyjazd w delegację.

Wzór - 22.7 KB

Kalkulacja kosztów wyjazdu

Pracownik jadący w podróż służbową otrzymuje zaliczkę na wydatki związane z podróżą na jego wniosek (w podróży krajowej) lub bez wniosku (w podróży zagranicznej). Zaliczka wypłacana jest w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji kosztów podróży.

Wzór - 23.4 KB

Przeniesienie do innego wydziału

Zmiana umowy o pracę wymaga zasadniczo porozumienia stron lub dokonania wypowiedzenia zmieniającego. W sytuacji, gdy warunki umowne pozostają bez zmian przeniesienie do innego działu – nawet połączone ze zmianą zakresu czynności (nadal jednak wynikającego z rodzaju pracy ustalonego w umowie o pracę) – może się odbyć na podstawie polecenia służbowego.

Wzór - 22.9 KB

Przeniesienia pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce

Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce samorządowej w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej.

Wzór - 24.8 KB

Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

Według art. 15zzz1 KoronawirusU, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownika samorządowego można tymczasowo przenieść, za jego zgodą, do wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami, w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, o której mowa art. 6 pkt 5 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507), w tej samej lub innej miejscowości, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej.

Wzór - 25.8 KB

Zastrzeżenia dotyczące otrzymanego polecenia służbowego

Jeżeli pracownik samorządowy jest przekonany, że polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, jest on obowiązany poinformować o tym na piśmie swojego bezpośredniego przełożonego. W przypadku pisemnego potwierdzenia polecenia pracownik jest obowiązany je wykonać, zawiadamiając jednocześnie kierownika jednostki, w której jest zatrudniony.

Wzór - 23.1 KB